9. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU 

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

1. Vai MLS būs jāsniedz tāpat katru gadu pēc kārtas? Iepriekšējā periodā bija pielaide, ka 1 gadu varēja izlaist, ja izlaida 2 gadus, tad izkrita no shēmas.

Atbild ZM un LAD:

Lai pieteiktos un saņemtu MLS atbalstu, jāiesniedz iesniegums attiecīgajā gadā, kad vēlas saņemt atbalstu. Tiesības pieteikties MLS atbalstam netiek zaudētas, ja nepiesakās MLS divus gadus pēc kārtas.

2022-12-21; precizēts 2023-06-04

2. MLS var pieteikties uz Agrovides pasākumiem?

Atbild LAD:
Piesakoties MLS, var pieteikties arī Agrovides pasākumiem.

2022-12-22

3. Vai piesakoties uz mazo lauksaimnieku atbalstu varēs papildus pieteikties uz BDUZ vai BLA atbalstiem, kā tas bija šajā plānošanas periodā?

Atbild ZM:
Jā, varēs.

2022-12-22

4. Vai varēs MLS iestāties katru gadu?

Atbild ZM:

Jā, lai pieteiktos un saņemtu MLS atbalstu, jāiesniedz iesniegums attiecīgajā gadā, kad vēlēsies saņemt atbalstu.

2023-01-02, precizēts 2023-06-04

5. Kas ir domāts MLS ar noteikumu : Jāievēro nosacījumu sistēmas prasības?

Atbild ZM un LAD:
Nosacījumu sistēma ir saikne starp atbalsta saņemšanu un atbilstību citos normatīvajos aktos jau iepriekš noteiktām prasībām klimata un vides, tostarp ūdens, augsne un ekosistēmu bioloģiskā daudzveidība, sabiedrības veselības un augu veselības, un dzīvnieku labturības jomā. Lauksaimniekam, ir pienākums ievērot atbilstošos laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartus (kopā 10 LLVS standarti), Latvijas normatīvajos aktos pārņemtās Savienības tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības (kopā 11 TANPP prasības).
Ja kāda no 10 LLVS prasībām vai 11TANPP prasībām netiek ievērotas, tad var tikt piemērots atbalsta, tostarp MLS atbalsta samazinājums.

Iepriekšējā periodā uz MLS neattiecās savstarpējās atbilstības prasības. Jaunajā periodā arī MLS jāievēro nosacījumu sistēmas prasības (iepriekšējais nosaukums - savstarpējā atbilstība).Nosacījumu sistēmas prasības apkopotas ZM prezentācijas 16. slaidā un citos un ZM prezentācijā par Agovides pasākumiem.

2023-01-11

6. Kādas Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas paredzētas šajā periodā?

Atbild ZM:
No 2023. līdz 2027.gadam tiešo maksājumu ietvaros tiks turpināts maksājumu mazajiem lauksaimniekiem, kas aizstās visus tiešos maksājumus, paredzot 500 EUR saimniecībai gadā. 

2023-01-11

7. Saņēmu ES maksājumus no 2004.gada, iepriekš par daudz lieiāku platību, šogad bija 1,2 ha. Vai tiešām 2023.gadā es vispār navarēšu pieteikties uz maksājumiem (domāju uz 500,- atbalstu), jo neatbilstu aktīvā lauksaimnieka statusam?
Ja var tad tuvāk par mazo 500,- atbalsta saņemšanas noteikumiem.

Atbild ZM:
No 2023.gada visiem tiešo maksājumu pretendentiem, kuriem  tiešo maksājumu kopsumma,  ko tas bija tiesīgs saņemt par iepriekšējo gadu pirms atbalsta samazinājuma, pārsniedza 500 EUR, būs jāpierāda atbilstība aktīvā lauksaimnieka prasībai, izpildot vismaz vienu no 7 kritērijiem.


Nosacījumi par maksājumu mazajiem lauksaimniekiem skatāmi Ministru kabineta noteikumu 109. līdz 112. punktā.

Attiecībā uz aktīva lauksaimnieka prasībām skatīt noteikumu 35. līdz 48.punktu.

2023-01-11, precizēts 2023-06-04

8. Vai Mazais lauksaimnieks varēs pretendēt uz kādu citu atbalsta pasākumu?

Atbild ZM:
MLS aizstāj visus pārējos tiešos maksājumus.
MLS pretendenti var pieteikties uz lauku attīstības pasākumiem., t.i. Agrovides un investīciju pasākumiem.
2023-01-11

9. Ja piesakoties MLS, lai sasniegtu vismaz 1h kopējo platību, tiek iekļauts bloks, kurš ir "Ilggadīgie zālāji", vai tie MLS atbalsta periodā ir jānopļauj un pilnībā jānovāc no lauka (līdzīgi kā BVZ/BDUZ) vai arī pietiek ar veiktu tikai zāles smalcināšanu?

 Atbild ZM:

Lauksaimnieciskās darbības kritēriji attiecas uz pilnīgi visu lauksaimniecības zemi pieteiktu jebkuram tiešo maksājumu veidam, tostarp uz ilggadīgie zālāji, kas deklarēti, piesakoties uz MLS. Saskaņā ar MK noteikumu nr. 198 15. punktu, ilggadīgais zālājs ir jānogana vai jānopļauj līdz kārtējā gada 15. augustam un nopļauto zālaugu masu jānovāc līdz 15.septembrim. Savukārt BVZ/BDUZ gadījumā noganīšanas vai nopļaušanas termiņš ir 15.septembris.

Papildus informējam, ka Zemkopības ministrija ir iesniegusi grozījumus KLP stratēģiskajā plānā, kuru apstiprināšanas gadījumā tiks pieļauta nopļautās zāles atstāšana uz lauka. Tiklīdz Eiropas Komisija apstiprinās ierosinātos grozījumus, tiks veikti grozījumi MK noteikumos nr. 198 un zālāju smalcināšana tiks pieļauta uz tiem ilggadīgajiem zālājiem, kas tiek pieteikti tiešajiem maksājumiem. Zemkopības ministrija sagaida un pieliek visas pūles, lai šīs izmaiņas varētu stāties spēkā jau šī gada septembrī.

2023-06-05