Eiropas Inovāciju partnerība

Eiropas Inovācijas partnerība (EIP) ir jauna pieeja ES pētniecības un inovācijas jomā.

EIP darbojas, ņemot vērā aktuālās problēmas, tā orientējas uz ieguvumiem sabiedrībai un saistīto nozaru un tirgu straujo modernizāciju.

EIP darbojas visos pētniecības un inovācijas ķēdes posmos, sapulcinot visus svarīgos dalībniekus Eiropas Savienības (ES), valstu un reģionu līmenī, lai:

  • pastiprinātu pētniecības īstenošanu;
  • koordinētu ieguldījumus demonstrējumos un izmēģinājuma projektos;
  • paredzētu nepieciešamos noteikumus un standartus un pasteidzinātu to pieņemšanu;
  • mobilizētu „pieprasījumu”, labāk koordinējot publiskos iepirkumus, tādējādi nodrošinot, ka jebkādi atklājumi pēc iespējas ātrāk ienāk tirgū.

EIP racionalizē, vienkāršo un koordinē pašreizējos instrumentus un iniciatīvas un, vajadzības gadījumā, papildina tās ar jauniem pasākumiem. Tādējādi cer atvieglot partneru savstarpējo sadarbību un veicināt labāku un drīzāku rezultātu sasniegšanu. EIP pamatojas uz līdzšinējiem instrumentiem un rīcībām un, nepieciešamības gadījumā, tās integrēs vienotā saskanīgā politikas ietvarā. Jāņem vērā, aspekts ir elastīgums: nebūs iespējams, ka vienveidīgi risinājumi derēs visam ietvaram.

Eiropas Inovāciju Partnerība – ražīgākai un ilgtspējīgākai lauksaimniecībai un mežsaimniecībai

Eiropas Inovācijas partnerību lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (EIP-AGRI) 2012. gadā aizsāka Eiropas Komisija. Tās mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozari, kas darbojas pēc principa „mazāk izejvielu, vairāk rezultāta”. Tā veicina nemitīgu pārtikas, dzīvnieku barības un biomateriālu apgādes nodrošināšanu, kā arī ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu, no kā ir atkarīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, un ir harmonijā ar vidi. Lai sasniegtu šo mērķi, EIP-AGRI sapulcina kopā inovācijas dalībniekus (lauksaimniekus, konsultantus, pētniekus, uzņēmumus, NVO u.c.) un palīdz zinātni tuvināt praksei.

EIP-AGRI ir daļa no šīs desmitgades ES izaugsmes stratēģijas

Mainīgajā pasaulē ES ekonomikai nepieciešama inovācija, lai tā būtu gudrāka, ilgtspējīgāka un iekļaujošāka. Līdztekus tās izaugsmes stratēģijai ES 2020, ES ir aizsākusi Inovācijas savienību - iniciatīvu, kuras mērķis ir palīdzēt visām ES valstīm nodrošināt saviem iedzīvotājiem konkurētspējīgāku ekonomiku, vairāk un labākas darbavietas, kā arī labāku dzīves kvalitāti.

Eiropas Inovāciju partnerība – jauna pieeja inovācijai

Piecas Eiropas Inovācijas partnerības ir aizsāktas Inovācijas savienības ietvaros. Eiropas Inovācijas partnerība ir jauna pieeja pētniecības un inovācijas jomā. EIP palīdz apvienot zināšanas un resursus, satuvinot valsts un privātos sektorus ES, nacionālā un reģionālā līmenī, apkopojot pieprasījuma un piedāvājuma jomas pasākumus. EIP koncentrējas uz sabiedrības ieguvumiem un modernizāciju. Partnerība atbalsta sadarbību starp pētniecības un inovāciju partneriem, lai varētu sasniegt labākus un ātrākus rezultātus salīdzinājumā ar esošajām pieejām.

EIP-AGRI paātrina inovāciju, izmantojot interaktīvu pieeju

Inovācijas modelis EIP-AGRI ietvaros neattiecas tikai uz pārejas no pētniecības uz prakses paātrināšanu (dēvēta par „lineāro inovācijas modeli”). EIP-AGRI stingri ievēro „interaktīvo inovācijas modeli”, kas saved kopā noteiktus inovācijas dalībniekus (piem., lauksaimniekus, konsultantus, pētniekus, uzņēmumus u.c.), lai tie darbotos kopā projektos ar daudziem dalībniekiem, lai rastu risinājumu konkrētai problēmai vai izstrādātu konkrētas iespējas. Šajās tā dēvētājās darbības grupās tiks izstrādāti jauni ieskati un idejas un esošās nepaustās zināšanas tiks pārvērstas mērķtiecīgos risinājumos, kas tiks pielietotas praksē. Šāda pieeja veicinās inovāciju no visiem aspektiem, kā arī palīdzēs to iekļaut pētnieku darba programmās.

Inovācijai var būt dažādi izpausmes veidi – tas nenotiek vienas nakts laikā

Inovācija EIP-AGRI ietvaros var būt tehnoloģiska, netehnoloģiska, organizatoriska vai sociāla, un tās pamatā esošā prakse var būt jauna vai tradicionāla. Jauna ideja var būt jauns produkts, prakse, pakalpojums, ražošanas process vai jauns lietu organizēšanas veids u.c. Šāda jaunā ideja kļūst par inovāciju tikai tad, ja tā tiek plaši pieņemta un pierāda savu noderīgumu. Tikai pēc tam iespējams noteikt, vai jaunā ideja ir novedusi pie reālas inovācijas.

Pareizo partneru izvēle – praktiska rezultāta iegūšana

Īsumā inovācija ir: „ideja, kas tiek veiksmīgi īstenota praksē”. Tādēļ ir svarīgi iesaistīt praktizējošus speciālistus, ne kā pētījuma priekšmetu, bet gan viņu uzņēmējdarbības prasmju un praktisku zināšanu izmantošanai, lai izstrādātu risinājumus vai iespējas un radītu līdzīpašumu.

Inovācija nerodas nejauši, kā arī ne tāpēc, ka saražotais produkts ir kas jauns attiecīgajā vidē. Galvenais ir ietvert elementus, kas ļauj jaunajai idejai būt veiksmīgai. Tādēļ inovācijas projekta grupas jāveido no tādiem dalībniekiem, kuri vislabāk spēj izprast projekta mērķus, dalīties ar īstenošanas pieredzi un plaši izplatīt iegūtos rezultātus. Darbības grupas pieejas ietvaros vislabāk tiek izmantotas dažāda veida zināšanas (praktiskās, zinātniskās, tehniskās, organizatoriskās u.c.) interaktīvā veidā.

Plašāka informācija par EIP-AGRI pieejama šeit: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/