Atskaite par dalību Copa-Cogeca darba grupā “Liellopi un teļi” 06.11.2017.

Zemnieku saeimas eksperte Raimonds Jakovickis piedalījās COPA-COGECA organizētajā darba grupā “Liellopi un teļi”.

2017. gada 6. novembrī COPA/COGECA darba grupa liellopi un teļi rīkoja preses konferenci un pieņemšanu, lai aicinātu nākamajā plānošanas periodā piešķirt lielāku atbalsta finansējumu gaļas liellopu nozarei. Pieņmšanā piedalījās ES lauksaimniecības komisārs Fils Hogans, Beļģijas lauksaimniecības ministrs Denis Dukarns un lauksaimniecības ministri no Francijas, Somijas, Portugāles, Polijas, Horvātijas, Bulgārijas, Kipras, Luksemburgas un Beļģijas Valonijas reģiona ministrs.

Tika akcentēti nepieciešamie atbalsta virzieni, kurus ES gaļas liellopu audzētāji sagaida, lai nozare būtu konkurētspējīga ar Pasaules vadošajām gaļas liellopu ražošanas valstīm.

Īpašais atbalsts gaļas liellopu gaļas ražošanai.

Gaļas liellopu gaļas ražošana jebkurā veidā (audzēšana, nobarošana) ieņem nozīmīgu ekonomisku un teritoriālu lomu ES lauku reģionos, nodrošinot tiešo un netiešo nodarbinātību. Šī nozare tiek attīstīta vietās, kur praktiski nav alternatīvu citām lauksaimniecības nozarēm, apvidi ir mazāk labvēlīgi un gaļas liellopu nozarei ir svarīga loma šo reģionu attīstībai. Īpašais atbalsts ir nepieciešams, lai šo jūtīgo nozari uzturētu dzīvotspējīgu un lauku apvidos saglabātu ģimenes saimniecības.

Tas ne tikai attiecas uz mazāk labvēlīgajām teritorijām, kur gaļas liellopu nozare ir ar zemu ienākumu līmeni, bet arī uz reģioniem, kur ir iespēja nodarboties ar citām lauksaimniecības nozarēm.

Atbalsts eksportam, jauniem augsta riska tirgiem

Atbalsts (eksporta kredīti, apdrošināšana, eksporta garantijas) ir nepieciešams, lai nosegtu riskus, kas saistīti ar jauniem eksporta tirgiem. Vairākas valstis gan ES, gan ārpus ES jau saņem šāda veida atbalstu. Ir nepieciešams to pārbaudīt un veikt koordinēšanu katrā ES dalībvalstī kā arī nodrošināt katrai dalībvalstij izvēles iespēju sniegt atbalstu nozarei, kāds tai ir nepieciešams konkrētā valstī. Eksporta atbalsts ļautu eksportētājiem strādāt tirgos, kur situācija nav prognozējami stabila. Turklāt, vēl ir jāveic tehniskais darbs, lai novērstu GSE (govju sūkļveida encefelopātija) palikušos aizliegumus, kuri vēl joprojām ir spēkā.

Gaļas šķirņu liellopu gaļas popularizēšana iekšējos un ārējos tirgos

Lai veicinātu specializēto gaļas liellopu šķirņu gaļas atpazīstamību ES un ārpus ES valstīm, ir jāveicina to popularizēšana, un gaļai būtu jābūt marķētai ar kvalitātes marķējumu.

ES prasības būtu jāvienkāršo, nodrošinot vieglāku piekļuvi operatoriem. Iedzīvotājiem Eiropā ir jānodrošina iespēju viegli atšķirt gaļu, kura nāk no trešajām valstīm un no ES audzētiem specializēto gaļas liellopu šķirnu liellopiem. Nedrīkst pieļaut, ka ES lauksaimniekiem standarti produkcijas ražošanai ir augstāki, nekā valstīs no kurām tiek veikts imports ES. Eiropas līmenī gaļas liellopu gaļas popularizēšanā nekādas aktivitātes patlaban nenotiek.

