Lietderīgs mācību brauciens uz Prāgu Čehijā

GalerijaPrint

Viss aizsākās 2021. gada rudenī, ievadot sarunas par iespēju doties uz Čehiju mācību braucienā. Tā šķita ļoti laba iespēja  redzēt un daudz jauna iemācīties par šīs valsts  lauksaimniecībā pielietotajām tehnoloģijām un virzieniem, uz  kuriem tā tiecas. Izlēmu doties uz Čehijas Dzīvības zinātņu universitāti Prāgā, kuras nosaukums tā mainīts pēc angliskās versijas 2007. gadā.

Universitātei ir vairākas fakultātes, kurās māca plaša profila speciālistus lauksaimniecībā un ar to saistītās jomās.

Vides zinātņu fakultāte piedāvā programmas, kas saistītas ar vides modelēšanu, ainavu plānošanu, dabas aizsardzību un ģeozinātnēm.

Ekonomikas un vadības fakultātē tiek piedāvāti kursi, kas saistīti ar lauksaimniecības uzņēmumu vadību, lauku un ārpuspilsētas uzņēmumu vadību un ekonomiku, tai skaitā finansēm, bankām, apdrošināšanu, IT, tirdzniecību, lauku un reģionālo attīstību un citiem ar lauksaimniecības uzņēmumu vadību saistītiem jautājumiem.

Agrobioloģijas, pārtikas un dabas resursu fakultātē tiek piedāvāti kursi, kas saistīti ar tradicionālajām augkopības un lopkopības jomām, dabas resursiem un vidi.

Meža un koksnes zinātņu fakultātē tiek piedāvāti kursi, kas saistīti ar mežsaimniecību, medību teritoriju apsaimniekošanu un kokrūpniecību. Fakultāte strādā ar teorētiskiem un lietišķiem pētījumiem mežsaimniecības, kokrūpniecības un savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanas jomā.

Inženieru fakultātes absolventi ir rūpniecības inženieri, kuri strādā ar tehnoloģijām, mašīnām un ražošanas iekārtām izmantošanai lauksaimniecībā, dārzkopībā, mežsaimniecībā un citās saistītās nozarēs.

Tropu lauksaimniecības zinātņu fakultāte (iepriekš saukta par Tropu un subtropu institūtu) piedāvā kursus, kas koncentrējas uz tropu lauksaimniecību, lauku attīstību un dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu tropos.

Izglītības un konsultāciju institūts ir neatkarīga pedagoģiska un zinātniska institūcija, kas specializējas lauksaimniecības un mežsaimniecības apmācībā un sniedz konsultantu pakalpojumus.

Fiziskās audzināšanas nodaļa ir neatkarīga universitātes nodaļa, kas nodrošina studentu fizisko sagatavotību.

Šīs fakultātes atrodas visas vienā vietā, veidojot studentiem savu vidi – atsevišķu pilsētiņu, kurā dzīvot un mācīties. Universitātes teritorija ir plaša, tajā atrodas ne tikai fakultātes, bet arī dienesta viesnīcas un  sporta komplekss, kurā ir liela sporta zāle, baseins, apkārt tenisa, basketbola, volejbola un citu sporta veidu laukumi. Teritorijā ir arī mini zoo, kurā dzīvo truši, vistas, cūkas, aitas, kazas, alpakas un pat govis ar teļiem, kā arī botāniskais dārzs un citas saistošas vietas un objekti. Studentu atpūtai ir izveidotas kafejnīcas un centra laukumā izlikti soliņi, kur var apsēsties un izdzert kafiju vai papusdienot. Darbojas arī universitātes suvenīru, pārtikas, gaļas veikali, sporta bāri un klubs. Universitātes teritorija ir pārdomāta un tajā iekļauts pilnīgi viss, ko studentam vajag.

Mana specialitāte ir saistīta ar inženierzinātnēm, tādēļ mācījos Inženieru fakultātē.

