Sākta projekta “RoundGoby” īstenošana

Baltijas jūras zvejniecībā patlaban ir stingri ierobežotas tradicionālo komerciāli vērtīgo zivju sugu (mencu, lašu, zušu, kā arī reņģu) nozvejas. Taču attiecībā uz invazīvo apaļo jūrasgrunduli šādi ierobežojumi neattiecas. Domājams, ka šī ir dominējošā zivs suga daudzās Baltijas jūras piekrastes zonās, kas turpina palielināt savu izplatības areālu. Uzvedības specifikas un lielā populācijas blīvuma dēļ šī suga negatīvi ietekmē vietējās zivju sugas un ekosistēmas kopumā, kādēļ arī būtu nepieciešams invāziju ierobežot.

Līdz šim valstiska līmeņa iniciatīvas šīs problēmas risināšanai ir bijušas nelielas un komerciālās šīs sugas zvejas iespējas Baltijas jūras reģionā ir limitētas pašreizējo zvejai piemēroto  zvejas metožu augstās piezvejas riska dēļ. Turklāt apaļais jūrasgrundulis nav plaši pazīstams resurss Baltijas jūras reģiona patērētājiem un zivju pārstrādātājiem. Latvija šobrīd ir vienīgā Baltijas jūras reģiona valsts, kurā ir komerciāla apaļā jūrasgrunduļa zveja un apsaimniekošanas sistēma.

Tādēļ, lai izveidotu vienotu Baltijas jūras reģiona apsaimniekošanas plānu apaļajam jūrasgrundulim, 2024. gada sākumā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” kopā ar 15 sadarbības partneriem uzsācis “RoundGoby” projekta īstenošanu. Laika posmā no 2024. gada 6. līdz 8. februārim, piedaloties projekta partneriem un nozares pārstāvjiem, notika projekta atklāšanas seminārs Rīgā un Liepājā.

Vadošais partneris:

1. Simrishamnas pašvaldība (Zviedrija)

Partneri:

2. Gdiņas Jūrniecības universitāte (Polija)

3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (Latvija)

4. Dānijas Tehniskā universitāte (Dānija)

5. Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (Zviedrija)

6. Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva)

7. Pārtikas un fermentācijas tehnoloģiju centrs (Igaunija)

8. Kalmaras pašvaldība (Zviedrija)

9. Eiropas zemas ietekmes zvejnieki “LIFE” (Zviedrija)

10. Submariner tīkls Zilajai izaugsmei EEIG (Vācija)

11. Vladislavovas osta “Szkuner” (Polija)

12. Skillinge Fisk-Impex AB (Zviedrija)

13. Branteviks Fisk (Zviedrija)

14. Baltijos konservai, LTD (Lietuva)

15. Dānijas Mazjūras zvejnieku organizācija (Dānija)

Piedalās 11 asociētie partneri no Zviedrijas, Dānijas, Latvijas, Polijas un Lietuvas.

Projekta mērķis: veicināt apaļā jūrasgrunduļa komerciālo zveju Baltijas jūrā, izveidojot pārvaldības sistēmu un vienotas zvejas metodes, kā arī izstrādāt augstvērtīgu apaļā jūrasgrunduļa produkciju, kas paredzēta vietējam tirgum. Projekts sniegs jaunas iespējas Baltijas jūras reģiona zvejniekiem, vienlaikus samazinot invazīvās sugas populāciju, kas apdraud Baltijas jūras ekosistēmas daudzveidību.

Projekta īstenošanas periods ir no 2023. gada novembra līdz 2026. gada oktobrim.

Kopējās projekta izmaksas ir 3 716 984,00 EUR, kur ERAF finansējums ir 2 973 587,20 EUR. “BIOR” daļa ir 532 844,80 EUR, kur ERAF finansējums ir 80% un “BIOR” (valsts budžets) 20% līdzfinansējums.

Projektā plānotās aktivitātes, kurās iesaistīts institūts “BIOR”:

I  Izstrādāt un pārbaudīt jaunus pārtikas produktus, tostarp produktus, kas nav paredzēti cilvēkiem (t. i., mājdzīvnieku uzkodas)

-        Ziņojuma sagatavošana par apaļā jūrasgurnduļa uzturvērtību kvalitāti (lipīdu un olbaltumvielu saturs) un piesārņojuma līmeni ar 1) smagajiem metāliem (dzīvsudrabs, svins un kadmijs; 2) dioksīni un dioksīniem līdzīgi PCB; 3) bromētie liesmas slāpētāji;         4) polihlorbifenili un hlorētie pesticīdi; 5) perfluoralkil- un polifluoralkilvielas. Rezultāti palīdzēs novērtēt apaļā jūrasgrunduļa izmantošanas iespējas pārtikas pārstrādē.

II Zvejas rīku izstrāde un pielāgošana apaļo jūrasgrunduļu zvejai

-        Jaunu zvejas rīku testēšana un izstrāde, kas atbilst valsts zvejas noteikumiem;

-        Rezultātu apkopošana par zvejas metodēm un selektīviem zvejas rīkiem, lai samazinātu piezveju.

III Ziņojuma sagatavošana par ieteikumiem apaļā jūrasgrunduļa zvejai Baltijas jūrā

-        Ziņojums ietver specifisku noteikumu izvērtējumu apaļā jūrasgrunduļa zivsaimniecības pārvaldības jautājumos par zvejas rīku tehnisko specifikāciju, zvejas telpisko sadalījumu un sezonalitāti.

Vairāk par projektu – Interreg mājaslapā (https://interreg-baltic.eu/project/roundgoby/#summary)

Ēriks Krūze, Loreta Rozenfelde,
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” Zivju resursu pētniecības departaments

Pievienot komentāru