Varakļānu novada z/s “Piekalnes” jaunais saimnieks

GalerijaPrint

Varakļānu pagasta zemnieku saimniecība “Piekalnes” dibināta 2000. gadā. Darbības virzieni ir piena lopkopība un augkopības produkcija: graudaugu un kartupeļu ražošana. Saimnieciskā darbība tika uzsākta piena lopkopībā, graudi tika audzēti lopbarībai. Bet 2005. gadā “Piekalnes” sāka saimniekot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Bioloģiskos cietes kartupeļus sāka audzēt realizācijai 2013. gadā. No 2015. gada graudi tiek audzēti arī realizācijai, pārdošanai bioloģiskās produkcijas pārstrādei. Pakāpeniski tiek palielināts gan slaucamo govju skaits, gan zemes platības. Apsaimniekojamā zeme patlaban ir 91,26 ha. Lauksaimnieciskai darbībai saimniecība izmanto īpašumā un nomā esošu zemi. Graudus sēj 58 ha platībā, cietes kartupeļus 3 ha. Pārējā zemes platība tiek izmantota lopbarības sagatavošanai. Saimniecības ieņēmumi veidojas no piena, lopu, graudu un kartupeļu realizācijas. 2016. gada pavasarī, pāragri zaudējot tēvu, rūpes par saimniecību un ģimeni uzņēmās dēls Kaspars Broks.

Kaspars Broks audzis lauku saimniecībā

Kaspars Broks dzimis un audzis lauku saimniecībā. Sākumā  mācījies Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā un 2013. gadā ieguvis profesiju “Apdares darbu tehniķis”.  Pēc tēva zaudējuma Kasparam bija strauji jāielec lauksaimniecības nozarē un jāsāk saimniekot ar visu atdevi.  Jārūpējas un jāuzņemas atbildība ne tikai par saimniecības  lopiņiem un laukiem, bet arī par ģimenes locekļiem – māsu un vecmammu. Kaspars palīdzējis izskoloties māsai Diānai Brokai – gan absolvēt Varakļānu vidusskolu, gan Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā iegūt divas profesijas: lauku īpašumu apsaimniekotājs un  programmā “Skaistumkopšanas pakalpojumi” kvalifikāciju  SPA speciālists.

Kaspars Broks, vadot z/s “Piekalnes”, sapratis, ka jāiegūst dziļākas  zināšanas lauksaimniecībā, un 2019. gadā absolvējis Malnavas koledžu programmā Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, tā iegūstot 1. līmeņa augstāko izglītību lauksaimniecībā.

Saimniecība kopš dibināšanas ir Madonas biroja klients

Z/s “Piekalnes” kopš saimniecības dibināšanas ir LLKC Madonas konsultāciju biroja grāmatvedības, ekonomikas, augkopības un lopkopības klients. Grāmatvedības pakalpojumus tai jau 15 gadus sniedz konsultante Diāna Zubareva.

Kaspars Broks 2016. gada pavasarī pārņēma mantojot saimniecību kā jaunais lauksaimnieks. Madonas biroja  ekonomiste Signe Gailuma sadarbībā ar z/s “Piekalnes” iesniedza projektu “Ieguldījumi pamatlīdzekļu iegādei zemnieku saimniecības “Piekalnes” modernizēšanai” Lauku attīstības plāna apakšprogrammā “Atbalsts jaunajam lauksaimniekam uzņēmējdarbības uzsākšanai”. LAD to apstiprināja, un tika piešķirts ELFLA atbalsts tehnikas iegādei. Saimniecībai  izveidots savs tehnikas parks. Bioloģiskos graudus pārdod SIA “Scandagra Latvia” un AS “Dobeles dzirnavnieks”, VAKS. Realizējot jaunā lauksaimnieka projektu, Kaspars saprata, ka jāpiesaista ES atbalsts, jāraksta projekti, lai varētu straujāk attīstīt ražošanu, modernizēt saimniecības nozares. Secināts, ka nepieciešams palielināt tehnikas parku ar lielākas jaudas tehniku. 2022. gadā tika iesniegts projekts “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Lai varētu veikt visus nepieciešamos agrotehniskos pasākumus optimālos termiņos, ir nepieciešams modernizēt un paplašināt tehnikas parku. Ienākumi saimniecībā ir tikai no lauksaimniecības nozares.

Audzē vairākas graudaugu kultūras

Saimniecībā graudus audzē 58 ha platībā, sējot sekojošas kultūras: ziemas kvieši, vasaras mieži, tritikāle, zirņi un auzas. Vidējā graudu raža ir 1,8–3 t/ha, vidēji saražo 120 t sezonā. Kartupeļi tiek audzēti cietei 3 ha platībā. Vidējā raža 13–15 t/ha, saražo 45 t. Tiek sēti 17–20 ha zirņu, kuri tiek izmantoti gan lopkopībā proteīna barības ieguvei, gan pārdoti bioloģiskās pārtikas ražošanai un pārstrādei. Graudi līdz realizācijai tiek uzglabāti saimniecībā, tiek sēti no saimniecības sēklas materiāla, pēc nepieciešamības sēkla tiek iepirkta. Liela nozīme tiek piešķirta pareizai augu maiņas izvēlei. Pesticīdus un herbicīdus nelieto, lai panāktu ražīguma apjomu un iznīcinātu nezāles. Tāpēc tiek lietota aršanas tehnoloģija. Aršana ir galvenais augsnes apstrādes veids, jo īpaši bioloģiskajā saimniecībā. Aršanu veic gan pavasarī, gan rudenī, tas palīdz apvērst augsnes aramkārtu (velēnu) un uzirdina to. Aršana atjauno augsnes drupināto struktūru, uzlabo augsnes ūdens, siltuma un gāzes apmaiņas režīmu, veicinot mikroorganismu darbību un nodrošina vēl citus augsnes auglību noteicošos apstākļus. Pēc tam augsne vai nu tiek diskota, kultivēta, veicot sēju. Iesniegtā projekta ietvaros ir  paredzēts iegādāties jaunu kultivatoru, kurš palīdzēs uzrušināt aparto augsnes virskārtu, un ar šī tipa kultivatoru varēs strādāt pa rugāju tīrumu, piemēram pēc zirņiem. Arī graudu piekabe, ko plānots iegādāties, ir universāla un tiks izmantota graudu transportēšanai, piekabes papildaprīkojumu varēs lietot arī lopkopībā, transportēt skābsiena un siena ruļļus. Tā kā saimniecība strādā ar bioloģiskām metodēm, ir jāiegādājas sējuma ecēšas, kas ļaus apkarot nezāles un tiks izmantotas ganību un sējumu ecēšanai, uz tām ir iespēja uzstādīt arī sīksēklu sējmašīnu, tāpēc būs iespēja arī piesēt ganības un graudu tīrumos zālāja pasēju.

