Nolikums

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra  un Latvijas Lauksaimniecības universitātes organizētā   

MEIKATONA “AGRITECH 2022”

NOLIKUMS

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk - LLKC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (turpmāk - LLU), (abi kopā saukti Organizators), organizē uz nākotnes lauksaimniecību vērstu meikatonu, kura galvenā doma ir inovatīvu projektu, pakalpojumu vai produktu izstrādes pasākums/radošā darbnīca. Pasākuma laikā dalībnieki meklē radošus risinājumus kādiem konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozari. Nolikums nosaka kārtību, kādā organizators rīko meikatonu. 

Nolikums pieejams visām ieinteresētajām personām, kas pretendē dalībai meikatonā, un ir publicēts interneta vietnē www.meikatons.lv

1.Meikatona mērķis ir 48 stundu laikā radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernām tehnoloģijām, inovācijām balstītus projektus/produktus, (turpmāk -  produkts), kas risina kādus no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

1.1. Meikatona gala produkts, kuru vērtēs žūrija, var būt jebkurā formā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar koncepciju, dizainu, plānu, prototipu, produktu, lietotājprogrammu, programmatūru, aparatūru utt.

1.2. Meikatona produkta saturs attiecas uz jebkuru produkta elementu vai tā daļu, ieskaitot ideju, koncepciju, jebkuru saturu, kas izmantots produkta prezentēšanā, programmatūru, pirmkodu, struktūru, izkārtojumus, grafiskos attēlus vai video, prezentāciju, datus, programmas, domēna nosaukumus, projektus, tehniskās dokumentācijas vai jebkurš cits būtisks saturs.

2. Meikatona datums un vieta.

2.1. Meikatons norisināsies no 18.03.-20.03.2022., Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielā ielā 2, Jelgavā, un pēc vajadzības citās Latvijas Lauksaimniecības universitātes ēkās.
2.2. Meikatona programma tiks publicēta ne vēlāk kā līdz 2022. gada 16. martam interneta vietnē www.meikatons.lv. Organizators patur vienpusējas tiesības veikt izmaiņas programmā, informējot dalībniekus par šīm izmaiņām.

3. Reģistrācija un dalība meikatonā.

3.1.Meikatonā var piedalīties dalībnieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Meikatona mērķauditorija ir lauksaimnieki, zivsaimnieki, mežsaimnieki, cita veida uzņēmēji,  zinātnieki, inženieri, programmētāji, mārketinga speciālisti, studenti, biznesa un finanšu speciālisti, pašvaldību pārstāvji - ikviens, kuram ir dzīvotspējīga ideja rast jaunus risinājumus.
3.2. Dalībnieki piesakās meikatonam līdz 2022. gada 28.februārim.

3.3. Reģistrēšanās meikatonam notiek tiešsaistē aizpildot reģistrēšanās anketu interneta vietnē www.meikatons.lv
3.4. Dalībnieki var pietiekties individuāli vai jau ar savu daļēji vai pilnīgi nokomplektētu komandu (ne vairāk kā 6 dalībnieki komandā). Tos, kuri būs pieteikušies individuāli vai nepilnīgi nokomplektētā komandā, organizators var iekļaut citās komandās, lai nodrošinātu, ka katras komandas sastāvā ir atbilstošu prasmju kombinācija.

3.5. Dalībnieks garantē, ka reģistrējoties meikatonam sniegtā personīgā informācija ir patiesa un precīza, un organizators neuzņemas atbildību par meikatona dalībnieka sniegtās informācijas patiesumu, tās viltošanu un/vai neprecizitāti. Organizators patur tiesības diskvalificēt dalībnieku vai komandu, ja tiek fiksēts šāds fakts.

3.6. Meikatona dalībniekiem ir jāinformē Organizators par visām komandām un to dalībnieku sastāvos veiktajām izmaiņām līdz 2022. gada 3. martam. Gadījumos, ja tiek veiktas izmaiņas  komandu sastāvā bez saskaņošanas ar Organizatoru, tad visai komandai, var tikt piemērota diskvalifikācija.

3.7. Meikatona maksimālais dalībnieku skaits ir 60 dalībnieki. Organizators patur tiesības reģistrēšanos slēgt pirms laika, ja ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.
3.9. Pieteiktos dalībniekus izvērtēs organizatora izveidota LLKC ekspertu žūrija. Dalībnieki, kuri tiks uzņemti meikatonā tiks individuāli informēti līdz 2022. gada 3. martam.

3.10. Pasākuma dalībniekiem projektu un/vai produktu izstrādei ir pašiem jānodrošina nepieciešamais aprīkojums (datori, palīgmateriāli, programmatūras kanceleja, utt. - viss, kas nepieciešams idejas izstrādei). LLKC un LLU nodrošina ar pieejamiem rīkiem - 3D printeri, lāzergriezēji, gravētāji, ploterēšana, lielformāta drukas, Wi-Fi pieslēgumu, kancelejas materiāli (rakstāmpiederumi, papīrs).

3.11. Dalībnieki paši nodrošina nokļūšanu uz meikatona pasākuma vietu un no tās.
3.12. Dalībniekiem nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas naktsmītne vai bez maksas. Naktsmītne tiks izvietota LLKC dienesta viesnīcā (Rīgas iela 34, Ozolnieki, Jelgavas novads), kurā ir ierobežots vietu skaits (līdz 30 vietām), vai LLU fakultātes telpās (tiks precizēts, kuras fakultātes).

3.13. Organizators dalībniekiem nodrošina ēdināšanu, uzkodas un dzērienus.
3.14. Organizators dalībniekiem nodrošina mentoru klātbūtni, kuri pārstāvēs dažādas nozares un iesaistīsies meikatona komandu darbā atkarībā no nepieciešamības.

3.15. Dalībnieks saprot un apstiprina, ka organizators neatbild par dalībnieka veselībai nodarīto kaitējumu vai dzīvībai radītām briesmām un neatlīdzinās mantiskos vai nemantiskos zaudējumus. Dalībnieks personīgi atbild par visiem riskiem un uzņemas atbildību saistībā ar paša dalībnieka veselības traucējumiem, bojājumiem, nelaimes gadījumu izraisītu kaitējumu sev vai cita dalībnieka, veselībai, dzīvībai vai mantai, kas radies meikatona laikā.
3.16. No Meikatonā pieteiktajām komandām tiek izvēlētas 3 labākās  komandas, kurām tiek piešķirtas naudas balvas.. Uzvarētājus nosaka Meikatona Žūrijas komisija atklātā balsojumā, pēc punktu skaita.

3.17. Papildus var tikt piešķirtas pasākuma atbalstītāju specbalvas.

4. Uzvarētāji

4.1. Trīs uzvarējušās komandas izvēlēsies atbilstoši tiesnešu kolēģijas nodotām balsīm, un pamatojoties uz kritērijiem, kas dalībniekiem tiks darīti zināmi meikatona pirmajā dienā.
4.2. Balvu fonds:
1. Vieta - 1000 EUR;
2. Vieta - 600 EUR;
3. Vieta - 400 EUR.

4.3. Komandas dalībniekiem un Organizatoram individuāli vienojoties, iespēja tālāk attīstīt radīto ideju/produktu/pakalpojumu kopā ar LLKC mentoriem un ekspertiem.

4.4. Dalībnieki atzīst un piekrīt, ka organizators neuzņemas atbildību, par to kā balva tiks sadalīta starp komandas dalībniekiem.

5. Intelektuāla īpašuma tiesības

5.1. Intelektuālā īpašuma tiesības, garantijas, atbildības atbrīvošana un intelektuālo un morālo tiesību piešķiršana, piedaloties meikatonā, akceptējot noteikumus un nosacījumus, katrs dalībnieks:

5.1.1.paziņo un garantē, ka Produkts un Produkta saturs ir oriģināls darbs un nekādā veidā pilnībā vai daļēji nepārkāpj citu personu intelektuālās vai īpašuma tiesības un atbrīvo organizatoru no jebkādas atbildības, atbildības vai pieprasījuma atlīdzināt zaudējumus, kas jāveic jebkurai trešajai pusei;

5.1.2. piekrīt atlīdzināt organizatoram (tās pārstāvjiem, darbiniekiem, pilnvarotajiem) visus zaudējumus, izdevumus, ja pārkāpj šajā nolikumā un vai citos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus.

5.2. Intelektuālā īpašuma tiesības bez ierobežojuma ietver idejas, koncepcijas, zinātību, datu apstrādes paņēmienus, autortiesības, patentus, dizainparaugus, izgudrojumus, komercnoslēpumus, programmatūru, pirmkodu un dokumentāciju, piezīmes, memorandu un visas citas ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītās tiesības ar Produkta un produkta saturu, kurš izveidots, izgudrots un/vai izstrādāts kopā ar citiem dalībniekiem atbilstoši dalībai organizatora meikatonā.

6. Datu apstrāde
Organizators apstrādā un aizsargā visu Dalībnieku personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām– (GDPR).

7. Nobeiguma nosacījumi
7.1. Alkoholisko dzērienu un citu bīstamu / kaitīgu / nelegālu vielu lietošana un / vai klātbūtne un / vai darbības ir stingri aizliegta norises vietā. Dalībniekiem Meikatona laikā ir aizliegts lietot apreibinošas vielas arī atrodoties ārpus Meikatona norises telpām. Gadījumā, ja Organizators konstatē vai rodas aizdomas, ka Meikatona dalībnieks ir apreibinošo vielu ietekmē, Organizatoram ir tiesības diskvalificēt dalībnieku no turpmākās dalības Meikatonā.7.2. Smēķēšana ir aizliegta meikatona norises telpās. Izraudzītās smēķēšanas vietas būs pieejamas ārpus telpām.
7.3. Piedaloties šajā pasākumā, visi dalībnieki piekrīt fotogrāfiju vai videomateriālu uzņemšanai organizatora un to atbalstītāju sociālajos medijos un interneta vietnēs.
7.4. Organizators var jebkurā laikā sazināties ar jebkuru Dalībnieku, lai iegūtu detalizētu informāciju un apspriestu iespējamās sadarbības formas.
7.5.Organizatoram ir tiesības nenorādot iemeslu diskvalificēt Dalībnieku un / vai Komandu gadījumā, ja nav izpildīti attiecīgie atbilstības kritēriji (izpildīts darba procentuālais apmērs, aizpildītas darba lapas u.c. nosacījumi), netiek ievēroti šī nolikuma nosacījumi, Meikatona mentoru ieteikumi, klaji ignorēti Meikatonā iesaistītā tehniskā personāla norādījumi un vai pārkāptas citu normatīvo aktu prasības.
7.6. Dalībnieks saprot un piekrīt, ka organizators (ieskaitot viņu licenciātus, tiesību pārņēmējus, likumīgos pārstāvjus un pilnvarotos) vai kāds no tā saistītajiem vai saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem un jebkuras trešās puses mediju aģentūrām apstrādās viņa / viņas personisko informāciju saistībā ar dalību meikatonā.
7.7.  Šajā nolikumā minētie noteikumi un nosacījumi kopā ar visām meikatona reģistrācijas veidlapām attiecībā uz meikatonu pārstāv visu Dalībnieka līgumu ar organizatoru. Šie noteikumi nav modificējami vai maināmi, izņemot ar organizatora rakstisku piekrišanu.
7.8. Visi noteikumi  var tikt mainīti pēc organizatora, pasākumu koordinatoru vai Meikatona žūrijas ieskatiem. Ja nepieciešams, dalībnieki tiks informēti par šādām izmaiņām.

8. Kontaktinformācija 

8.1. Papildu informācija par meikatonu pieejama pie organizatoriem, rakstot uz e-pasta adresēm aiva.saulite@llkc.lvun anita.dzelme@llkc.lv 

8.2. Par konkursa norisi, komunikāciju un ieviešanu atbildīgās personas - LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Aiva Saulīte-Liniņa, aiva.saulite@llkc.lv, LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja Anita Dzelme, anita.dzelme@llkc.lv 

8.3. Organizācijas kontaktinformācija: LLKC, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, Rīgas iela 34, LV-3004. www.llkc.lv, www.laukutikls.lv.