Roboti un manipulatori

Mācījāmies par sensoriem un robotu pielietošanu lauksaimniecības nozarēs, piemēram, kā robots spēj noteikt augļa gatavību siltumnīcās vai speciāli izveidotos dārzos. Robota izveidotais dizains un veiktspēja ir piemērota dažādu lauksaimniecības produktu novākšanai un to analizēšanai. Laboratorijās veidojām elektroniskās shēmas un analizējām dažādu sensoru darbību, eksperimentējām un izdarījām secinājumus, vai rādījumi ir pietiekami, lai šos sensorus varētu izmantot izpildmehānismos un ierīcēs.

Datorgrafika un dizains

Strādājām dažādās programmās, ko izmanto inženierijā, piemēram, Matcad un Matlab, kurās aprēķinājām dažādus matemātiskus piemērus, veidojām grafikus un pildījām lektora dotos uzdevumus par mehāniskajiem aprēķiniem. Piemēri vairāk bija par materiāla pretestību liecē, vērpē, spiedē un pārējos ietekmējošajos faktoros, kurām bija jānosaka epīras, vai šie pieliktie spēki un balsta punkti būs pietiekami izturīgi, ja izveidosim šādu salikumu dzīvē. AutoCad programmā rasējām dažādas detaļas, kuras bija jāveido trīs dažādos skatos un vienā šķērsgriezuma skatā, pievienojot apzīmējumus un izmērus, ko ieguvām no reālām detaļām. Autodesk Inventor bija programma,  kurā veidojām detaļas un tās savienojām ar citām, lai varētu vizualizēt mehānismu salikumu. Viens no uzdevumiem bija uzrasēt motoru, kuru, atainojot šķērsgriezumā, varēja redzēt, kā kustās vārsti un virzuļi, ieslēdzot motoru darbībā ar programmas palīdzību.

Pēdējais darbs bija pēc brīvas izvēles, ko vēlies sakombinēt, lai veidotos šī saliktā kustība. Izvēlējos veidot mašīnas pacēlāja mehānismu.

Automatizācija

Mācījāmies par Siemens kontrolieriem, kā tos programmēt un kādi ir to darbības principi: ko iespējams kontrolēt un ko izmantot lauksaimniecībā. Kontrolieru darbības princips ir saņemt no sensoriem informāciju un attiecīgi to nodot tālāk izpildītājai ierīcei vai izpildmehānismam, kas šo darbu veic. Lauksaimniecībā šos kontrolierus izmanto fermu kompleksos, lai regulētu piemērotu iekšējās vides klimatu. Sensors fiksē pārāk augstu temperatūru un šo rādītāju nodod kontrolierim, kas attiecīgi ieslēdz ventilatorus vai atver plašāk žalūzijas, tāpat notiek ar apgaismojumu, dienas laikā apgaismojums nav nepieciešams un kontrolieris to atslēdz, bet satumstot sensors nodod informāciju un gaisma ieslēdzas. Visas nepieciešamās funkcijas var vadīt ar viena kontroliera palīdzību. Paralēli bija jāapgūst kodu rakstīšana un rēķināšana gan uz papīra, gan šo kontrolieru programmētajās valodās un shēmās.

Inženiertehniskie procesi

Pildījām praktiskos darbus saistībā ar tehnikas izmantošanu lauksaimniecībā. Rēķinājām dažādus parametrus saistībā ar traktortehnikas degvielas patēriņiem, par tehnikas piemērotību traktoriem, apstrādājot dažādas augsnes struktūras, noteicām kritisko slieksni tehnikai – vai izvēlētā tehnika ir piemērota konkrētajam traktoram, aprēķinājām darba ražīgumu un citus parametrus. Pārrunājot ar lektoru šīs nianses, ieguvu papildu materiālus un Čehijas lauksaimniecības izmaksu un aprēķinu rīkus, kas varētu noderēt Latvijas lauksaimniekiem. Šajos materiālos ir atrodami dažādi lauksaimniecības un pārtikas ražošanas standarti, ko var izmantot, lai pieņemtu dažādus lēmumus primāro lauku saimniecību līmenī – ekonomiska rakstura vispārīgie rādītāji, informācijas analīzes iespējas par augkopību, lopkopību, pārtiku un dzīvnieku barību, lauksaimniecības tehniku, lauksaimniecības ēkām, audzēšanas tehnoloģijām un citām.

