Bezatlikuma mežistrādes biomasas izmantošana videi draudzīgo augu aizsardzības līdzekļu un augsnes piedevu ieguvei

Projekta mērķis

Lai samazinātu ķīmiski sintezēto mēslojumu un pesticīdu lietošanu, šī projekta mērķis ir izstrādāt tirgū pieprasītus videi draudzīgus produktus - augu aizsardzības līdzekļus un multifunkcionālas augsnes piedevas, kā izejvielu šiem produktiem izmantojot meža kopšanas rezultātā iegūtos mežizstrādes atlikumus:

a) kā alternatīvu pesticīdiem izpētīt dabisko polifenolu - proantocianidīnu (iegūtu no biomasas ekstrakcijas ceļā, pielietojot ekoloģiski drošus “zaļos” šķīdinātājus individuālā vai kompleksā veidā) - antimikrobiālo aktivitāti un novērtēt to ietekmi uz meža stādu un kultūraugu aizsardzību pret kaitēkļiem un slimībām augšanas laikā;

b) kā alternatīvu ķīmiski sintezētiem mēslojumiem novērtēt saudzīgi enzimātiski modificētu pameža kopšanas biomasas atlikumu, tajā skaitā bagātinātu ar smiltsērkšķu augļu izspiedās saturošo mikro- un makro- elementiem, ietekmi uz meža reproduktīvā materiāla, dārzkopības stādu, dārzeņu un kultūraugu produktīvu audzēšanu.

Projekta vadošais partneris:  APP "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" 

Projekta sadarbības partneri:

-Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

-Latvijas Universitāte

-SIA „Sijāti”

-SIA „ BRUwell”

-SIA „ EkoKompozit”

-Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lidums mežs”

-Privātpersona- Indulis Līdacis

-Privātpersona- Kārlis Šternbergs

Projekta galvenās darbības:

1.Mežistrādes atlikumu (zari, sīkkoki, krūmi) sagatavošana, tos sasmalcinot  līdz 2-5 cm daļiņu izmēram;

2.Mežizstrādes atlikumu papildus sagatavošana ekstrakcijai - sagatavošana  (žāvēšana, smalcināšana) bioloģiski aktīvo vielu - polifenolu izdalīšanai no biomasas;

3.Polifenolu kompleksa ekstrakcija no biomasas, izmantojot ekoloģiski drošus “zaļus” šķīdinātājus;

4.Proantocianidīnu izdalīšana no ekstrakta;

5.Antimikrobiālās aktivitātes noteikšana, preparātu minimālās inhibējošās koncentrācijas (MIC) un minimālās baktericīdās/fungicīdās koncentrācijas (MBC/MFC) noteikšana;

6.Pēcekstrakcijas mežizstrādes atlikuma, kā augsnes piedevas substrāta, ķīmiskā raksturošana (nosakot tam mitrumu, pelnu saturu, organisko vielu, lignīna, humīnskābes, barības elementu un smago metālu (galvenokārt - Pb, Hg, As, Ni, Cd) saturu;

7.Saudzējoša biomasas atlikuma enzimātiskā apstrāde;

8.Enzimātiski apstrādātas un neapstrādātas biomasas modificēšana, to bagātinot ar mikro un makro elementiem no smiltsērkšķu ogu izspiedām;

9.Iegūto modificēto preparātu (turpmāk tekstā - augsnes piedevas) agroķīmiskā raksturošana;

10.Augsnes piedevas testēšana, pārbaudot to ietekmi uz augu attīstības biodinamiku, izmantojot Rhizoscan iekārtu;

11.Augsnes piedevas testēšana uz augsnes mikroorganismiem (augsnes elpošanas testi), izmantojot Oxi-Top iekārtu;

12.Pētāmo meža un bioloģisko lauku augsnes agroķīmiskā izpēte;

13.Augsnes piedevas efektivitātes noteikšana kartupeļu un vasaras kviešu sējumos bioloģiskajā lauksaimniecībā (lauka izmēģinājumi);

14.Kviešu ražas kvalitātes rādītāju noteikšana (produktīvo stiebru skaits, vienas vārpas svars, graudu skaits vienā vārpā, 1000 graudu masa, kopproteīna saturs, lipekļa un cietes saturs, Zeleny indekss, tilpummasa);

15.Kartupeļu ražas novērtējums (ražas starpība starp variantiem, cietes saturs %, preču produkcijas iznākums, bumbuļu sadalījums pa frakcijām, viena bumbuļa svars);

16.Augsnes piedevas efektivitātes noteikšana smiltsērkšķu spraudeņu apsakņošanā un stādu audzēšanā (lauka izmēģinājumi); spraudeņu apsakņošanas dinamikas novērtēšana, izmantojot RhizoScan iekārtu;

17.Augsnes piedevas efektivitātes noteikšana sertificēto priežu sēklu dīgšanas intensitātes uzlabošanā;

18.Augsnes piedevas efektivitātes noteikšana sertificēto priežu sējiņu audzēšanā substrāta podiņos; Sējiņu augšanas dinamikas novērtēšana, izmantojot RhizoScan iekārtu;

19.Augsnes piedevas efektivitātes noteikšana sertificēto priežu sējiņu audzēšanā mežā, sagatavotā augsnē; Sējiņu augšanas dinamikas novērtēšana, izmantojot RhizoScan iekārtu;

20.Augsnes piedevas efektivitātes novērtēšana uz nonīkušiem mežā augošiem priežu stādiņiem;

21.Polifenolu kompleksa un proantocianidīnu testēšana priežu sējiņu aizsardzībā no patogēniem mikroorganismiem un kaitēkļiem sējiņu augšanas laikā (vizuāli); Paraugu koncentrācija tiks izvēlēta, pamatojoties uz antimikrobiālās aktivitātes testu rezultātiem;

22.Polifenolu kompleksa un proantocianidīnu testēšana kviešu aizsardzībā no patogēniem mikroorganismiem un kaitēkļiem to augšanas laikā (vizuāli); Paraugu koncentrācija tiks izvēlēta, pamatojoties uz antimikrobiālās aktivitātes testu rezultātiem;

23.Augsnes piedevu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas rekomendācijas izstrāde.

Projekta galvenie sagaidāmie rezultāti:

1.Divas zinātības: biomasas kā augsnes piedevas novērtējums, augu aizsardzības līdzekļa novērtējums;

2.Dalība starptautiskā konferencē;

3.Divi zinātniskie raksti, no tiem 1 – Q1 žurnālā ar citējamības indeksu, kas sastāda 50% no vidējā nozarē;

4.Divi produkti – eksperimentālas partijas (augu aizsardzības līdzeklis un augsnes piedeva).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 480 000.00 EUR, aktivitātei piesaistītais finansējums (ELFLA finansējums) jeb publiskais finansējums (90%):431999,99 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2023 līdz 30.06.2025.

Kontaktpersonas:

Projekta vadītājs: Sarmīte Janceva, e-pasts: sarmite.janceva@kki.lv

Projekta koordinators: Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@inbox.com