Attīstīta lopkopības nozare

Z/s “Piekalnes” ir arī attīstīta lopkopības nozare. Patlaban  izveidots piena liellopu ganāmpulks ar 24 liellopiem, tai skaitā 15 slaucamas govis un 9 dažādu vecumu jaunlopi ganāmpulka ataudzēšanai. No saimniecības laukiem sagatavo sienu un skābsienu piena liellopu ganāmpulka vajadzībām. Lopus pārdod Liellopu izsoļu namam, SIA “Senlejas”. Govis tiek slauktas divas reizes dienā. Tās tiek turētas piesietā turēšanā, ziemā tiek nodrošinātas pastaigas, vasarā – ganības. Gadā no govs vidēji izslauc 6000 kg piena. Govis tiek barotas ar saimniecībā saražoto lopbarību, papildus tiek iepirkta melase, minerālbarība un sāls. Iegūtās teles tiek ataudzētas ganāmpulka atražošanai. Saimniecībai ir sava lopbarības sagatavošanas tehnika. No saimniecības laukiem sagatavo sienu un skābbarību piena ganāmpulka vajadzībām. Izmanto rituļtehnoloģiju.

Papildina zināšanas

Šogad Kaspars ir iestājies un papildina zināšanas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžā profesionālās augstākās izglītības programmā Augkopība. Z/s “Piekalnes” piedalās programmā “Laukiem zelt”,  kuru īsteno LLKC, un ir viena no 100 saimniecībām, kas darbojas šajā programmā. Sadarbojas ar SIA “Bioefekts”, kas rada un ražo mikrobioloģiskus produktus jau 30 gadus. Kaspara saimniecībā ir ierīkoti izmēģinājumu lauki, joslas, kur tiek izmēģināta SIA “Bioefekts” un  SIA “BIO-INDUSTRIJA“ preparātu iedarbība uz graudaugiem un zirņu sējumiem, uz sēklu apstrādi. Sadarbībā ar Vidzemes/Latgales reģiona lauksaimniecības konsultanti agronomi Alisi Lutinsku  2022. gada vasarā tika analizēta saimniecībā esošā audzēšanas shēmā – kontrole ar mikrobioloģisko SIA “Bioefekts” mēslojumu.

Turas sīksti uz savas zemes

Kaspars uzskata, ka ir  jāiegulda līdzekļi zemes pirkšanai, jo jākļūst neatkarīgākam no nomas līgumiem. Kaspars Broks ir aktīvs zemnieks, kurš nemitīgi mācās, pilnveidojas un iesaistās dažādos projektos un izmēģinājumos. Apmeklē LLKC rīkotos informatīvos, izglītojošos seminārus, piedalās mācību programmās un saimniecību apmeklējumu pasākumos, lauka dienās, demonstrējumu semināros.

Jautāts par nākotnes plāniem, Kaspars dedzīgi stāsta par augsnes auglības celšanu, par kvalitatīvas bioloģiskās produkcijas iegūšanu, par augstražīga ganāmpulka palielināšanu un izkopšanu, jo jau pagājušā gadā līdz vēlam rudenim renovēja un labiekārtoja slaucamo govju kūti, tā atvieglojot ikdienas darbus. Kasparam saimniekot palīdzot arī māsa Diāna ar draugu Kristapu. Un, protams, vecmamma, ar kuras atbalstu Kaspars  varējis uzsākt veiksmīgi saimniekot. Viņš atzinīgus vārdus velta saviem draugiem, kuri viņu kā lauksaimnieku ir atbalstījuši gan morāli, gan, pieskrienot palīdzēt saspringtos darba periodos. Paldies viņiem par izpalīdzēšanu, par pleca sajūtu svarīgos brīžos. Kaspara teiktajā ieklausoties, var saprast, cik daudz jaunais lauksaimnieks mācās un zināšanas iespēju robežās cenšas izmantot savas saimniecības attīstībā.

Viņš pats saka, ka nav laika apcerēt nākotnes plānus, ir neatlaidīgi jāstrādā un jāattīsta saimniecība, nav laika padoties. No Kaspara nedzirdēju nevienu vārdu par piena krīzi vai par kādām citām grūtībām. Kaspars turas sīksti uz savas zemes un ar savu izturību ir piemērs citiem jauniešiem mūsu pusē. Lai Kasparam neizsīkstošs darba spars un vēlme mācīties arī turpmāk!

Anita Briška,
LLKC Madonas konsultāciju biroja

uzņēmējdarbības konsultante

Foto: no saimniecības “Piekalnes” arhīva

Foto galerija: 

Pievienot komentāru