Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei

Projekta mērķis: izstrādāt jaunus materiālus augļu, īpaši mīksto ogu (aveņu un zemeņu), apstrādei ar bioloģiski noārdāmiem mikrobiāli sintezētiem polimēra pārklājumiem, kas ļautu ilgāk saglabāt ogu kvalitāti un pagarinātu to uzglabāšanas laiku, neizmantojot cilvēkam un videi kaitīgas ķimikālijas.

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU Bioloģijas institūts)

Sadarbības partneri:

  • APP “Dārzkopības institūts”
  • AS “Rankas piens”
  • SIA “Skoru Dārzi”
  • Valters Dambe
  • Auru pagasta zemnieku saimniecība “Pērles”
  • SIA “PROBIOTIKA LV”

Pētījuma aktualitāte:

Saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (angl.: Food and Agriculture Organization, FAO) datiem  augļu un dārzeņu zudumu kopapjoms to uzglabāšanas laikā Eiropas Savienībā sasniedz 45% no kopējās ražas. Resursu patēriņš pārtikas ražošanai, kura tiek zaudēta vai izmesta atkritumos, ik gadu sasniedz būtiskus apjomus.

Latvijai raksturīgās mīkstās ogas (piem., zemenes un avenes) ir sezonāls produkts, ar salīdzinoši īsu uzglabāšanas laiku (5-7 dienas), tādēļ vietējās izcelsmes svaigu ogu pieejamība tirgū ir ierobežota. To uzglabāšanas ilgums atkarīgs no  temperatūras, gaisa relatīvā mitruma, elpošanas intensitātes (O2/CO2 gāzu apmaiņa), epidermas slāņa biezuma un uzņēmības pret mikroorganismiem.

Lai uzlabotu augļu kvalitāti un pagarinātu to uzglabāšanas laiku, ir svarīgi rast jaunus, ražotājiem izdevīgus, un videi draudzīgus risinājumus. Projektā iegūtās zināšanas veidos nepieciešamo pamatu jaunu iepakošanas materiālu radīšanai un ieviešanai ražošanā. Jāuzsver, ka bakteriālo polisaharīdu (biopolimēru) iegūšanai plānots izmantot lauksamniecības produktu pārstrādes un pārtikas rūpniecības blakusproduktus (piem. sūkalas, augu atlieku biomasas hidrolizāti, melases utt.). Tādējādi, projekta rezultātus ieviešot praksē, tiktu veicināti cirkulārās ekonomikas principi: blakusprodukts no vienas nozares (vai pārstrādes sektora) kļūs par izejvielu, lai ražotu produktus citā nozarē (vai citā tās pašas nozares sektorā). Piedāvājot jaunus risinājumus lauksaimniecības produktu pārstrādes un pārtikas rūpniecības blakusproduktu tālākai izmantošanai, uzņēmumiem būs pieejams jauns veids problemātisko blakusproduktu utilizācijai.

Plānotās aktivitātes:

Pētījuma ietvaros ir plānots pārbaudīt un pierādīt, ka ogu uzglabāšanas laiku var pagarināt, tās apstrādājot ar efektīvu, veselībai nekaitīgu un bioloģiski noārdāmu polimēra pārklājumu, to iegūstot no mikrobiāli sintezētajiem polisaharīdiem, to atvasinājumiem un kompozītiem. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams veikt biotehnoloģiskos pētījumus par atsevišķu polimēru iegūšanas īpatnībām no lauksaimniecības produktu pārstrādes un pārtikas rūpniecības blakusproduktiem (piem. sūkalas, augu atlieku biomasas hidrolizāti, melases utt.), to rezultātā izstrādājot tehnoloģijas prototipu biopolimēru pārklājumu un iepakošanas materiālu iegūšanai ar tādiem raksturlielumiem, kas atbilst to pielietošanas veidam (augļu pārklājumi, bionoārdāmi iepakošanas materiāli gan augļu, gan piena produktu iepakošanai).

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019. – 30.09.2022.

Kontaktinformācija: Projekta zinātniskais vadītājs  Pāvels Semjonovs, Dr. biol.,  pavels.semjonovs@lu.lv

Plānoto projekta attiecināmo izmaksu summa: 487 890,15 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Projekta koordinatore Zane Miķelsone, zane.mikelsone@lu.lv