Daugavpils

Piena ražošana.

SIA LLKC Daugavpils  nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās .

Apakštēma:  Piena ražošana.

Mērķis: Sniegt  zināšanas  lauksaimniekiem par tehnoloģijām piena lopkopībā.

LLKC Daugavpils konsultāciju birojā tiks rīkotas apmācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Apmācību tēmas:
Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.
Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes.
Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes.
Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
Grozījumi normatīvajos aktos.
Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.

Pamatapmācības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanai

LLKC Tālākizglītības nodaļa Daugavpilī riko pamatapmācības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanai.Kursu norises vieta: Sēlijas.25.Apmācības notiks 19-20.un 25-26. novembrī.
Pieteikties pie Marija Rēķe tel.29394131 e-pasts: marija.reke@llkc.lv

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotā atbalsta pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” realizācijas nosacījumi. Nepieciešamās informācijas projektu realizācijai iegūšana datubāzēs. Pasākuma projektu vērtēšanas kritēriji, projektu realizācijas aktualitātes, kā arī projektu uzraudzība un kontrole. Diskusija, atbildes uz jautājumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens

LLKC Daugavpils nodaļa 11.augustā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku tūrisma uzņēmējiem, zemniekiem, konsultantiem, mājražotājiem un jauniešiem uz vairākām saimniecībām Sēlijas pusē Aknīstes novadā, lai iepazītu dažādus saimniekošanas veidus un gūtu idejas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai vai uzsākšanai.

Lapas

Subscribe to RSS - Daugavpils