6.2. Darbības ar ekoshēmām - pamatkaļķošana

<<  ATGRIEZTIES UZ SĀKUMU

Iesniegtie jautājumi

Skaidrojums

1. Vai saņems atbalstu, ja pamatkaļķošanas devu sadalīs uz vairākiem gadiem, ja plānā aprēķinātā deva būs pārāk augsta, piem., 8t/ha un vairāk?

Atbild ZM
Izmantotais augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācijas materiāla daudzums nedrīkst būt mazāks nekā daudzums, kas ieteikts saskaņā ar augsnes agroķīmisko izpēti vai augsnes analīzēm, vai pēc lauksaimnieka pieprasījuma LIZ pārvaldības sistēmā aprēķināts, ja augsnes agroķīmiskās izpētes vai augšņu analīžu pārskatā tas nav noteikts.  Ja ieteiktā deva būs pārāk augsta, tad lauksaimniekam būs jāiestrādā vismaz 6t/ha.
Atgādinām, ka konkrēto lauku, kurā veiks pamatkaļķošanu, atbalstam varēs pieteikt tikai vienu reizi laikposmā no 2023. līdz 2027. gadam, tāpēc, ja sadalīs devas, atbalstu par konkrēto lauku saņems tikai vienu reizi (pie nosacījuma, ka ir ievēroti pamatnosacījumi).

2022-12-14

2. Ja pēc agrāk veiktas kaļķošanas augsnes analīzes joprojām uzrāda augsnes pH zemāku par 5.5 vai var kaļķot atkārtoti un pieteikties atbalstam?

Atbild ZM un VAAD:
Atbalstu par nokaļķoto platību var saņemt, ja pamatkaļķošana tiek veikta laika periodā no 2023. - 2027.gadam un ja tiek pamatota pamatkaļķošanas vajadzība. Netiek skatīta lauka vēsture pirms 2023.gada.

Jāatceras, ka konkrēto lauku, kurā veikta pamatkaļķošana, atbalstam var pieteikt tikai vienu reizi periodā 2023-2027.gadā, tāpēc, ja šajā periodā tiks veikta lauka kaļķošana atkārtoti, par to vairs atbalstu nesaņems.

Jā, var. Veicot pamatkaļķošanu, kaļķošanas materiāla devai CaCO3 (t/ha) jāatbilst Zemkopības ministrijas 04.01.2022. kārtības Nr. 1 “Augšņu agroķīmiskās izpētes un izpētes rezultātu novērtēšanas kārtība” 7. pielikumā “Tīrumu, pļavu un ganību augšņu kaļķošanas normatīvi” norādītajai.

2022-12-14

3. Ja pēc kaļķošanas neiesēj noteikumos paredzēto kultūru- vai par kaļķošanu saņemtais atbalsts būs jāatmaksā?

Atbild ZM un LAD:
Ja pēc veiktās pamatkaļķošanas netiek iesēts ekoloģiski nozīmīgs kultūraugs, tad 2.ekoshēmas papildatbalsts par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošanu netiek piešķirts.

Pirms tiks maksāts atbalsts, tiks izvērtēts vai ir izpildīti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi un deklarēta atbilstošā kultūra. Vai, ja kontrolē tiks konstatēts neatbilstošs kultūraugs, tad arī atbalsts tiks noraidīts.

2022-12-22

4. Vai obligāti par nokaļķoto platību pēc pamatkaļķošanas jāveido ekoloģiski nozīmīgas platības?

Atbild LAD:
Jā, pēc pamatkaļķošanas obligāti jāveido ekoloģiski nozīmīgas platības. Ja pēc veiktās pamatkaļķošanas netiek iesēts ekoloģiski nozīmīgs kultūraugs, tad 2.ekoshēmas papildatbalsts par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju - pamatkaļķošanu netiek piešķirts.

2022-12-14

5. Vai, ja šoruden (2022.gadā) veikta kaļķošana nevarēs pieteikties nākamajā gadā 2.ekoshēmai?

Atbild LAD:
Nē, atbalstam par pamatkaļķošanu varēs pieteikt platības, kur pamatkaļķošana veikta sākot no 2023.gada.

2022-12-14

6. Papildatbalsts par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju – pamatkaļķošana – ja klients veic augsnes kaļķošanu, tad jāveic augsnes analīzes visiem platību pieteikumā pieteiktajiem laukiem jeb tikai tiem, kas tiks kaļķoti?

Atbild LAD:
Augsnes analīzes nepieciešamas tiem laukiem, kurus plāno kaļķot un ierīkot ekoloģiski nozīmīgas platības. Katram laukam, kurā tiek plānota augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija VAAD sistēmā jābūt atzīmei par augsnes pH līmeni. Tā tiek pamatota ar augšņu agroķīmisko izpēti vai analīzēm, kā arī ir jābūt rekomendācijai veikt augsnes pamatkaļķošanu. Kaļķošana ir atbalstāma, ja augsnes pH ir zemāks par 5,5, un tā tiek veikta izmantojot atbilstošu materiālu - dolomītmiltus, kaļķakmens miltus, dolomīta karbonātkaļķi vai citu kaļķošanas materiālu, kas ir reģistrēts un publicēts VAAD Mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.

