Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu EJZAF 1. rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana”

Projektu pieteikumu pieņemšana: no 09.03.-07.04.2024.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

 • Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

 • 100 000,00 EUR, bet projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām- 200 000 EUR

Atbalsta intensitāte:

 • Pamata likme: 50%

Paaugstināta atbalsta intensitāte piemērojama šādos gadījumos:

 • Inovatīvām aktivitātēm: 65%
 • Ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem: 80-100%
 • Kopprojektiem: 90%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Projektu īstenošanas teritorija:

Engures, Lapmežciema pagasti. Jūrmalas pilsētā atbalstu var saņemt tikai pretendents, kura komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Atbalstāmās nozares:

Atbalsts pieejams ar primāro lauksiamniecisko ražošanu nesaistītās uzņēmējdarbības jomās:

 1.   Zvejniecība, zivju produktu apstrāde un pārstrāde, zivsaimniecības uzņēmumu darbību dažādošana piekrastē;
 2.   Sabiedriskā ēdināšana, t.sk. atbalstāma puduru veidošana ar citām radošām industrijām;
 3.   Specializēti veselības aprūpes pakalpojumi (piem. zobārstniecība, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana, dažādu speciālistu, t.sk ģimenes   ārstu prakses, to kvalitātes uzlabošana;
 4.   Sociālās palīdzības/aprūpes pamatpakalpojumi;
 5.   Nelauksaimniecisko produktu ražošana, apstrāde un pievienotās vērtības radīšana;
 6.   Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. mājražošana;
 7.   Amatniecība;
 8.   Intelektuālā uzņēmējdarbība;
 9.   Izglītības, Sabiedriskie un citi pakalpojumi;
 10.   Tūrisms*.

Vairāk par projektu konkursu un citu saistošo informāciju atradīsi mūsu nājas lapā, sadaļā "Aktuālais konkurss"

 

 

Pievienot komentāru