Regula mežu izciršanas mazināšanai

Eiropas Padome 16. maijā apstiprināja regulu, kuras mērķis ir līdz minimumam samazināt mežu izciršanas un mežu degradācijas risku, kas saistīts ar produktiem, kas tiek laisti ES tirgū vai eksportēti no tā.

Jauno noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka preču un produktu patēriņš un tirdzniecība ES neveicina mežu izciršanu un turpmāku meža ekosistēmu degradāciju.

Regula nosaka obligātus uzticamības pārbaudes noteikumus visiem uzņēmējiem un tirgotājiem, kuri laiž, dara pieejamas vai eksportē no ES tirgus šādas preces: palmu eļļa, liellopi, koksne, kafija, kakao, gumija un soja. Noteikumi attiecas arī uz vairākiem atvasinātiem produktiem, piemēram, šokolādi, mēbelēm, apdrukātu papīru un atsevišķiem atvasinājumiem uz palmu eļļas bāzes (piemēram, kā sastāvdaļa personīgās higiēnas līdzekļos).

Operatoriem būs jāizseko precēm, ko viņi pārdod, līdz zemes gabalam, kurā tās tika ražotas. Tajā pašā laikā jauno noteikumu mērķis ir izvairīties no pienākumu dublēšanās un samazināt administratīvo slogu operatoriem un iestādēm. Mazajiem operatoriem ir arī iespēja paļauties uz lielākiem operatoriem, lai sagatavotu uzticamības pārbaudes deklarācijas.

Regulā noteikts, ka ES tirgū tiks atļauti tikai tie produkti, kas ražoti uz zemes, kas pēc 2020. gada 31. decembra nav bijusi pakļauta mežu izciršanai vai degradācijai.

Ar regulu tiek izveidota salīdzinošās novērtēšanas sistēma, kas valstīm ES un ārpus tās nosaka ar mežu izciršanu un mežu degradāciju saistītā riska līmeni (zemu, standarta vai augstu). Tas veicinās pastiprinātu uzraudzību augsta riska valstīm un vienkāršotu uzticamības pārbaudi zema riska valstīm. Kompetentajām iestādēm būs jāpārbauda 9% operatoru un tirgotāju, kas tirgo produktus no augsta riska valstīm, 3% no standarta riska valstīm un 1% no zema riska valstīm, lai pārliecinātos, ka tie efektīvi pilda noteiktās saistības.

Regulā ir iekļauti noteikumi par sodiem – dalībvalstīm jānodrošina, lai tie būtu efektīvi, samērīgi un atturoši. Naudas sodiem pārkāpējiem jābūt proporcionāliem videi nodarītajam kaitējumam un attiecīgo preču vai produktu vērtībai, tie būtu jānosaka vismaz 4% apmērā no operatoru gada apgrozījuma ES, un tajos jāiekļauj pagaidu izslēgšana no publiskā iepirkuma procedūrām un piekļuves publiskā iepirkuma procedūrām.

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.