2022-12-14

7. Vai jāsaglabā pavadzīmes (iegādes dokumenti) par kaļķojamā materiāla iegādi?

Atbild ZM un LAD:

Jā, pavadzīme vai citi iegādes dokumenti ir jāsaglabā.

Nosacījumi paredz, ka lauksaimnieks pēc augsnes optimizēšanas materiāla izmantošanas (pamatkaļķošanas) 30 dienu laikā LIZ pārvaldības sistēmā sniedz informāciju par:

1. iegādāto materiālu (nosaukums, daudzums, deklarētie kvalitātes rādītāji, iegādi apliecinoši dokumenti);

2. iestrādes datums un izmantotā materiāla devu fiziskajās vienībās;

3. lauka numuru un platību (ha), kurā ir veikta materiāla iestrāde;

4. pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numuru un nosaukumu, ja tiek izmantots pakalpojums.

Kaļķošana ir atbalstāma platībās, kurās augsnes reakcija (pH) smilts augsnēs ir zemāka par 5,5, mālsmilts augsnēs zemāka par 5,8, smilšmāla augsnēs zemāka par 6,3 vai mālainās augsnēs zemāka par 6,5., Un tā tiek veikta izmantojot atbilstošu materiālu - dolomītmiltus, kaļķakmens miltus, dolomīta karbonātkaļķi vai citu kaļķošanas materiālu, kas ir reģistrēts un publicēts VAAD Mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā. Kaļķojamā materiāla iegādes pavadzīmes (vai citi dokumenti) kalpo kā attaisnojuma dokuments atbilstoša pielietotā kaļķojamā materiāla izmantošanai.

2022-12-22

8. Lai kvalificētos maksājumiem minerālmēslojuma iestrādei, pats izkliedētājs var būt nomāts, lai nav jāpērk? Vai tikai pakalpojumā (aprīkots ar GPS)?

Atbild ZM:

Lai saņemtu atbalstu par precīzo minerālmēslu iestrādi, lauksaimnieks drīkst arī izmantot nomātu tehniku un pats veikt precīzo izkliedi, bet izpildot visas ekoshēmā paredzētās prasības, t.sk. lauksaimnieks LIZ pārvaldības sistēmā līdz kārtējā gada 22. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 5.novembrim iesniedz aktuālo informāciju par darbībām, kas notikušas attiecīgi līdz 17.maijam, 25.jūnijam, 26.augustam un 31.oktobrim saistībā ar minerālmēslu krājumu izmaiņām, iegādātiem, pārdotiem un izlietotiem apjomiem, mēslojuma iestrādes datumu, devu, precīzo minerālmēslu izkliedes tehnoloģisko iekārtu, informāciju par nomāto tehniku, pakalpojuma sniedzēju, ja izkliedi neveic pats lauksaimnieks, kā arī veic GPS datu augšupielādi par platību, kurā veikta precīzā mēslojuma izkliede. Informācija norādāma par katra mēslojuma veida (slāpekļa (N), fosfora (P2O5), kālija (K2O)) fiziskajiem un tīrvielu apjomiem.

2022-12-22

 

9. Optimālas pH uzturēšanai ir virs 8 ( Ekoshēma3)? un iestrādei jāizmanto tikai ar GPS aprīkots organiskā mēslojuma izkliedētājs, vai derēs ka saimniecībā ar GPS uztvērēju aprīkots traktors un parasta organiskā mēslojuma izkliedētājs.

Atbild ZM:

Atbalstu par pamatkaļķošanu (2.ekoshēma “Ekoloģiski nozīmīgas platības”) var saņemt platības, kurās augsnes reakcija (pH) smilts augsnēs ir zemāka par 5,5, mālsmilts augsnēs zemāka par 5,8, smilšmāla augsnēs zemāka par 6,3 vai mālainās augsnēs zemāka par 6,5.

Izmantotā kalcija karbonāta (CaCO3) deva (t/ha) kārtējā gadā vai iepriekšējā gadā pirms ziemāju sējas nav mazāka nekā deva, kas ieteikta saskaņā ar augsnes agroķīmisko izpēti vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datiem vai atbilstoši augsnes analīžu rezultātiem aprēķināta LIZ pārvaldības sistēmā. Ja minētajos dokumentos vai LIZ pārvaldības sistēmā deva ir norādīta lielāka nekā 6 t/ha CaCO3, tad pirmssējas apstrādes laikā vienā reizē izmantotā CaCO3 deva ir vismaz 6t/ha.

Pamatkaļķošanas materiāla iestrādei nav noteikta prasība, ka tehnikai būtu jābūt aprīkotai ar GPS.

Savukārt, ja lauksaimnieks veic precīzo minerālmēslu iestrādi un vēlas saņemt atbalstu 5.ekoshēmā “Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinoša lauksaimniecības prakse”, tad ir jānodrošina abu nosacījumu izpilde:

1) to dara ar minerālmēslu izkliedētāju, kam ir automātiskā pārklājumu regulēšanas iespēja, tostarp sekciju kontrole un konstantas vai mainīgas devas regulēšanas iespēja, un nodrošina mēslošanas zonu nepārklāšanos;

2) traktortehnika vai iekārta ir aprīkota ar vadības termināli, kas aprīkots ar GPS uztvērēju, sekciju kontroles un uzstādītās devas kontroles funkciju precīzai mēslojuma iestrādei.

2023-02-19