Rēzeknes novads

21.06.2022., Rēzeknes nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža biotopu apsaimniekošana"

Semināra tēmas:

• Ievads par mežu biotopiem (noteikumi to apsaimniekošanā)

• Meža biotopu apskate. Bioloģisko vērtību novērtēšanas piemērs. Staignāju meži, lakstaugiem bagāti egļu meži, veci boreāli meži.

Lektori: Evita Oļehnoviča (Biotopu eksperts); Anna Pastare-Skutele (MKPC mežsaimniecības konsultants)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anna.pastare@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem

No šī gada 1.jūnija līdz 1.jūlijam mazajām lauku saimniecībām tiek piedāvāta iespēja pieteikties atbalsta pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Lai sekmētu būtiskāko jautājumu izpratni par projekta sagatavošanu, realizēšanu, “LLKC” Rēzeknes konsultāciju birojs aicina interesentus uz tikšanos ZOOM tiešsaistes platformas seminārā. Pirms semināra ieteicams iepazīties ar Lauku atbalsta dienesta mājaslapā pieejamo informāciju par projekta nosacījumiem. Jāskatās sadaļās ATBALSTA VEIDI- PROJEKTI UN INVESTĪCIJAS - ATBALSTA PASĀKUMI.

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2022. gada 19. aprīļa līdz 19. maijam pl.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 100 000.00

Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 5000.00, kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00

Papildus finansējumu var saņemt vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000.00

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10% no projektā pieteiktās kopējās summas.

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu konkursa 12. kārta

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 12. kārtu ar kopējo finansējumu 228 117,14 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

“Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 110 000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Informatīvais seminārs par lauku attīstības programmas atbalsta pasākuma aktivitāte "Ieguldījumi materiālos aktīvos"

10.decembrī notiks informatīvais seminārs par lauku attīstības programmas atbalsta pasākuma aktivitāti "Ieguldījumi materiālajos aktīvos". Seminārs notiks ZOOM tiešsaistē, sākums plkst.10.00
Iepriekšeja pieteikšanās obligāta - pa tālr.nr.26524227 vai rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

Informatīvais seminārs par finanšu piesaistes iespējām lauku uzņēmējiem

Lai uzsāktu vai tālāk attīstītu saimniecisko darbību, nepieciešami ieguldījumi. Vai un kādas finansējuma piesaistīšanas iespējas ir lauku uzņēmējiem?
Rēzeknes novadā ir ļoti daudz pozitīvu piemēru ar sekmīgi realizētiem projektiem. Un ir mums cilvēki ar vēlmi darboties, bet kuriem šaubas vai neziņa traucē rast risinājumus. Ne tik vienkārši, ne tik viegli reizēm saprast, kur griezties pēc padoma, lai rastu atbildes uz jautājumiem.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktuālais meža apsaimniekošanā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par to kas jāzin uzsākot meža apsaimniekošanu, priekšnoteikumiem un iespējām cirsmu plānošanā un ierīkošanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/HFiirxcu253KfFgG7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža inventarizācija"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža inventarizācijas nepieciešamību, tās veikšanu un dažādām citām niansēm.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/YCCPfjgXcSvxXi6x7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

LEADER veiksmes maratons "No idejas līdz atbalstam"

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizē izglītojoši informatīvu pasākumu kopu ZOOM platformā “LEADER veiksmes maratons”, kas notiks no šī gada 25.11. līdz 08.12. Pasākumu veido četras tematiskas pieturas, kurās interesenti saņems svarīgu informāciju par LEADER jauno projektu konkursu un izmaiņām nosacījumos, veidlapā un vērtēšanas kritērijos, aktuālo vietējo atbalsta institūciju piedāvājumu uzņēmējdarbībai, orientierus uzņēmējdarbības formas izvēlē un būvniecības nosacījumos, kā arī palīdzību darbam EPS un projekta iesnieguma veidlapā.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads