Ventspils novadā atjauno Popes estrādi

Datums: 
31. Oktobris, 2018
Nozare: 

NAP ELFLA LEADER
Popes estrādē SIA "Ventbetons-V" darbinieki sākuši Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvi. Būvdarbu tāmē iekļauta esošā asfalta seguma, betona apmaļu, kāpņu un citu betona elementu un esošo apgaismes balstu demontāža, betona bruģa seguma būvniecība priekšlaukumā, piebraucamajā ceļā, skatītāju zonā un trepēs, betona flīžu seguma būvniecība, teritorijas labiekārtošana ar dabīgo oļu un akmens segumu, apskaņošanas laukuma, betona kāpņu un dzelzsbetona atbalsta sienas būvniecība, drenāžas sistēmas un apgaismojuma ierīkošana, apzaļumošana u. c. darbi.
Popes estrade
Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, bet publiskais finansējums – 45 000 eiro. Projekta kopējās izmaksas ir 39 3541,32 eiro, paredzētas autoruzraudzības, būvprojekta izstrādes, būvdarbu, būvtehniskā atzinuma, ģeotehniskās izpētes, būvprojekta ekspertīzes un būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai.
2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000009 "Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve" apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.
Projekta mērķis ir veikt pulcēšanās un publisku pasākumu norises vietas "Estrāde–Vecais pilskalns" pārbūvi Ventspils novada Popes pagastā, nodrošinot sabiedrības virzītas iniciatīvas īstenošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu visām novada iedzīvotāju grupām, kā arī novada apmeklētājiem.
2017. gada 20. oktobrī pašvaldība izsludināja iepirkuma procedūru būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanai Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvei. Iepirkums tika pārtraukts, jo noteiktajā laikā nebija saņemts neviens piedāvājums, tādēļ pašvaldības speciālisti nolēma veikt sarunu procedūras. Tās nebija rezultatīvas, tādēļ tika lemts, ka darba uzdevumu nepieciešams pārstrādāt. 2018. gada 15. februārī izsludināja jaunu iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu, paredzot, ka minētos pakalpojumus sniegs viens darbu veicējs. Iepirkuma procedūras rezultātā 2018. gada 21. maijā noslēgts līgums ar SIA "Ventbetons-V". Ventspils novada pašvaldības Būvvaldē būvprojekts saskaņots 25. septembrī, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Saskaņā ar līguma 4.2. punktu būvdarbu izpildes termiņš ir pieci mēneši kopš būvatļaujas par būvdarbu uzsākšanu izsniegšanas brīža, tātad 2019. 25. februāris. Tā kā būvdarbu izpildes laiks iekļauj arī ziemas mēnešus, pastāv risks, ka darbu izpildei var būt nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums, tādēļ būvdarbu pabeigšanas termiņš var pagarināties. Šogad uzsāktos būvdarbus pabeigs 2019. gadā.
Popes estrādes īpašās akustiskās un vizuālās īpašības, kā arī ietilpība, to atjaunojot, padara estrādi par neatkārtojamu, unikālu objektu visā Kurzemes novadā. Tā atrodas dabīgā amfiteātra formā, kas rada lielisku akustiku un nodrošina izcilu panorāmas skatu. Pēdējos 26 gadus estrāde netika izmantota, līdz 2013. gadā to uzdāvināja Ventspils novada pašvaldībai. Tagad par estrādes atdzimšanu rūpējas biedrība "Popes muiža", kas centusies pievērst sabiedrības uzmanību problēmas risināšanai ne tikai vietējā, bet arī plašākā mērogā, aicinot uz sadarbību Latvijā pazīstamas biedrības. Plaši izskanējis dziesminieku festivāls "VĀRTI", ko "Popes muiža" organizēja sadarbībā ar biedrību "SIETS". Biedrība "Popes muiža" aktīvi darbojas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un 2016. gadā ir veikusi iedzīvotāju aptauju, tostarp par veicamajām aktivitātēm Popes estrādes atjaunošanā un aktīvā izmantošanā. Biedrība nopietni iesaistījusies Popes estrādes sakārtošanā, popularizēšanā un aktīvā izmantošanā, lai estrāde atgūtu agrāko spozmi. Savulaik Popes estrāde uzņēmusi līdz pat 5000 cilvēku, uz skatuves satilpinot teju 1000 pasākuma dalībnieku. Par estrādi interesi izrāda arī neatkarīgie producenti dažādu pasākumu, koncertu organizēšanai.

Kontaktinformācija: 
Ventspils novada pašvaldība
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: