Zivsaimnieki var komentēt EJZF 2021.-2027. g. ietekmes uz vidi novērtējumu

Lai ieviestu Rīcības programmu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalstam Latvijā2021.–2027.gadam,  nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Tādēļ zivsaimniecības nozarē iesaistītie līdz 22.janvārim aicināti  iesūtīt savus komentārus par šo novērtējumu uz e-pastu -  hydro@latnet.lv

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir process, kura mērķis ir integrēt vides aspektus plānošanas dokumentos, izvērtējot to sagaidāmo ietekmi uz vidi un dabas resursiem, kā arī sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem, noskaidrot un ņemt vērā sabiedrības, valsts institūciju un citu interešu grupu viedokļus plānošanas dokumentu izstrādes procesā. Šis process ir vērsts uz to, lai izvērtētu, kādas būtiskas pārmaiņas vidē var rasties politikas plānošanas dokumenta īstenošanas rezultātā un identificētu pasākumus būtiskās negatīvās ietekmes mazināšanai vai novēršanai plānošanas dokumenta ieviešanas laikā.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums var ietekmēt nākotnes biznesa attīstību, jo var rasties ierobežojumi un prasības, kurus ieviest var būt apgrūtinoši un kuriem nepieciešami lieli finanšu līdzekļi.

Vides pārskata projekts un tā kopsavilkums kā arī prezentācijas materiāli atrodami Latvijas Hidroekoloģijas institūta tīmekļa vietnē:

http://www.lhei.lv/lv/paziņojumi/688-vides-pārskata-rīcības-programmai-ejzf-atbalsta-ieviešanai-2021-2027-g-publiskā-apspriešana-no-2020-g-15-decembra-līdz-2021-gada-15-janvārim


Sagatavoja

Kristaps Gramanis

Zivsaimniecības sadarbības tīkla 

projektu vadītājs

Pievienot komentāru