Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, (...)

Lai veicinātu daudzpusīgu meža ekosistēmas plānošanu, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu jūlija sākumā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), sadarbojoties ar astoņiem partneriem, aizsāka starptautiska projekta īstenošanu. Tas paredz izstrādāt IT rīku, kas palīdzēs mežu īpašniekiem plānot meža apsaimniekošanu, nodrošinot zinātniski pamatotu un praksē pārbaudītu meža daudzpusīgo ekosistēmas pielietojumu. Projektā iesaistīti ir visu trīs galveno interešu grupu pārstāvji: zinātnieki, mežu apsaimniekotāji un nevalstiskās organizācijas kā sabiedrības pārstāvji.

Mūsdienu digitālās iespējas un to sniegtie risinājumi ļauj plānot, kā arī strādāt daudz efektīvāk. Projekts "Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā" (Nr. 23-00-A01612-000004) sniegs ieguldījumu uz videi draudzīgu principu balstītas mežkopības attīstībā un medniecībā, jo tiks gūtas zināšanas un tehnoloģijas, lai organizētu medību saimniecības medījamo dzīvnieku populācijas regulēšanu augstvērtīgās dabas un rekreācijas teritorijās.

Projekta mērķis ir uzlabot mežu apsaimniekošanu rekreācijai un dabai vērtīgajās teritorijās un radīt alternatīvu, saprotamu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu pieeju šī brīža meža apsaimniekošanas un mežistrādes tradicionālajai sistēmai, izstrādājot un ieviešot inovatīvus risinājumus mežizstrādes plānošanai, kā arī ņemot vērā meža ekosistēmu nodrošinātos daudzveidīgos un vērtīgos ekosistēmu pakalpojumus.

Projekta partneri:

LBTU vadošie pētnieki un zinātniskā vadītāja Baiba Jansone, kā arī – SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, SIA "Rīgas Meži", SIA "SunGIS", SIA "RGP", biedrība "Latvijas Mednieku savienība", biedrība "Pierīgas partnerība" un SIA "Niedrāji MR". 

Projekta īstenošanas laikā tiks veiktas vairākas aktivitātes:

Tiks izstrādāta un aprobēta konceputāli atšķirīga, zinātniski pamatota un inovatīva daudzkritēriju tehnoloģija mežistrādes plānošanai un veikšanai, kas tiks verificēta dabā, tādējādi pārbaudot un apstiprinot projekta rezultāta praktisko vērtību un apliecinot mērķa sasniegšanu. Ar meža daudzmērķu apsaimniekošanas plānošanas pieeju tiks apskatītas iespējas paralēli tradicionālajam, ekonomiskajam ieguvumam no koksnes produktu realizācijas, izvērtēt un parādīt citu meža ekosistēmu pakalpojumu radīto ekonomisko ieguvumu meža īpašniekam, ja iegūtā koksne šajās teritorijās ir iegūta dabas un rekreācijas vērtības saudzējošā veidā. Projekta mērķa īstenošanas rezultātā tiks risināta virkne aktuālu un būtisku mežsaimniecības problēmu, kas rezultēsies ne tikai ar ekonomiskajiem, bet arī vairāk kā būtiskiem vides, rekreācijas un medību jomu ieguviem.
Piedāvātie risinājumi būs vērsti uz kailcirtēm un regulāra atvēruma izlases cirtēm alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu konkrētajai situācijai pielāgotu cirsmu parametru izvēli, kas balstīsies uz  iepriekš veiktu mežu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējumu. Izstrādātie risinājumi (procesa ietvara un nepieciešamo datu apraksta, datu apstrādes un analīzes algoritmu bibliotēkas formā) tiks testēti un demonstrēti praksē projekta sadarbības partnera SIA “Rīgas Meži” meža īpašumos, kuri projekta ietvaros tiks nodoti projekta partneriem izstrādātā rīka aprobācijai un verifikācijai, lai, palielinot pētījuma praktiskās daļas tvērumu, maksimāli korekti, objektīvi un precīzi spētu novērtēt projekta rezultātā iegūto jauno meža apsaimniekošanas tehnoloģiju.

Projekta noslēgumā tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē.

Īstenošanas laiks: no 2023. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30.jūnijam.  

Projekta kopējais finansējums: EUR 483 909,94, kas ietver EUR 435 518,93 ELFLA finansējumu. LBTU projekta daļa: EUR 46 551,75, kas ietver EUR 41 896,57 ELFLA finansējumu.

Kontaktpersona: Ilze Vīķe, e-pasts:ilze.vike@lbtu.lv

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" finansiālo atbalstu.