6. Ekoshēmas

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU
JAUNĀKIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES IR TEPAT AUGŠPUSĒ

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

110. Tauriņzieži (sarkanais āboliņš) ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgās kultūras”,  ja tas sēts sēklas ieguvei pašpatēriņam (netiek pieteikts saistītajam ienākumu atbalstam) un to paredzēts nokult (attiecīgi līdz 15.augustam netiks nopļauts un novākts) ir deklarējams ar 773 vai 723 kultūrauga kodu?

Atbild ZM:

Ja sarkano āboliņu sēj sēklas ieguvei pašpatēriņam, to var deklarēt gan ar kultūrauga kodu 773, gan arī kodu 723, un šo platību var pieteikt uz ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību. Uz šādu platību neattiecas nosacījums par nopļaušanu līdz 15.08., ja lauksaimnieks reizē ar Ģeotelpisko iesniegumu iesniedz brīvas formas iesniegumu par tauriņziežu izmantošanu sēklaudzēšanai savā saimniecībā.

2023-08-02

109. Vai 7. ekoshēmā aramzemei vajag nodrošināt kultūraugu dažādošanu sējot zālāju maisījumu ar āboliņu >50% (760 kods)? (maisījumā - āboliņš 55% un timotiņš 45%)

Atbild ZM:

Lai saņemtu 7.ekoshēmas atbalstu ir jānodrošina kultūraugu dažādošanas prasības izpilde, taču lai nodrošinātu kultūraugu dažādošanu nav obligāta jāsēj stiebrzāļu maisījums ar āboliņu (760 kods).

Vispārīgā kultūraugu dažādošanas prasība paredz, ka galvenais kultūraugs nedrīkst pārsniegt 65% no aramzemes un tiešo maksājumu noteikumos ir paredzēts izņēmums, kas nosaka, ja galvenais kultūraugs ir aramzemē sēts zālājs (t.sk. 760 kods), papuve vai tauriņzieži (neieskaitot lauku pupas, zirņus, soju un dārza pupiņas), tad galvenais kultūraugs var pārsniegt 65%.

Kā arī, ja ir iesētas stiebrzāles maisījumā ar āboliņu (760 kods) un šīs platības īpatsvars pārsniedz 80% no aramzemes, tad uzskatāms, ka prasība par kultūraugu dažādošanu ir izpildīta.

2023-06-08

108. Par 6.ekoshēmu. 89. un 104. jautājumā http://www.laukutikls.lv/6-ekoshemas ir noteikti domātas ganību ecēšas. Jūs zināt kādas tās izskatās un ka tās veic savu funkciju? Tās drīzāk ir kā grābeklis, kas izlīdzina kurmju rakumus (nedomāju, ka zālājos kurmju rakumi ir derīgi, it sevišķi ja zālājs paredzēts sienam vai zaļbarībai) un "uzplēš" kūlas slāni pie zālāja saknēm (jo pat trīs reizes pļautā vai intensīvi ganītā zālājā pēc ziemas būs neliela kūla). Ganību ecēšas ir speciāli radītas zālājiem, kas augsni neuzirdina, tikai veicina zālāju labāku augšanu!

Atbild ZM:

Ja Jūs veicot ganību ecēšanu, neuzirdiniet augsnes virskārtu, tad Jūs attiecīgo tehniku variet izmantot zālāja kopšanā.

2023-06-05

107. Kā noteiks tauriņziežu īpatsvaru (jābūt lielākam par 50%), lai saņemtu atbalstu par ekoloģiski nozīmīgām kultūrām. Piemēram, ja iesēj pasējā maisījumu, kurā sastāvā ir 30 % sarkanais āboliņš, nākamajos 2 gados skatoties no biomasas daudzuma pārsvarā vid. -90% ir āboliņš. Vai šajā gadījumā par platību varēs saņemt atbalstu par ekoloģiski nozīmīgo kultūru un cik lielu?

Atbild LAD:

Lai saņemtu Ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību (EKO2), jāizpilda viens no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, šajā gadījumā, tiek deklarēta platība (ar kultūras kodu 760), kurā iesēti tauriņzieži maisījumā ar stiebrzālēm, kur tauriņiežu īpatsvars ir lielāks kā 50% (nevis maisījumu pasējā). Pārbaude tiek veikta, inspektoram vizuāli apsekojot un izvērtējot lauku un kultūru. Ja ir šaubas, tad var tikt izmantota augu skaitīšana uz 1m2. Sētā kultūrauga vecums nav izšķirošs šajā gadījumā, jo svarīgs ir botāniskais sastāvs un konkrētā auga īpatsvars.

2023-06-05

106. 5. ekoshēmai par šķidrmēslu precīzu iestrādi norādīts, ka lentveida izkliedētājs derēs. Tomēr gribu, lai precizējat vai tiks saņemts atbalsts, ja ar lentveida izkliedētāju tiks nodrošināts papildmēslojums zālājiem pēc pirmā pļāvuma, jo šādi taču emisija tiek samazināta uznesot šķidrmēslus tieši uz augsnes. Līdzīgs jautājums arī par to vai prasība tiks izpildīta, ja pavasarī ziemājiem šādi nodrošinās šķidrmēslus, uznesot tos uz augsnes, ar lentveida izkliedētāju un neiestrādās augsnē, jo prasība par iestrādi attiecas tikai rudenī vai pavasarī, ja nav veģetācija... Vai tikai atbalstu varēs saņemt, ja aramzemes laukā tiks ar lentveida izkliedētāju izkliedēti (uznesti) šķidrmēsli un iestrādāti augsnē 12 h pēc izkliedes?

Atbild ZM:

Vēlamies uzsvērt, ka atbalsts pienākas tikai tādā gadījumā, ja šķidrmēsli tiek vienlaicīgi izkliedēti un iestrādāti augsnē (ar inžekcijas metodi) vai izkliedēti (ar lentveida izkliedētāju) un 12 stundu laikā tiek iestrādāti augsnē.

Ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi piešķir tikai par to lauksaimniecības zemes platību, kurā laikposmā no priekšauga ražas novākšanas vai iestrādes augsnē līdz kultūrauga ražas novākšanai izmanto tieša šķidrā organiskā mēslojuma izkliedi un iestrādi ar lentveida izkliedētāju vai inžekcijas metodi, iestrādājot organisko mēslojumu vismaz 10 tonnas uz hektāru.

Mēslojuma iestrāde saimniecībā notiek saskaņā ar mēslošanas plānu, nodrošinot, ka izmantotais slāpekļa daudzums nepārsniedz mēslošanas plānā aprēķināto slāpekļa (N) vajadzības apjomu saimniecībai.

2023-05-22

105. Kur var iepazīties ar pretnoneses sprauslu tehnisko specifikāciju, vai ir šo sprauslu uzskaite (ražotājs, modelis, tips, klasifikācija)?

Atbild VAAD:

Par katras sprauslas tehnisko specifikāciju atbild ražotājs, kā arī ražotājs nosūta sprauslas testēšanai laboratorijās, kas sniedz atzinumu par sprauslas tehniskajiem parametriem (nonesi samazinoša ietekme %, pilienu izmēru spektru, caurplūdes spēju, atbilstību ISO standarta sprauslu krāsu kategorijām, u.c.). Ņemot vērā ES visaptverošu piesārņojuma risku samazināšanas stratēģiju pielietojot AAL, sprauslas un AAL lietošanas iekārtas dažādās kombinācijās tiek testētas tieši nonesi (drifta) samazinošas spējas konstatēšanai kas izteikta %. Latvijā diemžēl šādas laboratorijas nav, bet šobrīd tiek aktīvi strādāts, lai uzskatāmi varētu atainot citās ES dalībvalstīs esošo laboratoriju iegūtos testēšanas rezultātus, kas tiks arī publiskoti, kad darbs tiks pabeigts. Kā vienu no piemēriem, kur publiskota informācija par testēšanas rezultātiem var minēt Julius -Kuehn institūtu Vācijā, lai meklētu informāciju par sprauslu iedalījumu pēc nonesi samazinošas ietekmes, klikšķiniet uz saites: https://www.julius-kuehn.de

2023-05-22

104.

1. Vai sadaļā zālāju saglabāšanas (IZ un ASZ) veicināšana bioloģiskam lauksaimniekam arī nepieciešamas 0,4 dzīvnieku blīvums?

2. Un vai tad sienam šos laukus nevar pļaut, ja dzīvnieku blīvums no 15. maija līdz 15. septembrim?

3. Vai šos laukus drīkst pavasarī ecēt ar ganību ecēšām (tas ir nolīdzināt kurmju rakumus)? Kas ir augsnes virskārtas irdināšana, vai kurmju rakumu nolīdzināšana ar ecēšām?

Atbild ZM:

1. Ekoshēmā par zālāju saglabāšanas veicināšanu nosacījums par dzīvnieku blīvumu ir attiecināms uz visiem lauksaimniekiem neatkarīgi vai tas ir bioloģisks vai konvencionāls.
Atbalsta maksājums ir par  konkrētu praksi – par zālāju saglabāšanu saimniecībās, kas izpilda konkrētus kritērijus, nenodalot dažādas saimniekošanas prakses.

2. Jā, attiecīgos laukus (ekoshēmā par zālāju saglabāšanas veicināšanu) var izmantot siena ieguvei. Dzīvnieku blīvumu tiek prasīts, jo atbalsts ir paredzēts lopkopības saimniecībām, izņemot gadījumus par sēklaudzēšanas platībām.
Rēķinot dzīvnieku blīvumu, tiek ņemts vērā 124 dienu posmā, ik dienu saimniecībā esošā dzīvnieku suga, tā vecums (vecuma izmaiņas konkrētam dzīvniekam u.tml.), kuru pēcāk izsaka kā vidējo svērto lielumu periodā.
Izanalizējot LDC datus dažādās saimniecībās ir secināts, ka vērtējot gada t.i. 360 dienu posmā vidējo svērto nosacīto dzīvnieku blīvumu, tas ir būtiski mazāks, nekā 124 dienu posmā no 15.maija līdz 15.septembrim.

3. Platība uz kuras veikta augsnes virskārtas apstrāde, tostarp irdināšana, nav atbalsta tiesīga ekoshēmas atbalstam par zālāju saglabāšanas veicināšanu.
Vērtējot pēc būtības, neatkarīgi no izmantotās tehnikas, ja veicot kurmju rakumu līdzināšanu, tiek uzirdināta zemes virskārta, tad platība nav atbalsta tiesīga ekoshēmas atbalstam par zālāju saglabāšanas veicināšanu.

2023-05-06; papildināts 2023-05-10

103. Par 5. ekoshēmu. Tā kā LIZ sistēma vēl nav pieejama un tuvā nākotnē jāveic slāpekļa papildmēslojuma izkliede, tad jautājums ir, vai jāsaglabā .shp fails ko vēlāk augšupielādēt sistēmā, vai šajā pavasarī, kā iepriekš ticis minēts, pietiks ar paveiktā darba termināļa fotofiksāciju LAD aplikācijā?

Atbild VAAD un LAD:

Atskaites failus par paveikto notikumu jāeksportē no vadības termināļa, jāsaglabā datorā, lai datu ievades brīdī tos būtu ērtāk pievienot. Jāņem vērā, ka eksportētie dati sastāv no vairākiem failiem, kuri kā atskaite der tikai, ja tiek pievienoti kopā (piem. zip mapē). Ja tiek eksportēti visi notikumi no vadības termināļa, tos ir ļoti sarežģīti atšifrēt (kurš fails kuram notikumam). Failu eksportēšanu ieteicams veikt par katru notikumu atsevišķi, vai pēc vienādu darbu veikšanas vairākos laukos konkrētajā datumā. LIZ sistēmā pie notikuma pievienosiet vienu failu par šiem laukiem, kā arī norādīsiet LIZ sistēmā pie konkrētā lauka notikuma visus laukus, kas šajā datumā apstrādāti ar vienādu devu, veidu vai līdzekļu bākas maisījumu.

Jā, šogad ir iespēja kā pierādījumu par precīzo tehnoloģiju izmantošanu augšupielādēt ģeomarķētu fotofiksāciju/-as izmantojot LAD aplikāciju (LAD klientiem izsūtīta informatīva vēstule par šī procesa veikšanu). Jāņem vērā, ka iesūtītajā fotofiksācijā jābūt redzamai apstrādātajai platībai vadības terminālī, kā arī agregāta kontroles pārlūkam (redzami agregātā iestatītie parametri).

MK noteikumos par tiešajiem maksājumiem ir paredzētas atkāpes ziņu sniegšanai par veiktajām darbībām attiecībā uz 5.ekoshēmu 2023.gadā VAAD LIZ pārvaldības sistēmā:

-) mēslošanas plānam jābūt izveidotam un ievadītam līdz 2023.gada 30.jūnijam (atkāpe no 22.maija);

-) jāsniedz aktuālā informācija par veiktajām darbībām līdz 2023.gada 30.jūnijam (atkāpe no 22.maija);

-) paredzēto GPS datus augšupielāžu vietā lauksaimnieks, izmantojot LAD mobilo lietotni, var iesniegt ģeomarķētus fotoattēlus, kuros traktortehnikas vai iekārtas vadības termināla ekrānā fiksēta attiecīgā lauka.

Neskaidrību gadījumā, lūgums konsultēties ar Oskaru Kārkliņu 26301783

2023-05-06

 

102. Piesakoties uz ekoshēmu "Slāpekļa un amonija emisiju, un piesārņojuma mazinošas prakses" pie precīzas minerālmēslu izkliedes, kā arī precīzas AAL izkliedes minēts, ka 1 reizi gadā no traktortehnikas būs nepieciešams sistēmā augšupielādēt padarītā darba atskaites failu. Šis fails pierādīs faktu, ka ir veikts precīzs AAL vai mēslošanas līdzekļu izlietojums uz lauka.

