Pētījums par KLP ietekmi uz vidi

ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir veicinājusi videi draudzīgu saimniekošanu un, atbalstot ģimenes saimniecību pastāvēšanu, nodrošinājusi daudzveidības saglabāšanu laukos,  un mazinājusi zemes degradāciju, secināts Eiropas Komisijas (EK) publiskotajā pētījumā par KLP klimata pasākumu efektivitāti ES.

KLP, kas tika ieviesta 1962. gadā ar mērķi atbalstīt visiem ES pilsoņiem pieejamu un kvalitatīvu pārtiku, 2013. gadā tika papildināta ar vēl vienu mērķi – klimata pārmaiņu mazināšana. Progress mērķa sasniegšanā aprakstīts EK publiskotajā pētījumā. Tajā secināts, ka kopš 1990. gada lauksaimniecības emisijas samazinājušās par vairāk nekā 20%. EK atzinīgi novērtē paveikto, tomēr norāda, ka nepieciešama pāreja uz vēl zaļāku lauksaimniecību, nosakot “augstākus vides klimata mērķus” un prasot lielāku dalībvalstu iesaisti un atbildību to sasniegšanā.

Pētījumā minēts, ka pasākums, kam ir pozitīva ietekme uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanos, ir atbalsts tā sauktajai zaļināšanai (ilggadīgo zālāju uzturēšanai, ekofokusa platībām u. c.). Izmantojot simulācijas modeli, secināts, ka šie pasākumi ik gadu lauksaimniecības emisijas samazina par 2%.

Pozitīva ietekme ir arī dalībvalstu Lauku attīstības programmām (LAP), īpaši uzsvērts pozitīvais iespaids, ko dod bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts. Pētījumā secināts, ka LAP pasākumi katru gadu samazina emisijas par 1,5%.

Savukārt brīvprātīgais saistītais atbalsts (BSA), ko maksā nozarēm, kas saskaras ar ražošanas grūtībīm, ne vienmēr dod labumu klimatam. Pētījumā konstatēts, ka BSA lopkopībai rada siltumnīcefekta gāzu emisiju neto pieaugumu, taču cik lielu, šobrīd nav iespējams aprēķināt. Vienlaikus atbalsts proteīnaugiem emisijas samazina, taču šis atbalsta veids netiek plaši izmantots.

EK norāda, ka šobrīd nav iespējams precīzi aprēķināt katra KLP pasākuma ietekmi uz klimatu, jo pastāv arī netieša ietekme. Piemēram, platību maksājumu atbalsts veicina lauku saimniecību daudzveidības saglabāšanu visā Eiropā – dažādi saimniekošanas virzieni un ģimenes saimniecību atbalsts rada labumu videi. Ar pētījumu var iepazīties: http://ejuz.lv/p7p.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.