Apstiprināta ES meža stratēģija

Jūlija vidū Eiropas Komisija pieņēmusi jauno ES Meža stratēģiju 2030. gadam, kas ir viena no Eiropas Zaļā kursa pamatiniciatīvām un kuras pamatā ir ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam.

Stratēģija nosaka pasākumu kopumu, lai līdz 2030. gadam panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu par vismaz 55% un klimata neitralitāti ES līdz 2050. gadam. Risinot sociālos, ekonomiskos un vides aspektus kopā, Meža stratēģijas mērķis ir nodrošināt ES mežu daudzfunkcionalitāti, un tā izceļ mežsaimnieku galveno lomu.

Meža stratēģija nosaka vīziju un konkrētas darbības, lai palielinātu mežu daudzumu un kvalitāti ES un stiprinātu to aizsardzību, atjaunošanu un noturību. Ierosinātās darbības palielinās oglekļa piesaistīšanu, tādējādi veicinot klimata pārmaiņu mazināšanu. Stratēģija apņemas stingri aizsargāt primāros un vecos mežus, atjaunot degradētos mežus un nodrošināt to ilgtspējīgu apsaimniekošanu tādā veidā, lai tiktu saglabāti būtiski ekosistēmas pakalpojumi, ko sniedz meži un no kuriem ir atkarīga sabiedrība.

Stratēģija veicina klimatam un bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgāku mežu apsaimniekošanas praksi, uzsver nepieciešamību saglabāt koksnes biomasas izmantošanu ilgtspējības robežās un mudina izmantot resursus taupošu koksni.

Stratēģija paredz arī izstrādāt maksājumu shēmas meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem par alternatīvu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, saglabājot neskartas atsevišķas mežu daļas. Cita starpā jaunā Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) paredz iespēju mērķtiecīgāk atbalstīt mežsaimniekus un mežu ilgtspējīgu attīstību. Jaunā mežu pārvaldības struktūra paredz radīt iekļaujošāku telpu dalībvalstīm, mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, rūpniecībai, akadēmiskajām aprindām un pilsoniskajai sabiedrībai, lai apspriestu mežu nākotni ES un palīdzētu saglabāt šos vērtīgos aktīvus nākamajām paaudzēm.

Meža stratēģija paredz pastiprināt mežu uzraudzību, ziņošanu un datu vākšanu ES. Saskaņota ES datu vākšana apvienojumā ar stratēģisku plānošanu dalībvalstu līmenī sniegs visaptverošu priekšstatu par mežu stāvokli un turpmāko attīstību ES. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu, ka meži var pildīt daudzās klimata, bioloģiskās daudzveidības un ekonomikas funkcijas.

Stratēģiju papildina ceļvedis trīs miljardu papildu koku iestādīšanai visā Eiropā līdz 2030. gadam, pilnībā ievērojot ekoloģiskos principus – īstais koks īstajā vietā pareizajam mērķim.

Pēc AG-Press materiāliem sagatavoja Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.