6. Ekoshēmas

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

1. Cik % pesticīdu un minerālmēslu samazinājumu valsts plāno saimniekam uzņemoties un valstij kompensējot Ekoshēmas un Agrovides pasākumus?

Atbild ZM:
Saskaņā ar KLP stratēģiskajā plānā sniegto informāciju, pesticīdu un minerālmēslu samazinājumu ir plānots sasniegt ar vairāku pasākumu kopumu. Ņemot vērā KLP stratēģiskajā plānā iekļautos atbalsta pasākumus un to ietvaros noteiktos mērķa rādītājus, Latvijas maksimālais potenciāls sniegt ieguldījumu, virzoties uz AAL lietojuma samazinājumu, indikatīvi varētu sasniegt šādu līmeni:

1) Bioloģiskā lauksaimniecība - pieņemot, ka bioloģiskās lauksaimniecības platības uz 2027.gadu palielināsies līdz 20% no LIZ, matemātiski aprēķinot, AAL varētu samazināties par 7%;

2) Integrētās augu aizsardzības principu ievērošana - pieņemot, ka par 5% samazināsies lietoto AAL apjoms 428 545 ha platībā, AAL varētu samazināties par 1,1%;

3) Lēmuma atbalsta sistēmas – pieņemot, ka par 10% samazināsies lietoto AAL apjoms 428 545 ha platībā, AAL varētu samazināties par 2,2 %. Labībām dēļ specifiskiem fungicīdiem (pēc lietošanas fungicīds labības pret slimībām spēj aizsargāt trīs nedēļas) varētu būt samazinājums 10% kas uz mērķplatību sastāda 1,3%. Kopā – 3,5%.

4) Precīzo AAL izkliede – pieņemot, ka par 20% samazināsies lietoto AAL apjoms 237 313 ha platībā, AAL varētu samazināties par 2,3 %.

5) Tauriņziežu platību pieaugums 76 962 ha platībā varētu samazināt lietoto AAL apjomu par 3,9 %.

Atsevišķi vērtējot plānoto KLP stratēģiskās plāna atbalsta pasākumu iespējamo ietekmi uz minerālmēslu patēriņa samazinājumu, ņemot vērā plānotos mērķa rādītājus, Latvijas maksimālais potenciāls sniegt ieguldījumu minerālmēslu patēriņa samazinājumā, virzoties uz Eiropas Zaļā kursa mērķi, indikatīvi varētu sasniegt 18,3 %.

2022-12-14

2. Vai nosacījumi par sējumu struktūru tiks piemēroti jau 2023.g.pavasarī? Sējot ziemājus 2022.gada augustā-septembrī šie nosacījumi visiem nebija zināmi.

 

Atbild ZM:
2023.gadā piesakoties uz ekoshēmu atbalstu "Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi" vai "Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās", kurās ir jānodrošina kultūraugu dažādošana un augsnes segums, tiks ņemta vērā atbalstam deklarētā sējumu struktūra un 2022.gadā sētie ziemāji.

2022-12-14

3. Kā veicot uzskaiti par AAL lietošanu, tiks pierādīts, ka ir samazinājums atbilstoši zaļajam kursam?

Atbild ZM:
AAL lietojuma daudzuma izsekojamība, sākot ar iegādes brīdi tirdzniecības vietās līdz izlietojumam uz lauka, veicinās piesardzīgāku un pamatotāku lietošanu. Šobrīd lēmumu par AAL lietošanu pieņem lauksaimnieks un prasības par pamatotu AAL lietošanu ir noteiktas profesionāliem AAL lietotājiem (MK 15.09.2009. noteikumi Nr.1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”).

Bet ekoshēmu ietvaros prasības attiecas uz visiem lauksaimniekiem un būs jāņem vērā arī preventīvās lietošanas aizliegums - laukaugu slimību lēmumu atbalsta sistēmas (LAS) brīdinājumi un ieteicamais AAL lietošanas reižu skaits, kas izstrādāts, balstoties uz kaitīgo organismu bioloģiju un ilggadīgiem to novērojumu datiem, un kas tiks iestrādāts VAAD LIZ pārvaldības sistēmā. Lēmuma atbalsta sistēmas (LAS) izmantošana ļauj AAL izmantot tiešām pamatoti – tad, kad kaitīgais organisms laukā būs, un laika apstākļu ietekmē tā savairošanās būs tik liela, ka apdraudēs kultūraugus. LAS arī ļoti labi darbojas tām slimībām, kurām agronomiski ir pieļaujams un ieteicams profilaktiskais smidzinājums – kartupeļu lakstu puve, baltā puve, pelēkā puve, ābeļu kraupis. Jo te ir svarīgi noķert momentu “īsi pirms”, un to LAS precīzi pasaka, izslēdzot AAL aptuvenu lietošanu, kas balstās tikai uz ilggadīgo pieredzi, ka slimība var parādīties kādā noteiktā periodā. Tas mazinās to, ka lauksaimnieki AAL turpina lietot pierastajā praksē profilaktiskos nolūkos. Tādējādi samazinot nevajadzīgos smidzinājums un AAL lietojumu kopumā.

Atbilde precizēta 2023-01-11

4. Vai ir noteikts datums, līdz kuram jāveic fotofiksācija par augsnes apstrādes faktu?

Atbild ZM un LAD:
No 2023.gada fotofiksācija ir jāveic apstrādes brīdī un jāsniedz izmantojot LAD mobilo lietotni, tas nozīmē, ka šādi veicot fotofiksāciju bilde automātiski nokļūs pie LADa un nav nepieciešamas citas papildus darbības. Gadījumos, ja fotofiksācijas veikšanas laikā nav pieejams interneta savienojums, bilde  saglabājas telefona atmiņā un automātiski aizsūtīsies tiklīdz būs savienojums.

Par 2022.gada ziemāju sēju fotofiksācija jāsniedz pēc iespējas ātrāk, bet bezsniega apstākļos. Ja sniegs nenokusīs, tad pavasarī pēc sniega nokušanas.

2022-12-14

5. Vai minimālā augsnes apstrādes ieguvums atkārtotos sējumos – neveicinās AAL pieaugumu.

Atbild ZM:
Neveicinās AAL pieaugumu, jo ir atbalsta pasākumā ir ierobežota herbicīdu lietošana.
2022-12-14

6. Smidzināšana var notikt pat pēdējā atskaišu datumā. Vai drīkstēs bez atbalsta samazinājuma papildināt, labot iepriekšējo atskaišu perioda datus?

Atbild ZM:
Lauksaimnieks LIZ pārvaldības sistēmā līdz kārtējā gada 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5.novembrim iesniedz aktuālo informāciju pēc notikuma par herbicīdu lietošanu, kas veikta attiecīgi līdz 17.maijam, 25.jūnijam, 26.augustam un 31.oktobrim. Par herbicīdu lietošanu norādāma informācija par izlietotā herbicīda nosaukumu, devu (kg uz hektāru) un apstrādāto platību.
2022-12-14

7. Kas ir domāts ar "herbicīdus lieto (..) ne vairāk kā 2 reizes pieteikuma gadā?" Vai tikai 2 herbicīdus? Vai 2 miglojumi, katrā var būt vairāki herbicīdi? Kāpēc tieši 2, kāpēc ne 3 vai 4?

Atbild VAAD:
Izpildot 4. ekoshēmas prasības, kārtējā gadā atbalstam pieteiktam kultūraugam herbicīdus lieto atbilstoši marķējumam un ne vairāk kā divas reizes pieteikuma gadā. Ja vienā lietošanas reizē uz lauka smidzinātāja tvertnē tiek jaukti vairāki herbicīdi, tā skaitās kā viena lietošanas reize.

Ņemot vērā labu agronomisko praksi, herbicīdu lietošana divas reizes pieteikuma gadā ir pietiekama augu aizsardzības nodrošināšanai.

Atbilde precizēta 2023-01-11

8. Kā zinās, ka tieši konkrētā saimniecība ir samazinājusi AAL lietošanu? Kā tas tiks analizēts?

Atbild ZM:
AAL lietošanas samazinājums ir jāveicina valstī kopumā. Atbalsta pasākumos nav paredzētas tiešas saistības samazināt AAL konkrētas saimniecības līmenī, bet ir jānodrošina pamatota un precīzāka AAL lietošana. Tāpat atbalsts ir paredzēts platībām, kurās lauksaimnieki apņemas nelietot AAL, tādējādi mazinot AAL lietojumu kopumā.  Apkopojot datus saimniecību līmenī  veidojas kopbilde par situāciju valstī. Līdz šim tika apkopota informācija tikai par AAL pārdošanas apjomiem.
2022-12-14

9. Kas domāts ar AAL plānošana? Vai tas nav pret IAA noteikumiem, ka jālieto kaitīgajam organismam sasniedzot kaitīguma slieksni (kas LV, nav noteikti pārsvarā).

