LEADER

LEADER Latvijā – Eiropas Savienības atbalstīta iespēja īstenot savas idejas laukos

Lauku telpai ir daudzfunkcionāla nozīme. Tajā atrodas nozīmīgi dabas resursi, tā ir lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares darbības telpa, tai piemīt rekreācijas un tūrisma funkcija, tā ir dzīvesvieta lauku iedzīvotājiem.

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir tikai viena no politikas jomām, kas skar lauku apvidus un cenšas atbalstīt to attīstību papildus kohēzijas, izglītības, sociālajai un citai politikai ES līmenī. Tomēr tieši KLP ir vistiešāk saistīta ar lauku apvidiem.

KLP galvenais mērķis joprojām saglabājas pārtikas ražošana, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un dabas resursu apsaimniekošanu, sniedzot ieguldījumu Zaļā kursa mērķu izpildē, kā arī atbalstot lauku teritoriju sociālekonomisko attīstību, uzņēmējdarbību, inovāciju izstrādi un ieviešanu, kā tas ir paredzēts apstiprinātajā Latvijas KLP stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam (KLP SP). 

LEADER Latvijā – Eiropas Savienības atbalstīta iespēja īstenot savas idejas laukos

Atbalsts lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai KLP SP ietvaros tiek sniegts, ieviešot LEADER pieeju. Šīm aktivitātēm tiek atvēlēti 58,5 milj. eiro, kas ir 7% no kopējā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma.


LEADER
/SVVA attīstība un būtība

LEADER programma Eiropas Savienībā  tika uzsākta 1991. gadā kā eksperimentāla iniciatīva, lai uzlabotu lauku attīstības potenciālu, piesaistot vietējās iniciatīvas un zināšanas, un izplatot šīs zināšanas citos lauku apvidos. LEADER ir nodrošināts nepārtraukts ES atbalsts, tā ir kļuvusi par svarīgu lauku attīstības politikas elementu, kas tiek augstu vērtēts visā Eiropā.

LEADER galvenie elementi ir partnerība jeb vietējā rīcības grupa (VRG), vietējās teritorijas attīstības stratēģija un noteikta teritorija.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Mērķis – sekmēt vietējo attīstību lauku teritorijā un sociālekonomisko atšķirību mazināšanos, īstenojot lauku kopienu ilgtspēju veicinošas vietējās attīstības iniciatīvas, kas ir iekļautas VRG izstrādātajās vietējās attīstības stratēģijās.


Ko LEADER/SVVA sniedz lauku iedzīvotājiem?

 1. Iespēju pašiem noteikt lauku attīstības virzienus, iesaistoties lauku teritorijas vajadzību noteikšanā un lēmumu pieņemšanā par noteiktām lauku attīstības idejām (projektiem) nepieciešamo atbalstu.
 2. Īstenot pašiem vietējās attīstības projektus, kas vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabojumiem konkrētā lauku teritorijā.
 3. Jaunu skatījumu uz lauku dzīves apstākļiem un iespējām un iespēju veidot vai uzlabot lauku iedzīvotājam nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Rūpēties par lauku teritorijai raksturīgās kultūras un dabas vides, tradīciju saglabāšanu un saudzīgu (ilgtspējīgu) izmantošanu.
 4. Veidot piederības sajūtu un lepnumu par savu teritoriju un vairot iespējas lauku teritorijās (īpaši jauniešiem). Dot iespēju paplašināt vietējās zināšanas, motivācijas, resursus un izmantot tos savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.


LEADER
/SVVA principi

LEADER/SVVA ir pasākums, kura ieviešanas process ir tikpat svarīgs kā sasniedzamie skaitliskie rezultāti. Respektīvi, viens no būtiskākajiem LEADER rezultātiem ir pareizs ieviešanas process. Atšķirībā no tradicionālākiem politikas pasākumiem tajā ir norādes uz to, “kā” darboties, nevis “kas” jādara. LEADER/SVVA pieeju veido septiņi cits citu papildinoši principi:

 1. Stratēģijas izstrāde un īstenošana no apakšas uz augšu – vietējie pieejas īstenotāji izstrādā stratēģiju un izvēlas īstenojamās darbības.
 2. Publiskā un privātā partnerība: vietējās rīcības grupas – VRG ir sabalansēta grupa, kas ietver valsts un privātā sektora dalībniekus, kas var mobilizēt visas pieejamās prasmes un resursus.
 3. Jauninājumi/inovācijaLEADER var būt nozīmīga loma, veicinot jaunas novatoriskas pieejas lauku teritoriju attīstībai.
 4. Tīklošanās – sasniegumu, pieredzes un zināšanu apmaiņa iedzīvotājiem, organizācijām un iestādēm vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.
 5. Sadarbība – uzņemas kopīgu projektu ar citu VRG, kas izmanto līdzīgu pieeju citā reģionā, valstī.
 6. Vietēja attīstības stratēģija konkrētā teritorijā – aktivitātes notiek mazā, viendabīgā, sociāli vienotā teritorijā.
 7. Integrētas un daudznozaru darbības – nav noteikta konkrēta nozare, tāpēc LEADER stratēģijai jābūt daudznozaru.

LEADER pieejas septiņas galvenās iezīmes izskaidro, kas ir šī pieeja. Šo principu īstenošana praksē nozīmē to, ka vietējo stratēģiju izstrādē un pasākumos piedalās reāli cilvēki.


LEADER
vietējās rīcības grupas visā Latvijā

Latvijas teritorijā patlaban 33 vietējās rīcības grupas (vietējo pašvaldību, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un aktīvu lauku iedzīvotāju partnerība, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par teritorijas attīstības jautājumiem vietējā līmenī) ir sagatavojušas savai darbības teritorijai SVVA stratēģiju, kurā  noteikti mērķi un rīcības atbalsta saņemšanai plānošanās periodā 2023.–2027. gadam.

33 vietējās rīcības grupas darbojas visā Latvijā

Ja jums ir kāda ideja vai vēlme iesaistīties vietējās teritorijas attīstībā – atrodi savas teritorijas vietējo rīcības grupu un sazinies ar to!

Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās:

 • Lauku attīstības programmas pasākumam  no 10 līdz 65 tūkstošiem;
 • Rīcības programmas pasākumam no 10 līdz 125 tūkstošiem.

SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

 

2024. gada sākumā vietējās rīcības grupas uzsāk jaunās SVVA stratēģijas īstenošanu, organizējot projektu iesniegumu pieņemšanas konkursus un piešķirot finansējumu projektiem, kas ir atbilstoši stratēģijai, ietverot aktivitāti:

 1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, paredzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai – produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
 2. “Kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas”, paredzot atbalstu sabiedriskā labuma projektu īstenošanai teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, kā arī sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.


LEADER pieejas īstenošana