Precīzā lauksaimniecība

Šajās lekcijās pārrunājām dažādas precīzās lauksaimniecības tendences, ar ko būtu nepieciešams sākt un kā attīstīt precīzo lauksaimniecību savā saimniecībā. Doc. Ing. Milans Krouliks,  strādājot praktiski šajā jomā, varēja dalīties ar ļoti daudziem  pieredzes stāstiem, kā arī iepazīstināja mūs ar universitātes  laboratorijām, kurās veic jaunus pētījumus un ar kolēģiem veido jaunas iekārtas lauksaimniecībai. Jaunākais izstrādājums, pie kā lektors strādāja, bija kvadricikls, kas aprīkots ar dažādiem sensoriem un kamerām, kā arī ar GPS aprīkojumu, lai spētu identificēt augļu dārzos ābeles un uz katra dzinuma noteikt iespējamo augļu daudzumu. Laboratorijā atradās arī zāles pļāvēja traktors, kas bija aprīkots ar dažādiem sensoriem un kamerām tā, lai šis traktors spētu darboties automātiskajā režīmā, kā arī izmantot to manuālajā režīmā zāles pļaušanai. Apskatījām un uzzinājām daudz jauna par planieriem, droniem, robotu harvesteriem, dažādām robottehnikām, ko izmanto lauksaimniecībā. Kopā ar pasniedzēju apskatījām universitātes tuvumā esošās platības un izmēģinājām dažādus veidus augsnes parauga noņemšanai, kā arī to, kā noteikt konkrētā parauga koordinātas, vadoties pēc GPS iekārtām. Datus apkopojot un apstrādājot, spējam izveidot precīzu karti, lai varētu sākt strādāt ar precīzajām lauksaimniecības mašīnām. Bijām aizbraukuši uz  saimniecību, kurā lektoram bija jāsniedz konsultācija saimniekam, tādā veidā varējām novērot, kā strādā precīzās tehnoloģijas smidzinātājs, kā arī apskatīt saimniecības apstrādātos laukus.

Gaļas pārstrāde un tehnoloģijas

Šajā kursā, kā arīlekcijās par lauksaimniecībā saražotās produkcijas uzglabāšanu bija ļoti interesanti klausīties un apgūt šo mācību virzienus. Lekcijas pasniedza lektors D. Ing. Ph. Jirži  Bradna. Runājām par dzīvnieku labturības prasībām pirms kaušanas un pareizu liemeņa uzglabāšanu. Tika doti dažādi materiāli, lai varētu iepazīties ar šo jomu vēl tuvāk. Šo priekšmetu ietvaros apskatījām augstskolas laboratorijas, kurās ir izveidoti dažādi maketi, miniatūras kaltes modeļi u. c., lai vieglāk būtu uztvert un saprast to darbību. Vienā no laboratorijām lektors stāstīja, ka šobrīd norisinās intensīvi pētniecības darbi lauksaimniecības pārpalikuma materiālu pārstrādei kurināmajā materiālā. Pētnieciskie darbi vērsti uz siltumatdevi un to, cik efektīvi varētu ar laiku izmantot pilnīgi visu no lauksaimniecībā saražotā. Veidojot dažāda izmēra granulas un briketes, tās ievieto attiecīgā iekārtā, ar kuras palīdzību var reģistrēt datus.

Universitātei sava alus darītava

Papildus Tehniskajā fakultātē ir izvedota alus darītava. Uzzināju daudz jauna par iekārtu darbības principiem, par to nepieciešamību un uzglabāšanu. Pašā brūvētavā tiek brūvēti divi gaišā un viens tumšā tipa alus. Tā kā tiek veidots dzīvā tipa alus, tad saražotais daudzums ir pareizi jāuzglabā un jāpatērē divu  nedēļu laikā pēc atvēršanas.

