04., 11.06.2022, LLKC Liepāja | Bezmaksas klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" Dienvidkurzemes novadā

Datums: 
4. Jūnijs, 2022 līdz 11. Jūnijs, 2022
Vieta: 
LLKC Liepāja
Nozare: 

Sestdienās, 2022. gada 4. un 11. jūnijā SIA LLKC Liepājas birojs piedāvā bezmaksas klātienes apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".
Īpaši esam piedomājuši pie darba dienās strādājošo iespējām dalībai mācībās, jo apmācības ieplānotas brīvdienās - sestdienās.

APMĀCĪBU DATUMI:
* 4. un 11. jūnijs no plkst. 10:00 līdz 16:30 - klātienes teorētiskās un praktiskās apmācības Grobiņā, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Mācību norises vieta tiks precizēta.

Mācībās jāpiedalās visas mācību dienas!!!

LEKTORE: LINDA UZULE, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte.

MĀCĪBU TĒMAS:
* Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme. Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
* Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas.
* Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.
* Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to apsaimniekošanas vadlīnijām.

MĀCĪBU DALĪBNIEKI:
Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalities tikai tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Personiski sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096; e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: