Pilna aprites cikla ieviešana meža resursu inovatīvai izmantošanai bio-ekonomikā

Projekta vadošais partneris ir SIA “BF-ESSE”, sadarbības partneri - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Atvasināta publiska persona Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Atvasināta publiska persona Latvijas valsts mežzinātnes institūts SILAVA, SIA “Grantiņi-1” un SIA “Projektu birojs”.

Latvijas meži aizņem 3,435M ha un klāj 53% valsts teritorijas. Tādējādi Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā. Meži ir viena no galvenajām Latvijas nacionālajām bagātībām un valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Meža nozares īpatsvars Latvijas IKP sastāda 5,3%. Savukārt nozares eksporta apjoms ir aptuveni 2,6 miljardi eiro gadā, kas sastāda 19% no kopējā Latvijas eksporta apjoma.

Meži ir būtisks resursu avots būvniecības nozarei, virknei apstrādes rūpniecības sektoru, enerģētikai un citām nozarēm. Būtiski, ka Latvijas meža nozarē arvien vairāk tiek ražoti produkti ar augstāku pievienoto vērtību, ko veicinājusi arī inovāciju un tehnoloģiju attīstība. Tomēr neskatoties uz straujo izaugsmi, joprojām ir identificējams neizmantots potenciāls meža resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanā, t.sk. virzoties uz izejmateriālu pilna aprites cikla ievērošanu.

Latvijas mežu nozarē liela daļa no ciršanas atliekām (skujas, miza, lapas utt.) netiek izmantota vai to izmantošanas efektivitāte ir zema. Energoresursu cenu pieauguma dēļ arvien lielāka daļa ciršanas atlieku tiek izmantota enerģētiskās koksnes ražošanai, bet neskatoties uz to, Latvijā ik gadu cirsmās paliek līdz pat 0,4M t mežizstrādes blakusproduktu – pamatā skuju koku zaļā biomasa. Tas galvenokārt skaidrojams ar to, ka šobrīd netiek piedāvāti pilnvērtīgi risinājumi (tehnoloģijas), kas uzņēmējiem ļautu gūt maksimālu saimniecisku labumu no šo izejvielu izmantošanas.

Projekta mērķis ir izstrādāt un nozares uzņēmumiem piedāvāt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus meža pārstrādes blakusproduktu atgūšanai, tālākai pārstrādei un meža resursu pievienotās vērtības palielināšanai, attīstot (a) vērtīgu bioloģiski aktīvu izejvielu (piemēram, hlorofils, terpenoīdi, poliprenoli) ekstrakcijas paņēmienus, (b) granulētu kurināmo materiālu, (c) ēku siltināšanas materiālus un (d) augsnes uzlabošanas līdzekļus kombinācijā ar sapropeli.

Projekta rezultātā izstrādātie paņēmieni tiks aprobēti partneru laboratorijās ar mērķi verificēt meža pārstrādes blakusproduktu izmantošanas efektivitāti, kā arī ekonomisko pamatojumu.

Projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 494 012,30 EUR. Publiskā atbalsta intensitāte 90% jeb 444 611,06 EUR apmērā.