Lielākajā Čehijas maizes ceptuvē

Tikām arī uz vienu no lielākajām maizes ceptuvēm Čehijā PENAM. Šajā ražotnē  izveidotas vairākas līnijas, kurās tiek gatavota un cepta maize lielos apjomos. Tiek ražota kukulīšu maize un tostermaize. Process iesākas, operatoram izvēloties maizes klaipu daudzumu, programmā to ievadot, automātiski tiek sajaukta mīkla. Kad mīkla gatava, tā tiek atpūtināta uz noteiktu laiku un pildīta speciālās veidnēs, kuras pēc konveijera principa virzās cauri krāsnij. Tālāk jau maize tiek atdzesēta dzesēšanas kamerā, kura rotē, un maizi pārvieto uz augšējo punktu. Attiecīgi pēc atdzesēšanas maize tiek sagriezta un safasēta. Izbrāķētos kukulīšus operatori novirza konteineros, tāpat atgriezumus, kas paliek pāri no maizes. Šos pārpalikumus atdod zemniekiem, kuri labprāt tos izmanto savu dzīvnieku ēdināšanā. Maizes fasēšana un ievietošana kastē ir efektīvi ātra, jo uz ražošanas līnijas visu paveic robots. Interesanti izveidota bija uzglabāšanas un pasūtījuma saņemšanas vieta. Katram kurjeram bija zināmi numuri no sistēmas, kuras kastes kam ir jāpiegādā. Milzīgajā zālē virs attiecīgā pasūtījuma bija monitors, kas norāda pasūtījuma numuru un pasūtītāju, kam jāpiegādā.

Sena, bet joprojām dzīva cukurfabrika

Ļoti interesanta ekskursija bija lielākajā Čehijas cukura fabrikā. Lai gan, kad apskatījām pašu ražotnes teritoriju, tur norisinājās  remontdarbi, bet redzējām tāpat ļoti daudz. Pats vadītājs mums pastāstīja par teritoriju, par iekārtām un to darbību. Kara laikā šī ražotne necieta, bet to pārņēm vācieši savām vajadzībām, tāpēc šī rūpnīca izdzīvoja. Kad vācieši pameta šo apgabalu, viņi atstāja visu tehniku un iekārtas, kas tad palika pašiem čehiem, kuri tās izmantoja un atsāka ražot cukuru sev. Zemnieki izaudzēja cukurbietes, kuras nogādāja līdz ražotnei. Tālāk šīs cukurbietes mazgāja un sagrieza ar speciālām iekārtām. Ar konveijera palīdzību šo sagriezto masu novirzīja tālāk. No sagrieztām cukurbietēm, cik nu vien bija iespējams, ieguva sulu, kuru pēc tam, termiski apstrādājot, izveidojās vairāku veidu sīrupi. Sīrupu novirza tālāk specīālā iekārtā, tas maina savu agregātstāvokli un kristalizējas, veidojot baltus kristālus, kurus mēs dēvējam par cukuru. Tālāk to novirza uz fasētavu un tad jau uz veikaliem. Bija iespēja arī apskatīties fabrikas muzeju, iegūt daudz informācijas par cukurbietēm un to audzēšanu, kā arī apskatīties vecās tehnoloģijas un tehniku speciāli izveidotajā angārā. Lielākā daļa no iekārtām vēl ir funkcionējošas un tās iespējams izmantot darbībā.

Alus brūvēšana lielos apjomos

Biju vēl aizbraucis apskatīties uz PilsnerUrquell alus darītavu, kā alu brūvē lielos apjomos. Tad mums arī izstāstīja visu iekārtu un procesu darbību. Izstaigājot šo alus darītavu, uzzināju daudz jauna par iekārtām, kuras izmanto alus tapšanā, ar ko process sākas un ar ko beidzas, līdz alus nonāk veikalu plauktos vai pie  bāra letes. Protams, iekārtas ir mainījušās un modernizējušās, bet pati ēka ir saglabājusi savu vēsturisko izskatu. Gatavā alus glabātava ir zem liela klints akmens, kas neļauj siltumam tik viegli iekļūt un padara šo telpu par ideāli piemērotu dzesētavu ar mazām izmaksām. Izstaigājām sastāvdaļu sajaukšanas telpu, raudzēšanas, filtrēšanas un uzglabāšanas, kā arī uzpildīšanas telpas, kuras izrādīja un apraksturoja pats darbu vadītājs.