Atbild ZM un VAAD:
AAL plānošana nozīmē, ka AAL lietošanas lēmumi ir jāpamato ar regulārām pārbaudēm uz lauka, lai veiktu kaitīgo organismu parādīšanās uzraudzību, ņemot vērā:
VAAD mājaslapā publicēto vispārējo brīdinājuma sistēmu vai citu pieejamo informāciju par kaitīgā organisma parādīšanos un prognozi par tā attīstību;
- papildinformācijai izmanto Latvijā pieejamos un VAAD mājaslapā publicētos kaitēkļu un slimību kaitīguma sliekšņus;
- laika apstākļu prognozes, kaitīgo organismu sliekšņa līmeņus vai citu pieejamo informāciju;
- VAAD laukaugu slimību lēmumu atbalsta sistēmas (LAS) brīdinājumu par iespējamo slimību attīstību (izveide plānota 2023.gadā).

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas plānošana IAA, notiek balstoties uz kaitīgo organismu attīstības novērojumiem uz konkrētā lauka, ņemot vērā kaitēkļu un slimību kaitīguma sliekšņus.

2022-12-14

10. Kāpēc atbalsta pasākumos nav iekļauta cieto kūtsmēslu iestrāde?

Atbild ZM:
Atbalsts ir par šķidrmēslu iestrādi, lai samazinātu amonjaka emisijas, jo šķidrmēslu izkliede ir viens no galvenajiem amonjaka emisiju avotiem. Šķidrmēslu iestrādei ir nepieciešamas īpašas iestrādes tehnikas un šādu pasākumu var nokontrolēt. Savukārt attiecībā uz cietiem kūtsmēsliem vienīgais emisiju mazinošs pasākums varētu būt ātra iestrāde pēc kūtsmēslu izkliedes, bet tas būtu grūti pierādāms un kontrolējams pasākums, tāpēc tam nav paredzēts ekoshēmu atbalsts.
Cieto kūtsmēslu iestrādei ir jāievēro nosacījumu sistēmā ietvertās prasības jeb obligātās apsaimniekošanas prasības:
1. Kūtsmēslu apsaimniekošanas pasākumi un mēslojuma lietošanas aizliegums gar virszemes ūdensobjektiem (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām)
2. Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām).

2022-12-14

11. Precizējiet min.mēslu izkliedēšanas un AAL smidzināšanas tehniskās prasības - vai pietiek, ka traktors aprīkots ar GPS signālu un precīzo stūrēšanu?

Atbild ZM:

Ja tiek iestrādāti minerālmēsli, nodrošina visas 3 zemāk minētās prasības:
1. Tiek izmantots minerālmēslu izkliedētājs, kas aprīkots ar automātisko devu regulēšanas iespēju;
2. Traktortehnika ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu mēslojuma iestrādi - veic GPS datu augšupielādi VAAD LIZ pārvaldības sistēmā par precīzo mēslojuma iestrādi.
3.  Ir izmantota tehnoloģija, kas nodrošina, ka mēslošanas zonas nepārklājas.

Ja tiek veikta AAL lietošana, nodrošina visas 3 zemāk minētās prasības:
1. Ir sertificēta AAL lietošanas iekārta ar automātisko sekciju kontroli vai pretnoneses sprauslām;
2. Traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu AAL līdzekļu lietošanu - veic GPS datu augšupielādi VAAD LIZ pārvaldības sistēmā par AAL lietošanu;
3. Saimniecībā tiek veikta AAL plānošanas un lietošanas uzskaite.

2022-12-14

12. Jautājums par LIZ pārvaldības sistēmu – no 2025. gada tur būs jāgatavo augu aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnāls visām saimniecībām, kas lieto augu aizsardzības līdzekļus, bet 2023. un 2024. gadā tur obligāti būs jāvada augu aizsardzības līdzekļi tikai tām saimniecībām, kas piesakās 4 Ekoshēmai?

Atbild VAAD:
LIZ pārvaldības sistēmā sākot ar 2023. gadu jāreģistrējas saimniecībām, kas piesakās šādās ekoshēmās:
- 2.ekoshēma: jāievada informācija par kaļķošanu;
- 4.ekoshēma: jāievada informācija par herbicīdu lietošanu;
- 5.ekoshēma: jāsagatavo mēslošanas plāns, jāveic lauka vēstures pierakstus (uzskaita kaitīgo organismu novērojumus, augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietojumu un iegūto ražu, veic augu aizsardzības  un mēslošanas līdzekļu uzskaiti noliktavā).

LIZ pārvaldības sistēmā sākot ar 2023. gadu jāreģistrējas saimniecībām, kas piesakās šādiem agrovides maksājumiem:
- “LA10.2. Vidi saudzējoša dārzkopība” – jāsagatavo mēslošanas plāns un jāveic lauka vēstures pierakstus (uzskaita visas darbības uz lauka);
- “LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība” - veic lauka vēstures pierakstus (uzskaita visas darbības uz lauka), t.sk. mēslošanas plāns ciktāl attiecināms uz bioloģisko lauksaimniecību.

Prognozējams, ka no 2025.gada (Stājoties spēkā Statistikas Regula (SAIO)), visām saimniecībām, kas lieto AAL – būs jāveic lauka vēsture katram laukam.

2022-12-14

13. Uz kuru laiku apmēram LAD EPS sistēmā tiks atļauts jau zīmēt laukus un plānot 2023. gadu? Jo pagaidām, lai arī nez cik reizes lasām prezentāciju un skatāmies video, tomēr, kad viss notiks jau pa īstam, tad arī es domāju varēs, ko vairāk saprast.

Atbild LAD:
Ņemot vērā to, ka tiek vēl izstrādāti MK noteikumi un pieteikšanos var uzsākt tikai pēc to apstiprināšanas, tad provizoriski aprīļa vidus.

2022-12-14

14. Vai pietiek ar to, ka ir GPS antenas un uztvērēji un individuālie vadības bloki agregātiem- miglotājam, minerālmēslu izkliedētājam vai arī pats traktors jāaprīko ar precīzo tehnoloģiju?

Atbild VAAD:
5.ekoshēmas prasība ir LIZ pārvaldības sistēmā pie katra AAL vai ML lietošanas notikuma pievienot atskaites failu no traktortehnikas vai iekārtas. Ja no agregātiem šo failu var augšupielādēt LIZ pārvaldības sistēmā, tad ar to pietiek.
2022-12-14

15. Attiecībā uz VAAD LIZ pārvaldības sistēmu. Ir zināmi atskaites iesniegšanas datumi, bet vai atskaiti varēs iesniegt ātrāk, piemēram, uzreiz pēc paveiktā darba? Vai ir jāizveido atskaite, nepārtraukti to papildinot un tikai noteiktajā datumā to varēs iesniegt? Cik dienas pirms atskaites datumiem to varēs darīt?

Atbild VAAD:
Atskaiti par veikto darbību uz lauka LIZ pārvaldības sistēmā var aizpildīt uzreiz pēc paveiktiem darbiem, bet jāatceras, ka līdz Ekoshēmās noteiktajam datumam obligāti būs jānospiež poga “Iesniegt”, kas nozīmēs apstiprinājumu, ka periodā veiktās darbības, tai skaitā arī AAL vai ML nelietošana, no lietotāja puses ir apstiprināts un LIZ pārvaldības sistēma to nofiksē.
2022-12-14

16. Par VAAD LIZ pārvaldības sistēmu - vai tajā varēs pilnībā darboties un dot arī uzdevumus izpildei vai arī tā būs tikai informatīvā platforma un paralēli tomēr nāksies darboties jau esošajās programmās?

Atbild VAAD:
Jā, LIZ pārvaldības sistēmā varēs pilnībā darboties. Pilnu funkcionalitāti tai skaitā darbu plānošanu un uzdevumu došanu tā sasniegs 2023. gada otrajā pusē.
2022-12-14

17. Vai veicot precīzo minerālmēslu izkliedi un AAL precīzo iestrādi pietiek, ja agregāti aprīkoti ar precīzajām tehnoloģijā un GPS uztvērēju vai jābūt tehnoloģijai ar iekļautu kartēšanu?

Atbild ZM un VAAD:
Ir jānodrošina, ka tiek ievērotas visas minētās prasības par precīzo tehnoloģiju.
Veicot precīzo minerālmēslu izkliedes praksi ievēro šādus nosacījumus:
1. Tiek izmantots minerālmēslu izkliedētājs, kas aprīkots ar automātisko devu regulēšanas iespēju;
2. Traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (turpmāk - GPS) uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu mēslojuma iestrādi.
3. Tiek izmantota tehnoloģija, kas nodrošina, ka mēslošanas zonas nepārklājas

Veicot precīzo AAL smidzināšanu ievēro šādus nosacījumus:
1) tiek izmantota sertificēta AAL lietošanas iekārta ar automātisko sekciju kontroli vai pretnoneses sprauslām un
2) traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu AAL līdzekļu lietošanu.

5. ekoshēmas prasības nosaka, ka minerālmēslu izkliedētājam jābūt ar automātisko devu kontroli, kas nozīmē, ka deva jāizkliedē atbilstoši katra kontūra nodrošinājumam ar augu barības elementiem – tātad tehnoloģijā jābūt iekļautai kartei ar barības elementu nodrošinājumu.

2022-12-14

18. 5.ekoshēma. Vai mēslu iestrāde ar šļūtenēm der? Mēsli tiek izlieti augsnes virskārtā, tiek taču netiek iestrādāti.

Atbild VAAD:
Izkliede ar šļūtenēm der, bet ar nosacījumu, ka šķidrmēsli, virca vai digestāts pēc izkliedes augsnē jāiestrādā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos – 12 stundās. Vienīgais izņēmums – izkliede papildmēslojumā (pa augošiem augiem), kad drīkst neiestrādāt.
2022-12-14

19. Kā varēs noteikt vai iestrādāta atbilstoša organiskā mēslojuma deva? Vai šķidrajiem kūtsmēsliem būs jāveic kādas analīzes, lai noteiktu tīrvielas saturu?

Atbild VAAD:
Devu aprēķinās pēc lauku vēstures datiem, tas ir, cik un kāda tilpuma cisternas ir izkliedētas uz lauka. Šķidrajiem kūtsmēsliem un vircai devas aprēķināšanai jāizmanto kūtsmēslu normatīvi (Ministru kabineta 23.12.2014 noteikumu Nr.834 “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” 2. pielikums). Ja lauksaimnieks vēlas, var pats pirms šķidrmēslu krātuves iztukšošanas paņemt šķidrmēslu paraugu un iesniegt testēšanai mēslošanas līdzekļu jomā akreditētā laboratorijā un pēc tam devas rēķināt atbilstoši laboratorijas analīžu rezultātiem. Uzmanību! Digestātam jeb fermentācijas atliekām normatīvu nav, tāpēc tam obligāti pirms izkliedes jāveic analīzes mēslošanas līdzekļu jomā akreditētā laboratorijā.

2022-12-14

20. Vai šķidrmēslus var iestrādāt pavasarī?

Atbild VAAD:
Jā, drīkst. Ja iestrādā pamatmēslojumā, tas ir, rugainē vai laukā, kur neaug augi, šķidrmēsli augsnē jāiestrādā 12 stundu laikā pēc to izkliedes.
2022-12-14

21. Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi (izņemot bioloģiskās saistības) un  - Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās - jānodrošina kultūraugu dažādošana un augsnes segums 15.11.-15.02. Vai būs kalkulators šīm shēmām? Vai arī – vai būs vienots LLVN (LLVS) un EKO shēmu kalkulators?

Atbild LAD:
Kultūraugu dažādošanas prasības, citu ekoshēmu un LLVS ievērošanas nosacījumu kalkulators pēc iespējas tiks iestrādāts EPS.
2022-12-14

22. Vai 1.ekoshēmai derēs auzas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju?

Atbild LAD:
Auzas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju ir atbalsttiesīga kultūra 1.ekoshēmai.
2022-12-14

23. Vai, piesakot ilggadīgo stādījumu platības uz ekoshēmu Nr.1, jānodrošina ieņēmumi no augļiem, ogām?

Atbild LAD:

2022-12-14

24. Ekoshēma 1
- Atbalstu piešķir par aramzemes platību, kurā audzē graudaugus, šķiedraugus, rapsi, ripsi, dārzeņus, kartupeļus, garšaugus un ārstniecības augus;
- Ja klients audzē jebkādu kultūru, kas nav šeit minēta (piemēram, pupas), tad sanāk, ka uz šo ekoshēmu pretendēt nevar? Jo pupas kopējā aramzemes platībā ieskaitās.

Atbild LAD:
Jā, 1.ekoshēmā atbalstu maksā tikai par graudaugiem, šķiedraugiem, rapsi, ripsi, dārzeņiem, kartupeļiem, garšaugiem un ārstniecības augiem, bet aramzemes platībā ieskaita visus aramzemē sētos kultūraugus.

2022-12-14

25. Vai uz Ekoshēmu 1 pie graudaugiem kā apmaksājamā platība tiks pieskaitīta kukurūza?

Atbild ZM:
Jā, par kukurūzu var saņemt 1.ekoshēmas atbalstu.
2022-12-14

26. Ja saimniecisko darbību veic pagastos, kuri atbrīvoti no LLVN (LLVS)  8.1. prasības izpildes (ZA ENP) var pretendēt uz 2.ekoshēmas atbalstu?

Atbild LAD:
Ja saimniecība ir atbrīvota no LLVS 8.1. prasības nodrošināt vismaz 4% no aramzemes ar ražošanu nesaistītiem elementiem, tā var pretendēt uz 2.ekoshēmas "Ekoloģiski nozīmīgas platības" atbalstu.
2022-12-14

27. Vai mēslošanas plāns ir obligāts arī 2.ekoshēmai?

Atbild LAD:
Lai pretendētu uz atbalstu 2.ekoshēmas "Ekoloģiski nozīmīgas platības" ietvaros, mēslošanas plāns nav nepieciešams. Ja pretendē uz 2.ekoshēmas papildatbalstu par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošanu, tad attiecīgajiem laukiem ir jāveic augšņu analīzes.
2022-12-14

28. Vai uz Ekoshēmu 2 derēs arī zālāji pasējā ziemājiem?

Atbild LAD:

2022-12-14

29. Vai jau šobrīd ir jāiesūta fotoattēli par Ekoshēmu Nr.4 attiecībā uz vasarāju sēju 2023.gadā, ja rudenī veikta minimālā apstrāde (tātad vienkārši rušināts lauks bez jaunā kultūrauga)?

Atbild LAD:
4.ekoshēmai "Saudzējošā lauksaimniecības prakse" nepieciešamos pierādījumus - fotofiksāciju par platībām, kurās veikta minimālā augsnes apstrāde un kurās plāno audzēt vasarājus. Fotofiksācīju LAD var iesūtīt gan patreiz, gan arī pavasarī.

2022-12-14

30. Cik ir jābūt pieteiktai minimālajai lauku platībai uz Ekoshēmu 2?

Atbild LAD:
Lauka minimālā platība ir 0,1 ha, bet kopējai lauku platībai jābūt vismaz 1 ha, lai varētu pretendēt uz 2. Ekoshēmu.
2022-12-14

31. Jautājumi par EKO shēmu - saudzējošā lauksaimniecības prakse, mēs šobrīd lūdzam iesniegt foto – vai 720.k.k. atbilst šai EKO shēmai, ja to apstrādā saudzējoši?

Atbild ZM un LAD:
720 kods jeb aramzemē sētie zālāji nevar saņemt 4.ekoshēmas "Saudzējošas lauksaimniecības prakses" atbalstu.
Atbalstam var pieteikt aramzemes platību, kurā kārtējā gadā audzē labības, eļļas augus (rapsis, saulespuķes, soja), šķiedraugus, pākšaugus (tīrsējā vai sēti ar labību), tauriņziežus (tīrsējā vai sēti ar stiebrzālēm), zaļmasas augi, ja tie sēti izmantojot tiešo sēju vai pirms to sējas augsnes apstrāde ir veikta ar minimālu vai joslu augsnes apstrādei: Ekoshēmai atbilstošo kultūraugu saraksts tiks noteikts  MK noteikumos.

