Apstiprināts Roņu aizsardzības un apsaimniekošanas plāns Latvijas ūdeņos

Pogainā roņa Phoca hispida, pelēkā roņa Halichoerus grypus un plankumainā roņa Pusa vitulina apsaimniekošanas (aizsardzības) plāna (turpmāk – roņu SAP) ilgtermiņa mērķis ir veicināt Baltijas jūras roņu populāciju aizsardzību kopumā un  ieviest  risinājumus un uzlabojumus dabas aizsardzības un zivsaimniecības sektoros ar mērķi sabalansēt gan zvejniecības, gan dabas aizsardzības intereses Latvijas jūras ūdeņos. Roņu SAP ieteikti gan pasākumi attiecībā uz atrastiem vai zvejas ierīcēs iekļuvušiem roņiem, gan iespējamie tehniskie risinājumi zvejniecības metožu pilnveidošanai. Aprakstītas arī nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, ieteicamās rīcības un pasākumi sugas izpētē un datu apkopošanā, sabiedrības, it īpaši zvejnieku informēšanas, izglītošanas un kvalifikācijas celšanas jomā, kā arī organizatoriskās un plānošanas rīcības.

Ar plānu var iepazīties https://www.daba.gov.lv/lv/sugu-un-biotopu-aizsardzibas-plani

Kristaps Gramanis,
Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta projektu vadītājs

Foto: Oļegs Miziņenko

 

Pievienot komentāru