Skaistkalnes–Kurmenes kopiena vēlas kļūt par viedo ciemu

Eiropā patlaban attīstās jauna pieeja vietējā līmeņa teritoriju attīstības plānošanas prakses pilnveidošanai – viedo ciemu (SMART village) pieeja. Kopš 2020. gada tā aizsākusies arī Latvijā. Skaistkalnes–Kurmenes kopiena ir iesaistījusies gan Eiropas, gan Latvijas mēroga viedo ciemu pieejas attīstības pasākumos. SMART abreviatūra veidota no angļu valodas vārdiem specific, measurable, achievable, relevant, time-based, saskaņā ar šo konceptu ciema attīstībai jābūt izmērāmai, sasniedzamai, atbilstošai pieejamajiem resursiem un terminētai (konkrētā laikā īstenojamai).

2019. gada decembrī Eiropā tika uzsākts “Smart Rural 21”  projekts, kas turpināsies līdz 2022. gada jūnijam. Tā mērķis ir veicināt attīstību lauku teritorijās un ieviest viedo ciematu pieejas un stratēģijas visā Eiropā, kā arī izdarīt secinājumus un praksē balstītus pamatojumus politiskas izstrādē viedo ciemu attīstībai un atbalstam.

Projektu koordinē četru pieredzējušu speciālistu komanda, kas darbojas sociālās, ekonomiskās un lauku vides attīstības jomās. Darbā iesaistīti arī 28 valstu eksperti, kas aptver visas ES valstis. Latviju tajā pārstāv LLKC projektu vadītāja Zanda Dimante-Svilpe. Projektu atbalsta Eiropas Komisija.

2020. gadā tika izsludināts konkurss, kura rezultātā projektā tika uzņemti 16 ciemi no visas Eiropas, tostarp Alsungas viedais ciems.

Arī Skaistkalnes–Kurmenes kopiena iesniedza pieteikumu “Smart Rural 21” projektā. Tā ietvaros bija jāveic sava ciema SVID analīze, jāraksturo pašvaldības, NVO un iedzīvotāju attiecības un līderu loma un darbība konkrētā viedā ciema aktivitātēs. Pieteikumā bija jāapraksta vietējās teritorijas attīstības stratēģijas. Nozīme tika piešķirta arī kopienas īstenotiem projektiem, attīstības idejām un sadarbībai ar citām kopienām. Konkursa dalībnieki, tostarp Skaistkalnes–Kurmenes kopienas domnīca, kas pieteikumu vērtējumā nebija starp 16 labākajiem, varēja iesaistīties projekta līdzdalības grupā un piedalīties visos tiešsaistes semināros, diskusijās un darba grupās, apvienojot viedo ciemu pieredzi visā Eiropā. Jau gads ir pagājis, kopš notiek šādas aktivitātes un Skaistkalnes–Kurmenes kopiena tajās piedalās, gūstot jaunas idejas un informāciju, apmainoties ar pieredzi un zināšanās par lauku attīstībai būtiskām tēmām daudzviet Eiropā.

Eiropas Savienība ar LEADER pieeju atbalsta arī dalībvalstīs īstenotus projektus viedo ciemu pieejas attīstībai. Latvijā šāds projekts bija publicitātes kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras rezultātā tika pievērsta uzmanība viedo ciemu koncepta ieviešanas procesam Latvijā. Arī Skaistkalnes–Kurmenes kopiena iesniedza pieteikumu kampaņas ietvaros rīkotajā konkursā, lai kandidētu uz atpazīstamības zīmes "Viedais ciems" saņemšanu, kā rezultātā saņēma uzaicinājumu dalībai Latvijas Lauku kopienu parlamenta viedo ciemu labo prakšu diskusijā, kas notika jūnijā.

