Vietējo proteīnaugu izmantošanas veicināšana dējējvistu barībā

Projekta mērķis:

Latvijā audzētu proteīnaugu izmantošanas īpatsvara paaugstināšana dējējvistu barībā un barības kvalitātes un kvantitātes ietekmes uz dējējvistu produktivitātes rādītājiem

Vadošais partneris -  BDR “Latvijas Olu ražotāju asociācija”

Projekta sadarbības partneris - Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība “IMANTAS”

Paredzamie projekta rezultāti:

Pēc projekta īstenošanas potenciālie labuma guvēji būs lauksaimniecības produkcijas primārie ražotāji, olu pārstrādes uzņēmumi un augkopības produkcijas ražotāji, kas ievērojot zaļināšanas prasības varēs ražot tirgū pieprasītas dējējvistu barības ražošanas izejvielas - zirņus vai lucernu. Tiks iegūts eksportspējīgs, tirgū pieprasīts produkts - kvalitatīvas brīvās turēšanas olas, tādējādi veicinot putnkopības nozares attīstību Latvijā, kā arī tiks samazināts importēto izejvielu īpatsvars dējējvistu barības ražošanā.

Realizējot projektu, tiks sniegts ieguldījums šādos LAP mērķa virzienos:

-        Zināšanu pārnese un inovāciju veicināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;

-        Lauku saimniecību dzīvotspējas un visu lauksaimniecības veidu konkurētspējas uzlabošana visos reģionos un inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu veicināšana, īpaši uzlabojot visu lauku saimniecību ekonomiskos rādītājus un veicinot lauku saimniecību pārstrukturēšanu un modernizēšanu, jo īpaši, lai pastiprinātu dalību tirgū un virzību uz tirgu, kā arī lai veicinātu lauksaimnieciskās darbības dažādošanu;

-        Pārtikas preču aprites organizēšana, tostarp lauksamniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības veicināšana, dzīvnieku labturības un riska pārvaldības veicināšana lauksaimniecībā, īpaši uzlabojot primāro ražotāju konkurētspēju, to labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsas piegādes ķēdes, ražotāju grupas un organizācijas un starpnozaru organizācijas;

-        Ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītas ekosistēmas atjaunošana, saglabāšana un uzlabošana.

Resursu efektīva izmantošana un atbalstīšana pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē, īpaši:

-          samazinot siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas lauksaimniecībā;

-          veicinot oglekļa uzglabāšanu un piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

-          ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas sistēmu attīstību, ievērojot ilgtspējas principus;

-          lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu saglabāšanu un efektivitāti (piemēram, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG), palielinot energoefektivitāti, ieviešot precīzās un bezatlikuma tehnoloģijas, samazinot mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanu, veicinot oglekļa uzglabāšanu un CO2 piesaisti);

-          pilna cikla ražošanas nodrošināšanu no primāro lauksaimniecības produktu ražotāja līdz gatavās produkcijas pārstrādātājam, sadarbībā rodot kompleksu ilgtspējīgu risinājumu, kas skar gan primāro ražotāju, gan pārstrādātāju;

-          lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanu vietējai izejvielai;

-          ekonomisko rādītāju uzlabošanu lauku saimniecībās vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos un privāto mežu apsaimniekošanā, ievērojot ilgtspējas principus;

-          pārtikas un kokmateriālu īsās piegādes ķēdes stiprināšanu, veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem, lai samazinātu attālums starp ražotāju un patērētāju, kā arī starpnieku skaitu un veicinātu tiešo iegādi no pārtikas ražotāja.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas i - EUR 47992.00

Projekta realizēšanas laiks: 2019.gada 1. marts - 2020. gada 28. februāris

 

Informāciju sagatavoja:

Solvita Gulbe

Latvijas Olu ražotāju asociācija