2022-12-14

32. Vai 5.ekoshēma attiecas tikai uz tiem kam ir lopi vai uz visiem?

Atbild ZM un LAD:
Atbalsttiesīga ir gan aramzeme, gan zālāji, kuros izpilda 5.ekoshēmas prasības.
5.ekoshēmas "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" maksājuma saņemšanai nav prasība nodrošināt dzīvnieku blīvumu.

2022-12-14

33. Saņemot atbalstu par 5.ekoshēmu atbalsti summējas vai var saņemt tikai vienu (31+20+20), ja tiek pielietotas vairākas no šīm praksēm saimniecībā?

Atbild ZM un LAD:
Var kombinēt: organiskais mēslojums + minerālmēslu izkliede/ aizsardzības līdzekļu izkliede = 31eur/ha+20eur/ha.
Savukārt, ja tiek veikta gan minerālmēslu izkliede, gan augu aizsardzības līdzekļu izkliede, atbalsta likme ir 20eur/ha, kas nesummējas.

2022-12-14

34. Vai šķidrmēslojumu bioloģiskā saimniecība var ņemt no konvencionālās saimniecības?

Atbild ZM:

Bioloģiskajā lauksaimniecībā atļautos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus, barības vielas nosaka Eiropas Īstenošanas Regula 2021/1165 II pielikums.

Šķidrie dzīvnieku ekskrementi tiek atļauti tikai tad, ja tie nav no industriālās lauksaimniecības.

Industriālās lauksaimniecības līdzekļi ir noteikti MK noteikumu Nr. 485 25.1 punktā: 25.1 1. atgremotāju lauksaimniecības dzīvniekiem ganību periodā nav nodrošinātas ganības; 25.1 2. vienā novietnē ir vairāk par 100 liellopiem; 25.1 3. vienā novietnē ir vairāk par 100 sivēnmātēm vai 1000 nobarojamām cūkām; 25.1 4. tā darbojas putnkopības nozarē. 

2022-12-14

35. Vai ir noteikts datums līdz kuram jānovāc zālāju vai stiebrzāļu raža? Vai ir pieļaujama situācija, ka ražas nav (piemēram nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ).

Atbild LAD:
6.ekoshēmas "Zālāju saglabāšanas veicināšana" nav noteiktas specifiskas prasības zālāju un stiebrzāļu ražas novākšanai. Tomēr, lai platība būtu atbilstoša 6.ekoshēmai, tai jābūt atbilstošai platību pamatmaksājumam - ISIP (Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts). Tātad jāievēro ISIP saņemšanas nosacījumi par zālāju apsaimniekošanu un stiebrzāļu sēklas lauku novākšanu līdz konkrētam datumam.

2022-12-14

36. Uz kurām vēl ekoshēmām obligāti veicama augsnes analīzes (Saprotu, ka vēl 7.ekoshēmu).

Atbild LAD:
Augšņu analīzes nepieciešams veikt tiem laukiem, kurus plāno pieteikt 2. ekoshēmas papildatbalstam par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošanu un laukiem, kurus pieteiks 5.ekoshēmas "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" atbalstam.

2022-12-14

37. Vai prasības izpildei par augsnes seguma nodrošināšanu ņems vērā saimniecības iepriekšējās sezonas kopējo aramzemes platību un deklarētos kultūraugus? Jautājums par to, kas notiek, ja kopējā platība saimniecībā palielinās/samazinās salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu?

Atbild ZM un LAD:
No kopējās aramzemes platības drīkst atskaitīt dārzeņu platības, kas novāktas pēc 1.septembra. Platību izmaiņām nav nozīmes, jo ņem vērā kārtējā gadā atbalstam pieteikto platību.

Seguma % rēķinās, balstoties uz kārtējā gadā pieteikto platību.

2022-12-14

38. Vai uz Ekoshēmu 7 arī attieksies pie LLVN (LLVS) 6 minētais izņēmums, ka aprēķinos neiekļauj dārzeņu platības, kurās raža novākta pēc 1.septembra?

Atbild ZM:
Jā attieksies.
2022-12-14

39. Ja izvēlas Ekoshēma 7 un izpilda visas prasības, tad atbalstu saņem par visiem saimniecības ha jeb tikai par tiem, kur pa ziemu bijis augsnes segums?

Atbild ZM un LAD:
Ja izpilda kultūraugu dažādošanas un seguma prasību, atbalstu saņem par visiem saimniecības hektāriem, kas nav zālāji, jo atbalstu saņem par to zālāju (710;720) daļu, uz kuras ir nodrošināts dzīvnieku blīvums.

2022-12-14

40. Vai var sēt līdz grāvmalai, nestartējot nevienā no ekoshēmām?

Atbild LAD:
Drīkst sēt līdz grāvmalai neatkarīgi no tā vai piesakās vai nepiesakās ekoshēmai, tikai nedrīkst lietot mēslošanas līdzekļus un AAL (izņemot bioloģiskā lauksaimniecībā atļautos):
a) 10 m platā joslā gar ūdenstecēm un ūdenstilpnēm, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ŪSIK un ūdenstilpņu klasifikatoru;
b) 3m platā joslā gar ūdensnotekām (novadgrāvjiem), kas ir iekļauti meliorācijas kadastrā (www.melioracija.lv)

2022-12-14

41. Vai maksā 2.ekoshēmas atbalstu, ja “zaļā” papuve pārsniedz 4%?

Atbild ZM:
Jā, maksās 2.ekoshēmas atbalstu. Tomēr jāatceras, ka atbalsttiesīga ir zaļmēslojuma augu aizņemtas papuves platība, kas nepārsniedz 10% no saimniecības aramzemes platības.

2022-12-14

42. Kāpēc tieši 15 cm minimālajai augsnes apstrādei noteiktais dziļums, kā to pārbaudīs?

Atbild ZM:
Atbalsta mērķis šīs ekoshēmas ietvaros ir veicināt saudzējošas augsnes apstrādes metodes, nodrošinot augsnes auglības un kvalitātes uzlabošanos, gaisa un mitruma apriti, samazinot vēja erozijas iedarbību un slāpekļa un citu barības vielu izskalošanos. Augsnes seklāka apstrāde, kas notiek ne dziļāk kā 15 cm, palīdz saglabāt mitrumu augsnē, neizjauc augsnes dziļāko slāņu struktūru.
2022-12-14

43. Pašam īpašumā nav dzīvnieki. Vai netiek izskatīta iespēja, ka dzīvnieku blīvuma nodrošināšanai der arī "izīrēti" dzīvnieki? Piemēram, aizsargājamā dabas teritorijā platības tiek noganītas ar t.s. "mobilo" ganāmpulku.

Atbild ZM:
6.eksohēmas atbalstu nepiešķir par bioloģiski vērtīgiem un ekoloģiski jutīgajiem ilggadīgajiem zālājiem, jo to aizsardzība (neuzaršana) ir paredzēta LLVS 9 ietvaros (BVZ un EJIZ ir viens slānis). Savukārt, dzīvnieku blīvumus tiks noteikts pēc LDC datubāzes datiem, kur var redzēt vai konkrētam lauksaimniekam kārtējā gadā no 15.05-15.09 ir vai nav reģistrēti dzīvnieki.

2022-12-14

44. Vai 2.ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgās platības” starpkultūras to audzēšanas laikā periodā no 01.09.-31.10. varēs pļaut?

Atbild ZM:
Nē, nevarēs pļaut. Starpkultūras sēj pēc galvenā kultūrauga novākšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim un to sējumu saglabā (neveic masas novākšanu vai ganīšanu) vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim.

2022-12-14

45. Ekoshēmai Nr.6 ir 2 gadu apņemšanās (saistības)? Un sekojošs jautājums, vai arī otrajā gadā ir jāpiesakās vismaz ar tādu pašu platību un to pašu vietu, un jānodrošina šāds pats dzīvnieku blīvums?

Atbild ZM:
Jā, 6.ekoshēmā "Zālāju saglabāšanas veicināšana" lauksaimnieks uzņemas divu gadu saistības, tāpēc arī otrajā gadā ir jādeklarē tas pats lauks, tajā pašā vietā. Dzīvnieku blīvums jānodrošina vismaz 0,4 liellopu vienības uz viena apstiprinātā hektāra.

2022-12-14

46. Vai ekoshēmā Nr.6 varēs mainīt lauku atrašanās vietu?

Atbild ZM:
Nē, atbalstam deklarētā zālāja lauka atrašanās vietu nedrīkst mainīt. Laukus nedrīkst arī samazināt. Ja lauki tiek paplašināti, tad jauno lauku deklarē atsevišķi. 6.ekoshēmā "Zālāju saglabāšanas veicināšana" atbalsts tiek piešķirts tikai, ja lauksaimnieks uzņemas saistības konkrētās zālāju platības neuzart divus gadus pēc kārtas.

2022-12-14

47. Tauriņzieži (sarkanais āboliņš) ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgās kultūras” – kā jāiestrādā – jānopļauj un vai jānovāc un vai var ieart, iediskot?

Atbild ZM:

Ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgas platības” nav prasības par āboliņa vai citu slāpekli piesaistošu kultūraugu novākšanu, noganīšanu vai iestrādi.
2022-12-14

48. AAL smidzinātāja datu augšupielāde VAAD LIZ; Kādi dati būs jāaugšupielādē?

Atbild ZM un VAAD:

5.ekoshēmas prasība ir LIZ pārvaldības sistēmā pie katra AAL vai ML lietošanas notikuma pievienot atskaites failu no traktortehnikas.
Veic GPS datu augšupielādi no traktortehnikas vai iekārtas par platību, kas apstrādāta ar augu aizsardzības līdzekļiem.

2022-12-14

49. Vai 7.ekoshēmā, lai saimniecība saņemtu atbalstu, jānodrošina visas prasības? Piemēram, saimniecībā ir 6 ha zālāji, bet nav l/l dzīvnieku- prasību neizpilda, bet ir 3ha ilggadīgo stādījumu un nodrošina segumu rindstarpās no 15.11-15.02.-prasību izpilda. Vai varēs saņemt atbalstu par 3 ha ilggadīgo stādījumu, kur izpildās nosacījums vai arī nevarēs saņemt atbalstu vispār, jo neizpildās visi nosacījumi?

Atbild ZM un LAD:
Lai saņemtu 7.ekoshēmas "Agroekoloģijas prakse bioloģiskā saimniecībā" atbalstu ir jāizpilda prasības, kas ir saistošas saimniecībai, tomēr kāda nosacījuma neizpilde nenozīmē, ka atbalsts tiek noraidīts vispār.

Atbilstoši minētajam piemēram saimniecība var saņemt atbalstu par ilggadīgo stādījumu platību, jo tiek nodrošināts segums rindstarpās. Par zālāju platību atbalstu nemaksās, jo neizpilda nosacījumu par dzīvnieku blīvumu.

Jeb - ja netiks izpildīts lopu blīvums uz zālājiem, tad varēs saņemt atbalstu par pārējiem laukiem uz kuriem ir izpildītas pārējās pasākuma prasības.

2022-12-14

50. Ja saimniecība vāc savvaļas augus, BLA atbalstu, ja nav dzīvnieku, var saņemt par zālāju platībām, nav jānodrošina dzīvnieku blīvums. Bet vai 7.ekoshēmai, maksājumu var saņemt par zālājiem, ja nav dzīvnieku, ja ir savvaļas augu vācējs?

Atbild ZM:

Lai saņemtu 7.ekoshēmas "Agroekoloģijas prakse bioloģiskā saimniecībā" atbalstu, zālājos ir jānodrošina dzīvnieku blīvums. Ja dzīvnieku nav, atbalstu par zālājiem nemaksā.

2022-12-14

51. Kā īsti skaitās 2 miglojumi- vai kalendārā gada griezumā, vai, ja piemēram 2 reizes nomiglo audzēto kultūru un pēc tās novākšanas miglo lauku pirms ziemāju sējas (nākamā gada ražai)- vai tas skaitīties trešais miglojums?

Atbild VAAD:

Herbicīdu lietošanas reižu skaits ir maksimums divas reizes kultūrauga audzēšanas periodā, rēķinot no iepriekšējā kultūrauga ražas novākšanas brīža līdz pieteikumā iesniegtā kultūrauga ražas novākšanai. Tātad lauka miglošana pirms ziemāju sējas skaitīsies pirmais miglojums ziemāju kultūrai.

2022-12-15

52. Ja ierobežojums 4. ekoshēmā ir par herbicīdu lietošanu vai LIZ sistēmā jānorāda par visiem AAL 4 x gadā vai 2 x par herbicīdiem.

Atbild ZM un VAAD:

Ja atbalsta pretendents piedalās 4.ekoshēmā "Saudzējošā lauksaimniecības prakse", tad informācija LIZ pārvaldības sistēmā būs jāsniedz tikai par herbicīdiem. Bet, ja lauksaimnieks piedalās arī 5.ekoshēmā "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" un vēlas saņemt atbalstu par to, ka tiek veikta precīzā AAL izkliede, tad LIZ pārvaldības sistēmā ir jāsniedz informācija par visiem iepirktajiem un lietotajiem AAL. Nosacījumos ir paredzēti 4 ziņošanas datumi kā atskaites punkti un par herbicīdiem ir jāziņo tuvāk tiem 2 datumiem, kas ir tuvākie herbicīdu lietošanas reizei.

Izpildot 4. ekoshēmas prasības, informāciju LIZ pārvaldības sistēmā jāievada tikai par herbicīdu lietošanu.

2022-12-22

53. Apstrādājot ar frēzi 15 cm (arī citiem agregātiem) augu atliekas var arī neredzēt, kā pierādīs, ka nav arts? Vai jums ir bijusi iespēja apskatīt mintil laukus kur nav redzamas augu atliekas? Mintil varbūt arī 3 braucieni pa lauku.

Atbild ZM:

Veicot minimālu augsnes apstrādi, apstrādes brīdī ir jāveic fotofiksācija ar laika un vietas atzīmi izmantojot Lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes aplikāciju, tādējādi fiksējot apstrādāto lauku un iekārtu ar kuru veic apstrādi.

2022-12-22

54. Vai ekoshēmai derēs šķidrā organiskā mēslojuma iestrāde ar lietusveida izklaidi (tiek izsmidzināti migliņas veidā), jo iepriekš lietojot iestrādi ar šļūtenēm cietuši sējumi, augi izdeguši. Izsmidzināšanas metode augiem saudzīgāka.

Atbild VAAD:

Izsmidzināšana uz augiem neder, jo palielina amonjaka slāpekļa emisiju risku.

2022-12-22

55. Ekoshēma 2
Ja plāno izveidot ekoloģiski nozīmīgu platību (aramzemē sētos lopbarības zālaugus, kur tauriņzieži >50%), bet izrādās, ka tauriņzieži nav labi sadīguši un var izrādīties, ka nebūs vairāk nekā 50%. Kā tas atspoguļosies uz klienta pieteikumu, vai nebūs sankciju vai vispār tad maksās? Varbūt varēs pierādīt ar pavadzīmi, ka ir iegādāti tauriņzieži?

Atbild ZM:

Ja lauksaimnieks laicīgi informēs LAD un pierādīs, ka ir iestājušies ārkārtas apstākļi, tad netiek zaudēts atbalsttiesīgums uz atbalstu. Lauksaimnieks pats var grozīt iesniegumu (pirms LAD paziņojuma par kontrolēm) un tad nesaņem ekoshēmu atbalstu, bet neiestājas arī sankcijas. Ja lauksaimnieks neveic izmaiņas iesniegumā vai neinformē LAD par ārkārtas apstākļiem, bet to konstatē LAD, tad tiks piemērotas sankcijas.

2022-12-22

56. Foto fiksācijā lauku apstrādē jāveic tikai pie pirmreizējās apstrādes vai pie katras darbības – pamatapastrāde, sēšana, mēslošana, miglošanas?

Atbild ZM:

Foto fiksācija ir jāsniedz divos gadījumos:
1) par lauka pamatapstrādi (tikai), ja tiek izmantota minimālā augsnes apstrāde un pretendē uz atbalstu ekoshēmā “Saudzējoša lauksaimniecības prakse” vai
2) par lauka pamatkaļķošanu, ja piesakās atbalstam ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgas platības” un veic lauka pamatkaļķošanu.

2022-12-22

57. Vai minimālā augsnes apstrāde skaitās arī augsnes lobīšana vai strādāšana ar kombinēto agregātu (piem., Vaderstad Top Down) kam teorētiskais maksimālais darba dziļums ir līdz pat 40cm, bet pamatā tiek strādāts 15 – 18cm dziļumā?

