Rēzeknē apgūst bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu

Saimnieki, kuru īpašumos Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti ir konstatējuši bioloģiski vērtīgos zālājus, ir tiesīgi pieteikties Lauku atbalsta dienestā un saņemt atbalsta maksājumus par pareizi apsaimniekotām bioloģiski vērtīgo zālāju teritorijām. Lai veicinātu izpratni par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, jau vairākus gadus Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko bezmaksas mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Šī gada rudenī LLKC Rēzeknes konsultāciju birojā tika organizētas sešas mācību grupas. Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertes Ilzes Kukāres un Ineses Silamiķeles vadībā apguva gandrīz 120 saimnieki no Rēzeknes, Viļānu, Riebiņu un Kārsavas novadiem. Galvenais uzsvars mācībās tika likts uz bioloģiski vērtīgo zālāju mērķtiecīgu apsaimniekošanu – izvirzīto mērķu sasniegšanu un dabas daudzveidības uzlabošanu. Mācību dalībnieki apguva sekojošas tēmas

  • Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme;
  • Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana, iedalījums;
  • Raksturīgās sugas un indikatorsugas;
  • Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas;
  • Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, to  raksturojums;
  • Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana, to apsaimniekošanas iespējas, indikatorsugas;
  • BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.

Papildus minētajām tēmām katrs no mācību dalībniekiem savam zālājam sagatavoja individuālu „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plānu”, kas ietver optimālus Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām.

Dalībnieki atzina, ka mācību saturs bijis ļoti izsmeļošs un saprotams, pozitīvi tika vērtēts arī fakts, ka mācību stundas notiek ne tikai birojā, bet arī pļavās, kur tika apgūtas praktiskās zināšanas. Mācību dalībnieki pauda pārliecību, ka nākotnē Latvijā būs labāk apsaimniekoti bioloģiski vērtīgie zālāji.

Mācības tika organizētas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumā 2014.–2020. gadam, apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD līguma Nr. LAD131118/P44.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kristiāna Latkovska,
LLKC Rēzeknes biroja projektu vadītāja

Pievienot komentāru