Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas

Projekta mērķis ir izpētīt inovatīvas nezāļu ierobežošanas metodes efektivitāti Latvijas apstākļos un izstrādāt efektīvu nezāļu ierobežošanas tehnoloģiju labību un pākšaugu (zirņu/lauka pupu) sējumos, noskaidrot jaunās tehnoloģijas priekšrocības un trūkumus, kā arī izvērtēt tās ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, lai:

  • bioloģiskajā un tradicionālajā saimniekošanas sistēmās strādājošiem lauksaimniekiem būtu iespēja izmantot citu valstu pētnieku ieteiktu nezāļu ierobežošanas metodi, kas potenciāli būtu iespējama arī Latvijas apstākļos;
  • bioloģiskajās saimniecībās piedāvātu papildus iespējas metožu izvēlē nezāļu ierobežošanā;
  • tradicionāli saimniekojošiem lauksaimniekiem papildus būtu iespēja samazināt pesticīdu lietošanu, kas ir nozīmīgi arī no vides aizsardzības aspekta;
  • nodotu projekta ietvaros gūtās zināšanas dažādām mērķauditorijām Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) tīklā un citos komunikācijas kanālos.

Graudkopība Latvijā ir viena no pamatnozarēm, tāpēc svarīgi, pilnveidot to audzēšanas tehnoloģijas tādā līmenī, lai nodrošinātu labus rezultātus ne tikai augstu ražu ieguvē, bet arī vienlaicīgi atstātu mazāku negatīvo ietekmi uz vidi. Labību un arī pākšaugu audzētājiem viena no pamatproblēmām ir nezāļu ierobežošana Tradicionālie ražotāji plaši izmanto herbicīdus, tāpēc tajos laukos, papildus pesticīdu esamībai, samazinās bioloģiskā daudzveidība, tādējādi negatīvi ietekmējot ekosistēmu pārējās cenozes. Savukārt strādājot pēc bioloģiskās metodes praktiķiem neizdodas veiksmīgi saskaņot sējumu kopšanas darbus ar garantētu nezāļu ierobežošanas efektu, kā rezultātā ražas ir zemas un bieži vien pārsātinātas ar nezāļu sēklām. Minētās problēmas aktuālas daudzās valstīs, tāpēc nemitīgi tiek meklētas iespējas tās risināt .Jaunā tehnoloģija bāzēta uz precīzo tehnoloģiju pamatiem. To pielietojot iespējams fiksēt kultūraugu rindas, tādējādi ļaujot veikt nezāļu selektīvu kontroli. Parasti Latvijā graudaugi tiek audzēti ar 12,5 cm rindu atstarpi, bet rindstarpu palielinājums dod iespēju veikt izsēto augu rindstarpu kopšanu. Ārzemju pieredze rāda, ka ar kameru balstītas stūres sistēmas var precīzi virzīt kapļa asmeni 20-25 cm platā rindstarpu telpā (Melander, 2017), rodas iespēja efektīvāk ierobežot tieši problemātiskās nezāles. Pagaidām ar precīzu, vietējos apstākļos iegūtu informāciju mūsu reģionā ir trūcīgi, Latvijā līdz šim nav veikti, taču vairākās Eiropas valstīs kopš pēdējās gadsimtu mijas šādi pētījumi izvērsti un sadarbībā ar tehnikas ražotājiem jau izstrādātas tehnoloģijas rindstarpu rušināšanai labībām. Šie pētījumi balstījās uz hipotēzi, ka platākās rindstarpās rušināšanu–ecēšanu var veikt sējas virzienā, agregātu darba virsmām ļaujot darboties starp rindām, tādējādi mazāk traumējot labību dīgstus un sekmējot lielākas labību ražas ieguvi. Projektā plānots veikt potenciāli efektīvās metodes pārbaudi Latvijas apstākļos.

Projektā tiks realizētas sekojošas galvenās aktivitātes:

  • metodikas izstrāde, tehnisko risinājumu izpēte un plānošana;
  • lauku izmēģinājumu veikšana dažādās augu kultūrās (vasarāji, ziemāji, pākšaugi), nezāļu monitorings, datu analīze;
  • iegūto zināšanu nodošana izmantojot dažādus saziņas līdzekļu.

Projekta vadošais partneris: Agroresursu un ekonomikas institūts

Sadarbības partneri: SIA “Eko Lauki” un SIA “Mistrs”

Projekta vadītāja: Dr. agr. Līvija Zariņa, livija.zarina@arei.lv

Projekta koordinators: Mg.sc.ing. Artūrs Lozbergs, arturs.lozbergs@arei.lv

Projekta īstenošanas periods: 24.01.2020. - 06.01.2023.

Projekta kopējais budžets ir 93 862,50 EUR, no kuriem ELFLA finansējums 84 476,25 EUR

Informāciju sagatavoja:

AREI Priekuļu pētniecības centra

Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs

Artūrs Lozbergs