16. Investīciju pasākumi

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi Skaidrojums
1. Kad plānoti jaunā plānošanas perioda projektu uzsaukumi (mazie, jaunie lauksaimnieki, Leader un citi), vismaz provizoriski, un kādi tieši projektu uzsaukumi plānoti 2023. gadā?

Atbild ZM:
2023.gadā plānots uzsākt īstenot gandrīz visus lauku attīstības atbalsta pasākumus.

Indikatīvi plānotās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas:
- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem LA6 – III ceturksnis;
- Atbalsts investīcijām mazās saimniecībās LA5 – III ceturksnis;
- Leader pieejas īstenošana LA19 – sākot ar 2023.gada oktobri/novembri;
- Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādei, meliorācijai – 2024.gada sākums;
- Atbalsts aizdevumiem mazām, vidējām saimniecībām – III ceturksnis.

2023-01-02

2.  Vai 2023.gadā tiek plānoti finansiālie atbalsti meža un lauksaimniecības lauku meliorācijas atjaunošanai fiziskām personām?

Atbild ZM:
KLP stratēģiskajā plānā nav paredzēts atbalsts fiziskām personām meža un lauksaimniecības lauku meliorācijas atjaunošanai. 
Atbalsts paredzēts pašvaldību koplietošanas meliorācijas sistēmu tiesiskiem valdītājiem, kā arī valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam.

SVARĪGI - Atbalsts meliorācijai ir investīciju pasākums un nav saistīts ar tēmu "13. Atbalsts meža kopšanai un atjaunošanai."

2023-01-09

3. Vai šogad būs valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai?

Atbild ZM:
Jā, arī šogad būs iespēja saņemt valsts atbalstu īstermiņa aizdevumu veidā, atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 26. aprīļa noteikumiem Nr.260 “Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā”. Noteikumu pilns teksts pieejams šeit
2023-01-18

4. Vēlos noskaidrot kādas prasības tai skaitā izglītībai būs lai saņemtu atbalstu mazajās lauku saimniecībās domāts 15000 EUR?

Atbild ZM:
Šobrīd jaunie Ministru kabineta noteikumi par plānošanas periodu 2023. – 2027. ir izstrādes stadijā un tos plānots publiskot sabiedriskā apspriešanā Tiesību aktu projektu publiskajā portālā www.tap.gov.lv, kur attiecīgi varēs iepazīties ar detalizētiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī var sekot līdzi ZM mājas lapas sadaļai KLP 2023-2027, LV tiesību akti.

Papildus vēlamies informēt, ka ir būtiski grozījumi mazo lauku saimniecību atbalstam salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, t.i., mazajām lauku saimniecībām paredzēts investīciju veida atbalsts vienkāršotā veidā. Pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumos izglītība vai konsultanta obligāta iesaiste vairs netiks prasīta un atbalsta summa būs no 5 000 līdz 30 000 EUR ar atbalsta intensitāti no 50% - 85%.

Ar vispārīgiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem var iepazīties KLP stratēģiskā plāna LA5 “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās” intervences aprakstā.

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārta indikatīvi plānota 2023.gada III ceturksnī.
2023-01-18

5. Vai notiek diskusijas un kāda ir iespēja, ka atbalsta programmās būs iespēja iegādāties saimniecības, kuras apgrozījums ir lielāks par 150 tūkst., daļu? Pēc būtības vai būs iespējams dalīt saimniecību.

Atbild ZM:
Atbalsta programmas ietvaros noteikts ierobežojums – uzņēmuma apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā bez saņemtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta nepārsniedz 150 000 euro. Saimniecību nevarēs dalīt, jo programmā tiks ievērtēts nosacījums par vienu vienotu uzņēmumu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteikto.
2023-01-18

6. Atbalsta programmā "LA4.1.5./LA4.4 Aizdevums ar kapitāla atlaides elementu – maziem lauku uzņēmējiem (II)" ir paredzēta iespēja jauniem lauksaimniekiem iegādāties saimniecību" - kādā veidā tiek noteikta saimniecības vērtība jeb iegādes cena?

