LEADER pieeja plānošanas periodā no 2007.–2013. gadam

Biedrības "Jūrkante" administratīvā vadītāja Dzintra Eizenberga: Biedrība "Jūrkante"

ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja Edīte Kubliņa: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsts vietējās iniciatīvas pasākumiem nākamajā plānošanas periodā

ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja Edīte Kubliņa: Gūtā pieredze īstenojot EZF 4. prioritāro virzienu

FARNET ģeogrāfiskais eksperts Valdis Kudiņš: Eiropas Zivsaimniecības fonda 4. prioritātes ieviešana ES dalībvalstīs: viens ietvars – dažādas pieejas

Biedrības "Liepājas rajona partnerība" EZF administratīvā vadītāja Ligita Laipeniece: Projekti zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībai

Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Zanda Dimanta-Svilpe: Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu ieguldījums zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībā

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Zanda Dimanta: LEADER iniciatīva plānošanas periodā no 2014.–2020. gadam

ZM speciāliste Sanita Vanaga: Regulas piedāvājumi: LEADER iniciatīva nākošajā plānošanas periodā

LEADER starpvalstu sadarbības projekta koplīguma paraugs.

Paldies biedrībai "SATEKA"!

Eiropas Lauku attīstības tīkla izstrādāta rokasgrāmata "LEADER starptautiskās sadarbības rokasgrāmata".

Sagatavojot rokasgrāmatas atjauninātās redakcijas, tiks ņemtas vērā arī lasītāju vajadzības, tāpēc lūdzam sūtīt ieteikumus par to, kāda jauna informācija būtu jāiekļauj turpmākajās redakcijās, vai vispārīgas atsauksmes par rokasgrāmatu uz e-pasta adresi zanda.dimanta@llkc.lv. Gaidīsim jūsu komentārus!

Vietējo rīcības grupu pārstāvji!

Ja starptautiskam sadarbības projektam vēlaties atrasts sadarbības partneri, aizpildiet sadarbības piedāvājuma (Cooperation Offer) formu un nosūtiet to Zandai Dimantai (zanda.dimanta@llkc.lv)

Sadarbības piedāvājums tiks izsūtīts Jūs interesējošo potenicālo sadarbības partneru Valstu Lauku tīkliem!

Bibliotēkā publicētas saistošās aktivitātes vietējām rīcības grupām 2012. gadā.

Kalendārs regulāri tiek aktualizēts. Informāciju par papildinājumiem, korekcijām saņemsiet e-pastā, ja parakstīsieties uz jaunumu saņemšanu savā e-pastā. Papildus par pasākumiem tiks informētas arī vietējās rīcības grupas.

Ja arī Jums ir informācija par saistošām aktivitātēm vietējām rīcības grupām un Jūs vēlaties informēt par tām arī citas vietējās rīcības grupas, rakstiet uz e-pastu: zanda.dimanta@llkc.lv un pasākumu kalendārs tiks papildināts.

Biedrība "Dobeles rajona lauku partnerība" ir izdevusi bukletu "Vietējās iniciatīvas grupas Dobeles rajonā".

Zivsaimniecības sadarbības tīkls sagatavojis bukletu "Zivsaimniecības vietējās rīcības grupas Latvijā".

Ja bukletā nepieciešams veikt precizējumus, lūgums informēt Gunu Šulci, sūtot ziņu ar nepieciešamajiem labojumiem uz e-pastu: guna.sulce@llkc.lv

Valsts Lauku tīkls sadarbībā ar biedrību "Latvijas Lauku forums" sagatavojis bukletu "Vietējās rīcības grupas Latvijā".

Ja bukletā nepieciešams veikt precizējumus, lūgums informēt Gunu Šulci, sūtot ziņu ar nepieciešamajiem labojumiem uz e-pastu: guna.sulce@llkc.lv

Apkaimes attīstības rokasgrāmata sniedz informāciju par apkaimes attīstības iespējām pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un aktīviem iedzīvotājiem, lai kopīgi veidotu savu dzīves vidi labāku. Rokasgrāmatā izklāstīts par sadarbības un līdzdalības veidiem, kas ir izmantojami gan lielās pilsētās, gan rajonos, gan arī lauku teritorijās. Grāmatā plaša uzmanība veltīta kopienu fondiem, lauku partnerībām un iniciatīvām lielajās pilsētās.