Atbild ZM:

Nav noteikts kādus agregātus ir atļauts izmantot, bet prasība par minimālu augsnes apstrādi paredz, ka augsnes apstrāde notiek ne dziļāk kā 15cm. Minimālās augsnes apstrādes faktu fiksē un pierāda, uzņemot un automātiski nosūtot fotoattēlus ar laika un vietas atzīmi, izmantojot Lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes aplikāciju.

2022-12-22

58. Kas ir domāts ar Zālāju saglabāšana veicināšanu – tikai ilggadīgie zālāji vai visi kopā, vai šinī sadaļā var būt arī viengadīgie zālāji?

Atbild ZM:

Ekoshēmā "Zālāju saglabāšanas veicināšana" atbalstu var saņemt par ilggadīgajiem zālājiem (710) un aramzemē sētiem zālājiem (720), ja lauksaimnieks uzņemas saistības tos divus gadu pēc kārtas neuzart, t.sk. netiek veikta lobīšana un irdināšana.

Tāpat atbalstu var saņemt par stiebrzāļu platību, ko izmanto sēklas iegūšanai, ja tā netiek uzarta divus gadus pēc kārtas un ja tā kārtējā gadā ir pieteikta tajā veikta Valsts augu aizsardzības dienesta lauku apskate un lauks atzīts par atbilstošu sēklaudzēšanas prasībām,.

Ja tiek sēts viengadīgs zālājs, ir jāvērtē vai tas neatbilsts kādam no kultūraugu veidiem ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgas platības”.

2022-12-22

59. Par 5.ekoshēmu: Kā un vai būs jāatskaitās par minerālmēslu iestrādi kopā ar sēju?

Atbild ZM:

Neatkarīgi no tā vai minerālmēslu iestrāde notiek kopā ar sēju vai atsevišķi lauksaimniekam VAAD LIZ pārvaldības sistēmā līdz kārtējā gada 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5.novembrim būs jāsniedz aktuālo informāciju par darbībām, kas notikušas attiecīgi līdz 17.maijam, 25.jūnijam, 26.augustam un 31.oktobrim saistībā ar minerālmēslu krājumu izmaiņām, iegādātiem, pārdotiem un izlietotiem apjomiem, mēslojuma iestrādes datumu, devu, precīzo minerālmēslu izkliedes tehnoloģisko iekārtu, informāciju par nomāto tehniku, pakalpojuma sniedzēju, ja izkliedi neveic pats lauksaimnieks, kā arī veic GPS datu augšupielādi par platību, kurā veikta precīzā mēslojuma izkliede. Informācija norādāma par katra mēslojuma veida (slāpekļa (N), fosfora (P2O5), kālija (K2O)) fiziskajiem un tīrvielu apjomiem.

2022-12-22

60. Esam lopkopības saimniecība. Nākamajā gadā 50ha laukā sēsim labību un tai pasējā sēsim tauriņziežus (lucernu, ne mazāk kā 50 %). Jautājums- vai saņemsim atbalstu par graudaugu audzēšanu 43eur/ha, par pasēju 50 eur/ha un par tauriņziežu audzēšanu 151 eur/ha?

Atbild ZM:

Šajā piemēra saimniecība var saņemt 43 eur/ha par labības audzēšanu, ja aramzemē tiks nodrošināta kultūraugu dažādošana un augsnes segums, kā arī 50 eur/ha par pasēja veidošanu, ja zālāju pasējā no virsauga novākšanas līdz kalendārā gada beigām netiks lietoti ķīmiskie AAL.

Atbalstu 151eur/ha par tauriņziežu audzēšanu var saņemt, ja tie tiek sēti tīrsējā, savstarpējos maisījumos vai sēti maisījumā ar aramzemē sētām stiebrzālēm vai graudaugi sēti maisījumā ar vīķiem, kur slāpekli piesaistošie kultūraugi ir vairāk nekā 50%.

2022-12-22

61. Attiecībā uz Ekoshēmu 7, ja saimniecībā ir dažādas kultūras, bet dzīvnieki tikai daļēji nosedz zālāju platības, vai atbalsts tiks piešķirts par atbilstošo platību (kultūrām, kurām nav saistošs dzīvnieku blīvums)?

Atbild ZM:

Ekoshēmā "Agro-ekoloģijas prakse bioloģiskās saimniecībās" prasības ir jāizpilda visām kultūrām, jo skata katru prasību un jāizpilda visi atbilstības nosacījumi, kas ir attiecināmi uz konkrēto saimniecību.

Ja saimniecībā ir:
+ aramzeme, tad ir jānodrošina kultūraugu dažādošana un augsnes segums;
+ ilggadīgie stādījumi, tad nodrošina augsnes segumu rindstarpās;
+ zālāji (710 un 720), tad nodrošina dzīvnieku blīvumu. Attiecībā uz zālājiem ir paredzēts, ka atbalstu maksā tikai par to zālāju platību, kurā ir nodrošinās dzīvnieku blīvums.

2022-12-28

62. Ja ir precīzais miglotājs aprīkots ar GPS un automātisko sekciju kontroli, bet nevar izdrukāt atskaites, vai šāds aprīkojams ir derīgs, lai pieteiktos 5.ekoshēmai, ja nē, tad kam, precīzi būtu jābūt, lai izpildītu 5.eksohēmas prasības. Tas pats jautājums arī par minerālmēslu kaisītāju ir, vai jābūt aprīkotai ar ierīci pieslēgt pie datora, izdrukāt atskaites?

Atbild VAAD:

5.ekoshēmas prasība ir LIZ pārvaldības sistēmā pie katra AAL vai ML lietošanas notikuma pievienot atskaites datni no traktortehnikas. Tas nozīmē, ka AAL un ML lietotājs pēc katra notikuma uz lauka, LIZ pārvaldības sistēmā attiecīgā sadaļā pievieno datu kopu no traktortehnikas elektroniskā žurnāla SHP vai isoXML formātā, kur punktu mākoņa veidā vai individuālu sekciju poligonu veidā atspoguļota AAL vai ML lietošanas deva konkrētā laikā/darba uzdevumā un vietā (kādā no ģeogrāfiskajām koordināšu sistēmām).

2023-01-02

63. Vai ZM e-sistēmā iespējams reģistrēties arī l/s uzņēmuma algotam darbiniekam, veikt ierakstus par savā darba vietā veiktajām l/s darbībām- piem. agronoms reģistrē nepieciešamo informāciju par uzņēmumu. Vai ir pieejama kāda pamācība par šo ZM e-sistēmu, ja ir, tad kur var iepazīties?

Atbild VAAD:

Pieņemam, ka jautājums ir par LIZ pārvaldības sistēmu.

Jā, lauksaimniecības uzņēmuma īpašnieks, pirmo reizi pieslēdzoties LIZ pārvaldības sistēmai, varēs pilnvarot darbiniekus darbam ar sistēmu. Lietotāju rokasgrāmata, tajā skaitā arī video pamācības tiks publicētas sistēmas publiskošanas brīdī.

2023-01-04

64. Kāds pamatojums ir atskaišu iesniegšanas datumiem, kad LIZ pārvaldības sistēmā līdz kārtējā gada 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5.novembrim būs jāiesniedz atskaites par herbicīdu izlietojumu. Kāpēc ne 31.maijs un 30.novembris?

Atbild ZM:

Vienošanās par datumiem tika panākta kopīgās sarunās ar lauksaimnieku organizācijām un to izvēlē tika ņemti vērā arī periodi, kad parasti lieto AAL un mēslošanas līdzekļus. Tie ir atskaites punkti, kad vajadzētu fiksēt veiktos notikumus, tomēr vislabāk, ja informācija LIZ pārvaldības sistēmā tiek sniegta tiklīdz ir izmantoti līdzekļi, jo informāciju sistēmā var iesniegt jebkurā bīdī un nav jāgada konkrētie datumi. Tas arī mazinās bažas par iespējamu termiņu kavējumu.

Ja līdzekļi tiks lietoti pēc 22.maija, tad par tiem informācija ir jāsniedz vēlākais līdz 30.jūnijam, savukārt, ja līdzekļus lieto arī novembrī, tad infromācija ir jāsnies līdz nākamā gada 22.maijam.

2023-01-09

65. Gribu precizēt par 6.ekoshēmu - pretendēt uz atbalstu var jebkura pļava, kas ir 710 (ilggadīgie zālāji, kas tiek pieteikti ISIP), jeb kaut kādi specifiski zālāji?
Jautājums par dzīvnieku vienībām - kā tiks skaitītas aitas? Jūs skaitāt visas galvas neatkarīgi no vecuma, kas reģistrētas LDC jeb skaitāt aitu mātes ar jēriem?

Atbild ZM:
6.Ekoshēmas "Zālāju saglabāšanas veicināšana" atbalstu var saņemt par zālājiem, kas deklarēti ar kodu 710, izņemot tās zālāju platības, kurām noteikts ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju statuss, un kuras ir jāaizsargā saskaņā ar LLVS 9 "Aizliegums pārveidot vai apart ilggadīgos zālājus, kas ir ekoloģiski jutīgi ilggadīgi zālāji".

Atbalstu var saņemt arī par aramzemē sētiem zālājiem (720) un par stiebrzāļu platību, ko izmanto sēklas iegūšanai.

Atbild LAD:
Ekoloģiski jutīgie zālāji ir redzami EPS. Papildus ir plānots, ka automātiski šī platība tiek noņemta no zālāju lauka platības, gadījumos, ja ekoloģiski jutīgais zālājs ir visa vai daļa no lauka platības.
Nosacīto liellopu vienību aprēķinā tiek izmantotas visas dzīvnieku vecuma grupas, t.sk. jēri. Aprēķinā tiks ņemts vērā dzīvnieku skaits katrā dienā periodā no 15.maija līdz 15.septembrim.
2023-01-18

66. Kādā veidā noteiks, ka zālājā ir vairāk par 50% tauriņziežiem, teiksim, otrajā un trešajā gadā pēc sēšanas un cik gadus šo zālāju drīkstēs pieteikt 2.ekoshēmas atbalstam par tauriņziežu audzēšanu?
Vai 2023.gadā varēšu šim atbalstam pieteikt zālāju, kuru sēju 2022. vai 2021. gadā un kur tika sēta 80% lucerna?

Atbild LAD:
Konkrēto platību ekoshēmas atbalstam drīkst pieteikt kamēr izpildās atbalsta saņemšanas nosacījumi. Šajā gadījumā t.i. tiek deklarēta platība, kurā tauriņzieži ir vairāk kā 50%.
Pārbaude tiek veikta vizuāli – inspektoram apsekojot lauku. Ja ir šaubas, tad var tik izmantota augu skaitīšana 1m2. Sētā kultūrauga vecums nav izšķirošs šajā gadījumā, jo svarīgs ir botāniskais sastāvs un konkrētā auga īpatsvars.
2023-01-18

67. Jautājums par GPS datu ielādi.
Kāda veida failus LAD spēs atpazīt: Kml, shp + datne, Iso xml, kmz datne, AgOpen datne, Osa bee datne, Cerea datne, FjDynamic datne. Šie ir tikai daži populārākie kas ir Eiropā, bet ir vēl ko izmanto ārpus eiropas?

Atbild VAAD:
SVARĪGI! GPS datu augšupielāde ir jāveic VAAD LIZ pārvaldības sistēmā.

AAL un ML lietotājs pēc notikuma uz lauka, LIZ pārvaldības sistēmā attiecīgā sadaļā pievieno datu kopu no traktortehnikas elektroniskā žurnāla SHP vai isoXML formātā, kur punktu mākoņa veidā vai individuālu sekciju poligonu veidā atspoguļota AAL vai ML lietošanas deva konkrētā laikā/darba uzdevumā un vietā (kādā no ģeogrāfiskajām koordināšu sistēmām).
2023-01-23

68. Ekoshēma papildatbalsts par pamatkaļkošanu: ja pavasari notiek kaļķošana un pēc kaļķošanas iesēta atbalstāma kultūra cik ilgu laiku tas jāpaliek?
Vai no kura brīža var sēt nākamo kultūragu?

Atbild ZM:
Ģeotelpiskajā iesniegumā norādāms tas kultūraugs, kurš dominē laukā līdz kārtējā gada 31.augustam. Līdz ar to lielāko daļu no minētā perioda ir jābūt uz lauka 2.ekoshēmai atbalsttiesīgam kultūraugam - slāpekli piesaistošie, nektāraugi, zaļmēslojuma augi. Savukārt starpkultūrai un zālāju pasējam ir jābūt uz lauka rudenī.

2023-01-26

69. Pavasarī iesēšu lucernu tīrsējā un tai pa virsu iesēšu vasarāju labību, ko nokulšu augustā, paliks 100% tīrs lucernas lauks. Nelietošu nekādus AAL uz šī lauka. Kādus atbalsta maksājumus es par šo lauku saņemšu tieši no 2.ekoshēmas.

Atbild ZM:
Ņemot vērā, ka lucernu sēj vasarāju labības pasējā, tad tas ir "zālāju pasējs", par šādu platību var saņemt 2.ekoshēmas “Ekoloģiski nozīmīga platība” atbalstu ~50 EUR/ha. 

Ja nākamajā gadā attiecīgajā platībā tiks saglabāta lucerna un to deklarēs kā galveno kultūraugu, tad tas ir "slāpekli piesaistošs kultūraugs", un par šādu platību varēs saņemt 2.ekoshēmas “Ekoloģiski nozīmīga platība” atbalstu ~151 EUR/ha. 

2023-01-26

70. Ja man ir bišu saimes , vai varu pieteikties un saņemt Ekoshemas 6 un Ekoshēmas 7 atbalstu?

Atbild ZM:
Ekoshēmas 6 “Zālāju saglabāšanas veicināšana” un Ekoshēmas 7 “Agro-ekoloģijas prakse bioloģiskās saimniecībās”  atbalstu var saņemt par lauksaimnieka rīcībā esošu zālāju platību, kurā ir nodrošināts dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 LLV. Arī bišu saimes tiek ņemtas vērā blīvuma aprēķinā izmantojot pārrēķina koeficientu - viena bišu saime ir 0,133 LLV.

2023-01-26

71. Ekoshēma 4
Ja rudenī tiek sēti ziemāji pēc diskošanas, kad drīkst art lauku? vai uzreiz pēc ražas novākšanas augustā, septembrī, vai jāgaida līdz tekošā gada beigām ?

Atbild ZM:

Ekoshēmu 4 “Saudzējoša lauksaimniecības prakse” var saņemt, ja minimālās augsnes apstrādi, joslu sēju vai tiešo sēju izmanto augsnes pirmssējas apstrādei. Pirmssējas apstrāde ir apstrāde, kuru veic no iepriekšējā kultūrauga novākšanas brīža līdz kārtējā gadā deklarētā kultūrauga sējas brīdim.
Minētajā piemērā diskošana pirms ziemāju sējas var tikt uzskatīta par minimālu augsnes apstrādi un konkrēto ziemāju platību var pieteikt šīs ekoshēmas atbalstam, ja ir izpildīti arī citi atbalsta saņemšanas nosacījumi.
Lauku drīkst art pēc ziemāju ražas novākšanas. Bet tā kā būs veikta lauka aršana, tad nākamā kultūrauga platību vairs nevar pieteikt ekoshēmai “Saudzējoša lauksaimniecības prakse”.
2023-01-26

72. Vai bioloģiskai saimniecībai jāievēro kūltūraugu dažādošana aramzemei (100 ha saimniecībai)?

Atbild ZM:
Jā, ja vēlas saņemt 7. ekoshēmas atbalstu par agro-ekoloģijas praksēm bioloģiskajās saimniecībās, kurā viens no nosacījumiem ir kultūraugu dažādošana, un tas ir piemērojams no pirmā hektāra.

2023-01-26

73. Ekoshēma 2
Smidzinātājs ar gps un smidzinājuma nepārklāšanās. Man ir smidzinātājs kas veic joslu nepārklāšanos un datus ieraksta KML. formātā. Cik saprotu Vaad izmantos tikai dažu ražotāju lobētos datu formātus (iso xml). Vai varēšu saņemt atbalstu ja uzdāvināšu VAAD programmatūru un tehniskos datus , lai varētu nolasīt manu lietoto formātu?

Atbild ZM un VAAD:

Par precīzo tehnoloģiju izmantošanu atbalstu var saņemt 5.ekoshēmas "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses" ietvaros.

Attīstot LIZ pārvaldības sistēmas funkcionalitāti, VAAD izvēlas plašāk pielietotos datu augšupielādes formātus, tādejādi vienkāršojot darbības pēc iespējas vairāk lietotājiem. VAAD LIZ pārvaldības sistēma primāri pieņems SHP formāta failus, ISO XML tikai kā ISO standartizētu alternatīvu. KML ir atvērts datu formāts, tāpat, kā SHP. KML uz SHP ļoti labi konvertējas un ierīce, kas eksportē uz KML tikpat labi eksportē arī uz SHP, vienkārši būs jāizvēlas SHP formāts.

