05., 12.07.2022, LLKC Gulbene | Bezmaksas klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Datums: 
17. Maijs, 2022 līdz 5. Jūlijs, 2022
Reģions: 

2022. gada 5. un 12. jūlijā SIA LLKC Gulbenes birojs piedāvā bezmaksas 16h klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".
Mācības notiks Gulbenes novadā, norises vieta tiks precizēta.

Mācībās jāpiedalās abas mācību dienas!!!

LEKTORE: Maija Medne, dabas eksperte.

MĀCĪBU TĒMAS:
-Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
-Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.
-Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām.

MĀCĪBU DALĪBNIEKI:
Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tikai tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Pieteikties var sazinoties ar Simonu Berkoldi (tālr.: 28375800, e-pasts: simona.berkolde@llkc.lv) vai Ingrīdu Šteinbergu (tālr.: 22004724, e-pasts: ingrida.steinberga@llkc.lv).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Simona Berkolde (tālr. 28375800; e-pasts: simona.berkolde@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: