LEADER projektu konkurss, 7. kārta

Datums: 
26. Novembris, 2019
Reģions: 
Vieta: 
Krāslava
Nozare: 

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590).
Projektu iesniegšana no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvārim.
Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:
1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”
Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 100 000 EUR
1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR
1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 48 862.41 EUR
Sabiedriskā labuma projektu* rīcībām:
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”
Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 80 000 EUR
2.2.“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”
Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 44 938.73 EUR
*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams.
Stratēģijas mērķis:
M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 248 862.41 EUR
M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs M2 124 938.73 EUR
Izsludinātā projektu konkursa kopsumma - 373 801.14 EUR
Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 70 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcībās 1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%, bet rīcībās 2.1., 2.2. - 90 %.
Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 2 gadi:
• ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
• ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, bet citiem projektiem – 1 gads;
• ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3., projekta iesniegumam jāpievieno projekta risku izvērtējums brīvā formā, savukārt rīcībās 2.1., 2.2. papildus jāpievieno apraksts par aktivitātēm, kas parāda iedzīvotāju interesi par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).
Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniska dokumenta formā no š. g. 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvāra plkst.23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - eps.lad.gov.lv
• Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr.1 un pievieno pavaddokumentus.
• Aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" sabiedriskā labuma projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr. 2 un pievieno pavaddokumentus.
Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, Krāslavā.
Papildus informācija: T. 25608232 (Zane Ločmele); 26195753 (Aina Dzalbe), e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv, Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv
Pievēršam uzmanību!
Pie projektu vērtēšanas kritērijiem, par kuriem nav iespējams pārliecināties vērtēšanas brīdī (piem., sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste, reklāma un mārketings projekta realizēšanas laikā, vietējo produktu daudzums, kurus izmantos realizācijas laikā, papildfinansējuma piesaiste, darbavietu izveide utt.), bet pretendents to apņemas izpildīt projekta īstenošanas laikā, ir atzīme # Norādīto nosacījumu izpilde jāsasniedz projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Informācija par konkursu, projektu vērtēšanas kritēriji katrai rīcībai - ŠEIT
Projekta pašnovērtējuma veidlapa:
Rīcības 1.1. projekta pašnovērtējums
Rīcības 1.2. projekta pašnovērtējums
Rīcības 1.3. projekta pašnovērtējums
Rīcības 2.1. projekta pašnovērtējums
Rīcības 2.2. projekta pašnovērtējums
Citas veidlapas:
Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas")
Excel
Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts)
Word
Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)
Word
De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.
Normatīvie akti, rokasgrāmatas, u.c. informācija
2019. gada 16. decembrī pulksten 13:00 Skolas ielā 7 (3. stāvā, aktu zālē), Krāslavā notiks seminārs par projektu konkursu 7. kārtu.
Semināra mērķis: Krāslavas novada, Dagdas novada un Aglonas novada (Šķeltovas, Grāveru, Kastuļinas pagastu) projektu pretendentiem sniegt informatīvu atbalstu projektu sagatavošanā atbilstoši biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kontaktinformācija: 
Zane Ločmele, tel. nr. 26672621
Reģions filtram: