Kredītņēmējiem būs jāpierāda ilgtspējīgums

Šobrīd Eiropas Komisija (EK) ar dalībvalstīm sākusi tā saukto deleģēto aktu saskaņošanu, lai jau no nākamā gada iedarbinātu Taksonomijas regulu jeb skaidru un detalizētu ES klasifikācijas sistēmu finanšu iestādēm, pieņemot lēmumus par finanšu ieguldījumiem – tie jāvirza projektiem, kas ir atbilstoši ES Zaļā kursa mērķiem.

Taksonomijas virsmērķis ir veicināt investīciju plūsmu no finanšu sektora uz uzņēmumiem, kas iesaistīti ilgtspējīgākās darbībās vai pāriet uz tām, lai ES līdz 2050. gadam varētu kļūt neitrāla pret oglekļa emisiju un sasniegt mērķus klimata pārmaiņu jomā (kas ir ES ilgtspējīgas finanšu programmas un Eiropas Zaļā kursa  mērķis). Lai to paveiktu, ES ir nepieciešams, lai investori lielu kapitāla daļu novirzītu tādiem  projektiem un uzņēmumiem, kas atbilst virsmērķa sasniegšanai. ES taksonomija ir izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam finanšu jomā iesaistītajam noteikt, kas ir vai nav ilgtspējīgs.

Noteiktas deviņas saimnieciskās darbības, uz kurām  Taksonomijas regula attieksies. Tās ir: lauksaimniecība un mežsaimniecība; vides aizsardzības un mežu atjaunošanas pasākumi; rūpnieciskā ražošana; enerģētikas sektors; ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; transports; būvniecība un darbība nekustamo īpašumu jomā; informācija un saziņa; profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība.

Deleģētā akta projektā tiek plānotas trīs darbības, kas būtu attiecināmas uz lauksaimniecību: ilggadīgo kultūraugu audzēšana; viengadīgo kultūraugu audzēšana un lopkopība. Katrai no nozarēm ir sagatavots saraksts ar atbilstošām praksēm, kas sniedz ieguldījumu mērķa sasniegšanā (tās lielā mērā sakrīt ar ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem). Jāteic gan, ka regulējumu pamatā plānots attiecināt uz lieliem lauksaimniecības uzņēmumiem, kādu Latvijā ir ļoti maz. Visticamāk, ka sekmīgai kredīta saņemšanai papildu biznesa plānam būs nepieciešams lauku saimniecību ilgtspējības plāns, kurā aprakstītas saistības un attiecīgā lauksaimniecības prakse, kas nodrošina taksonomijas regulā noteikto vides un klimata mērķu sasniegšanu.  

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.