Jautājums, kāda formāta failus sistēma pieņems un kāda veida informācijai jābūt iekļautai šajā failā (tikai apstrādātie ha ar GPS piesaisti, vai kopā ar mēslošanas līdzekļa un AAL nosaukumiem un devām)?

Jautājums ir aktuāls, jo ne visās tehnikās var ievadīt informāciju par smidzinātāja tvertnes saturu (vecāka programmatūra zīmē tikai apstrādāto teritoriju).

Atbild VAAD:

Lai pievienotu atskaites failus no vadības termināļa, tos jāeksportē zibatmiņā un jāsaglabā datorā. Jāņem vērā, ka eksportētie dati sastāv no vairākiem failiem, kuri kā atskaite der tikai, ja tiek pievienoti kopā (piem. zip mapē). Ja tiek eksportēti visi notikumi no vadības termināļa, tos ir ļoti sarežģīti atšifrēt (kurš fails kuram notikumam). Failu eksportēšanu ieteicams veikt par katru notikumu atsevišķi, vai pēc vienādu darbu veikšanas vairākos laukos konkrētajā datumā. LIZ sistēmā pie notikuma pievienosiet vienu failu par šiem laukiem, kā arī norādīsiet LIZ sistēmā pie konkrētā lauka notikuma visus laukus, kas šajā datumā apstrādāti ar vienādu devu, veidu vai līdzekļu bākas maisījumu.

Neskaidrību gadījumā, lūgums konsultēties ar Oskaru Kārkliņu 26301783

2023-05-06

101. 5. ekoshēmā viens kā veids kā pamatot smidzinājumu būs: Tiek ņemti vērā Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē publicētie sliekšņi attiecībā uz kaitēkļu un slimību kaitīgumu. Vai visi kaitīguma sliekšņi ir valstī aktualizēti kaitīgajiem organismiem? Citi ir ar atsauci uz 20. gs. literatūru, kas pat īstenībā ir 20. gs. vidū publicēti.

Vai ir paredzēts finansēt kaitīguma sliekšņu aktualizāciju kaitēkļiem?

Atbild VAAD:

Tīmekļvietnē noverojumi.vaad.gov.lv pieejamie kaitīguma sliekšņi, sadarbībā ar praktizējošie agronomiem un zinātniekiem, ir aktualizēti 2016. gadā. Lai tos pārskatītu atbilstoši šobrīd audzējamām šķirnēm un klimata izmaiņām, būtu nepieciešami ilggadīgi zinātniski pētījumi, kas ir gan finansiāli, gan laika ietilpīgi. ZM pieejamā finansējuma ietvaros kaitīguma sliekšņu pētījumi, kas sadalīti prioritātēs, pakāpeniski notiek.

2023-05-06

100. 5. ekoshēmā viens no punktiem, lai attaisnotu smidzināšanu ir: Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnes vispārējo brīdinājumu sistēmā ir publicēta informācija par kaitīgā organisma parādīšanos un prognoze par tā attīstību. Kā tad visām slimībām tās prognozes norādīs, mums valstī ir izstrādātas prognozēšanas, lēmumu atbalsta sistēmas visām būtiskākajām slimībām?? Meteo stacijas ir vienmērīgi izvietotas pa visu valsti, lai prognozētu slimības? Tas pats attiecas uz kaitēkļiem.

Lūdzu skaidrojiet, kā šāds punkts tiks realitātē īstenots? Kā tieši VAAD nodrošinās šādu informāciju zemniekam un kas līdz šim ir paveikt, lai šādu punktu varētu ieviest praktiskajā darbībā valsts mērogā?

Atbild VAAD:

Tīmekļvietnē noverojumi.vaad.gov.lv publicēta VAAD inspektoru veikto kultūraugu novērojumu kaitīgo organismu konstatēšanai karte.

Informācija tiešsaistes režīma no lauka monitoringa veidā tik fiksēta visā Latvijas teritorijā. Sākoties kultūraugu attīstībai, tiek veikti novērojumi par katra konkrēta kultūrauga attīstības stadiju, kaitīgo organismu (slimību, kaitēkļu) izplatību un attīstību. Monitoringā iekļauti intensīvāk audzētie kultūraugi. Apsekoto lauku skaits monitoringā ir atkarīgs no kultūraugu audzēšanas intensitātes Latvijā, gan Latvijā, gan konkrētajā reģionā.

Lauksaimnieks izvērtē saviem laukiem tuvākos VAAD novērojumus un salīdzina tos ar savos laukos esošo kultūraugu attīstības stadiju, apseko savus laukus, fiksē kaitīgo organismu attīstībai un izplatība tajos.

2023-05-06

99. Jautājums par precīzo augu aizsardzības līdzekļu izkliedi ekoshēmā 5:

1) Smidzinātājs ir sertificēts un aprīkots ar pretnoneses sprauslām, bet nav automātiskā sekciju kontrole un GPS

2) Traktors ir aprīkots ar GPS un vadības monitoru, kas ļauj reģistrēt darbu un izvilkt datus, lai augšupielādētu datus programmā.

Vai ir izpildīti nepieciešamie noteikumi?

Atbild VAAD:

1) Smidzinātājs ir sertificēts un aprīkots ar pretnoneses sprauslām, bet nav automātiskā sekciju kontrole un GPS - Ekoshēmas prasības netiek izpildītas, jo šādi netiek nodrošināta ekoshēmas pamatprasība: Smidzināšanu veic ar sertificētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu, kurai ir automātiskā pārklājumu regulēšanas iespēja, tostarp sekciju kontrole un konstantas vai mainīgas devas regulēšanas iespēja, lai nodrošinātu apstrādāto zonu nepārklāšanos; Traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar vadības termināli, kas savienots ar GPS uztvērēju

2) Traktors ir aprīkots ar GPS un vadības monitoru, kas ļauj reģistrēt darbu un izvilkt datus, lai augšupielādētu datus programmā. Ja vadības terminālis nav savienots ar minerālmēslu izkliedētāju vai lauka smidzinātāju, tad netiek izpildīta prasība par to, ka tiek lietota iekārta kurai ir automātiskā pārklājumu regulēšanas iespēja, tostarp sekciju kontrole un konstantas vai mainīgas devas regulēšanas iespēja, lai nodrošinātu apstrādāto zonu nepārklāšanos;

Ja šajā konkrētajā gadījumā jautājums ir tikai par precīzo stūrēšanu, bez savienojuma ar apstrādes agregātu, tad nosacījumi netiek izpildīti.

Vai ir izpildīti nepieciešamie noteikumi? Nē, nosacījumi netiek izpildīti.

Lai prasību izpildītu:

- Smidzinātājam jābūt sertificētam vai jaunam (atbilstoši lietošanas nosacījumiem);

- Traktoram jābūt aprīkotam ar GPS uztvērēju (savienotam ar vadības termināli);

- Vadības terminālim jābūt savienojamam ar apstrādes agregātu (smidzinātājs vai minerālmēslu izkliedētājs);

- Jābūt aktivizētai automātiskas sekciju kontroles iespējai vadības terminālī (aktivizēta licence sekciju kontrolei) kā arī iespējai pārvaldīt apstrādes agregāta iestatījumus.

2023-05-06

 

98. Ekoshēmā 2.1 (ENP) Kas ir zaļmēslojuma augi? Kas ir zālāju pasējs?

Atbild ZM:

Zaļmēslojuma augi tiek audzēti visu veģetācijas periodu, un tas ir galvenais zemes izmantošanas veids iesnieguma iesniegšanas gadā. Savukārt platības, kurās ir sēts zālāju pasējs, zemes galvenais izmantošanas veids iesnieguma iesniegšanas gadā ir virsaugs audzēšana, tādēļ atbalstam deklarē kādu no virsauga kultūraugiem ar pasēju.

Zālāju pasējs ir zem labības vai pākšaugu virsauga tīrsējā vai savstarpējos maisījumos sētas stiebrzāles vai tauriņzieži.

Zaļmēslojuma augi ir augi, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā kā dabiski mēslojoši līdzekļi, lai uzlabotu augsnes kvalitāti un palīdzētu sasniegt augstāku ražu.

2023-04-19

97. Ekoshēma 1.
Saimniecībā aramzeme ir virs 30 ha, kultūraugu skaits ir 5, bet galvenais kultūraugs pārsniedz 65%. Ja deklarēšu pārsniegto daļu, norādot to kā papuvi, vai izpildīšu 1. Ekoshēmas prasības bez pārdeklarācijas?

Atbild ZM:

Piesakoties atbalstam lauksaimniekam jādeklarē kultūraugs, kas tiek audzēts attiecīgajā platībā vai atbilstošais zemes izmantošanas veids. Papuve ir platība, kura netiek izmantota ražošanai. Kultūraugu aizņemtu platību var deklarēt kā papuvi tikai, ja to audzē zaļmēslojuma mērķim, tas ir, kultūraugs netiek novākts, bet iestrādāts augsnē.

2023.gadā ir paredzēts izņēmums - par papuvēm var arī uzskatīt kultūraugu platības (kviešu, rudzu, auzu, griķu, miežu, dārzeņu vai kartupeļu audzēšanai), ko izmanto pārtikas nodrošinājumam un par kurām tiek veikta atzīme LLVS 8. standarta prasības izpildei par neražojošo platību izveidi 4% apmērā no aramzemes.

Ekoshēmas atbalstu par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi piešķir par aramzemes platību, saimniecībā virs 30 hektāriem audzējot vismaz četrus dažādus kultūraugus, turklāt galvenā kultūrauga platība nepārsniedz 65 %, divu galveno kultūraugu platība – 90 % un pirmo trīs kultūraugu platībai – 99 % no aramzemes.

Aicinām izmanto LAD izveidoto kalkulatoru 1.ekoshēmas atbalsta izpildei.

2023-04-19

96. Ekoshēma 2.
Zaļmēslojuma augu papuves - nelieto AAL līdz zaļmēslojuma iestrādei augsnē; Atbalstu piešķir tikai par to zaļmēslojuma augu papuves platības daļu, kas pārsniedz LLVS 8 izpildi.
Saimniecībā plānots atstāt 20% no aramzemes papuvē, kāds ir datums zaļmēslojuma iestrādei augsnē? Vai drīkst šo zaļo papuvi apstrādāt ar disku lobītāju vairākas reizes pirms šīs iestrādes augsnē vai šo papuvi nedrīkst aiztikt līdz iestrādes brīdim augsnē?

Atbild ZM:
Zaļmēslojuma augu papuves, kas pieteiktas ekoshēmas atbalstam par ekoloģiski nozīmīgu platību nepārsniedz 10 procentu no saimniecības aramzemes platības.
Zaļmēslojuma augu papuvē tiek audzēti vismaz divi zaļmēslojuma augi, un viens no kultūraugiem ir lucerna, ragainais vanagnadziņš, āboliņš, vīķi, amoliņš, austrumu galega, lupīna (šaurlapu, dzeltenā, baltā), esparsete, lauku pupas vai zirņi.
Zaļmēslojuma augu maisījuma vienā kvadrātmetrā ir vismaz 5 mazākumā esošie kultūraugi.
Šīs platības neizmanto ganīšanai, lopbarības ieguvei vai ražas novākšanai.Noteikumos netiek noteikts datums zaļmēslojuma iestrādei augsnē, kā arī īpaši apstrādes noteikumi.

2023-04-19

95. Bioloģiskajā saimniecībā visa platība ir ilggadīgie zālāji (kods 710). Daļa no platības pavasarī tiks pārsēta - uzarta un iesēts ilggadīgo zāļu maisījums ar virsaugu- viengadīgo aireni. Aireni jūnijā nopļaus un novāks sienam. Turpmākajā periodā atkal būs zālājs (kods 710).

(1) Vai šī pārsētā platība kvalificējas EKO shēmai Nr.2 "Ekoloģiski nozīmīga platība" ar virsaugu?

(2) Vai šī pārsētā platība un arī visa pārējā zeme, ko nepārarsim (kods 710) turpmāk var pretendēt uz EKO shēmu Nr.6 "Zālāju saglabāšana"

(3) Vai mana bioloģiskā saimniecība var pretendēt uz EKO shēma Nr. 7 "Kultūraugu dažādošana", ja visa platība ir ilggadīgie zālāji (kods 710) un dzīvnieku blīvums pietiekošs?

(4) Vai mana bioloģiskā saimniecība var saņemt atbalstu par "Zaļo joslu" zālājā (kods 710) , ko veido gar konvencionālā zemnieka lauka malu?

Atbild ZM:

(1) Airene ar zālāju pasēju nekvalificējas ekoshēmas atbalstam par ekoloģiski nozīmīgu platību. 2.ekoshēmai kvalificējas tāds zālāja pasējs, kurš sēts zem labības vai pākšaugu virsauga tīrsējā vai savstarpējos maisījumos.

(2) 6. ekoshēmas atbalsts par zālāju saglabāšanas veicināšanu tiek piešķirts lauksaimniekam, kurš uzņemas divu gadu saistības neapart, nelobīt un neirdināt šim atbalstam pieteikto zālāju platību divus gadus pēc kārtas. Atbilstošajā zālāju platībā arī jānodrošina dzīvnieku vidējais blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības. Atbalstam būtu jāpiesaka tā platības daļa, kur netiek uzarta divus gadus pēc kārtas.

(3) Jā, var. Prasība par kultūraugu dažādošanu attiecas uz aramzemi. 7.ekoshēmas atbalstu par agroekoloģijas praksi bioloģiskās saimniecībās var piešķirt lauksaimniekam, ja visa saimniecības lauksaimniecības zemes platība ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā. Šo ekoshēmas atbalstu piešķir par to ilggadīgo zālāju un aramzemē sēto zālāju platību, uz kuras ganību sezonā laikposmā no kārtējā gada 15. maija līdz 15. septembrim ganāmpulkā ir nodrošināts dzīvnieku vidējais blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības.

(4) Nē, atbalstu par "Zaļo joslu", var saņemt tikai tad, ja šādas joslas veido gar/starp aramzemi.

2023-04-19

94. Ekoshēmai 2 pie audzējamajām starpkultūrām ZM prezentācijā ir norādīti dažādi kultūraugi, ko var izmantot un jābūt 2 maisījumā, bet kāpēc MK notiekumu 1. pielikumā ir minēti arī graudaugi kā auzas, vasaras kvieši, vasaras mieži u.c. augi, kas var saņemt ENP: Starpkūltūras atbalstu, taču prezentācijā tie nav iekļauti... Kā tad ir, izmantojami tikai prezentācijā norādītie augi vai arī visi augi, kas jaunajos MK notiekumos Tiešo maksājumu piešķiršanas un administrēšanas kārtība norādīti 1. pielikumā?

ZM un LAD atbilde:
Starpkultūras sēj pēc galvenā kultūraugu novākšanas, piem., augustā tiek novākta ziemāju labība un ne vēlāka kā līdz 1.septembrim tiek iesēta starpkultūra. Par šādu platību, kur iesēta starpkultūra, var saņem 2.ekoshēmas atbalstu. Tāpēc 1.pielikumā tiek norādīts, ka šo atbalstu var saņemt par platību, kurā deklarēti graudaugi, piem., ziemas kvieši, ja pēc graudaugu novākšanas sēj starpkultūras.

Atbalstu var saņemt tajā gadījumā, ja starpkultūras sēj maisījumā. Starpkultūras, kas ir maisījumā sēti vismaz divi tādi starpkultūru augi kā vasaras rapsis, daudzziedu viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi, vīķi, rudzi, lauku pupas, zirņi vai lopbarības redīsi. Starpkultūras sējumu saglabā vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim.

Pašu starpkulturu kā kultūraugu nedeklarē, bet, piemēram, kviešu laukam, kurā pēc tam tiks sēta starpkultūra, EPS ir jānorāda atzīme par starpkultūras sēšanu pēc graudaugu novākšanas. EPS otrās ekoshēmas solī laukiem, kuros būs deklarēti atbilstošie kultūraugi, lai tiktu ierīkota starpkultūra, būs jāveic divas atzīmes (jāieliek ķeksis) kolonā ''Piesakos EKO2'' un otra atzīme ''Ierīkošu starpkultūru''.

2023-04-17

93. Vai varēs saņemt Ekoshēma 2 - zaļmēslojums maksājumu, kas pārsniedz vairāk kā 10%? Esam BIO saimniecība, kura papuvēs audzē zaļmēslojumu, un kas ik gadu tiek ierakstīts BL pārbaudes ziņojumā, t.i. melnā papuve 25% no aramzemes.

ZM atbilde:
2.ekoshēmas atbalstu par zaļmēslojuma augu papuves platību var saņemt tad, ja zaļmēslojuma augu papuves platība nepārsniedz 10 procentu no saimniecības aramzemes platības.

Zaļmēslojuma augu papuvē tiek audzēti vismaz divi zaļmēslojuma augi, un viens no kultūraugiem ir lucerna, ragainais vanagnadziņš, āboliņš, vīķi, amoliņš, austrumu galega, lupīna (šaurlapu, dzeltenā, baltā), esparsete, lauku pupas vai zirņi.

Zaļmēslojuma augu maisījuma vienā kvadrātmetrā ir vismaz pieci mazākumā esošie kultūraugi. Šīs platības neizmanto ganīšanai, lopbarības ieguvei vai ražas novākšanai.

2023-04-17

92. Vai pie herbicīdu norādīšanas VAAD LIZ sistēmā ielādējot laukus no LAD EPS sistēmas, varēs redzēt, kuri lauki pieteikti konkrētām ekoshēmām? Kā arī - vai būs svarīgi norādīt augu attīstības stadijas, vai arī tikai herbicīdu nosaukumu, lietošanas datumu un devu uz konkrētā lauka?

VAAD atbilde:

Jā, varēs redzēt, kādām ekoshēmām lauki pieteikti LAD. 4. ekoshēma nosaka, ka LIZ sistēmā jānorāda visi uz konkrētā lauka lietotie herbicīdi. Tas būs jāizdara, ievadot sistēmā AAL lietošanas notikumu, kurā kā obligāti aizpildāmie lauki ir datums, kultūrauga AS, AAL nosaukums, deva uz konkrētā lauka un operators (ar derīgu apliecību), kas šo smidzinājumu veic.

2023-04-06

91. 4. ekoshēma - herbicīdu vadīšana.
Jautājums - ja pavadzīmes uzņēmums izraksta mēneša beigās, bet reāli augu aizsardzības līdzekļi piegādāti uz saimniecību jau agrāk - vai nevajadzēs kaut kādu pierādījumu tam, kamdēļ līdzeklis lietots agrāk nekā izrakstīta pavadzīme?

VAAD atbilde:

LIZ pārvaldības sistēmā būs iespēja AAL pievienot noliktavā un izlietot uz lauka arī šādos gadījumos. AAL pievienojot noliktavai, būs jānorāda, ka pavadzīme tiks pievienota vēlāk, kad tā tiks saņemta no tirgotāja.

2023-04-06

90. Ja veido zaļmēlojuma augu papuvi vai augus drīkst smalcināt vai pierullēt. Jaunākie pētījumi rāda, ka tas dod lielāku efektu kā iestrāde augsnē.

ZM atbilde:

Zaļmēslojuma papuves augus drīkst smalcināt vai pierullēt, noteikumi neparedz obligātu zaļmēslojuma augu iestrādi augsnē.

2023-04-06

89. Vai zālāju drīkst ecēt, ja grib saņemt 6.ekoshēmu?

ZM atbilde:
Ecēšanu veic, lai augsni irdinātu, līdz ar to ecēšana nav atļauta, piesakoties 6 ekoshēmas atbalstam.
2023-04-06

88. Jautājums precizēšanai. Tik tiešām 4. ekoshēmai, ja rudenī lietots ziemas kviešiem pirms sējas glifosāts un augsnes herbicīds pēc sējas, tad pavasarī varēs vēl 2 reizes lietot herbicīdus? Jo tās 2 reizes attiecas tikai uz pieteikuma gadu un pieteikuma gads ir 2023. nevis 2022.

ZM atbilde:

4 ekoshēmas nosacījumi paredz, ka - ekoshēmas atbalstam par saudzējošu lauksaimniecības praksi pieteiktajā platībā kultūraugam herbicīdus lieto atbilstoši marķējumam un ne vairāk kā divas reizes iesnieguma iesniegšanas gadā. Tātad 2 herbicīdu ierobežojums attiecas uz iesnieguma gadu, kas sākas 1.janvārī, un paredzēts ir kultūraugam, kas nozīmē līdz kultūrauga novākšanas brīdim. 2023.gadā 2 herbicīdu lietošanas reizes attieksies uz laikposmu no 1.janvāra līdz kultūrauga novākšanas brīdim.

2023-04-06

87. 2. Ekoshēma papildatbalsts par pamatkaļkošanu: ja pavasari notiek kaļķošana un pēc kaļķošanas iesēta atbalstāma kultūra cik ilgu laiku tas jāpaliek? Vai no kura brīža var sēt nākamo kultūraugu?

ZM atbilde:

Ģeotelpiskajā iesniegumā norādāms tas kultūraugs, kurš dominē laukā līdz kārtējā gada 31.augustam. Līdz ar to lielāko daļu no minētā perioda ir jābūt uz lauka 2.ekoshēmai atbalsttiesīgam kultūraugam - slāpekli piesaistošie, nektāraugi, zaļmēslojuma augi. Savukārt starpkultūrai un zālāju pasējam ir jābūt uz lauka rudenī.

2023-04-06

86. 6 ekoshēmai šogad piesakot zālāju es viņu nedrīkstu art šogad un nākošgad līdz 31. decembrim? Vai arī, piemēram, 2024. gada novembrī šo zālāju varēs apart, jo es viņu 2 veģetācijas sezonas (2023. g. un 2024. g.) nebūšu uzaris, uzirdinājis utt. Vai 6 ekoshēmai pieteikto zālāju drīkst piesēt, piemēram, ar zaru ecēšām kam ir sīksēklu izkliedes kaste?

ZM atbilde:

6 ekoshēmas atbalstu varēs saņemt tikai par tādu zālāju platību, par kuru lauksaimnieks uzņemsies divu gadu saistības to neapart, nelobīt un neirdināt divus gadus pēc kārtas. Divi gadi sākas pirmā gada 1.janvārī un beidzas otrā gada 31.decembrī. Ecēšanu veic, lai augsni irdinātu, līdz ar to ecēšana nav atļauta.

2023-04-06

85. Jautājums kāpēc ekoshēmā 1 netiek maksāts par proteīnaugu platībām, ja atbilde ir tāpēc ka par proteīnaugiem būs SA maksājums 153 eur, tad jautājums kāpēc par miežiem un vasaras rapsi var saņemt gan SA gan ekoshēma 1 maksājumus?

ZM atbilde:

Par pupu un zirņu platībām nav paredzēts 1 ekoshēmas atbalsts, jo tas nav paredzēts arī par citu proteīnaugu (āboliņš, lucerna, galega, vīķi u.c.) platībām. Tāda bija vienošanās ar lauksaimnieku organizācijām KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanas laikā, ka par pupām un zirņiem tiek paredzēts saistītais ienākumu atbalsts, bet par pārējiem proteīnaugiem 2 ekoshēmas atbalsts. Par miežiem un vasaras rapsi summēts saistītā ienākuma atbalsts un 1 ekoshēmas atbalsts ir vairāk kā 2 reizes mazāks par saistīto ienākumu atbalstu pupām un zirņiem.

2023-04-06

84. Ekoshēma 5. Kas būs redzams datu augšupielādē no traktora uz VAAD LIZ sistēmu? Mēslotā vai miglotā lauka kontūra? Vai pirms katra brauciena uz lauka būs traktora datorā jāsavada lietotie līdzekļi? Vai tomēr tos sūtīs līdz noteiktajiem datumiem no ,, mājas datora''?

VAAD atbilde:

LIZ pārvaldības sistēmā nepieciešams augšupielādēt traktora kompjūtera atskaišu failu, kurš satur lauka koordinātes, lauka kontūru, braucienu trajektorijas un sekciju atslēgšanas fiksāciju. Lietoto līdzekļu nosaukumi un kopējais izlietotais daudzums uz lauka jānorāda sistēmā pie katra lauka, ievadot konkrēto darbību – vai nu AAL lietošanu, vai mēslošanu. To var veikt no “mājas datora”. 2023. gada sezonā attiecībā uz GPS failiem atļauta atkāpe – ja nav prasmes tos no traktora kompjūtera izgūt, tad pieļaujams, beidzot lauka apstrādi, nofotografēt vadības paneli, kurā redzams apstrādātais lauks – kontūra un koordinātes. Fotografēšana jāveic ar LAD mobilo lietotni un bilde jāiesūta LAD.

2023-04-06

83. Jautājums par šķidrmēslu izkliedi lentveidā uz ziemājiem pavasarī. Vai kvalificējas uz vidi saudzējošām ekoshēmām.

ZM atbilde:

Nevar saņemt atbalstu par šķidrmēslu izkliedēšanu uz ziemājiem pavasarī. Jo 5 ekoshēmas atbalsts ir paredzēts par šķidrmēslu iestrādāšanu augsnē. Ja lauksaimnieks veic šķidrmēslu izkliedēšanu, izmantojot nokarenās caurules, tad 12 stundu laikā pēc izkliedes veicamas škidrmēslu iestrāde augsnē.

2023-04-06

82. Jautājums par ilgadīgiem zālājiem k.k.710 Saimniecībā lopu nav, zālāju vecums virs 17 gadiem. Ja uzņemās saiastības neuzart visus 5 gadus, vai var saņemt 6. ekoshēmā 70eur par ha?

ZM atbilde:
6.ekoshēmas atbalstu var saņemt tikai par tiem zālājiem (710 un 760 kods), kuros ir nodrošināts lopu blīvums. Ja saimniecībā lopu nav, tad šo atbalstu nevar saņemt.

2023-03-20

81. Kurās ekoshēmās drīkst saņemt atbalstu Bioloģiskās lauksaimniecības saimniecība?

ZM atbilde:
Bioloģiskās saimniecības, kurai visa LIZ ir iekļauta serifikācijas sistēmā, var pretendēt uz atbalstu 2, 4, 5, 6 un 7.ekoshēmā, ja izpilda konkrētās ekoshēmas nosacījumus. 

