LA 16 Atbalsts EIP darba grupu projektu īstenošanai

LA 16 Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, izstrādājot jaunus produktus, procesus, jaunas tehnoloģijas un metodes.

Lai ar šo pasākumu tiktu risinātas reālas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru vajadzības atbalsts prioritāri tiek sniegts ar Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģisko vadības padomi saskaņotajās jomās, kas pieejamas šeit: https://www.zm.gov.lv/lv/media/11733/download?attachmen

Labuma guvēji no projekta īstenošanas galvenokārt ir primārie ražotāji lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

Papildu informāciju skatīt: Ministru kabineta noteikumi Nr. 613

Pasākumā Nr. 16. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai” ir nozares un saimniecības līmenis, no kā izejot tiek piešķirts finansējuma apmērs un atbalsta intensitāte. Plašāka informācija infografikā.

 

Lai pretendētu uz atbalstu EIP darba grupu veidošanai un projekta īstenošanai, nepieciešams piedalīties atbalstāmo projektu atlasē. Process attēlots infografikā.

 

Ņemot vērā, ka pasākuma mērķis ir vērsts uz to, lai tiktu radīti inovatīvi risinājumi nozarē, kā arī jaunu produktu, metožu, procesu un jaunu tehnoloģiju radīšanu nozarē, aptverot plašu labuma guvēju loku ir būtiski nodrošināt plašu projekta publicitāti gan tā īstenošana slaikā, gan pēc tam, lai ikviens interesents varētu projekta rezultātu ieviest arī praktiski. Publicitātes minimālās prasības attēlotas infografikā.

 

Infografika par to kā notiek Eiropas Inovāciju partnerības darba grupas izveide:

 

Informācijai!

  • Sadarbības partneri ir neatkarīgas līgumslēdzējas puses, kas savā starpā noslēgušas sadarbības līgumu par projekta īstenošanu un nodrošina efektīvu sadarbību.
  • Inovācija tiek definēta kā process, kura ieviešanai tiek radīti jauni vai būtiski uzlaboti produkti, aprīkojums, process un metodes vai tiek būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam un videi saudzīgās īpašības), kā arī izpētītas inovatīvo produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās īstenošanas iespējas. Inovācija tehnoloģijā ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana nodrošina jaunu produktu ražošanu vai ražošanas procesa ievērojamu maiņu.
  • Par pētniecības organizāciju uzskatāma zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā un Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) 2022/2472 .
  • Jauns produkts prece, metode vai pakalpojums, kas ir pilnīgi jauns vai kam ir būtiski uzlabotas funkcionālās īpašības vai mainīts paredzamais lietošanas veids, tostarp mainīti vai uzlaboti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra vai lietotājam ērtas īpašības. Jaunām iekārtām vai paplašinājumiem jābūt ar būtiskiem specifikācijas uzlabojumiem.
  • Jauna tehnoloģija jauna un salīdzinājumā ar nozarē sasniegto tehnisko līmeni sevi vēl nepierādījusi tehnoloģija, kas ir saistīta ar tehnoloģiskas vai rūpnieciskas neizdošanās risku un nav esošas tehnoloģijas optimizācija vai uzlabošana.
  • Eiropas Inovāciju partnerības tīkla Sekretariāts ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", kas saistībā ar valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla funkcijām nodrošina tehnisko palīdzību uz inovāciju vērstu projektu izstrādei, potenciālo darba grupu izveidei un potenciālo partneru piesaistei.

 

Plašāka informācija par atbalsta pasākumu pieejama šeit: https://likumi.lv/ta/id/346827-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lauku-attistibai-intervence-atbalsts

Lauku atbalsta dienesta mājaslapā: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/la-16-atbalsts-eiropas-inovaciju-part...