Atbild ZM:
Atbalsta programmā “Aizdevumi ar kapitāla atlaidi lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicējiem” tiks paredzēta iespēja iegādāties saimniecību LA6 “Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” intervences ietvaros.  MK noteikumos netiks paredzēti saimniecības vērtības noteikšanas nosacījumi, bet aizdevumu piešķiršanas procesā tiks analizēts vai saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, izvērtējot biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma struktūru un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riska un citus faktorus aizdevuma kvalitātes noteikšanai.
2023-01-18

7. Neienesīgas investīcijas: Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana. Kas uz viņu varēs pieteikties ? Tikai īpašās teritorijas ? Tas nebūs domāts parastam cilvēkam? Man ir pļavas, kas lēnām taisās par "biotopiem"... ar vienu pļavu tiku projektā Ziedu Pļavas, bet ir arī citas kuras varētu atgriezt uz bioloģisko pusi.

 

Atbild ZM:

Uz atbalstu varēs pretendēt par tādiem zālājiem, kas atbilst vienai no sekojošām pazīmēm:

1) platība ir vērtējama kā esošs bioloģiski vērtīgs zālājs, kas ir zemā kvalitātē un kam nepieciešami kvalitāti uzlabojoši pasākumi;

2) platība ir vērtējam kā potenciāli bioloģiski vērtīgs zālājs.

Šobrīd tiek izskatīta iespēja, lai konkrētās platības būtu redzamas publiski kartēs pēc DAP datiem.

Atbalsta saņēmējs: Lauksaimnieks (fiziska vai juridiska persona).

Atbalsts tiks sniegts projektu iesniegumu konkursa veidā, attiecīgi sarindojot visus projektus pieejamā finansējuma ietvaros.

Attiecināmās izmaksas:

- Tiešās investīciju izmaksas: projektā paredzēto darbību un pasākumu īstenošana (apauguma novākšana un citas darbības), materiālu, mazvērtīgā inventāra un izejvielu izmaksa (t.sk., degvielas izdevumi), specifiskas tehnikas iegāde, infrastruktūras objektu, kas nepieciešami atjaunojošās ganīšanas nodrošināšanai, izveidošanas izmaksas, kas detalizētāk tiek noteikts nacionālajos normatīvajos aktos;

- Netiešās investīciju izmaksas: projekta izstrāde - plānošanas un konsultāciju pakalpojumi, kas ir skaidri saistīti ar ieguldījumu (t.sk. par vides un ekonomikas ilgtspējību), ir attiecināmi līdz 15% no tiešo ieguldījumu izmaksām.

Projektā var tikt iekļauta sekojošu darbu veikšana:

1) koku un krūmu novākšana, krūmu atvašu ierobežošana;

2) atvašu, koku un krūmu atlieku novešana no lauka;

3) vairākkārtēja aizaugušu platību pļaušana, tai skaitā ar rokas darba rīkiem, un biomasas novākšana;

4) pirmreizēja apauguma novākšana meliorācijas grāvjos, vēsturisko virszemes noteces grāvju atjaunošana, novācot un izvācot apaugumu un sanesumus, lai veicinātu virszemes ūdens noteci (nav pieļaujama grāvju padziļināšana, gultnes maiņa un jaunu meliorācijas sistēmu izveide);

5) zālāja virsmas līdzināšana, lai likvidētu ciņus (izņemot ķikuta dzīvotnēs), kurmju un mežacūku rakumus, t.sk. frēzēšana- pirms zālāju virsmas līdzināšanas uzkrājušās kūlas un apauguma novākšana;

6) atjaunojošā pļaušana vai atjaunojošā noganīšana.

Pēc projekta īstenošanas, BVZ apsaimniekotājam jāpiesakās atbalstam agrovides maksājuma LA10.5. Zāļāju biotopu apsaimniekošana ietvaros par zālāja turpmāku apsaimniekošanu.

Atbalsta intensitāte 90%.

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2024.gada sākumā.

2023-02-07

8. Kad tiks izsludināti konkursi mazajiem un jaunajiem lauksaimniekiem, ja MK noteikumi pieņemti un atbildēs teikts, ka 3. ceturksnī, lai nav pārsteigumu?

Atbild ZM:
Atbalstu gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai kārtu izsludinās no 2023. gada 20. septembra līdz 2023. gada 20. oktobrim.

Atbalstu ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās – 2023. gada 6. oktobra līdz 2023. gada 6. novembrim.

2023-07-19