Gadījumā, ja saimniecībā tikai daļa LIZ ir bioloģiska, tad šāda saimniecība nevar saņemt 7.ekoshēmu, bet tās vietā tā var pretendēt uz atbalstu 1.ekoshēmā, kā arī 2, 4, 5 un 6.ekoshēmā.
2023-03-20

80. Ekoshēma 6
Ja piesakas šai shēmai vai drīkst veikt zālāja ielabošanu/piesēšanu? Kādām metodēm? Diskojot?

ZM atbilde:
Drīkst veikt zālāja pielabošanu/piesēšanu ar metodēm, kas neparedz augsnes virskārtas jeb velēnas sastrādāšanu, pacelšanu vai apvēršanu, līdz ar to diskošana nav atļauta.
Tajā gadā, kad ir paredzēta zālāja atjaunošana ar velēnas sastrādāšanu, tad šī platība nebūs atbalsttiesīga 6.ekoshēmas atbalstam.
Atgādinām, ka šīs ekoshēmas ietvaros nav atļauta zālāja aršana, lobīšana (diskošana) vai irdināšana 2 gadus pēc kārtas.
2023-03-20

79. Ekoshēma Nr 7
Kas tiek uzskatīts par atsevišķām kultūrām? Ja saimniecībā ir zālāji (710 un 720) un tiek audzētas arī auzas, tad cik papildu kultūras nepieciešas, lai izpildītu prasību par 4 kultūrām?

710 un 720 tiek uzskatītas par divām atsevišķām kultūrām?

ZM atbilde:
Kultūraugu dažādošana ir jānodrošina aramzemē un prasību attiecina uz kultūraugiem, kurus audzē aramzemē. Ilggadīgais zālājs ar kodu 710 nav aramzeme.
Kultūraugu sarakstu skatīt šeit - Kultūraugu kodi.

2023-03-20

 

Papildināta ZM atbilde:

MK noteikumos tiks noteikts, ka kultūraugs ir atšķirīgas ģints kultūraugs, kas noteikts kultūraugu botāniskajā klasifikācijā, vai atšķirīgas sugas augi, kas pieder pie kādas no krustziežu (Brassicaceae), nakteņu (Solanaceae), ķirbju (Cucurbitaceae), tauriņziežu (Leguminosae) un balandu (Chenopodiaceae) dzimtām. Ziemāju kultūraugus un pavasara kultūraugus uzskata par atšķirīgiem kultūraugiem, pat ja tie pieder pie vienas ģints.

Atšķirīgu kultūraugu saraksts būs atrodams MK noteikumu 12. pielikumā.

Aramzemē izveidota papuve vai aramzemē audzētas stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi tiek uzskatīti par atsevišķu kultūraugu.

Ilggadīgo zālāju platības netiek uzskatītas par atsevišķu kultūraugu, jo kultūraugu dažādošanas prasības attiecas tikai uz saimniecības aramzemi. Kultūraugu dažādošanas prasība nodrošināt vismaz 4 kultūraugus aramzemē attiecas uz saimniecību, kuras aramzemes platība pārsniedz 30 hektārus, un, ja tiek audzēti aramzemē sēti zālāji un auzas, tad vēl nepieciešams audzēt 2 citus kultūraugus.

Savukārt, ja saimniecība vairāk nekā 80 procentus no aramzemes izmanto, lai audzētu aramzemē sētus zālājus, papuvi vai tauriņziežus (neieskaitot lauku pupas, zirņus, soju un dārza pupiņas), vai to vienlaikus izmanto vairākos minētajos veidos, tad uzskatāms, ka saimniecība izpilda kultūraugu dažādošanas prasību, arī par kultūraugu skaitu.

Norādām, ka saskaņā ar Regulas Nr. 2022/2115 4. panta 3. punktā iekļautajām definīcijām tiešā atbalsta vajadzībām lauksaimniecības platību nosaka tā, ka tajā ietilpst aramzeme, ilggadīgie stādījumi, ilggadīgie zālāji – katra no tām tiek uzskatītas par atsevišķu zemes lietojuma kategoriju, ilggadīgie zālāji netiek uzskatīti par aramzemi un līdz ar to aramzemē sētie zālāji ir atšķirīga kategorija no ilggadīgajiem zālājiem.

2023-04-17

78. Par atbalstu šķidrmēslu iestrādei. Ja saimniecībai pašai nav šķidrmēslu, bet tos ir iespējams iegādāties. Vai atbalstu piešķirs par jebkādu izlietoto mēslu daudzumu? Piemēram: Iegādājoties 1000 L un veicot iestrādi 1 l/ha ir iespējams saņemt atbalstu 1000 ha?

Atbild VAAD:

Lai saņemtu atbalstu, šķidrais organiskais mēslojums (jūsu aprakstītajā gadījumā 1000 L/ha jeb 0,1 L/m2 šķidrmēslu) ir jāizkliedē ar lentveida izkliedētāju vai jāiestrādā ar inžekcijas metodi. Papildu vajadzīgi augsnes agroķīmiskās izpētes vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju dati vai augsnes analīžu rezultāti, kas nav senāki par pieciem gadiem, jābūt izstrādātam mēslošanas plānam un mēslojuma (pamatmēslojuma un papildmēslojuma) iestrādei jābūt veiktai saskaņā ar to. Atbalstu piešķirs, ja būs izpildīti visi iepriekš minētie nosacījumi.

2023-03-06

77. Vai varu saņemt ekoshēmas1 papildatbalstu 43 EUR, par saviem 4ha, ja 3ha audzēju auzas un 1ha ābeles?

Atbild ZM:
Lauksaimnieks var saņemt samazinātu atbalstu, ja novirze no prasībām ir neliela. Kultūraugu dažādošanas prasība paredz, ja aramzeme ir līdz 10 hektāri, tad galvenais kultūraugs nevar pāsniegt 75%. Piemērā, ja aramzeme ir 3ha, tad auzas nedrīkst pārsniegt 75% jeb 2,25 ha.
1.ekoshēma paredz arī prasību nodrošināt augsnes segumu no iepriekšējā gada 15.11. līdz kārtējā gada 15.02. noteiktā daļā aramzemes, atkarībā no reģiona, un visā ekoshēmas atbalstam pieteiktā ilggadīgo stādījumu platībā (rindstarpās).
2023-02-22

76. Ekoshēma 6
Zālāju saglabāšanas veicināšana1) Par zālāju (ilggadīgo, aramzemē sēto) platību un stiebrzāļu platību sēklas iegūšana.
Lūdzu paskaidrojiet kas šeit ir domāts,  jānovāc zālāju sēkla no šiem laukiem? Kādā veidā jāpierāda to, ka lauks peredzēts sēklas iegūšanai?

Atbild ZM:
Ekoshēmas atbalstu par zālāju saglabāšanas veicināšanu piešķir par stiebrzāļu platību, ko izmanto sēklas iegūšanai, ja tā kārtējā gadā ir pieteikta atbalstam Lauku atbalsta dienestā deklarējot to ar atbilstošu kodu, attiecīgā platība pieteikta lauku apskatei Valsts augu aizsardzības dienestā un pēc lauku apskates lauks ir atzīts par atbilstošu sēklaudzēšanas prasībām.
Sēklas novākšana ekoshēmas atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildei netiek kontrolēta.
2023-02-22

75. Ekoshēma 7
Mūsu saimniecības aramzeme ir vairāk kā 30 ha liela. Tātad jābūt 4 dažādiem kultūraugiem. Audzējam gaļas lopus un ilggadīgos zālājus atjaunojam ik pa trīs līdz četriem gadiem. Šogad mums ir 2022.gadā sēts ilggadīgo zālāju maisījums 25,61 ha platībā un 2021.gadā sēts āboliņš tīrsējā 3,55 ha. Vai tie būs dažādi kultūraugi?

Aktualizēta ZM atbilde:

LIZ iedalās 3 veidos - ilggadīgas zālājs, aramzeme un ilggadīgie stādījumi. Ilggadīgais zālājs nav aramzeme. Aramzemē tiek audzēts aramzemē sēts zālājs, un tas tiek iekļauts augu maiņas sistēmā un vienā laukā tiek audzēts ne vairāk kā 5 gadus pēc kārtas (720 kods). Kultūraugu dažādošanas prasība attiecas tikai uz aramzemi, tā neattiecas uz ilggadīgiem zālājiem un ilggadīgiem stādījumiem. Līdz ar to ilggadīgas zālājs (710 kods) nevar būt kā atsevišķs kultūraugs aramzemes platībā. Neskatoties uz to, ka ilggadīgais zālājs tiek pārsēts vai atjaunots, tas nezaudē ilggadīgā zālāja statusu.

2023-04-17

74. Vai mēslu iestrāde ar šļūtenēm der vai neder? (mēslojums tiks iestrādāts). Vienā no pēdējiem semināriem esot minēts, ka neder? Kādas tehniskās prasības mēslu izkliedētājam (trubiņas tiek vilktas pa zemi/ vai "zābaciņi" spiež zemē un cik dziļi/ vai vēl kādiem citiem parametriem jābūt?) Ir doma tehniku iegādāties caur modernizācijas projektu (lai der arī 5.ekoshēmas prasību izpildei)

Atbild ZM:

Šķidrmēslu izkliedi var veikt ar nokarenajām caurulēm, nodrošinot šķidrmēslu iestrādi 12 stundu laikā pēc izkliedes. Kā arī šķidrmēslu izkliedi var veikt ar inžekcijas metodi, kad šķidrmēslu izkliede un iestrāde augsnē tiek nodrošināta vienlaicīgi.

2023-02-19

73. Ekoshēma 2
Smidzinātājs ar GPS un smidzinājuma nepārklāšanās. Man ir smidzinātājs kas veic joslu nepārklāšanos un datus ieraksta KML. formātā. Cik saprotu Vaad izmantos tikai dažu ražotāju lobētos datu formātus (iso xml). Vai varēšu saņemt atbalstu ja uzdāvināšu VAAD programmatūru un tehniskos datus , lai varētu nolasīt manu lietoto formātu?

Atbild ZM un VAAD:
Par precīzo tehnoloģiju izmantošanu atbalstu var saņemt 5.ekoshēmas "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses" ietvaros.

Attīstot LIZ pārvaldības sistēmas funkcionalitāti, VAAD izvēlas plašāk pielietotos datu augšupielādes formātus, tādejādi vienkāršojot darbības pēc iespējas vairāk lietotājiem. VAAD LIZ pārvaldības sistēma primāri pieņems SHP formāta failus, ISO XML tikai kā ISO standartizētu alternatīvu. KML ir atvērts datu formāts, tāpat, kā SHP. KML uz SHP ļoti labi konvertējas un ierīce, kas eksportē uz KML tikpat labi eksportē arī uz SHP, vienkārši būs jāizvēlas SHP formāts.

2023-02-15

72. Vai bioloģiskai saimniecībai jāievēro kūltūraugu dažādošana aramzemei (100 ha saimniecībai)?

Atbild ZM:
Jā, ja vēlas saņemt 7. ekoshēmas atbalstu par agro-ekoloģijas praksēm bioloģiskajās saimniecībās, kurā viens no nosacījumiem ir kultūraugu dažādošana, un tas ir piemērojams no pirmā hektāra.

2023-01-26

71. Ekoshēma 4
Ja rudenī tiek sēti ziemāji pēc diskošanas, kad drīkst art lauku? vai uzreiz pēc ražas novākšanas augustā, septembrī, vai jāgaida līdz tekošā gada beigām ?

Atbild ZM:

Ekoshēmu 4 “Saudzējoša lauksaimniecības prakse” var saņemt, ja minimālās augsnes apstrādi, joslu sēju vai tiešo sēju izmanto augsnes pirmssējas apstrādei. Pirmssējas apstrāde ir apstrāde, kuru veic no iepriekšējā kultūrauga novākšanas brīža līdz kārtējā gadā deklarētā kultūrauga sējas brīdim.
Minētajā piemērā diskošana pirms ziemāju sējas var tikt uzskatīta par minimālu augsnes apstrādi un konkrēto ziemāju platību var pieteikt šīs ekoshēmas atbalstam, ja ir izpildīti arī citi atbalsta saņemšanas nosacījumi.
Lauku drīkst art pēc ziemāju ražas novākšanas. Bet tā kā būs veikta lauka aršana, tad nākamā kultūrauga platību vairs nevar pieteikt ekoshēmai “Saudzējoša lauksaimniecības prakse”.
2023-01-26

70. Ja man ir bišu saimes , vai varu pieteikties un saņemt Ekoshemas 6 un Ekoshēmas 7 atbalstu?

Atbild ZM:
Ekoshēmas 6 “Zālāju saglabāšanas veicināšana” un Ekoshēmas 7 “Agro-ekoloģijas prakse bioloģiskās saimniecībās”  atbalstu var saņemt par lauksaimnieka rīcībā esošu zālāju platību, kurā ir nodrošināts dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 LLV. Arī bišu saimes tiek ņemtas vērā blīvuma aprēķinā izmantojot pārrēķina koeficientu - viena bišu saime ir 0,133 LLV.

2023-01-26

69. Pavasarī iesēšu lucernu tīrsējā un tai pa virsu iesēšu vasarāju labību, ko nokulšu augustā, paliks 100% tīrs lucernas lauks. Nelietošu nekādus AAL uz šī lauka. Kādus atbalsta maksājumus es par šo lauku saņemšu tieši no 2.ekoshēmas.

Atbild ZM:
Ņemot vērā, ka lucernu sēj vasarāju labības pasējā, tad tas ir "zālāju pasējs", par šādu platību var saņemt 2.ekoshēmas “Ekoloģiski nozīmīga platība” atbalstu ~50 EUR/ha. 

Ja nākamajā gadā attiecīgajā platībā tiks saglabāta lucerna un to deklarēs kā galveno kultūraugu, tad tas ir "slāpekli piesaistošs kultūraugs", un par šādu platību varēs saņemt 2.ekoshēmas “Ekoloģiski nozīmīga platība” atbalstu ~151 EUR/ha. 

2023-01-26

68. Ekoshēma papildatbalsts par pamatkaļkošanu: ja pavasari notiek kaļķošana un pēc kaļķošanas iesēta atbalstāma kultūra cik ilgu laiku tas jāpaliek?
Vai no kura brīža var sēt nākamo kultūragu?