 Riska pārvaldība liellopu gaļas ražotājiem.

Liellopu gaļas ražotāji saskaras ar dažādiem riskiem: tirgus, slimības un klimata riski. Eiropas riska vadības instrumenti (apdrošināšana, fondi, u.c.) pašlaik nevar apmierināt tās vajadzības, kuras ir nepieciešamas liellopu gaļas ražotājiem. Publiskā inervence un privātā glabāšana ir iespēja pasargāt nozari no tirgus riskiem, jebkurā gadījumā efektīvākais risinājums ir eksports. Riska vadības instrumentiem ir jābūt vienkāršotiem.

 Sektora ekonomiskās organizācijas uzlabošana un piegādes ķēdes darbības nodrošināšana.

Sarunas par līgumiem šobrīd nevar tikt uzskatītas kā apmierinošas, jo nelielās ražotāju grupas saskaras ar lielu pretestību, kura nāk no vairumtirgotāju un mazumturgotāju organizācijām. Kooperatīvi ieņem nozīmīgu lomu sarunās par līgumu slēgšanu. Tādēļ ir jāpārskata konkurences tiesības, kur liellopu audzētāji ieņemtu nozīmīgu lomu. Lai nodrošinātu līdzsvarotas tirdzniecības attiecības, pārrunām ir jāsākas ar liellopu audzētāju organizācijām, tad ar kautuvēm un visbeidzot ar tirdzniecības ķēdēm.

 Komentāri

ES Lauksaimniecības un Lauku Attīstības Komisārs Fils Hogans: "Mūsu Eiropas gaļas liellopu sektors ir stratēģiski svarīgs iedzīvotājiem, jo tas nodrošina mūs ar kvalitatīviem un veselīgiem gaļas produktiem un šī nozare ieņem svarīgu lomu ekonomikā, nodrošinot darba vietas lauku teritorijās. Kā ES Lauksaimniecības un Lauku Attīstības Komisārs, es vēlos, lai mūsu Eiropas gaļas liellopu sektors gūtu panākumus gan šodien, gan nākotnē. Es patiešām uzkatu, ka Kopējās Lauksaimniecības Politikas pareizi virzīts finansējums var sasniegt šos uzdevumus." 

Copa/Cogeca Ģenerālsekretārs Pekka Pesonens: "ES lauksaimnieki ir primārie pārtikas produktu ražotāji un šai ražošanai ir jābūt ekonomiski dzīvotspējīgai, lai ražošana turpinātos. Mūsu gaļas liellopu ražotāji saražo veselīgu un kvalitatīvu liellopu gaļu, kura ir daļa no no veselīgās pārtikas vairāk nekā 500 miljoniem iedīvotāju. Tai pat laikā, šis sektors nodrošina dinamiku lauku reģionos, nodrošinot to dzīvotspēju un darba vietas, kur bieži vien tās ir vienīgās reģiona iedzīvotājiem. Diemžēl šis sektors saskaras ar pieaugošām grūtībām. Ienākumi ir zemi un tas atstāj savu negatīvo ietekmi. Tagad šim sektoram ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo notiek tirdzniecības pārrunas ar Latīņamerikas bloka MERCOSUR valstīm un, sakarā ar gaidāmo BREXIT,  mēs nezinām ietekmi uz nozari."

Copa/Cogeca gaļas liellopu darba grupas vadītājs Žans Pjērs Flerī: "Mūsu darba plāns jaunajā KLP paredz dažādu atbalstu nozarei, lai nodrošinātu šo nozari dzīvotspējīgu. Lauku reģioniem tas būtu katastrofāli, ja zemnieki, kuri nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu, to pārtrauktu darīt. Darba plāns arī iekļauj dažādus atbalstus eksportam – aizdevumus, eksporta garantijas, apdrošināšanu. Ir jāatbalsta specializēto gaļas liellopu produkcijas reklāma gan Eiropas Savienībā, gan ārpus ES tirgos."

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.