Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem

APP Dārzkopības institūts kopā ar sadarbības partneriem sāks īstenot projektu “Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem”.

Barības vielu izneses iekļaušana mēslošanas plānošanā ir klasisks paņēmiens, taču pašlaik trūkst informācijas par barības vielu daudzumu, ko ķirši iznes no augsnes, veģetatīvās augšanas un ražošanas rezultātā. Uzņemto barības vielu saturs ķiršiem būtiski atšķiras atkarībā no izmantotā potcelma. Līdzšinējie ieteikumi ir – stādīt ķiršus augsnēs ar vidēju vai augstu augiem pieejamā fosfora un kālija nodrošinājumu, bet pēdējā laikā vērojama pieaugoša interese par ķiršu audzēšanu un vēlme izmantot arī mazāk auglīgu zemi.

Projekta mērķis ir noteikt barības vielu vajadzību ķiršiem un pilnveidot to nodrošinājumu ar dažādiem mēslošanas līdzekļiem un paņēmieniem, tādējādi radot nosacījumus ilgtspējīgai ķiršu audzēšanai

Projektā plānotie uzdevumi:

-noteikt barības vielu iznesi ķiršiem, audzējot tos uz dažādiem potcelmiem,

-izvērtēt mēslošanas tehnoloģijas ķiršu audzēšanai augsnēs ar zemu augiem pieejamā fosfora un kālija saturu.

Projekta rezultātu pielietojums - audzētāji varēs plānot un koriģēt mēslošanu atkarībā no potcelma, stādījuma biezības, ražības un augsnes agroķīmiskajiem parametriem.

Sagaidāmie rezultāti – mazāks izmantoto mēslošanas līdzekļu daudzums, bet efektīvāks to pielietojums, līdz ar to veselīgāki un ziemcietīgāki stādījumi ar sabalansētu augšanu un augstu ražību.

Projekta īstenošanā iesaistīti sadarbības partneri:

-Latvijas Lauksaimniecības Universitāte,

-Z/S “Kalna Rūdupes”,

-Z/S “Pļavnieki”,

-Z/S “Tauriņi”,

-Z/S “Vārkļi”.

Projektu īstenos no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam.

Kopējās izmaksas: 35771,20 eiro.

Projekts “Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

 

Sagatavoja:

projekta vadītāja Daina Feldmane

Dārzkopības institūts, vadošā pētniece