Atbild ZM:
Ģeotelpiskajā iesniegumā norādāms tas kultūraugs, kurš dominē laukā līdz kārtējā gada 31.augustam. Līdz ar to lielāko daļu no minētā perioda ir jābūt uz lauka 2.ekoshēmai atbalsttiesīgam kultūraugam - slāpekli piesaistošie, nektāraugi, zaļmēslojuma augi. Savukārt starpkultūrai un zālāju pasējam ir jābūt uz lauka rudenī.

2023-01-26

67. Jautājums par GPS datu ielādi.
Kāda veida failus LAD spēs atpazīt: Kml, shp + datne, Iso xml, kmz datne, AgOpen datne, Osa bee datne, Cerea datne, FjDynamic datne. Šie ir tikai daži populārākie kas ir Eiropā, bet ir vēl ko izmanto ārpus Eiropas?

Atbild VAAD:
SVARĪGI! GPS datu augšupielāde ir jāveic VAAD LIZ pārvaldības sistēmā.

AAL un ML lietotājs pēc notikuma uz lauka, LIZ pārvaldības sistēmā attiecīgā sadaļā pievieno datu kopu no traktortehnikas elektroniskā žurnāla SHP vai isoXML formātā, kur punktu mākoņa veidā vai individuālu sekciju poligonu veidā atspoguļota AAL vai ML lietošanas deva konkrētā laikā/darba uzdevumā un vietā (kādā no ģeogrāfiskajām koordināšu sistēmām).
2023-01-23

66. Kādā veidā noteiks, ka zālājā ir vairāk par 50% tauriņziežiem, teiksim, otrajā un trešajā gadā pēc sēšanas un cik gadus šo zālāju drīkstēs pieteikt 2.ekoshēmas atbalstam par tauriņziežu audzēšanu?
Vai 2023.gadā varēšu šim atbalstam pieteikt zālāju, kuru sēju 2022. vai 2021. gadā un kur tika sēta 80% lucerna?

Atbild LAD:
Konkrēto platību ekoshēmas atbalstam drīkst pieteikt kamēr izpildās atbalsta saņemšanas nosacījumi. Šajā gadījumā t.i. tiek deklarēta platība, kurā tauriņzieži ir vairāk kā 50%.
Pārbaude tiek veikta vizuāli – inspektoram apsekojot lauku. Ja ir šaubas, tad var tik izmantota augu skaitīšana 1m2. Sētā kultūrauga vecums nav izšķirošs šajā gadījumā, jo svarīgs ir botāniskais sastāvs un konkrētā auga īpatsvars.
2023-01-18

65. Gribu precizēt par 6.ekoshēmu - pretendēt uz atbalstu var jebkura pļava, kas ir 710 (ilggadīgie zālāji, kas tiek pieteikti ISIP), jeb kaut kādi specifiski zālāji?
Jautājums par dzīvnieku vienībām - kā tiks skaitītas aitas? Jūs skaitāt visas galvas neatkarīgi no vecuma, kas reģistrētas LDC jeb skaitāt aitu mātes ar jēriem?

Atbild ZM:
6.Ekoshēmas "Zālāju saglabāšanas veicināšana" atbalstu var saņemt par zālājiem, kas deklarēti ar kodu 710, izņemot tās zālāju platības, kurām noteikts ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju statuss, un kuras ir jāaizsargā saskaņā ar LLVS 9 "Aizliegums pārveidot vai apart ilggadīgos zālājus, kas ir ekoloģiski jutīgi ilggadīgi zālāji".

Atbalstu var saņemt arī par aramzemē sētiem zālājiem (720) un par stiebrzāļu platību, ko izmanto sēklas iegūšanai.

Atbild LAD:
Ekoloģiski jutīgie zālāji ir redzami EPS. Papildus ir plānots, ka automātiski šī platība tiek noņemta no zālāju lauka platības, gadījumos, ja ekoloģiski jutīgais zālājs ir visa vai daļa no lauka platības.
Nosacīto liellopu vienību aprēķinā tiek izmantotas visas dzīvnieku vecuma grupas, t.sk. jēri. Aprēķinā tiks ņemts vērā dzīvnieku skaits katrā dienā periodā no 15.maija līdz 15.septembrim.
2023-01-18

64. Kāds pamatojums ir atskaišu iesniegšanas datumiem, kad LIZ pārvaldības sistēmā līdz kārtējā gada 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5.novembrim būs jāiesniedz atskaites par herbicīdu izlietojumu. Kāpēc ne 31.maijs un 30.novembris?

Atbild ZM:

Vienošanās par datumiem tika panākta kopīgās sarunās ar lauksaimnieku organizācijām un to izvēlē tika ņemti vērā arī periodi, kad parasti lieto AAL un mēslošanas līdzekļus. Tie ir atskaites punkti, kad vajadzētu fiksēt veiktos notikumus, tomēr vislabāk, ja informācija LIZ pārvaldības sistēmā tiek sniegta tiklīdz ir izmantoti līdzekļi, jo informāciju sistēmā var iesniegt jebkurā bīdī un nav jāgada konkrētie datumi. Tas arī mazinās bažas par iespējamu termiņu kavējumu.

Ja līdzekļi tiks lietoti pēc 22.maija, tad par tiem informācija ir jāsniedz vēlākais līdz 30.jūnijam, savukārt, ja līdzekļus lieto arī novembrī, tad infromācija ir jāsnies līdz nākamā gada 22.maijam.

2023-01-09

63. Vai ZM e-sistēmā iespējams reģistrēties arī l/s uzņēmuma algotam darbiniekam, veikt ierakstus par savā darba vietā veiktajām l/s darbībām- piem. agronoms reģistrē nepieciešamo informāciju par uzņēmumu. Vai ir pieejama kāda pamācība par šo ZM e-sistēmu, ja ir, tad kur var iepazīties?

Atbild VAAD:

Pieņemam, ka jautājums ir par LIZ pārvaldības sistēmu.

Jā, lauksaimniecības uzņēmuma īpašnieks, pirmo reizi pieslēdzoties LIZ pārvaldības sistēmai, varēs pilnvarot darbiniekus darbam ar sistēmu. Lietotāju rokasgrāmata, tajā skaitā arī video pamācības tiks publicētas sistēmas publiskošanas brīdī.

2023-01-04

62. Ja ir precīzais miglotājs aprīkots ar GPS un automātisko sekciju kontroli, bet nevar izdrukāt atskaites, vai šāds aprīkojams ir derīgs, lai pieteiktos 5.ekoshēmai, ja nē, tad kam, precīzi būtu jābūt, lai izpildītu 5.eksohēmas prasības. Tas pats jautājums arī par minerālmēslu kaisītāju ir, vai jābūt aprīkotai ar ierīci pieslēgt pie datora, izdrukāt atskaites?

Atbild VAAD:

5.ekoshēmas prasība ir LIZ pārvaldības sistēmā pie katra AAL vai ML lietošanas notikuma pievienot atskaites datni no traktortehnikas. Tas nozīmē, ka AAL un ML lietotājs pēc katra notikuma uz lauka, LIZ pārvaldības sistēmā attiecīgā sadaļā pievieno datu kopu no traktortehnikas elektroniskā žurnāla SHP vai isoXML formātā, kur punktu mākoņa veidā vai individuālu sekciju poligonu veidā atspoguļota AAL vai ML lietošanas deva konkrētā laikā/darba uzdevumā un vietā (kādā no ģeogrāfiskajām koordināšu sistēmām).

2023-01-02

61. Attiecībā uz Ekoshēmu 7, ja saimniecībā ir dažādas kultūras, bet dzīvnieki tikai daļēji nosedz zālāju platības, vai atbalsts tiks piešķirts par atbilstošo platību (kultūrām, kurām nav saistošs dzīvnieku blīvums)?

Atbild ZM:

Ekoshēmā "Agro-ekoloģijas prakse bioloģiskās saimniecībās" prasības ir jāizpilda visām kultūrām, jo skata katru prasību un jāizpilda visi atbilstības nosacījumi, kas ir attiecināmi uz konkrēto saimniecību.

Ja saimniecībā ir:
+ aramzeme, tad ir jānodrošina kultūraugu dažādošana un augsnes segums;
+ ilggadīgie stādījumi, tad nodrošina augsnes segumu rindstarpās;
+ zālāji (710 un 720), tad nodrošina dzīvnieku blīvumu. Attiecībā uz zālājiem ir paredzēts, ka atbalstu maksā tikai par to zālāju platību, kurā ir nodrošinās dzīvnieku blīvums.

2022-12-28

60. Esam lopkopības saimniecība. Nākamajā gadā 50ha laukā sēsim labību un tai pasējā sēsim tauriņziežus (lucernu, ne mazāk kā 50 %). Jautājums- vai saņemsim atbalstu par graudaugu audzēšanu 43eur/ha, par pasēju 50 eur/ha un par tauriņziežu audzēšanu 151 eur/ha?

Atbild ZM:

Šajā piemēra saimniecība var saņemt 43 eur/ha par labības audzēšanu, ja aramzemē tiks nodrošināta kultūraugu dažādošana un augsnes segums, kā arī 50 eur/ha par pasēja veidošanu, ja zālāju pasējā no virsauga novākšanas līdz kalendārā gada beigām netiks lietoti ķīmiskie AAL.

Atbalstu 151eur/ha par tauriņziežu audzēšanu var saņemt, ja tie tiek sēti tīrsējā, savstarpējos maisījumos vai sēti maisījumā ar aramzemē sētām stiebrzālēm vai graudaugi sēti maisījumā ar vīķiem, kur slāpekli piesaistošie kultūraugi ir vairāk nekā 50%.

2022-12-22

59. Par 5.ekoshēmu: Kā un vai būs jāatskaitās par minerālmēslu iestrādi kopā ar sēju?

Atbild ZM:

Neatkarīgi no tā vai minerālmēslu iestrāde notiek kopā ar sēju vai atsevišķi lauksaimniekam VAAD LIZ pārvaldības sistēmā līdz kārtējā gada 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5.novembrim būs jāsniedz aktuālo informāciju par darbībām, kas notikušas attiecīgi līdz 17.maijam, 25.jūnijam, 26.augustam un 31.oktobrim saistībā ar minerālmēslu krājumu izmaiņām, iegādātiem, pārdotiem un izlietotiem apjomiem, mēslojuma iestrādes datumu, devu, precīzo minerālmēslu izkliedes tehnoloģisko iekārtu, informāciju par nomāto tehniku, pakalpojuma sniedzēju, ja izkliedi neveic pats lauksaimnieks, kā arī veic GPS datu augšupielādi par platību, kurā veikta precīzā mēslojuma izkliede. Informācija norādāma par katra mēslojuma veida (slāpekļa (N), fosfora (P2O5), kālija (K2O)) fiziskajiem un tīrvielu apjomiem.

2022-12-22

58. Kas ir domāts ar Zālāju saglabāšana veicināšanu – tikai ilggadīgie zālāji vai visi kopā, vai šinī sadaļā var būt arī viengadīgie zālāji?

Atbild ZM:

Ekoshēmā "Zālāju saglabāšanas veicināšana" atbalstu var saņemt par ilggadīgajiem zālājiem (710) un aramzemē sētiem zālājiem (720), ja lauksaimnieks uzņemas saistības tos divus gadu pēc kārtas neuzart, t.sk. netiek veikta lobīšana un irdināšana.

Tāpat atbalstu var saņemt par stiebrzāļu platību, ko izmanto sēklas iegūšanai, ja tā netiek uzarta divus gadus pēc kārtas un ja tā kārtējā gadā ir pieteikta tajā veikta Valsts augu aizsardzības dienesta lauku apskate un lauks atzīts par atbilstošu sēklaudzēšanas prasībām,.

Ja tiek sēts viengadīgs zālājs, ir jāvērtē vai tas neatbilsts kādam no kultūraugu veidiem ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgas platības”.

2022-12-22

57. Vai minimālā augsnes apstrāde skaitās arī augsnes lobīšana vai strādāšana ar kombinēto agregātu (piem., Vaderstad Top Down) kam teorētiskais maksimālais darba dziļums ir līdz pat 40cm, bet pamatā tiek strādāts 15 – 18cm dziļumā?

Atbild ZM:

Nav noteikts kādus agregātus ir atļauts izmantot, bet prasība par minimālu augsnes apstrādi paredz, ka augsnes apstrāde notiek ne dziļāk kā 15cm. Minimālās augsnes apstrādes faktu fiksē un pierāda, uzņemot un automātiski nosūtot fotoattēlus ar laika un vietas atzīmi, izmantojot Lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes aplikāciju.

2022-12-22

56. Foto fiksācijā lauku apstrādē jāveic tikai pie pirmreizējās apstrādes vai pie katras darbības – pamatapastrāde, sēšana, mēslošana, miglošanas?

Atbild ZM:

Foto fiksācija ir jāsniedz divos gadījumos:
1) par lauka pamatapstrādi (tikai), ja tiek izmantota minimālā augsnes apstrāde un pretendē uz atbalstu ekoshēmā “Saudzējoša lauksaimniecības prakse” vai
2) par lauka pamatkaļķošanu, ja piesakās atbalstam ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgas platības” un veic lauka pamatkaļķošanu.

2022-12-22

55. Ekoshēma 2
Ja plāno izveidot ekoloģiski nozīmīgu platību (aramzemē sētos lopbarības zālaugus, kur tauriņzieži >50%), bet izrādās, ka tauriņzieži nav labi sadīguši un var izrādīties, ka nebūs vairāk nekā 50%. Kā tas atspoguļosies uz klienta pieteikumu, vai nebūs sankciju vai vispār tad maksās? Varbūt varēs pierādīt ar pavadzīmi, ka ir iegādāti tauriņzieži?

Atbild ZM:

Ja lauksaimnieks laicīgi informēs LAD un pierādīs, ka ir iestājušies ārkārtas apstākļi, tad netiek zaudēts atbalsttiesīgums uz atbalstu. Lauksaimnieks pats var grozīt iesniegumu (pirms LAD paziņojuma par kontrolēm) un tad nesaņem ekoshēmu atbalstu, bet neiestājas arī sankcijas. Ja lauksaimnieks neveic izmaiņas iesniegumā vai neinformē LAD par ārkārtas apstākļiem, bet to konstatē LAD, tad tiks piemērotas sankcijas.

2022-12-22

54. Vai ekoshēmai derēs šķidrā organiskā mēslojuma iestrāde ar lietusveida izklaidi (tiek izsmidzināti migliņas veidā), jo iepriekš lietojot iestrādi ar šļūtenēm cietuši sējumi, augi izdeguši. Izsmidzināšanas metode augiem saudzīgāka.

Atbild VAAD:

Izsmidzināšana uz augiem neder, jo palielina amonjaka slāpekļa emisiju risku.

2022-12-22

53. Apstrādājot ar frēzi 15 cm (arī citiem agregātiem) augu atliekas var arī neredzēt, kā pierādīs, ka nav arts? Vai jums ir bijusi iespēja apskatīt mintil laukus kur nav redzamas augu atliekas? Mintil varbūt arī 3 braucieni pa lauku.

Atbild ZM:

Veicot minimālu augsnes apstrādi, apstrādes brīdī ir jāveic fotofiksācija ar laika un vietas atzīmi izmantojot Lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes aplikāciju, tādējādi fiksējot apstrādāto lauku un iekārtu ar kuru veic apstrādi.

2022-12-22

52. Ja ierobežojums 4. ekoshēmā ir par herbicīdu lietošanu vai LIZ sistēmā jānorāda par visiem AAL 4 x gadā vai 2 x par herbicīdiem.

Atbild ZM un VAAD:

Ja atbalsta pretendents piedalās 4.ekoshēmā "Saudzējošā lauksaimniecības prakse", tad informācija LIZ pārvaldības sistēmā būs jāsniedz tikai par herbicīdiem. Bet, ja lauksaimnieks piedalās arī 5.ekoshēmā "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" un vēlas saņemt atbalstu par to, ka tiek veikta precīzā AAL izkliede, tad LIZ pārvaldības sistēmā ir jāsniedz informācija par visiem iepirktajiem un lietotajiem AAL. Nosacījumos ir paredzēti 4 ziņošanas datumi kā atskaites punkti un par herbicīdiem ir jāziņo tuvāk tiem 2 datumiem, kas ir tuvākie herbicīdu lietošanas reizei.

Izpildot 4. ekoshēmas prasības, informāciju LIZ pārvaldības sistēmā jāievada tikai par herbicīdu lietošanu.

2022-12-22

51. Kā īsti skaitās 2 miglojumi- vai kalendārā gada griezumā, vai, ja piemēram 2 reizes nomiglo audzēto kultūru un pēc tās novākšanas miglo lauku pirms ziemāju sējas (nākamā gada ražai)- vai tas skaitīties trešais miglojums?

Atbild VAAD:

Herbicīdu lietošanas reižu skaits ir maksimums divas reizes kultūrauga audzēšanas periodā, rēķinot no iepriekšējā kultūrauga ražas novākšanas brīža līdz pieteikumā iesniegtā kultūrauga ražas novākšanai. Tātad lauka miglošana pirms ziemāju sējas skaitīsies pirmais miglojums ziemāju kultūrai.

2022-12-15

50. Ja saimniecība vāc savvaļas augus, BLA atbalstu, ja nav dzīvnieku, var saņemt par zālāju platībām, nav jānodrošina dzīvnieku blīvums. Bet vai 7.ekoshēmai, maksājumu var saņemt par zālājiem, ja nav dzīvnieku, ja ir savvaļas augu vācējs?

Atbild ZM:

Lai saņemtu 7.ekoshēmas "Agroekoloģijas prakse bioloģiskā saimniecībā" atbalstu, zālājos ir jānodrošina dzīvnieku blīvums. Ja dzīvnieku nav, atbalstu par zālājiem nemaksā.

2022-12-14

49. Vai 7.ekoshēmā, lai saimniecība saņemtu atbalstu, jānodrošina visas prasības? Piemēram, saimniecībā ir 6 ha zālāji, bet nav l/l dzīvnieku- prasību neizpilda, bet ir 3ha ilggadīgo stādījumu un nodrošina segumu rindstarpās no 15.11-15.02.-prasību izpilda. Vai varēs saņemt atbalstu par 3 ha ilggadīgo stādījumu, kur izpildās nosacījums vai arī nevarēs saņemt atbalstu vispār, jo neizpildās visi nosacījumi?

Atbild ZM un LAD:
Lai saņemtu 7.ekoshēmas "Agroekoloģijas prakse bioloģiskā saimniecībā" atbalstu ir jāizpilda prasības, kas ir saistošas saimniecībai, tomēr kāda nosacījuma neizpilde nenozīmē, ka atbalsts tiek noraidīts vispār.

Atbilstoši minētajam piemēram saimniecība var saņemt atbalstu par ilggadīgo stādījumu platību, jo tiek nodrošināts segums rindstarpās. Par zālāju platību atbalstu nemaksās, jo neizpilda nosacījumu par dzīvnieku blīvumu.

Jeb - ja netiks izpildīts lopu blīvums uz zālājiem, tad varēs saņemt atbalstu par pārējiem laukiem uz kuriem ir izpildītas pārējās pasākuma prasības.

2022-12-14

48. AAL smidzinātāja datu augšupielāde VAAD LIZ; Kādi dati būs jāaugšupielādē?

Atbild ZM un VAAD:

5.ekoshēmas prasība ir LIZ pārvaldības sistēmā pie katra AAL vai ML lietošanas notikuma pievienot atskaites failu no traktortehnikas.
Veic GPS datu augšupielādi no traktortehnikas vai iekārtas par platību, kas apstrādāta ar augu aizsardzības līdzekļiem.

2022-12-14

47. Tauriņzieži (sarkanais āboliņš) ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgās kultūras” – kā jāiestrādā – jānopļauj un vai jānovāc un vai var ieart, iediskot?

Atbild ZM:

Ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgas platības” nav prasības par āboliņa vai citu slāpekli piesaistošu kultūraugu novākšanu, noganīšanu vai iestrādi.
2022-12-14

Aktualizēts 17.04.2023, ZM:

Tomēr, lai saņemtu ekoshēmu atbalstu, lauksaimniekam ir jāievēro arī tiešo maksājumu pamatnosacījumi un vispārīgie lauksaimnieciskās darbības kritēriji, t.i. tīrsējā sēti tauriņzieži ir atbalsttiesīgi tiešo maksājumu saņemšanai, ja tie līdz kārtējā gada 15. augustam ir noganīti vai nopļauti un nopļautā zālaugu masa ir novākta neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita, bet nepietiekami noganīto platību appļauj.

2023-04-17

46. Vai ekoshēmā Nr.6 varēs mainīt lauku atrašanās vietu?

Atbild ZM:
Nē, atbalstam deklarētā zālāja lauka atrašanās vietu nedrīkst mainīt. Laukus nedrīkst arī samazināt. Ja lauki tiek paplašināti, tad jauno lauku deklarē atsevišķi. 6.ekoshēmā "Zālāju saglabāšanas veicināšana" atbalsts tiek piešķirts tikai, ja lauksaimnieks uzņemas saistības konkrētās zālāju platības neuzart divus gadus pēc kārtas.

2022-12-14

45. Ekoshēmai Nr.6 ir 2 gadu apņemšanās (saistības)? Un sekojošs jautājums, vai arī otrajā gadā ir jāpiesakās vismaz ar tādu pašu platību un to pašu vietu, un jānodrošina šāds pats dzīvnieku blīvums?

Atbild ZM:
Jā, 6.ekoshēmā "Zālāju saglabāšanas veicināšana" lauksaimnieks uzņemas divu gadu saistības, tāpēc arī otrajā gadā ir jādeklarē tas pats lauks, tajā pašā vietā. Dzīvnieku blīvums jānodrošina vismaz 0,4 liellopu vienības uz viena apstiprinātā hektāra.

2022-12-14

44. Vai 2.ekoshēmā “Ekoloģiski nozīmīgās platības” starpkultūras to audzēšanas laikā periodā no 01.09.-31.10. varēs pļaut?

Atbild ZM:
Nē, nevarēs pļaut. Starpkultūras sēj pēc galvenā kultūrauga novākšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim un to sējumu saglabā (neveic masas novākšanu vai ganīšanu) vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim.

2022-12-14

43. Pašam īpašumā nav dzīvnieki. Vai netiek izskatīta iespēja, ka dzīvnieku blīvuma nodrošināšanai der arī "izīrēti" dzīvnieki? Piemēram, aizsargājamā dabas teritorijā platības tiek noganītas ar t.s. "mobilo" ganāmpulku.

Atbild ZM:
6.eksohēmas atbalstu nepiešķir par bioloģiski vērtīgiem un ekoloģiski jutīgajiem ilggadīgajiem zālājiem, jo to aizsardzība (neuzaršana) ir paredzēta LLVS 9 ietvaros (BVZ un EJIZ ir viens slānis). Savukārt, dzīvnieku blīvumus tiks noteikts pēc LDC datubāzes datiem, kur var redzēt vai konkrētam lauksaimniekam kārtējā gadā no 15.05-15.09 ir vai nav reģistrēti dzīvnieki.

2022-12-14

42. Kāpēc tieši 15 cm minimālajai augsnes apstrādei noteiktais dziļums, kā to pārbaudīs? Atbild ZM:
Atbalsta mērķis šīs ekoshēmas ietvaros ir veicināt saudzējošas augsnes apstrādes metodes, nodrošinot augsnes auglības un kvalitātes uzlabošanos, gaisa un mitruma apriti, samazinot vēja erozijas iedarbību un slāpekļa un citu barības vielu izskalošanos. Augsnes seklāka apstrāde, kas notiek ne dziļāk kā 15 cm, palīdz saglabāt mitrumu augsnē, neizjauc augsnes dziļāko slāņu struktūru.
2022-12-14
41. Vai maksā 2.ekoshēmas atbalstu, ja “zaļā” papuve pārsniedz 4%?

Atbild ZM:
Jā, maksās 2.ekoshēmas atbalstu. Tomēr jāatceras, ka atbalsttiesīga ir zaļmēslojuma augu aizņemtas papuves platība, kas nepārsniedz 10% no saimniecības aramzemes platības.

2022-12-14

40. Vai var sēt līdz grāvmalai, nestartējot nevienā no ekoshēmām?

Atbild LAD:
Drīkst sēt līdz grāvmalai neatkarīgi no tā vai piesakās vai nepiesakās ekoshēmai, tikai nedrīkst lietot mēslošanas līdzekļus un AAL (izņemot bioloģiskā lauksaimniecībā atļautos):
a) 10 m platā joslā gar ūdenstecēm un ūdenstilpnēm, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ŪSIK un ūdenstilpņu klasifikatoru;
b) 3m platā joslā gar ūdensnotekām (novadgrāvjiem), kas ir iekļauti meliorācijas kadastrā (www.melioracija.lv)

2022-12-14

39. Ja izvēlas Ekoshēma 7 un izpilda visas prasības, tad atbalstu saņem par visiem saimniecības ha jeb tikai par tiem, kur pa ziemu bijis augsnes segums?

Atbild ZM un LAD:
Ja izpilda kultūraugu dažādošanas un seguma prasību, atbalstu saņem par visiem saimniecības hektāriem, kas nav zālāji, jo atbalstu saņem par to zālāju (710;720) daļu, uz kuras ir nodrošināts dzīvnieku blīvums.

2022-12-14

38. Vai uz Ekoshēmu 7 arī attieksies pie LLVN (LLVS) 6 minētais izņēmums, ka aprēķinos neiekļauj dārzeņu platības, kurās raža novākta pēc 1.septembra? Atbild ZM:
Jā attieksies.
2022-12-14
37. Vai prasības izpildei par augsnes seguma nodrošināšanu ņems vērā saimniecības iepriekšējās sezonas kopējo aramzemes platību un deklarētos kultūraugus? Jautājums par to, kas notiek, ja kopējā platība saimniecībā palielinās/samazinās salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu?

Atbild ZM un LAD:
No kopējās aramzemes platības drīkst atskaitīt dārzeņu platības, kas novāktas pēc 1.septembra. Platību izmaiņām nav nozīmes, jo ņem vērā kārtējā gadā atbalstam pieteikto platību.

Seguma % rēķinās, balstoties uz kārtējā gadā pieteikto platību.

2022-12-14

36. Uz kurām vēl ekoshēmām obligāti veicama augsnes analīzes (Saprotu, ka vēl 7.ekoshēmu).

Atbild LAD:
Augšņu analīzes nepieciešams veikt tiem laukiem, kurus plāno pieteikt 2. ekoshēmas papildatbalstam par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošanu un laukiem, kurus pieteiks 5.ekoshēmas "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" atbalstam.

2022-12-14

35. Vai ir noteikts datums līdz kuram jānovāc zālāju vai stiebrzāļu raža? Vai ir pieļaujama situācija, ka ražas nav (piemēram nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ).

