Gatavo priekšlikumus jauniem pētījumiem

COPA–COGECA sagatavojusi priekšlikumus jaunām Eiropas Inovāciju partnerības fokusa grupām, kuru mērķis ir veicināt zinātnes un praktiskās lauksaimniecības ciešāku sadarbību. Darba grupā Latvijas lauksaimnieku intereses pārstāvēja LLKC projektu vadītājs Andrejs Briedis.

Eksperts informē, ka iepriekš COPA–COGECA dalīborganizācijas tika aicinātas aizpildīt un iesūtīt anketu, kas apkopotu informāciju par dalību zinātnes projektos. Līdzšinējā aktivitāte ir ļoti niecīga – līdz februāra vidum saņemta tikai viena anketa no spāņu kooperatīva. Arī pārējās organizācijas ir aicinātas informēt gan par pašreizējo dalību pētniecības projektos, gan arī par līdzšinējo pieredzi.

COPA–COGECA informācijas apmaiņas sistēmā „Agriinfo” tiek regulāri atjaunota informācija par aktuālajiem projektu uzsaukumiem. Interesentiem – COPA-COGECA dalīborganizāciju pārstāvjiem, kas vēlas darboties projektu konsultatīvajās padomēs, jāpiesakās pie Pētījumu un inovāciju darba grupas kontaktpersonas Tania Runges.

Gada sākumā neformālas sanāksmes laikā tika sagatavoti priekšlikumi par 8 jaunajām fokusa grupām sekojošos tematiskajos virzienos:

1. ADV lauksaimniecības ienesīgums (ADV – augstas dabas vērtības; HNV – high nature value)  – kā uzlabot ADV lauksaimniecības rentabilitāti, nepazaudējot dabas vērtības?

2. Alternatīvas un inovatīvas piegādes ķēdes – ieņēmumu palielināšana un līdzsvara uzlabošana.

3. Ražības optimizēšana ekofokusa platībās – kā labāk izmantot ekofokusa platības, lai saglabātu laukaugu konkurētspēju?

4. Pastāvīgo zālāju rentabilitāte – to apsaimniekošana, integrējot konkurētspējīgu ražošanu, oglekļa uzkrāšanu, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

5. Mēslojuma efektivitāte – ar inovatīvu mēslošanu, kultūraugu atlieku apsaimniekošanu, apūdeņošanu, augseku, organisko vielu apsaimniekošanu, augsnes kvalitātes saglabāšanu un augsnes mikroorganismiem risināt konfliktu starp kultūraugu kvalitātes prasībām un normatīvo aktu prasībām (Nitrātu direktīva, Ūdens direktīva).

6. Integrētā augu aizsardzība augsnes slimību novēršanai – kādi paņēmieni praksē izmantojami augsnes slimību ierobežošanai ir pieejami attiecīgajām kultūrām? Kādas alternatīvās metodes izmantojamas augsnes dezinfekcijai?

7. Antibiotiku samazināšanas iespējas putnkopībā.

8. Efektivitātes palielināšana ar precīzu plānošanu, ražošanu un monitoringu, izmantojot GNSS (globālā satelītu navigācijas sistēma).

Martā plānota ekspertu konkursa izsludināšana 1., 4., 5. un 8. tēmai.

Tā kā COPA–COGECA formāli tiešā veidā nevar iesniegt savus priekšlikumus par fokusa grupu tematiku Lauksaimniecības ģenerāldirektorātā (turpmāk DG Agri), tad ir svarīga dalīborganizāciju balss. Fokusa grupu tēmas nominē DG Agri, konsultējoties ar SCAR (Standing Committee on Agricultural Research – Lauksaimniecības pētījumu pastāvīgā komiteja). Fokusa grupu mērķis – noskaidrot esošo situāciju un noteikt iespējamos inovatīvos risinājumus. Ekspertu pieteikšanās darbam fokusa grupās jāveic trīs nedēļu laikā pēc to izsludināšanas. Diemžēl lauksaimnieki ne vienmēr var atrast laiku, lai piedalītos fokusa grupu darbā. Līdz šim lauksaimnieku lomu salīdzinoši labi aizpilda konsultatīvo dienestu darbinieki.

Pēc COPACOGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.