Par ZST

Kas ir Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls?

Sadarbības veicināšanai un teritoriju ilgtspējīgai attīstībai Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam ietvaros 2010. gadā tika izveidots Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (turpmāk - ZST), kura funkcijas veic SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2014. - 2020. gada plānošanas periodā darbu turpina esošā tīkla organizācija.

ZST ir izveidots ar mērķi apvienot esošos un jaunos dalībniekus zivsaimniecības nozarē, nodrošināt informācijas plūsmu starp tiem, uzlabot sadarbību un veicināt labu piemēru un prakses apmaiņu, kā arī sekmēt attīstību zivsaimniecības teritorijās. ZST aktivitātes tiek izvirzītas, balstoties uz mērķauditorijas, ieinteresēto pušu priekšlikumiem.
 

Ko dara Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls?

  • Organizē informatīvus un izglītojošus seminārus, konferences un darba grupas;

Apmeklējot ZST organizētos pasākumus, interesentiem ir iespēja uzzināt informāciju par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē un iegūt zināšanas par zivju audzēšanu, ūdenskrātuvju veidošanu un uzturēšanu, iekšējo zveju, kā arī zvejas un akvakultūras produktu apstrādi un mārketingu.

Tuvākie pasākumi/notikumi 

  • Organizē pieredzes apmaiņas braucienus Latvijā un Eiropā;

Zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un zivsaimniecības vietējo rīcības grupu ( turpmāk - ZVRG) dalībniekiem ZST organizē mācību un pieredzes apmaiņas braucienus Latvijā un Eiropā ar mērķi iepazīt nozares attīstību reģionos, veikt pieredzes apmaiņu, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, apmeklēt īstenoto projektu vietas, gūt jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību un veidotu sadarbību. Pieredzes apmaiņas braucieni un to tēmas tiek plānotas atbilstoši zivsaimniecības nozares dalībnieku vēlmēm un interesēm.

Tuvākie pasākumi/notikumi

  • Motivē, apmāca un palīdz jauniešiem uzsākt uzņēmējdarbību piekrastes teritorijā;

ZST piedāvā jauniešiem bez maksas apgūt zināšanas par zvejniecību, akvakultūru un zvejas produktu apstrādi. Īpaši organizētu apmācību ietvaros jauniešiem ir iespēja tikties ar uzņēmējiem no dažādām nozarēm, apmeklēt nozares uzņēmumus, kā arī iegūt informāciju par līdzfinansējuma iegūšanas iespējām savas biznesa idejas īstenošanai. 

Tuvākie pasākumi/notikumi 

  • Ievieš programmu akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanai;

Akvakultūras uzņēmumiem, piekrastes rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem un uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar zivsaimniecību, kā arī potenciāliem uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaundibinātiem uzņēmējiem ZST sniedz konsultatīvu un informatīvu atbalstu saimnieciskās darbības veicināšanai, attīstīšanai, paplašināšanai un dažādošanai.

Pasākuma ietvaros interesentiem ir iespēja izstrādāt uzņēmuma Attīstības plānu, saņemt profesionālas konsultācijas, ieteikumus un padomus, piesaistīt ekspertu mārketinga u.c. pakalpojumu nodrošināšanai.

Tuvākie pasākumi/notikumi

  • Sagatavo informatīvus materiālus zivsaimniecībā un izdevumu „Zivju Lapa”;

ZST sagatavo un izdod ikgadējo gadagrāmatu „Latvijas zivsaimniecība”, savukārt reizi ceturksnī tiek veidots un izdots informatīvais izdevums „Zivju Lapa”, kurā atspoguļota informācija par aktualitātēm zivsaimniecībā, labas prakses piemēriem un speciālistu ieteikumiem.

ZST izdotie informatīvie materiāli

Informatīvā izdevuma „Zivju Lapa” elektroniskā versija 

  • Veido izpratni par zivsaimniecību kā tradicionālu un perspektīvu nozari skolēnu vidū;

Jau vairākus gadus ZST īsteno aktivitāti „Zivsaimniecības popularizēšana skolās”, kuras mērķis ir radīt interesi par zivsaimniecības nozari un veidot skolēnu auditorijai izpratni par nozares darbību, tās īpatnībām un tradīcijām. Pasākuma ietvaros tiek organizēta skolēnu tikšanās zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar nozares darbību un ar to saistīto dzīvesveidu.

Papildinot jau esošās uz jauniešiem vērstās aktivitātes, 2016. gadā LLKC organizē akciju skolēniem “Šodien laukos”. Akcija organizēta sociālo tīklu vietnēs www.facebook.com/sodienlaukos un www.draugiem.lv/sodienlaukos. Tās ietvaros no februāra līdz novembrim skolēniem ir iespēja sekot līdzi aktuālām, interesantām un izzinošām ziņām, kas regulāri tiks ievietotas akcijas lapās. Katru mēnesi tiek izvirzīta mēneša lielā tēma, kas saistīta ar 3 nozarēm – lauksaimniecība, zivsaimniecība, mežsaimniecība. Katru mēnesi akcijas ietvaros tiek organizēts konkurss, kura tēma un nosacījumi ir izsludināti mēneša sākumā. Rezultāti un konkursa dalībnieki katru mēnesi tiek fiksēti, un gada beigās aktīvākie apbalvoti un pasludināti par konkursa “Šodien laukos” uzvarētājiem gan individuāli, gan kā klase/kolektīvs.

Informācija par Zivsaimniecības popularizēšanu skolās

  • Organizē tīklošanas un mācību aktivitātes zivsaimniecības vietējo rīcības grupām

ZST organizē ZVRG mācību aktivitātes un veicina to starpteritoriju un transnacionālo sadarbību, 

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīcības programma 2015. - 2020. gadam

 

Kristaps Gramanis

Tālr.: 63050220;

Mob. tālr.: 28304909;

E-pasts: kristaps.gramanis@llkc.lv