Iedzīvotāji un pašvaldības grāmatā var gūt praktiskus padomus, kā kopā var paveikt vairāk, lai paši dzīvotu labākā pagastā, pilsētā vai lielpilsētas mikrorajonā.
Rokasgrāmatu izdevis Valmieras novada fonds 2007. gadā. 

Rokasgrāmatas redaktore ir Andra Damberga, autoru kolektīvs – nozaru eksperti Andra Damberga, Inese Danga, Ausma Pastore, Ināra Stalidzāne un Ansis Bērziņš.

Rokasgrāmata "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai: iespējas un pieredze Latvijā" gan teorētiski, gan praktiski pirmo reizi tik plašā apjomā aplūko labdarības un kopienu filantropijas jautājumus Latvijā un arī labas prakses piemērus no citām pasaules valstīm. No vienas puses tas ir apkopojums par līdz šim padarīto, kopš Baltijas-Amerikas partnerattiecību programma atbalsta kopienu filantropiju Latvijā, no otras – tas ir padomu krājums tiem, kas vēlas aktivizēt vietējo sabiedrību, veidot iedzīvotāju forumus, paši vēlas uzņemties lielāku atbildību par darbiem, kas darāmi konkrētā pašvaldībā vai kopienā.

Grāmatas mērķauditorija ir plaša: privātpersonas un uzņēmumi, kas vēlas ieguldīt sabiedrības attīstībā un uzzināt filantropijas labās prakses piemērus,  pašvaldības, kas vēlas iesaistīt iedzīvotājus vietējā attīstībā, nevalstiskās organizācijas – jaunās un esošās labdarības organizācijas, kā arī esošie un jaunveidojamie kopienu fondi. Īsāk sakot visi, kas vien vēlas kopīgi darboties un veicināt attīstību, izaugsmi caur labdarību.

Rokasgramatu izdevis Talsu novada fonds 2006. gadā. Autore – Inese Danga.

Šajā dokumentā ir sniegta informācija par Leader pieeju un ir izskaidrots, kā to var izmantot lauku kopienu attīstībai. Tajā izklāstīta arī pamatinformācija par to, kā Leader
pieeja – Eiropas Savienības (ES) lauku attīstības politikas neatņemama daļa – jāīsteno vietējā līmenī. Šajā dokumentā ietverts Leader koncepcijas apraksts; Leader pieejas galvenās iezīmes; pamatizskaidrojums par to, kā Leader pieeja darbojas uz vietas; kontaktpunkti papildu informācijas pieprasījumiem. 

Šī brošūra ir paredzēta visām tām ieinteresētajām personām lauku teritorijās, kuras vēlas veidot vietējās lauku attīstības pasākumu programmas vai tajās piedalīties. Tie var būt valsts un pašvaldību darbinieki, lauksaimnieki vai citi aktīvi lauku kopienas dalībnieki - visi var piedalīties Leader īstenošanā. Mūsu mērķis ir izskaidrot lēmējiem un iestādēm, jo īpaši jaunajās un topošajās dalībvalstīs, kas ir Leader un kā to izmantot praksē. Turklāt mēs vēlamies parādīt ES lauku kopienām, ka Leader pieeja tām var sniegt iespēju uzņemties iniciatīvu un aktīvi iesaistīties vietējās teritorijās notiekošajās lauku attīstības programmās (un izmantot finansiālo atbalstu, kas ar tām saistīts). Šis dokuments ir iecerēts kā lasītājam viegli uztverama rokasgrāmata. Tajā nav sīki aprakstīti visi Leader iniciatīvas vēstures aspekti, nedz arī ar to saistītie noteikumi un administratīvās procedūras. Informācija par šiem aspektiem ir pieejama citur (šajā dokumentā ir iekļauta kontaktinformācija).