2023-02-15

 

74. Vai mēslu iestrāde ar šļūtenēm der vai neder? (mēslojums tiks iestrādāts). Vienā no pēdējiem semināriem esot minēts, ka neder? Kādas tehniskās prasības mēslu izkliedētājam (trubiņas tiek vilktas pa zemi/ vai "zābaciņi" spiež zemē un cik dziļi/ vai vēl kādiem citiem parametriem jābūt?) Ir doma tehniku iegādāties caur modernizācijas projektu (lai der arī 5.ekoshēmas prasību izpildei)

Atbild ZM:

Šķidrmēslu izkliedi var veikt ar nokarenajām caurulēm, nodrošinot šķidrmēslu iestrādi 12 stundu laikā pēc izkliedes. Kā arī šķidrmēslu izkliedi var veikt ar inžekcijas metodi, kad šķidrmēslu izkliede un iestrāde augsnē tiek nodrošināta vienlaicīgi.

2023-02-19

 

75. Ekoshēma 7
Mūsu saimniecības aramzeme ir vairāk kā 30 ha liela. Tātad jābūt 4 dažādiem kultūraugiem. Audzējam gaļas lopus un ilggadīgos zālājus atjaunojam ik pa trīs līdz četriem gadiem. Šogad mums ir 2022.gadā sēts ilggadīgo zālāju maisījums 25,61 ha platībā un 2021.gadā sēts āboliņš tīrsējā 3,55 ha. Vai tie būs dažādi kultūraugi?  

Atbild ZM:
Kultūraugu dažādošanas prasība attiecas tikai uz aramzemi, tā neattiecas uz ilggadīgiem zālājiem un ilggadīgiem stādījumiem. Neskatoties uz to, ka ilggadīgais zālājs tiek pārsēts vai atjaunots, tas nezaudē ilggadīgā zālāja statusu. Ja aramzemē audzē zālājus (aramzemē sēts zālājs un stiebrzāļu sēklaudzēšanas lauki), tauriņziežu zālaugus vai ir izveidota papuve, un ja katra minētā zemes izmantošanas veida īpatsvars atsevišķi vai kopā pārsniedz 80%, tad kultūraugu dažādošanas prasība ir uzskatāma par izpildītu. Jūsu piemērā - ja aramzemē tiek audzēts tikai āboliņš un tas pārsniedz 80%, tad kultūraugu dažādošanas prasība ir izpildīta.

2023-02-19

76. Ekoshēma 6
Zālāju saglabāšanas veicināšana1) Par zālāju (ilggadīgo, aramzemē sēto) platību un stiebrzāļu platību sēklas iegūšana.
Lūdzu paskaidrojiet kas šeit ir domāts,  jānovāc zālāju sēkla no šiem laukiem? Kādā veidā jāpierāda to, ka lauks peredzēts sēklas iegūšanai?

Atbild ZM:
Ekoshēmas atbalstu par zālāju saglabāšanas veicināšanu piešķir par stiebrzāļu platību, ko izmanto sēklas iegūšanai, ja tā kārtējā gadā ir pieteikta atbalstam Lauku atbalsta dienestā deklarējot to ar atbilstošu kodu, attiecīgā platība pieteikta lauku apskatei Valsts augu aizsardzības dienestā un pēc lauku apskates lauks ir atzīts par atbilstošu sēklaudzēšanas prasībām.
Sēklas novākšana ekoshēmas atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildei netiek kontrolēta.
2023-02-22

77. Vai varu saņemt ekoshēmas1 papildatbalstu 43 EUR, par saviem 4ha, ja 3ha audzēju auzas un 1ha ābeles?

Atbild ZM:
Lauksaimnieks var saņemt samazinātu atbalstu, ja novirze no prasībām ir neliela. Kultūraugu dažādošanas prasība paredz, ja aramzeme ir līdz 10 hektāri, tad galvenais kultūraugs nevar pāsniegt 75%. Piemērā, ja aramzeme ir 3ha, tad auzas nedrīkst pārsniegt 75% jeb 2,25 ha.
1.ekoshēma paredz arī prasību nodrošināt augsnes segumu no iepriekšējā gada 15.11. līdz kārtējā gada 15.02. noteiktā daļā aramzemes, atkarībā no reģiona, un visā ekoshēmas atbalstam pieteiktā ilggadīgo stādījumu platībā (rindstarpās).
2023-02-22

78. Par atbalstu šķidrmēslu iestrādei. Ja saimniecībai pašai nav šķidrmēslu, bet tos ir iespējams iegādāties. Vai atbalstu piešķirs par jebkādu izlietoto mēslu daudzumu? Piemēram: Iegādājoties 1000 L un veicot iestrādi 1 l/ha ir iespējams saņemt atbalstu 1000 ha?

Atbild VAAD:

Lai saņemtu atbalstu, šķidrais organiskais mēslojums (jūsu aprakstītajā gadījumā 1000 L/ha jeb 0,1 L/m2 šķidrmēslu) ir jāizkliedē ar lentveida izkliedētāju vai jāiestrādā ar inžekcijas metodi. Papildu vajadzīgi augsnes agroķīmiskās izpētes vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju dati vai augsnes analīžu rezultāti, kas nav senāki par pieciem gadiem, jābūt izstrādātam mēslošanas plānam un mēslojuma (pamatmēslojuma un papildmēslojuma) iestrādei jābūt veiktai saskaņā ar to. Atbalstu piešķirs, ja būs izpildīti visi iepriekš minētie nosacījumi.

2023-03-06

79. Ekoshēma Nr 7
Kas tiek uzskatīts par atsevišķām kultūrām? Ja saimniecībā ir zālāji (710 un 720) un tiek audzētas arī auzas, tad cik papildu kultūras nepieciešas, lai izpildītu prasību par 4 kultūrām?

710 un 720 tiek uzskatītas par divām atsevišķām kultūrām?

ZM atbilde:
Kultūraugu dažādošana ir jānodrošina aramzemē un prasību attiecina uz kultūraugiem, kurus audzē aramzemē. Ilggadīgais zālājs ar kodu 710 nav aramzeme.
Kultūraugu sarakstu skatīt šeit - Kultūraugu kodi.

2023-03-20

80. Ekoshēma 6
Ja piesakas šai shēmai vai drīkst veikt zālāja ielabošanu/piesēšanu? Kādām metodēm? Diskojot?

ZM atbilde:
Drīkst veikt zālāja pielabošanu/piesēšanu ar metodēm, kas neparedz augsnes virskārtas jeb velēnas sastrādāšanu, pacelšanu vai apvēršanu, līdz ar to diskošana nav atļauta.
Tajā gadā, kad ir paredzēta zālāja atjaunošana ar velēnas sastrādāšanu, tad šī platība nebūs atbalsttiesīga 6.ekoshēmas atbalstam.
Atgādinām, ka šīs ekoshēmas ietvaros nav atļauta zālāja aršana, lobīšana (diskošana) vai irdināšana 2 gadus pēc kārtas.
2023-03-20

81. Kurās ekoshēmās drīkst saņemt atbalstu Bioloģiskās lauksaimniecības saimniecība?

ZM atbilde:
Bioloģiskās saimniecības, kurai visa LIZ ir iekļauta serifikācijas sistēmā, var pretendēt uz atbalstu 2, 4, 5, 6 un 7.ekoshēmā, ja izpilda konkrētās ekoshēmas nosacījumus. 

Gadījumā, ja saimniecībā tikai daļa LIZ ir bioloģiska, tad šāda saimniecība nevar saņemt 7.ekoshēmu, bet tās vietā tā var pretendēt uz atbalstu 1.ekoshēmā, kā arī 2, 4, 5 un 6.ekoshēmā.
2023-03-20

82. Jautājums par ilgadīgiem zālājiem k.k.710 Saimniecībā lopu nav, zālāju vecums virs 17 gadiem. Ja uzņemās saiastības neuzart visus 5 gadus, vai var saņemt 6. ekoshēmā 70eur par ha?

ZM atbild:
6.ekoshēmas atbalstu var saņemt tikai par tiem zālājiem (710 un 760 kods), kuros ir nodrošināts lopu blīvums. Ja saimniecībā lopu nav, tad šo atbalstu nevar saņemt.

2023-03-20