LLKC uzsāk saimnieku meklēšanu skolēnu nodarbināšanai vasarā!

Tuvojoties vasarai, aktualizējas jautājums par to, kā brīvajos mēnešos nodarbināt skolēnus. Vasaras brīvlaiks ir lieliska iespēja ne tikai atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam, bet arī iegūt darba pieredzi un nopelnīt naudu saviem tēriņiem.

Pastāv vairāki varianti, kā atrast vasaras darbu, – vēršoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, meklēt darbu ar sludinājumu palīdzību vai iekārtoties darbā pie radiem, draugiem un paziņām. Diemžēl skolēnu pieprasījums pēc vasaras darba ir lielāks nekā piedāvājums, tāpēc ne visiem ir iespēja atrast savu vietu. Tieši tāpēc Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir nolēmis šogad palīdzēt un savest kopā saimniekus ar skolēniem.

Šobrīd LLKC ir uzsācis aktīvu saimnieku meklēšanu, kuri ir gatavi savā saimniecībā uzņemt strādāt gribošus skolēnus, tādējādi atvieglojot savu ikdienu. Kārtīgam lauksaimniekam sezonā nav laika dobju ravēšanai un sētas tīrīšanai, bet skolēnam šis darbiņš būs tieši pa spēkam! Saimnieki tiek meklēti no visas Latvijas, un nav svarīgi, kādā sfērā tie darbojas, cik lielas vai mazas ir to platības, galvenais ir vēlme meklēt palīgus darbīgākajiem vasaras mēnešiem! Pēc saimnieku atrašanas LLKC meklēs skolēnus, un abas puses savedīs kopā, lai tālāk attīstītu savstarpēju sadarbību.

Pirms pieņemt lēmumu par skolēna – darbinieka algošanu, aicinām saimniekus, kā arī skolēnus iepazīties ar valsts likumdošanu par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu vasarā.

Kas jāņem vērā, nodarbinot bērnu un pusaudzi?

 • Darba likuma izpratnē:
 1.  bērns ir persona, kura jaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību;
  1.  pusaudzis ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
 2. Darba likums paredz, ka bērnus vecumā no 13 gadiem var nodarbināt:

1)  ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu;

2)  no mācībām brīvajā laikā;

3)  vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā.

·       Bērnus vecumā no 13 gadiem var nodarbināt šādos darbos:

1)  dārzu ravēšana un laistīšana;

2)  ražas novākšana;

3)  ziedu novākšana;

4)  ārstniecības augu vākšana;

5)  augļu, dārzeņu un ogu iepakošana;

6)  koku, ziedu un augu stādīšana un kopšana;

7)  stādu sagatavošana;

8)  mājdzīvnieku barošana, apkopšana un ganīšana, ja darbs nenotiek vietās, kurās mākslīgi apsēklo un aplecina dzīvniekus, un ja darbs nav saistīts ar plēsīgu dzīvnieku, vaislas ērzeļu un buļļu kopšanu;

9)  nemehanizēta siena sagatavošana;

10) laukumu un skvēru sakopšana;

11) tīrās veļas šķirošana un gludināšana;

12) mājstrādnieka darbu veikšana;

13) kantoru, viesnīcu, kafejnīcu un citu līdzīgu telpu uzkopšana;

14) transportlīdzekļu, logu un citu priekšmetu mazgāšana, ja darbs nav saistīts ar dažādu tilpņu un iekārtu attīrīšanu, kā arī cauruļu, krāšņu, gāzes vadu un ventilācijas iekārtu tīrīšanu;

15) kurjera darbu veikšana;

16) preču iesaiņošana un iepakošana;

17) etiķešu līmēšana uz precēm un izstrādājumiem;

18) apavu tīrīšana un citu vienkāršu ielu pakalpojumu sniegšana (plakātu līmēšana, logu mazgāšana, izsūtāmā pienākumu veikšana);

19) preču piegādāšana mājās;

20) pārtikas un nepārtikas preču pārdošana uz ielām (2002. gada 8. janvāra MK noteikumos Nr. 10 „Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”).

 • Pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. (2002. gada 28. maija MK noteikumi Nr. 206 „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību”)
 • Obligāti jāinformē un jāveic medicīniskā apskate (Darba likuma 37. pants)
  1. Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā.
  2. Obligāts nosacījums ir medicīniskās apskates.
 • Darba drošība

Lauksaimniecības nozarē, tāpat kā jebkurā citā, ir jāievēro darba aizsardzības prasības, kas nodrošina drošu un atbilstošu vidi darba pienākumu veikšanai. Detalizētāk ar prasībām darba aizsardzībai lauksaimniecības jomā var iepazīties, izpētot prakses standartu “Darba aizsardzības prakses standarts lauksaimniecības jomā”. Tas pieejams tiešsaistēhttp://osha.lv/lv/publications/files/58-2011-prakses-standarts-lauksaimn...

 • Darba līgums

Darba līgums ir galvenais dokuments, lai uzsāktu darba tiesiskās attiecības. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nav atļauts noteikt pārbaudes laiku.

 • Darba laiks
  1. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu darba nedēļa.
  2. Bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja izglītības iestādē ir brīvlaiks. Ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts mācību gada laikā.
  3. Darba likums nosaka, ka personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, aizliegtsnodarbināt nakts laikā un iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā.
  4. Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā.
  5. Darba likums nosaka, – ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, papildus darbam turpina iegūt izglītību, mācībās un darbā pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā.
 • Darba samaksa
  1. Pusaudžiem mēneša darba alga nedrīkst būt mazāka par MK noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, no 2016. gada 1. janvāra – 370,00 eiro.
  2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss  paredz administratīvo atbildību par minimālās darba algas nenodrošināšanu, tostarp naudas sodus, par Darba likuma neievērošanu.(LAPK 41. pants)
  3. Minimālā stundas tarifa likme:

 

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem 

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem 

Mēnesis

Minimālā stundas tarifa likme, eiro 

Minimālā stundas tarifa likme, eiro 

Janvāris  

2,5170

2,4503

Februāris 

2,5170

2,5342 

Marts 

2,2981 

2,3418 

Aprīlis 

2,5170 

2,4503 

Maijs 

2,4026 

2,4342 

Jūnijs 

2,4026 

2,4342 

Jūlijs 

2,5170 

2,4503 

Augusts 

2,2981 

2,3418 

Septembris

2,4026 

2,4342 

Oktobris 

2,5170 

2,4503 

Novembris 

2,4026 

 

2,4342 

Decembris 

2,4026 

 

2,3567 

         

 

Nodokļu piemērošana bērnu un pusaudžu darba samaksai

 • Sezonas laukstrādnieku nodoklis
 • Bērniem un pusaudžiem ir atļauts maksāt ienākumu, kuram tiek piemērots sezonas laukstrādnieku nodoklis 15% apmērā.
 • Ja bērns, kurš saņem sezonas laukstrādnieka ienākumu un ir kādam no vecākiem apgādībā, tad vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu personu 175 eiro mēnesī.
 • Mikrouzņēmumu nodoklis
 • Attiecībā uz ienākuma izmaksu mikrouzņēmumā bērni un pusaudži ir līdzvērtīgi ar pārējiem darbiniekiem. Mikrouzņēmumā darbiniekam aprēķinātā atlīdzība ir līdzvērtīga ar darbiniekam izmaksāto.
 • Ja apgādībā esošs bērns sāk strādāt mikrouzņēmumā, tad atvieglojumus par apgādībā esošu personu vecāku ienākumiem nepiemēro, sākot ar dienu, kad bērns ir uzsācis darbu mikrouzņēmumā.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • Ja bērns vai pusaudzis uzsāk darbu, viņš elektroniski iesniedz darba devējam savu algas nodokļa grāmatiņu.
 • Ja darbinieks ir jaunāks par 15 gadiem, tad vispārējā nodokļu piemērošanas režīmā no viņa darba samaksas tiek aprēķināts algas nodoklis 23% apmērā.
 • Ja darbinieks ir sasniedzis 15 gadu vecumu, tad viņa darba samaksai tiek piemērotas:
  • valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 34,09 % apmērā (no darbinieka algas tiek ieturēts nodoklis 10,5% apmērā, bet darba devējs maksā 23,59 %),
  • iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā.

 

LLKC aicina atsaukties lauksaimniekus, kuri ir gatavi uzņemt saimniecībā skolēnus un izmantot iespēju palīdzēt jauniešiem to darba gaitās. Vienmēr atcerēsimies, ka nākotne ir mūsu jauniešu rokās, tāpēc palīdzēsim nākotnei augt un attīstīties!

Saimnieki, kuri ir ieinteresēti piedalīties šajā projektā, tiek aicināti pieteikt savu saimniecību, rakstot uz e-pastu baiba.berzina@llkc.lv vai zvanot pa tālr. 27811676.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Cimermane, LLKC juriskonsulte

Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Baiba Bērziņa, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja

Pievienot komentāru