Līdz šim Skaistkalnes–Kurmenes domnīca savas kopienas attīstībai nozīmīgu atbalstu ir guvusi ar LEADER pieeju, kas kā finanšu instruments, projektveida pasākumu ietvaros ļauj piesaistīt investīcijas vietējo teritoriju konkurētspējas veicināšanai, lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai. LEADER ir akronīms no franču valodas un nozīmē “saiknes starp lauku attīstības pasākumiem”, tā atbilst sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA). 

Tomēr LEADER vai SMART, lai ko šīs pieejas ietvertu, ir vērtīgas tikai tad, ja laukos ir cilvēki, kuri, neskaitot savu laiku, ir gatavi uzņemties atbildību un rīkoties, lai sakārtotu savu vidi un uzlabotu tās pārvaldību. “Visas “pieejas” ir labas, ja tās cilvēkam pieejamas un izmantojamas” lai cilvēkus vienotu, lai ģimenes varētu dzīvot savās mājās, kopt savu zemi un nopelnīt iztiku,” tā domā Skaistkalnes un Kurmenes aktīvie ļaudis, uz to aicina, motivē un iedvesmo Eleonora Maisaka, lauku tūrisma saimniecības “Upescelmiņi” saimniece, kura, ilggadēji vadot LLKC Bauskas biroju, veicinājusi kopienas kopābūšanu un darīšanu, un tas dod spēku Laimai Indriķei – vides gidei un biedrības “Skaistkalnes sieviešu klubs “Mēmelīte”” vadītājai rakstīt atkal jaunus projektus.

Pirmais kopienu stiprinošais pasākums bija pārrobežu sadarbības projekts “Development of tourism near the border river Memele/Nemunele” (abreviatūra DETOMENE), kas īstenots tūrisma attīstībai pie pierobežas upes Mēmeles/Nemunelis 2005.–2007. gadu laikā starp Bauskas un Biržu rajoniem. Projekta vadošais partneris ir LLKC, partneri: Lietuvas Lauksaimniecības konsultāciju dienests, sabiedriskā organizācija “Skaistkalne” un Biržu rajona vietējās rīcības grupa. Projekta mērķis bija radīt stabilu pamatu tūrisma attīstībai pierobežas upes Mēmele (LV)/Nemunelis (LT) apgabalā, veicinot vietējo iedzīvotāju sociālo un ekonomisko labklājību. Projekta ietvaros ir izveidoti 2 tūrisma kompetenču centri, izstrādāta kopīga tūrisma stratēģija un tūrisma objektu datu bāze, ierīkotas apskates un atpūtas zonas upes krastā, izveidoti apvienošanās tūrisma maršruti, kā arī organizētas darbnīcas un tūrisma ceļvežu un lauku uzņēmēju savstarpējas vizītes. Projektā tika izbūvētas laivu piestātnes Mēmeles upes krastā, gan Latvijas gan Lietuvas pusēs. Projekta ietvaros tika rīkotas vides gidu apmācības ieinteresētajām grupām. Tās apguva un zināšanas turpmāk pilnveido arī Laima Indriķe.

Projekta DETOMENE īstenošanas laikā skaistkalnietes apvienojās biedrībā “Lauku sieviešu klubs “Mēmelīte”” un turpmāk aktīvi piedalās Bauskas rajona lauku partnerības rīkotajos sabiedriskā labuma projektu konkursos, kas tiek īstenoti ar LEADER pieeju. Vecumnieku novada pašvaldība, atbalstot vietējo iniciatīvu, nodrošina līdzfinansējumu projektu ieviešanai.  Tādējādi īstenoti projekti:

- Velosipēdu, slēpju un slidu iegāde – sporta un tūrisma aktivitāšu rīkošanai;

- Tirgus namiņu izbūve – vietējās produkcijas noieta veicināšanai;

- Āra trenažieru izbūve Skaistkalnes ciemata parkā;

- Energoefektīvu apgaismes laternu ierīkošana Skaistkalnes ciemā.

Kopš 2018. gada ar dažāda veida atbalstu tiek īstenots jau trešais Ānes–Mēmels parka un tā teritorijā esošās laivu piestātnes vides sakārtošanas projekts. Pirmo posmu īstenoja pagasta pārvalde, nākamos divus posmus īsteno LSK “Mēmelīte”un Mēmeles ciema iedzīvotāji, apvienojoties darba grupā “Atpūtnieki un darbinieki”.