Atbild LAD:
6.ekoshēmas "Zālāju saglabāšanas veicināšana" nav noteiktas specifiskas prasības zālāju un stiebrzāļu ražas novākšanai. Tomēr, lai platība būtu atbilstoša 6.ekoshēmai, tai jābūt atbilstošai platību pamatmaksājumam - ISIP (Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts). Tātad jāievēro ISIP saņemšanas nosacījumi par zālāju apsaimniekošanu un stiebrzāļu sēklas lauku novākšanu līdz konkrētam datumam.

2022-12-14

34. Vai šķidrmēslojumu bioloģiskā saimniecība var ņemt no konvencionālās saimniecības?

Atbild ZM:

Bioloģiskajā lauksaimniecībā atļautos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus, barības vielas nosaka Eiropas Īstenošanas Regula 2021/1165 II pielikums.

Šķidrie dzīvnieku ekskrementi tiek atļauti tikai tad, ja tie nav no industriālās lauksaimniecības.

Industriālās lauksaimniecības līdzekļi ir noteikti MK noteikumu Nr. 485 25.1 punktā: 25.1 1. atgremotāju lauksaimniecības dzīvniekiem ganību periodā nav nodrošinātas ganības; 25.1 2. vienā novietnē ir vairāk par 100 liellopiem; 25.1 3. vienā novietnē ir vairāk par 100 sivēnmātēm vai 1000 nobarojamām cūkām; 25.1 4. tā darbojas putnkopības nozarē. 

2022-12-14

33. Saņemot atbalstu par 5.ekoshēmu atbalsti summējas vai var saņemt tikai vienu (31+20+20), ja tiek pielietotas vairākas no šīm praksēm saimniecībā?

Atbild ZM un LAD:
Var kombinēt: organiskais mēslojums + minerālmēslu izkliede/ aizsardzības līdzekļu izkliede = 31eur/ha+20eur/ha.
Savukārt, ja tiek veikta gan minerālmēslu izkliede, gan augu aizsardzības līdzekļu izkliede, atbalsta likme ir 20eur/ha, kas nesummējas.

2022-12-14

32. Vai 5.ekoshēma attiecas tikai uz tiem kam ir lopi vai uz visiem?

Atbild ZM un LAD:
Atbalsttiesīga ir gan aramzeme, gan zālāji, kuros izpilda 5.ekoshēmas prasības.
5.ekoshēmas "Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakses" maksājuma saņemšanai nav prasība nodrošināt dzīvnieku blīvumu.

2022-12-14

31. Jautājumi par EKO shēmu - saudzējošā lauksaimniecības prakse, mēs šobrīd lūdzam iesniegt foto – vai 720.k.k. atbilst šai EKO shēmai, ja to apstrādā saudzējoši?

Atbild ZM un LAD:
720 kods jeb aramzemē sētie zālāji nevar saņemt 4.ekoshēmas "Saudzējošas lauksaimniecības prakses" atbalstu.
Atbalstam var pieteikt aramzemes platību, kurā kārtējā gadā audzē labības, eļļas augus (rapsis, saulespuķes, soja), šķiedraugus, pākšaugus (tīrsējā vai sēti ar labību), tauriņziežus (tīrsējā vai sēti ar stiebrzālēm), zaļmasas augi, ja tie sēti izmantojot tiešo sēju vai pirms to sējas augsnes apstrāde ir veikta ar minimālu vai joslu augsnes apstrādei: Ekoshēmai atbilstošo kultūraugu saraksts tiks noteikts  MK noteikumos.

2022-12-14

30. Cik ir jābūt pieteiktai minimālajai lauku platībai uz Ekoshēmu 2? Atbild LAD:
Lauka minimālā platība ir 0,1 ha, bet kopējai lauku platībai jābūt vismaz 1 ha, lai varētu pretendēt uz 2. Ekoshēmu.
2022-12-14
29. Vai jau šobrīd ir jāiesūta fotoattēli par Ekoshēmu Nr.4 attiecībā uz vasarāju sēju 2023.gadā, ja rudenī veikta minimālā apstrāde (tātad vienkārši rušināts lauks bez jaunā kultūrauga)?

Atbild LAD:
4.ekoshēmai "Saudzējošā lauksaimniecības prakse" nepieciešamos pierādījumus - fotofiksāciju par platībām, kurās veikta minimālā augsnes apstrāde un kurās plāno audzēt vasarājus. Fotofiksācīju LAD var iesūtīt gan patreiz, gan arī pavasarī.

2022-12-14

28. Vai uz Ekoshēmu 2 derēs arī zālāji pasējā ziemājiem? Atbild LAD:

2022-12-14
27. Vai mēslošanas plāns ir obligāts arī 2.ekoshēmai? Atbild LAD:
Lai pretendētu uz atbalstu 2.ekoshēmas "Ekoloģiski nozīmīgas platības" ietvaros, mēslošanas plāns nav nepieciešams. Ja pretendē uz 2.ekoshēmas papildatbalstu par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošanu, tad attiecīgajiem laukiem ir jāveic augšņu analīzes.
2022-12-14
26. Ja saimniecisko darbību veic pagastos, kuri atbrīvoti no LLVN (LLVS)  8.1. prasības izpildes (ZA ENP) var pretendēt uz 2.ekoshēmas atbalstu? Atbild LAD:
Ja saimniecība ir atbrīvota no LLVS 8.1. prasības nodrošināt vismaz 4% no aramzemes ar ražošanu nesaistītiem elementiem, tā var pretendēt uz 2.ekoshēmas "Ekoloģiski nozīmīgas platības" atbalstu.
2022-12-14
25. Vai uz Ekoshēmu 1 pie graudaugiem kā apmaksājamā platība tiks pieskaitīta kukurūza? Atbild ZM:
Jā, par kukurūzu var saņemt 1.ekoshēmas atbalstu.
2022-12-14
24. Ekoshēma 1
- Atbalstu piešķir par aramzemes platību, kurā audzē graudaugus, šķiedraugus, rapsi, ripsi, dārzeņus, kartupeļus, garšaugus un ārstniecības augus;
- Ja klients audzē jebkādu kultūru, kas nav šeit minēta (piemēram, pupas), tad sanāk, ka uz šo ekoshēmu pretendēt nevar? Jo pupas kopējā aramzemes platībā ieskaitās.

Atbild LAD:
Jā, 1.ekoshēmā atbalstu maksā tikai par graudaugiem, šķiedraugiem, rapsi, ripsi, dārzeņiem, kartupeļiem, garšaugiem un ārstniecības augiem, bet aramzemes platībā ieskaita visus aramzemē sētos kultūraugus.

2022-12-14

23. Vai, piesakot ilggadīgo stādījumu platības uz ekoshēmu Nr.1, jānodrošina ieņēmumi no augļiem, ogām? Atbild LAD:

2022-12-14
22. Vai 1.ekoshēmai derēs auzas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju? Atbild LAD:
Auzas ar stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju ir atbalsttiesīga kultūra 1.ekoshēmai.
2022-12-14
21. Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi (izņemot bioloģiskās saistības) un  - Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās - jānodrošina kultūraugu dažādošana un augsnes segums 15.11.-15.02. Vai būs kalkulators šīm shēmām? Vai arī – vai būs vienots LLVN (LLVS) un EKO shēmu kalkulators? Atbild LAD:
Kultūraugu dažādošanas prasības, citu ekoshēmu un LLVS ievērošanas nosacījumu kalkulators pēc iespējas tiks iestrādāts EPS.
2022-12-14
20. Vai šķidrmēslus var iestrādāt pavasarī? Atbild VAAD:
Jā, drīkst. Ja iestrādā pamatmēslojumā, tas ir, rugainē vai laukā, kur neaug augi, šķidrmēsli augsnē jāiestrādā 12 stundu laikā pēc to izkliedes.
2022-12-14
19. Kā varēs noteikt vai iestrādāta atbilstoša organiskā mēslojuma deva? Vai šķidrajiem kūtsmēsliem būs jāveic kādas analīzes, lai noteiktu tīrvielas saturu?

Atbild VAAD:
Devu aprēķinās pēc lauku vēstures datiem, tas ir, cik un kāda tilpuma cisternas ir izkliedētas uz lauka. Šķidrajiem kūtsmēsliem un vircai devas aprēķināšanai jāizmanto kūtsmēslu normatīvi (Ministru kabineta 23.12.2014 noteikumu Nr.834 “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” 2. pielikums). Ja lauksaimnieks vēlas, var pats pirms šķidrmēslu krātuves iztukšošanas paņemt šķidrmēslu paraugu un iesniegt testēšanai mēslošanas līdzekļu jomā akreditētā laboratorijā un pēc tam devas rēķināt atbilstoši laboratorijas analīžu rezultātiem. Uzmanību! Digestātam jeb fermentācijas atliekām normatīvu nav, tāpēc tam obligāti pirms izkliedes jāveic analīzes mēslošanas līdzekļu jomā akreditētā laboratorijā.

2022-12-14

18. 5.ekoshēma. Vai mēslu iestrāde ar šļūtenēm der? Mēsli tiek izlieti augsnes virskārtā, tiek taču netiek iestrādāti. Atbild VAAD:
Izkliede ar šļūtenēm der, bet ar nosacījumu, ka šķidrmēsli, virca vai digestāts pēc izkliedes augsnē jāiestrādā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos – 12 stundās. Vienīgais izņēmums – izkliede papildmēslojumā (pa augošiem augiem), kad drīkst neiestrādāt.
2022-12-14
17. Vai veicot precīzo minerālmēslu izkliedi un AAL precīzo iestrādi pietiek, ja agregāti aprīkoti ar precīzajām tehnoloģijā un GPS uztvērēju vai jābūt tehnoloģijai ar iekļautu kartēšanu? Atbild ZM un VAAD:
Ir jānodrošina, ka tiek ievērotas visas minētās prasības par precīzo tehnoloģiju.
Veicot precīzo minerālmēslu izkliedes praksi ievēro šādus nosacījumus:
1. Tiek izmantots minerālmēslu izkliedētājs, kas aprīkots ar automātisko devu regulēšanas iespēju;
2. Traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (turpmāk - GPS) uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu mēslojuma iestrādi.
3. Tiek izmantota tehnoloģija, kas nodrošina, ka mēslošanas zonas nepārklājas

Veicot precīzo AAL smidzināšanu ievēro šādus nosacījumus:
1) tiek izmantota sertificēta AAL lietošanas iekārta ar automātisko sekciju kontroli vai pretnoneses sprauslām un
2) traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu AAL līdzekļu lietošanu.

5. ekoshēmas prasības nosaka, ka minerālmēslu izkliedētājam jābūt ar automātisko devu kontroli, kas nozīmē, ka deva jāizkliedē atbilstoši katra kontūra nodrošinājumam ar augu barības elementiem – tātad tehnoloģijā jābūt iekļautai kartei ar barības elementu nodrošinājumu.

2022-12-14

16. Par VAAD LIZ pārvaldības sistēmu - vai tajā varēs pilnībā darboties un dot arī uzdevumus izpildei vai arī tā būs tikai informatīvā platforma un paralēli tomēr nāksies darboties jau esošajās programmās? Atbild VAAD:
Jā, LIZ pārvaldības sistēmā varēs pilnībā darboties. Pilnu funkcionalitāti tai skaitā darbu plānošanu un uzdevumu došanu tā sasniegs 2023. gada otrajā pusē.
2022-12-14
15. Attiecībā uz VAAD LIZ pārvaldības sistēmu. Ir zināmi atskaites iesniegšanas datumi, bet vai atskaiti varēs iesniegt ātrāk, piemēram, uzreiz pēc paveiktā darba? Vai ir jāizveido atskaite, nepārtraukti to papildinot un tikai noteiktajā datumā to varēs iesniegt? Cik dienas pirms atskaites datumiem to varēs darīt? Atbild VAAD:
Atskaiti par veikto darbību uz lauka LIZ pārvaldības sistēmā var aizpildīt uzreiz pēc paveiktiem darbiem, bet jāatceras, ka līdz Ekoshēmās noteiktajam datumam obligāti būs jānospiež poga “Iesniegt”, kas nozīmēs apstiprinājumu, ka periodā veiktās darbības, tai skaitā arī AAL vai ML nelietošana, no lietotāja puses ir apstiprināts un LIZ pārvaldības sistēma to nofiksē.
2022-12-14
14. Vai pietiek ar to, ka ir GPS antenas un uztvērēji un individuālie vadības bloki agregātiem- miglotājam, minerālmēslu izkliedētājam vai arī pats traktors jāaprīko ar precīzo tehnoloģiju?

 

Atbild VAAD:
5.ekoshēmas prasība ir LIZ pārvaldības sistēmā pie katra AAL vai ML lietošanas notikuma pievienot atskaites failu no traktortehnikas vai iekārtas. Ja no agregātiem šo failu var augšupielādēt LIZ pārvaldības sistēmā, tad ar to pietiek.
2022-12-14
13. Uz kuru laiku apmēram LAD EPS sistēmā tiks atļauts jau zīmēt laukus un plānot 2023. gadu? Jo pagaidām, lai arī nez cik reizes lasām prezentāciju un skatāmies video, tomēr, kad viss notiks jau pa īstam, tad arī es domāju varēs, ko vairāk saprast.

Atbild LAD:
Ņemot vērā to, ka tiek vēl izstrādāti MK noteikumi un pieteikšanos var uzsākt tikai pēc to apstiprināšanas, tad provizoriski aprīļa vidus.

2022-12-14

12. Jautājums par LIZ pārvaldības sistēmu – no 2025. gada tur būs jāgatavo augu aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnāls visām saimniecībām, kas lieto augu aizsardzības līdzekļus, bet 2023. un 2024. gadā tur obligāti būs jāvada augu aizsardzības līdzekļi tikai tām saimniecībām, kas piesakās 4 Ekoshēmai?

Atbild VAAD:
LIZ pārvaldības sistēmā sākot ar 2023. gadu jāreģistrējas saimniecībām, kas piesakās šādās ekoshēmās:
- 2.ekoshēma: jāievada informācija par kaļķošanu;
- 4.ekoshēma: jāievada informācija par herbicīdu lietošanu;
- 5.ekoshēma: jāsagatavo mēslošanas plāns, jāveic lauka vēstures pierakstus (uzskaita kaitīgo organismu novērojumus, augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietojumu un iegūto ražu, veic augu aizsardzības  un mēslošanas līdzekļu uzskaiti noliktavā).

LIZ pārvaldības sistēmā sākot ar 2023. gadu jāreģistrējas saimniecībām, kas piesakās šādiem agrovides maksājumiem:
- “LA10.2. Vidi saudzējoša dārzkopība” – jāsagatavo mēslošanas plāns un jāveic lauka vēstures pierakstus (uzskaita visas darbības uz lauka);
- “LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība” - veic lauka vēstures pierakstus (uzskaita visas darbības uz lauka), t.sk. mēslošanas plāns ciktāl attiecināms uz bioloģisko lauksaimniecību.

Prognozējams, ka no 2025.gada (Stājoties spēkā Statistikas Regula (SAIO)), visām saimniecībām, kas lieto AAL – būs jāveic lauka vēsture katram laukam.

2022-12-14

11. Precizējiet min.mēslu izkliedēšanas un AAL smidzināšanas tehniskās prasības - vai pietiek, ka traktors aprīkots ar GPS signālu un precīzo stūrēšanu?

Atbild ZM:

Ja tiek iestrādāti minerālmēsli, nodrošina visas 3 zemāk minētās prasības:
1. Tiek izmantots minerālmēslu izkliedētājs, kas aprīkots ar automātisko devu regulēšanas iespēju;
2. Traktortehnika ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu mēslojuma iestrādi - veic GPS datu augšupielādi VAAD LIZ pārvaldības sistēmā par precīzo mēslojuma iestrādi.
3.  Ir izmantota tehnoloģija, kas nodrošina, ka mēslošanas zonas nepārklājas.

Ja tiek veikta AAL lietošana, nodrošina visas 3 zemāk minētās prasības:
1. Ir sertificēta AAL lietošanas iekārta ar automātisko sekciju kontroli vai pretnoneses sprauslām;
2. Traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar GPS uztvērēju un programmatūru (vadības bloks), kas nodrošina precīzu AAL līdzekļu lietošanu - veic GPS datu augšupielādi VAAD LIZ pārvaldības sistēmā par AAL lietošanu;
3. Saimniecībā tiek veikta AAL plānošanas un lietošanas uzskaite.

2022-12-14

10. Kāpēc atbalsta pasākumos nav iekļauta cieto kūtsmēslu iestrāde?

Atbild ZM:
Atbalsts ir par šķidrmēslu iestrādi, lai samazinātu amonjaka emisijas, jo šķidrmēslu izkliede ir viens no galvenajiem amonjaka emisiju avotiem. Šķidrmēslu iestrādei ir nepieciešamas īpašas iestrādes tehnikas un šādu pasākumu var nokontrolēt. Savukārt attiecībā uz cietiem kūtsmēsliem vienīgais emisiju mazinošs pasākums varētu būt ātra iestrāde pēc kūtsmēslu izkliedes, bet tas būtu grūti pierādāms un kontrolējams pasākums, tāpēc tam nav paredzēts ekoshēmu atbalsts.
Cieto kūtsmēslu iestrādei ir jāievēro nosacījumu sistēmā ietvertās prasības jeb obligātās apsaimniekošanas prasības:
1. Kūtsmēslu apsaimniekošanas pasākumi un mēslojuma lietošanas aizliegums gar virszemes ūdensobjektiem (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām)
2. Pasākumi attiecībā uz mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzskaiti (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām).

2022-12-14

9. Kas domāts ar AAL plānošana? Vai tas nav pret IAA noteikumiem, ka jālieto kaitīgajam organismam sasniedzot kaitīguma slieksni (kas LV, nav noteikti pārsvarā).

Atbild ZM un VAAD:
AAL plānošana nozīmē, ka AAL lietošanas lēmumi ir jāpamato ar regulārām pārbaudēm uz lauka, lai veiktu kaitīgo organismu parādīšanās uzraudzību, ņemot vērā:
VAAD mājaslapā publicēto vispārējo brīdinājuma sistēmu vai citu pieejamo informāciju par kaitīgā organisma parādīšanos un prognozi par tā attīstību;
- papildinformācijai izmanto Latvijā pieejamos un VAAD mājaslapā publicētos kaitēkļu un slimību kaitīguma sliekšņus;
- laika apstākļu prognozes, kaitīgo organismu sliekšņa līmeņus vai citu pieejamo informāciju;
- VAAD laukaugu slimību lēmumu atbalsta sistēmas (LAS) brīdinājumu par iespējamo slimību attīstību (izveide plānota 2023.gadā).

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas plānošana IAA, notiek balstoties uz kaitīgo organismu attīstības novērojumiem uz konkrētā lauka, ņemot vērā kaitēkļu un slimību kaitīguma sliekšņus.

2022-12-14

8. Kā zinās, ka tieši konkrētā saimniecība ir samazinājusi AAL lietošanu? Kā tas tiks analizēts? Atbild ZM:
AAL lietošanas samazinājums ir jāveicina valstī kopumā. Atbalsta pasākumos nav paredzētas tiešas saistības samazināt AAL konkrētas saimniecības līmenī, bet ir jānodrošina pamatota un precīzāka AAL lietošana. Tāpat atbalsts ir paredzēts platībām, kurās lauksaimnieki apņemas nelietot AAL, tādējādi mazinot AAL lietojumu kopumā.  Apkopojot datus saimniecību līmenī  veidojas kopbilde par situāciju valstī. Līdz šim tika apkopota informācija tikai par AAL pārdošanas apjomiem.
2022-12-14
7. Kas ir domāts ar "herbicīdus lieto (..) ne vairāk kā 2 reizes pieteikuma gadā?" Vai tikai 2 herbicīdus? Vai 2 miglojumi, katrā var būt vairāki herbicīdi? Kāpēc tieši 2, kāpēc ne 3 vai 4?

Atbild VAAD:
Izpildot 4. ekoshēmas prasības, kārtējā gadā atbalstam pieteiktam kultūraugam herbicīdus lieto atbilstoši marķējumam un ne vairāk kā divas reizes pieteikuma gadā. Ja vienā lietošanas reizē uz lauka smidzinātāja tvertnē tiek jaukti vairāki herbicīdi, tā skaitās kā viena lietošanas reize.

Ņemot vērā labu agronomisko praksi, herbicīdu lietošana divas reizes pieteikuma gadā ir pietiekama augu aizsardzības nodrošināšanai.

Atbilde precizēta 2023-01-11

6. Smidzināšana var notikt pat pēdējā atskaišu datumā. Vai drīkstēs bez atbalsta samazinājuma papildināt, labot iepriekšējo atskaišu perioda datus? Atbild ZM:
Lauksaimnieks LIZ pārvaldības sistēmā līdz kārtējā gada 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5.novembrim iesniedz aktuālo informāciju pēc notikuma par herbicīdu lietošanu, kas veikta attiecīgi līdz 17.maijam, 25.jūnijam, 26.augustam un 31.oktobrim. Par herbicīdu lietošanu norādāma informācija par izlietotā herbicīda nosaukumu, devu (kg uz hektāru) un apstrādāto platību.
2022-12-14
5. Vai minimālā augsnes apstrādes ieguvums atkārtotos sējumos – neveicinās AAL pieaugumu. Atbild ZM:
Neveicinās AAL pieaugumu, jo ir atbalsta pasākumā ir ierobežota herbicīdu lietošana.
2022-12-14
4. Vai ir noteikts datums, līdz kuram jāveic fotofiksācija par augsnes apstrādes faktu?

Atbild ZM un LAD:
No 2023.gada fotofiksācija ir jāveic apstrādes brīdī un jāsniedz izmantojot LAD mobilo lietotni, tas nozīmē, ka šādi veicot fotofiksāciju bilde automātiski nokļūs pie LADa un nav nepieciešamas citas papildus darbības. Gadījumos, ja fotofiksācijas veikšanas laikā nav pieejams interneta savienojums, bilde  saglabājas telefona atmiņā un automātiski aizsūtīsies tiklīdz būs savienojums.

Par 2022.gada ziemāju sēju fotofiksācija jāsniedz pēc iespējas ātrāk, bet bezsniega apstākļos. Ja sniegs nenokusīs, tad pavasarī pēc sniega nokušanas.

2022-12-14

3. Kā veicot uzskaiti par AAL lietošanu, tiks pierādīts, ka ir samazinājums atbilstoši zaļajam kursam?

Atbild ZM:
AAL lietojuma daudzuma izsekojamība, sākot ar iegādes brīdi tirdzniecības vietās līdz izlietojumam uz lauka, veicinās piesardzīgāku un pamatotāku lietošanu. Šobrīd lēmumu par AAL lietošanu pieņem lauksaimnieks un prasības par pamatotu AAL lietošanu ir noteiktas profesionāliem AAL lietotājiem (MK 15.09.2009. noteikumi Nr.1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”).

Bet ekoshēmu ietvaros prasības attiecas uz visiem lauksaimniekiem un būs jāņem vērā arī preventīvās lietošanas aizliegums - laukaugu slimību lēmumu atbalsta sistēmas (LAS) brīdinājumi un ieteicamais AAL lietošanas reižu skaits, kas izstrādāts, balstoties uz kaitīgo organismu bioloģiju un ilggadīgiem to novērojumu datiem, un kas tiks iestrādāts VAAD LIZ pārvaldības sistēmā. Lēmuma atbalsta sistēmas (LAS) izmantošana ļauj AAL izmantot tiešām pamatoti – tad, kad kaitīgais organisms laukā būs, un laika apstākļu ietekmē tā savairošanās būs tik liela, ka apdraudēs kultūraugus. LAS arī ļoti labi darbojas tām slimībām, kurām agronomiski ir pieļaujams un ieteicams profilaktiskais smidzinājums – kartupeļu lakstu puve, baltā puve, pelēkā puve, ābeļu kraupis. Jo te ir svarīgi noķert momentu “īsi pirms”, un to LAS precīzi pasaka, izslēdzot AAL aptuvenu lietošanu, kas balstās tikai uz ilggadīgo pieredzi, ka slimība var parādīties kādā noteiktā periodā. Tas mazinās to, ka lauksaimnieki AAL turpina lietot pierastajā praksē profilaktiskos nolūkos. Tādējādi samazinot nevajadzīgos smidzinājums un AAL lietojumu kopumā.

Atbilde precizēta 2023-01-11

2. Vai nosacījumi par sējumu struktūru tiks piemēroti jau 2023.g.pavasarī? Sējot ziemājus 2022.gada augustā-septembrī šie nosacījumi visiem nebija zināmi.

Atbild ZM:
2023.gadā piesakoties uz ekoshēmu atbalstu "Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi" vai "Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās", kurās ir jānodrošina kultūraugu dažādošana un augsnes segums, tiks ņemta vērā atbalstam deklarētā sējumu struktūra un 2022.gadā sētie ziemāji.

2022-12-14

 

1. Cik % pesticīdu un minerālmēslu samazinājumu valsts plāno saimniekam uzņemoties un valstij kompensējot Ekoshēmas un Agrovides pasākumus?

Atbild ZM:
Saskaņā ar KLP stratēģiskajā plānā sniegto informāciju, pesticīdu un minerālmēslu samazinājumu ir plānots sasniegt ar vairāku pasākumu kopumu. Ņemot vērā KLP stratēģiskajā plānā iekļautos atbalsta pasākumus un to ietvaros noteiktos mērķa rādītājus, Latvijas maksimālais potenciāls sniegt ieguldījumu, virzoties uz AAL lietojuma samazinājumu, indikatīvi varētu sasniegt šādu līmeni:

1) Bioloģiskā lauksaimniecība - pieņemot, ka bioloģiskās lauksaimniecības platības uz 2027.gadu palielināsies līdz 20% no LIZ, matemātiski aprēķinot, AAL varētu samazināties par 7%;

2) Integrētās augu aizsardzības principu ievērošana - pieņemot, ka par 5% samazināsies lietoto AAL apjoms 428 545 ha platībā, AAL varētu samazināties par 1,1%;

3) Lēmuma atbalsta sistēmas – pieņemot, ka par 10% samazināsies lietoto AAL apjoms 428 545 ha platībā, AAL varētu samazināties par 2,2 %. Labībām dēļ specifiskiem fungicīdiem (pēc lietošanas fungicīds labības pret slimībām spēj aizsargāt trīs nedēļas) varētu būt samazinājums 10% kas uz mērķplatību sastāda 1,3%. Kopā – 3,5%.

4) Precīzo AAL izkliede – pieņemot, ka par 20% samazināsies lietoto AAL apjoms 237 313 ha platībā, AAL varētu samazināties par 2,3 %.

5) Tauriņziežu platību pieaugums 76 962 ha platībā varētu samazināt lietoto AAL apjomu par 3,9 %.

Atsevišķi vērtējot plānoto KLP stratēģiskās plāna atbalsta pasākumu iespējamo ietekmi uz minerālmēslu patēriņa samazinājumu, ņemot vērā plānotos mērķa rādītājus, Latvijas maksimālais potenciāls sniegt ieguldījumu minerālmēslu patēriņa samazinājumā, virzoties uz Eiropas Zaļā kursa mērķi, indikatīvi varētu sasniegt 18,3 %.

2022-12-14