Ciemos pie lielražotāja

Lektoram bija nepieciešams braukt uz kādu saimniecību ievākt datus, un mūs paņēma līdzi apskatīties un uzzināt kaut ko jaunu, kā strādā kalte ar pašražotu biogāzes enerģiju. Apskatījāmies iekārtas, kas automātiskajā režīmā pārvieto zaļbarības masu uz speciālu tvertni, kur tā tiek novirzīta pa caurulēm tālak uz lieliem baseiniem. Kā arī apskatījāmies kalti, attīrīšanas un transporta iekārtas, glabāšanas torņus un to tehniskos risinājumus. Lektors pastāstīja par to darbību un materiāla pārvietošanos pa to. Pats saimnieks stāstīja, ka esot aptuveni 5400 ha liela saimniecība, kurā viņš darbojas vairākus gadus un vairākos lauksaimniecības novirzienos. Viņam papildus bez kaltes un biogāzes ir attīstīta plaša kūltūraugu audzēšana – kvieši, mieži, rapsis, lucerna, kukurūza, ilggadīgie zālāji, zālāju sējumi un citi kultūraugi, dārzkopības sektors, kurā ir siltumnīcas ar dažādiem dārzeņiem. Papildus audzē kartupeļus, burkānus un sīpolus. Iesaistījies arī lopkopības sektorā, ar ~500 piena govīm, ~450 govīm atražošanai, ~400 cūkām un ~350 cūkām atražošanai. Kopējais darbinieku skaits pārsniedz 115 cilvēkus. Saimniecība liela, bet redzējām tikai tās vienu daļu.

Iepazīt skaisto Čehiju

Protams, bez mācībām bija arī brīvais laiks, kuru mēs centāmies pēc iespējas vairāk aizpildīt, iepazīstot Prāgu un tās apkārtni. Nedēļas nogalēs devāmies apskatīt dažādas kūltūrvēsturiskas vietas, parkus, brīvdabas takas, kalnus, muzejus un arī vietējos bārus, bet tos apmeklējām salīdzinoši maz, jo šīs izklaides vietas  parasti atstājām pēdējā plāna punktā, bija tik daudz cita interesanta.

Čehijas paradīzi jeb “Czeski Raj” ir vērts redzēt – iespaidīgie akmens krāvumi egļu mežā ir brīnišķīgi. Troskas pils valdzina ar savu kādreizējo viduslaiku varenību, kas tagad tiek atjaunota. Svētā Vīta, Vāclava un Adalberta metropoles katedrāle ir lielisks gotiskās arhitektūras paraugs, šī ir lielākā un varenākā baznīca valstī. Apskatījām arī Spoku leģendu muzeju, Nacionālo mākslas muzeju, Dabas zinātņu un vēstures muzeju, Intīmpreču muzeju, Prāgas centra laukumu ar astronomisko pulksteni, kā arī aplūkojām vēsturiskās celtnes, izstaigājām plašos un skaistos parkus, aplūkojām arī Petrin torni, kurā varēja uzkāpt un redzēt visu pilsētu no augšas. Apceļojām arī tuvākas un tālākas pilsētas, bijām apbrīnot Brno, kas ir otra lielākā Čehijas pilsēta, tās skaistās celtnes un izveidotos parkus.

Man personīgi bija liels prieks, ka tika dota šāda iespēja – mācīties Čehijā, kur es varēju apgūt daudz jauna, redzēt un arī piedzīvot, kas noteikti noderēs manā turpmākajā darbā LLKC. Liels paldies ģimenei, kolēģiem, ceļa biedriem un visiem pārējiem, kas sniedza atbalstu tiekties uz priekšu.

Pēteris Zelčs,

LLKC Inženiertehniskās nodaļas lauksaimniecības/mehānikas inženieris

Foto galerija: 

Pievienot komentāru