Izglītība

Ar laipnu Lielbritānijas Lauksaimniecības un dārzkopības attīstības pārvaldes (AHDB) atļauju LLKC ir iztulkojis un sagatavojis publicēšanai
e-izdevumu “Kviešu audzēšanas rokasgrāmata”.

Rokasgrāmatas mērķis ir veicināt izpratni par kviešu veiksmīgu audzēšanu. Mērījumi, datu apkopošana un analīze ir ļoti svarīgi labai kultūraugu audzēšanas pārvaldībai un mācībām. Audzētājam ne tikai jāveic nezāļu, kaitēkļu un slimību noteikšana un to postīguma izvērtēšana, bet arī jāvērtē kultūraugu stāvoklis un sējums kopumā. Pēc tam kultūraugu attīstību, struktūru un galīgo rezultātu var salīdzināt ar izvirzītajiem kritērijiem vai jauniem mērķiem. Kultūraugu attīstību un ražas potenciālu ietekmē laikapstākļi un pielietotie agrotehniskie pasākumi. Zinot un izvērtējot pieejamos resursus, audzētāji var noteikt, vai sasniegtā augstākā vai zemākā raža ir laikapstākļu vai agrotehnisko pasākumu dēļ.

Kultūraugu novērtējumam jābūt objektīvam un, ja iespējams, izmērāmam. Šajā rokasgrāmatā ir sniegti rādītāji, ar kuriem var noteikt gaidāmās ražas potenciālu un novērtēt, uzraudzīt kultūraugu attīstību. Tajā arī paskaidrots, kā rādītāji ir savstarpēji saistīti un kā tos var ietekmēt ar audzēšanas tehnoloģiju.

Izdevuma autortiesības pieder AHDB, un izdevums latviešu valodā tapis ar tā atļauju, izmantojot “Atbalsts lauksaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu pilnveidošanai” atbalstu.

Informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

LLKC Apgādā tapis elektronisks mācību materiāls “Bišu saimes bioloģija”, kura sastādītāja un teksta autore ir Profesionālās izglītības kompetences centra Ogres tehnikums skolotāja Anita Svoka.

Mācību materiāls veidots atbilstoši profesionālās izglītības standarta prasībām. Bišu saimes bioloģijas teorija un pašpārbaudes testi šajā mācību materiālā atbilst profesionālās tālākizglītības programmas mācību satura struktūrai.

Kā norāda gŗāmatas autore, tās mērķauditorija ir tālākizglītības programmas “Biškopība” kursanti, Latvijas Biškopības biedrības profesionālās pilnveides kursu klausītāji, pasniedzēji, lauksaimniecības nozaru profesionālo skolu audzēkņi, pedagogi, tā izmantojama arī kā mācību līdzeklis augstskolā agronomijas, vides zinātnes un dabas aizsardzības studiju programmās. Mācību materiāls paredzēts gan individuālam mācību darbam nodarbībās, gan veicot patstāvīgos darbus un mājasdarbus. Izglītojamie mācību vielu var apgūt skolotāju vadībā, kā arī patstāvīgi, studējot mācību materiāla tekstu un ilustrācijas.

Mācību materiāla mērķis ir sniegt informāciju par bites anatomiju un fizioloģiju, uzturu, vairošanos, bišu saimi, mājokli un bišu saimes darbību gada laikā.

Pašpārbaudes testu dažādu grūtības pakāpju uzdevumos ietverti mācību satura svarīgākie jautājumi. Testu izpilde sekmēs mācību satura izpratni, rosinās izmantot vēl citus uzziņas avotus.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

Valsts aģentūra "Akadēmisko programmu aģentūra" sāk jūs uzrunāt ar jaunu informatīvo biļetenu, kas stāstīs par visu, kas attiecas uz Eiropas sadarbību izglītībā Latvijā. Mūsu pārziņā ir lielākā daļa šīs sadarbības pasākumu, un tajos arī centīsimies regulāri sniegt jums ieskatu. Mēs atradīsim iespējas un veidus, kā informēt jūs arī par tiem pasākumiem, kurus šajā jomā koordinē citas iestādes vai kuri Latvijā pagaidām vēl nenotiek, bet kuros būtu noderīgi iesaistīties vai par kuriem jums būtu noderīgi uzzināt. Eiropas sadarbība šajā kontekstā nozīmē gan sadarbību Eiropas valstu starpā, gan Eiropas valstu sadarbību ar citiem kontinentiem.