“BIOR” konsultē akvakultūras saimniecības

Teorētisko mācību “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa speciālistiem” absolventi

Noslēdzies projekts, kura ietvaros Zinātniskā institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra speciālisti sniedza konsultācijas akvakultūras saimniecībām.

Līdz ar 2017. gada beigām ir noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 “Zinātniskā institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”, kas aizsākās 2017. gada 18. jūlijā.

Šī projekta ietvaros interesentiem tika  piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, Akvakultūras, pētniecības un izglītības centrā un institūta laboratorijās, kā arī tika piesaistīti eksperti no citām gan vietējām, gan ārvalstu institūcijām un organizācijām.

Aktivitātes vairākās jomās

Projektā piedāvātās aktivitātes bija sadalītas vairākās jomās un aptvēra dažādas tēmas, piemēram, akvakultūras tiesību aktu prasības vides jomā, akvakultūras dzīvnieku labturību, tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas, saimniecību pašreizējās situācijas novērtējumu, attīstības un pilnveides plānu un projektu izvērtēšanu, akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes, to slimības, pavairošanu un barošanu.

Par projekta dalībnieku varēja kļūt jebkura Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta akvakultūras dzīvnieku audzētava, kura pieteica konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu akvakultūras saimniecības norīkotu personu. Visas konsultācijas un apmācības tika segtas no projekta finansējuma. Latvijā notiekošās aktivitātes tika finansētas 100% apmērā. 

Projekta laikā tika sniegtas četras individuālās konsultācijas un divas kolektīvās konsultācijas jeb teorētiskās mācības, aptverot tādas tēmas kā ietekmes uz vidi novērtējums, akvakultūras dzīvnieku audzēšanas metodes, tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijas un akvakultūras saimniecību attīstības projektu izvērtēšana. Individuālo konsultāciju laikā pārstāvji no akvakultūras uzņēmumiem apguva gan praktiskas iemaņas zivju pavairošanā un audzēšanā, gan saņēma teorētisku informāciju par savu saimniecību darbības procesiem un turpmāko attīstību.

Iesaistīti zinoši speciālisti

Viens no kolektīvo konsultāciju pasākumiem bija četru dienu (32 stundu) teorētiskās mācības “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa speciālistiem”. Mācības pulcēja deviņu akvakultūras saimniecību pārstāvjus, kuri ieguva padziļinātas zināšanas par lašveidīgo zivju audzēšanu recirkulācijas akvakultūras sistēmās un zivju produkcijas sagatavošanas procesiem realizācijai. Apmācības vadīja Clewer Aquaculture OY speciālisti no Somijas: Pasi Korvonens, Rita Mjūra un Marti Naukarinens. Otrs bija seminārs “Akvakultūras ietekme uz vidi un karpu audzēšana (karpu pavairošana, mazuļu audzēšana, preču zivju audzēšana, barošana u. c.)”. Mācības pulcēja 36 dalībniekus, kuri ieguva padziļinātas zināšanas karpu audzēšanā un par akvakultūras ietekmi uz vidi. Mācībās piedalījās seši eksperti, kuri dalījās savās zināšanās: Tatjana Ratņikova  (karpu audzēšanas speciāliste, Lietuva),  Aldis Verners (VVD), Ģirts Baranovskis (DAP), Jēkabs Dzenis (DAP), Jānis Ozoliņš (“Silava”), Mārcis Ziņģis (“BIOR”).

Kopumā projekta ietvaros konsultēti 32 cilvēki no 14 akvakultūras saimniecībām, un papildu semināru apmeklēja 16 interesenti. Lielākā daļa saimniecību pārstāvju piedalījās visos kolektīvo konsultāciju pasākumos.

Kā eksperti tika pieaicināti gan “BIOR” speciālisti, gan speciālisti no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, LVM “Silava”, kā arī ārzemju eksperti no Lietuvas un Somijas.

No dalībniekiem labas atsauksmes

Ļoti labas atsauksmes tika saņemtas no teorētisko apmācību dalībniekiem, kuri izteica vēlmi teoriju papildināt ar praksi Somijā pie apmācību ekspertiem, kā arī semināru atzinīgi novērtēja dīķsaimniecību pārstāvji, praktiķi.

Sakām lielu paldies visiem, kas iesaistījās projektā!

Atbalstu šim projektam sniedza Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Šajā, 2018. gadā, ir plānots turpināt konsultāciju darbu līdzīga projekta ietvaros. Konsultācijas varēs būt kā teorētiska informācija klātienē kādā konkrētā jautājumā, problēmā līdz pat esošas vai plānotas iekārtas vai objekta izvērstam izvērtējumam. Tās varēs saturēt informāciju no akvakultūras dzīvnieku audzēšanas līdz pat ražošanas ietekmei uz vidi, konkrētā brīdī vai ilgākā laika periodā, un gala rezultātā tiks izveidots ekspertu sagatavots slēdziens. 

Tāpat kā iepriekšējā gadā, tiks plānoti vairāki semināri ar ārvalstu vieslektoru dalību par zivju audzēšanu, to veselību, produkcijas realizāciju un citām tēmām. Detalizētākai informācijai par semināriem un konsultācijām sekojiet Zinātniskā institūta “BIOR” interneta vietnē.

Mārcis Ziņģis, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra vadītājs

Foto: no “BIOR” arhīva

Pievienot komentāru