Vietējā līmenī pārvaldīts plāns lauku liju populācijas saglabāšanai

Īrija

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 2017.gads - 2023.gads.

Projekta mērķis ir saglabāt dzīvotspējīgās lauku liju (LL) populācijas ekonomiski un sociāli ilgtspējīgā veidā, atzīstot un novērtējot ekosistēmas pakalpojuma kā saimniecības darbības rezultāta nozīmi. Lai sasniegtu šo galveno mērķi, projektā plānots īstenot šādus mērķus:

Nodrošināt augstas dabas vērtības lauksaimniecības zemju ilgtspējīgu pārvaldību LL svarīgākajās teritorijās, jo sevišķi ar mērķi nodrošināt dzīvojamo vidi LL un citiem savvaļas dzīvniekiem, kuri dzīvo šajā ģeogrāfiskajā vidē; Veicināt stingrāku sociālu un ekonomisku skatījumu uz kalnu reģioniem; Izstrādāt efektīvu modeli LL teritoriju ilgtspējīgai pārvaldībai nākotnē; Veicināt pozitīvas attiecības starp vietējām kopienām un attiecīgajām valsts institūcijām ar vietējā līmenī vadītu risinājumu palīdzību.

Paredzēts izstrādāt un ieviest saglabāšanas programmu 6 īpaši aizsargājamās teritorijās, kas paredzētas lauku liju vairošanai; motivēt lauksaimniekus uzlabot attiecīgo zemju dzīvotņu vērtību, sniegt atbalstu pasākumiem, ar kuriem tiek veicināta dzīvotņu vērtības uzlabošana, atzīt lauksaimnieku nozīmi nosprausto populācijas saglabāšanas mērķu ieviešanā.

Plašāka informācija: http://www.henharrierproject.ie/