Upe ir nozīmīgākais šīs puses resurss un augstākā prioritāte vietējo iedzīvotāju vērtējumā. Daudzi pasākumi te saistās ar Mēmeli. Šī gada maijā tika iesniegts pieteikums LIFE GoodWater projektu konkursam „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”. Grantu tika paredzēts izmantot Mēmeles ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai. Gatavību līdzdarbobies projektā bija apliecinājuši daudzi, tā mērķa atbalstītāji – novada dome, pagastu pārvaldes, LLKC Bauskas birojs, Skaistkalnes vidusskola, vietējie uzņēmēji un Skaistkalnes, Kurmenes kopienas domnīca. Tā ietvaros tika paredzēts veikt ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas darbus Mēmeles upes posmos pie Skaistkalnes un Kurmenes ciemiem, kas ietilpst īpaši aizsargājamā biotopā – upju straujteces un dabiski upju posmi.  Mēmele ir arī ekonomiski nozīmīgs ūdensobjekts – vimbu nārsta upe. Eitrofikācija pēdējos gados ir radījusi lielas pārmaiņas – ūdenszāles, niedres un krūmi ir ieņēmuši peldvietas, laivu piestātnes un citādi atpūtai izmantojamus upju un ezeru krastus. Ir izmainīts upes dziļums, platums un gultnes substrāts un struktūra. Izmaiņas skar fizikāli ķīmiskos rādītājus – krāsainība, temperatūra, skābekļa un biogēno elementu daudzums, un  bioloģiskos  rādītājus dažādus ūdenī dzīvojošus organismus. Rezultātā sabiedrība zaudē rekreācijai brīvi izmantojamas teritorijas, savukārt ūdens un krasta augi un dzīvnieki zaudē dzīves telpu – zivis nevar migrēt, lai nārstotu, un daudzu citu dabas procesu normāla norise tiek traucēta. Projekts šajā reizē neguva atbalstu, tomēr domnīca ideju attīsta un pilnveido, lai piedalītos atkal jaunos projektos.

Tikmēr tiek rīkotas talkas Mēmeles krasta sakopšanai Skaistkalnes un Kurmenes ciemos, pulcējot vairākus desmitus vietējo iedzīvotāju. Savukārt laivu piestātnēs un ciematu centros izvietotajos informatīvajos stendos domnīca šogad izvietoja plakātus – reklamējot vietējo mazo ražotāju produkciju un pavēstot par to laivotājiem un tūristiem. Ražotājus pirms tam apzināja un kopienas aktivitāti atbalstīja LLKC un novada domes speciālisti. Plakāta pamatā ir teritorijas karte, kurā norādītas ražotāju atrašanās vietas, bet plakāta lejasdaļā ir saimniecību kontakti un īss apraksts.

Skaistkalnes–Kurmenes kopienas piemērs ir apliecinājums Valsts prezidenta paziņojumos paustajam: “Stipras un savā lokālajā piederības izjūtā un kultūrvēsturiskajā vidē sakņotas vietējās kopienas – mūsu Latvijas pagasti un mazpilsētas – ir mūsu tautas un valsts ilgtspējīgas attīstības pamats (Valsts prezidenta paziņojums Nr. 12, 2020). Ir principiāli svarīgi noteikt, ka latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu identitātes uzturēšana un kultūrvēsturiskās vides ilgtspējīga attīstība primāri ir pašu vietējo kopienu atbildības jautājums. Šajos jautājumos visupirms ir jārīkojas pašiem vietējās kopienās, un tikai tad valstij un pašvaldībām ir pienākums sniegt atbalstu un līdzdarboties (Valsts prezidenta paziņojums Nr. 1. 2021.)

Dace Griķe,
LLKC Bauskas biroja vadītāja

Pievienot komentāru