Zušu ieguves papildus lieguma laika noteikšana Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos

Zemkopības ministrija 14.02.2023. pieņēma lēmumu Nr. 4.1-12e/5 “Par zušu ieguves papildus lieguma laika noteikšanu  Baltijas jūras un Baltijas jūras Rīgas līča piekrastes ūdeņos 2023. gadā”. Ar ZM lēmumu var iepazīties šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2023/34.24.

Atbilstoši Eiropas Padomes 2023. gada 30. janvāra Regulas (ES) 2023/194, ar ko 2023. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un  attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un ar ko šādas zvejas iespējas uz 2023. un 2024. gadu nosaka konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (turpmāk –  Regula (ES) 2023/194). 13. pantam, Savienības ūdeņos, tostarp iesāļūdeņos, piemēram, estuāros, krasta lagūnās un pārejas ūdeņos un Savienības zvejas kuģiem GFCM 1.–27. ģeogrāfiskajā apakšapgabalā vismaz sešus mēnešus ilgā periodā ir paredzēts aizliegt nodarboties ar zuša komerciālās zvejas darbībām – vai nu kā specializēto zveju, vai kā piezveju – visos zuša dzīves posmos.

Saskaņā ar Regulas (ES) 2023/194 13. panta 4. punktu ICES (Starptautiskās Jūras pētniecības padome) 3. apakšapgabalā (aptver Baltijas jūras ūdeņus) attiecībā uz zušiem, kuru lielākais garums ir 12 cm vai vairāk, zušu zvejas lieguma periods ir noteikts laika periodā no 1. oktobra līdz 31. decembrim, un  katrai dalībvalstij vēl papildus ir jānosaka trīs mēnešus ilgs zvejas aizlieguma periods laikposmā no 2023. gada 1. marta līdz 31. augustam, kad ir zušu lielākie lejupmigrācijas uz jūru un nozvejas rādītāji. Par dalībvalsts pieņemto zušu ieguves lieguma papildus perioda noteikšanu Eiropas Komisijai ir jāpaziņo līdz 2023. gada 1. martam.

Savukārt atbilstoši Regulas (ES) 2023/194 13. panta 6. punktam atpūtas nolūkos (pašpatēriņa zveja, makšķerēšana un zemūdens medības) zušu ieguve jūras ūdeņos ir aizliegta visu 2023. gadu. 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ZM iesniedza zinātniski pamatotu rekomendāciju, kurā norādīja, ka pēdējo piecu gadu (2017.-2022. gads) sudrabzušu (nārsta migrācijai nobriedušo zušu) lejupmigrācijas monitoringa dati liecina, ka vidēji 50% sudrabzušu lejupmigrāciju uz jūru veic aprīlī, kas saistāms ar nozīmīgām ūdens līmeņa svārstībām, un vērā ņemams daudzums sudrabzušu lejupmigrāciju uz jūru veic arī maijā. Analizējot zušu nozvejas datus piekrastes zonā, piezvejā sudrabzušu skaits palielinās maijā un jūnijā.  Ņemot vērā iepriekš minēto, institūts “BIOR” rekomendē papildus zušu zvejas aizliegumu noteikt no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023.gada 30. jūnijam.

Ievērojot iepriekšminēto, ZM pieņēma šādu lēmumu:

  1. 1.    Papildus Regulā (ES) 2023/194 noteiktajam zušu zvejas liegumam 2023. gadā no 1. oktobra līdz 31. decembrim un atpūtas zvejas (pašpatēriņa zveja, makšķerēšana un zemūdens medības) liegumam visu 2023. gadu, noteikt zušu zvejas liegumu Baltijas jūras un Baltijas jūras Rīgas līča piekrastes ūdeņos laika periodā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. jūnijam.
  2. 2.    Noteikt, ka laika periodā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. jūnijam un no 2023.gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim visi Baltijas jūras un Baltijas jūras Rīgas līča piekrastes ūdeņos nejauši noķertie zuši ir atlaižami dzīvi atpakaļ jūrā. Zvejā ar āķiem un makšķerējot nejauši noķertie zuši, kuri āķi ierijuši tā, ka to nav iespējams saudzīgi izvilkt, ir atlaižami, nogriežot auklu ar tam pievienoto āķi.

Inese Bārtule,
ZM Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece

Pievienot komentāru