Zivju dīķu būvniecība lauku teritorijā

Informatīvais materiāls ir tapis ar nolūku atbildēt uz daudzajiem lauku zemju īpašnieku jautājumiem par kārtību, kādā ir iespējama jaunu zivju dīķu būvniecība un esošo dīķu rekonstrukcija. Protams, jāņem vērā, ka katrs gadījums ir individuāls un vairāk vai mazāk atšķirīgs, tomēr galvenās iezīmes būs kopējas. Jebkurā gadījumā lauku zemju īpašniekam par plānoto ieceri iesakām apspriesties ar sertificētu šīs jomas speciālistu, kurš arī vajadzības gadījumā izstrādās dīķu būvniecībai nepieciešamo dokumentāciju, vai vērsties sava novada būvvaldē pēc sākotnējas konsultācijas.
 
Ja ir radusies doma par sava zivju dīķa būvniecību, aicinu nenobīties no nezināmā dokumentācijas apjoma un birokrātijas, jo prieks par paveikto galarezultātu noteikti atsvērs pirms tam piedzīvotās grūtības un neērtības. Paveiktais jūs priecēs 30 un vairāk gadus. Vecākie mākslīgi veidotie zivju dīķi, pie kuriem man ir bijis prieks pabūt, ir pat no 15. gadsimta un joprojām ir darba kārtībā. 
 
Centāmies sagatavot īsu esenci no Latvijā spēkā esošiem normatīviem aktiem. 
 
 
1. Būvniecības procesu dīķu būvniecībai regulē Būvniecības likums, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 16.09.2014. noteikums “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”.
 
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu dīķis līdz 0,5 ha bez ūdens regulēšanas ietaisēm, dīķis līdz 0,5 ha ar ūdens regulēšanas ietaisēm viena zemesgabala robežās ir 1. grupas meliorācijas un hidrotehniskā būve.
 
Būvniecības process 1. grupas meliorācijas un hidrotehniskai būvei:
2.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 16. un 18. punktu un šo punktu apakšpunktiem, būvniecības ierosinātājam (pasūtītājam) Būvvaldē akceptēšanai jāiesniedz paskaidrojuma raksta 1 daļa, kurai pievienoti pielikumi:
 
2.1.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumenti, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;
 
2.1.2. tehniskie noteikumi no institūcijām, ja konkrētā būvniecība ietekmē vai skar šo institūciju pārraudzībā esošās teritorijas un šo teritoriju aizsargjoslas, kā arī, inženierkomunikācijas un šo inženierkomunikāciju aizsargjoslas (Valsts vides dienests, Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu reģionālās meliorācijas nodaļa, pašvaldība, Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas Valsts dzelzceļš”, AS “Sadales tīkls”, AS “Augstspriegumu tīkls”, AS “Gaso”, VAS “Radio un televīzijas centrs”, u.c.)
 
2.1.3. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;
 
2.1.4. zemes robežu plāns vai derīgs topogrāfiskais plāns mērogā 1:500;
 
2.1.5. zemes īpašuma meliorācijas kadastra izziņa vai meliorācijas kadastra datu izkopējums ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums un citi parametri), ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt meliorētā zemē;
 
2.1.6. novietnes plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās vai nojaucamās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums un citi parametri), uz derīga
topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz zemes robežu plāna;
 
2.1.7. saskaņojumi no institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus;
 
2.2. Norādīto paskaidrojuma rakstu var izstrādāt attiecīgā jomā (meliorācijas un hidrotehnisko būvju projektēšana) sertificēts speciālists.
 
2.3. Saskaņā ar Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 2. punktu,  Būvvalde 14. dienu laikā pieņem lēmumu par būvniecības ieceres (paskaidrojuma raksta) akceptēšanu.
 
2.4. Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums pēc būvniecības ieceres akceptēšanas ir 5 gadi.
 
2.5. Ja 1. grupas hidrotehnisko un meliorācijas būves būvniecības ierosinātājs ir fiziska persona, tad būvniecību viņš var veikt pašu spēkiem. Lai paskaidrojuma rakstā veiktu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, viņam Būvvaldē jāiesniedz fiziskās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi būvniecībā.
 
2.6. Ja 1. grupas hidrotehnisko un meliorācijas būves būvniecības ierosinātājs ir juridiska persona, kura nav reģistrēta būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt meliorācijas un hidrobūvju būvniecību, tad juridiskai personai jānoslēdz līgums ar būvkomersantu, kuram ir tiesības veikt norādīto būvju būvniecību. Lai paskaidrojuma rakstā veiktu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvvaldē jāiesniedz ar būvkomersantu noslēgtā līguma kopiju, būvkomersanta rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja norīkošanu, būvkomersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi būvniecībā, atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās atbildības apdrošināšanas polisi un būvdarbu žurnālu.
 
2.7. Pēc 2.4. vai 2.5. norādīto dokumentu saņemšanas Būvvalde paskaidrojuma rakstā veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Objektā būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc šādas atzīmes veikšanas!
 
2.8. Kad būvdarbi ir pabeigti, būvniecības ierosinātājs paskaidrojuma rakstā iesniedz informāciju par būvdarbu pabeigšanu, būves izpildmērījumu plānu, kurš reģistrēts mērniecības datu bāzes uzturēšanas sistēmā,  atzinumus no tām institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, aizpildītu būvdarbu žurnālu (ja būvdarbus ir veicis būvkomersants), segto darbu aktus (ja būvdarbus ir veicis būvkomersants), iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas (ja būvdarbus ir veicis būvkomersants).
 
2.9. Būvvalde piecu darbdienu laikā pēc visu iepriekš minēto dokumentu saņemšanas apseko būvobjektu un pārliecinās, ka būvdarbi veikti atbilstoši paskaidrojuma rakstam un normatīvajiem aktiem, un būvniecības iecerē – paskaidrojuma rakstā veic atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.
 
2.10. Ja pirmās grupas būves būvniecību pilnīgi vai daļēji finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai valsts, būvniecība notiek atbilstoši otrās grupas būves būvniecības kārtībai.
 
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu dīķis līdz 0,5 ar ūdens regulēšanas ietaisēm uz diviem vai vairākiem zemesgabaliem, dīķis virs 0,5 ha ar vai bez ūdens regulēšanas ietaisēm  ir 2. grupas meliorācijas un hidrotehniskā būve.
 
Būvniecības process 2. grupas meliorācijas un hidrotehniskai būvei:
3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 16. un 19. punktu un šo punktu apakšpunktiem, būvniecības ierosinātājam (pasūtītājam) Būvvaldē akceptēšanai jāiesniedz Būvniecības ieceres iesniegums, kuram pievienots būvprojekts minimālā sastāvā, kurā jāietver:
 
3.1.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;
 
3.1.2. tehniskie noteikumi no institūcijām, ja konkrētā būvniecība ietekmē vai skar šo institūciju pārraudzībā esošās teritorijas un šo teritoriju aizsargjoslas, kā arī, inženierkomunikācijas un šo inženierkomunikāciju aizsargjoslas (Valsts vides dienests, Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu reģionālās meliorācijas nodaļas, pašvaldība, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas Valsts dzelzceļš”, AS “Sadales tīkls”, AS “Augstspriegumu tīkls”, AS “Gaso”, VAS “Radio un televīzijas centrs”, u.c.), pie būvprojekta izstrādes šī prasība nav obligāta;
 
3.1.3. skaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par: 
 
3.1.3.1. nekustamo īpašumu, kurā paredzēts realizēt būvniecības ieceri:
 
3.1.3.2. zemes vienības kadastra apzīmējumu;
 
3.1.3.3. būves kadastra apzīmējumu, ja tai tāds piešķirts;
 
3.1.3.4. īpašnieku;
 
3.1.3.5. plānoto būvniecības veidu;
 
3.1.3.6. plānoto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;
 
3.1.3.7. plānoto būvniecības atkritumu apjomu un veidu;
 
3.1.3.8. plānotajiem vides pieejamības risinājumiem, ja attiecīgā veida būvēm atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināma vides pieejamība;
 
3.1.3.9. plānotajiem aizsargājamo kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem, ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt kultūras pieminekļa aizsargjoslā;
 
3.1.3.10. dokumentiem saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem; 
 
3.1.3.11. būves tehniskās apsekošanas atzinuma, ja paredzēta meliorācijas sistēmas atjaunošana vai pārbūve, būves tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
 
3.1.4. zemes robežu plāns vai derīgs topogrāfiskais plānas mērogā 1:500;
 
3.1.5. situācijas plānas atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500; M 1:1000; M 1:2000; M 1:5000), kurā norādīts paredzētās būves novietojums zemes gabalā un tās galvenie parametri (garums, platums, dziļums), uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz zemes robežu plāna;
 
3.1.6. zemes īpašuma meliorācijas kadastra izziņa vai meliorācijas kadastra datu izkopējums ar iezīmētām būvju atrašanās vietām un galvenajiem parametriem (garums, platums, dziļums), ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt meliorētā zemē;
 
3.1.7. raksturīgie būvju griezumi ar augstuma atzīmēm vai garenprofiliem, izņemot gadījumu, ja paredzēta būves atjaunošana;
 
3.1.8. labiekārtošanas risinājuma plāns, ja ir paredzēts labiekārtojums;
 
3.1.9. transporta un gājēju kustības organizēšanas apraksts, ja būvniecības ieceri vai tās daļu ir paredzēts realizēt ceļu zemes nodalījuma joslā vai ielu sarkano līniju robežās;
 
3.1.10. būvizstrādājuma tehniskā dokumentācija, ja paredzēta būves novietošana;
 
3.1.11. rasējumi, norādot būves kārtu robežas un secību, un papildus skaidrojoša apraksta, ja pieņemšana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām;
 
3.1.12. informācija par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.
 
3.2. Būvprojektu minimālā sastāvā izstrādā attiecīgā jomā (meliorācijas un hidrotehnisko būvju projektēšana) sertificēts speciālists. 
 
3.3. Saskaņā ar Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 1. punktu,  Būvvalde viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu un būvatļaujas izdošanu.
 
3.4. Būvvalde būvatļaujā iekļauj:
 
3.4.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:
 
3.4.1.1. institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;
 
3.4.1.2. prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām;
 
3.4.1.3. prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;
 
3.4.1.4. prasības par vides pieejamību, ja inženierbūvei to nepieciešams nodrošināt atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 
3.4.1.5. prasības par kultūras pieminekļu aizsardzību;
 
3.4.1.6. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas;
 
3.4.1.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos prasības par citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem;
 
3.4.1.8. citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);
 
3.4.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:
 
3.4.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));
 
3.4.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns);
 
3.4.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;
 
3.4.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;
 
3.4.2.5. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.
 
3.5. Lai būvatļaujā veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Būvvaldē akceptēšanai jāiesniedz būvprojekts, kurš sastāv no:
3.5.1. projektēšanas uzdevuma;
 
3.5.2. būvatļaujas projektēšanas nosacījumos noteiktām izdotajām atļaujām un tehniskajiem noteikumiem;
 
3.5.3. būves pamatrādītājiem;
 
3.5.4. tekstuālās daļas un grafiskās daļas atbilstoši  Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 39., 40., 41., 43. punktiem un šo punktu apakšpunktiem;
 
3.5.5. būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) saskaņojumu, zemes gabala īpašnieka saskaņojumu (ja būvniecības ierosinātājs nav zemes gabala īpašnieks), to institūciju saskaņojumiem, kuras ir izdevušas atļaujas vai tehniskos noteikumus.
 
3.6. Saskaņā ar Būvniecības likuma 12. panta piekto daļu Būvvalde 15 darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi, būvatļaujā veic atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
 
3.7. Lai būvatļaujā veiktu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvvaldē jāiesniedz dokumentācija:
 
3.7.1. ar būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) un būvuzņēmēju (kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt meliorācijas un hidrobūvju būvniecību) noslēgtā līguma kopija,
 
3.7.2. ar būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) un būvuzraugu ( būvuzņēmēju, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt meliorācijas un hidrobūvju būvniecību, vai būvspeciālistu, kuram ir sertifikāts meliorācijas un hidrobūvju būvniecībā) noslēgtā līguma kopija, ja paredzēta būvuzraudzība;
 
3.7.3. ar būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) un autoruzraugu noslēgtā līguma kopija, ja paredzēta autoruzraudzība;
 
3.7.4. būvuzņēmēja rīkojums par atbildīgā būvdarbu vadītāja norīkošanu;
 
3.7.5. būvuzrauga rīkojums par atbildīgā būvuzrauga norīkošanu, ja būvuzraudzību veic būvkomersants;
 
3.7.6. būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises būvniecībā;
 
3.7.7. būvuzrauga (būvkomersanta) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises būvniecībā, ja tiek veikta būvuzraudzība;
 
3.7.7. atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās atbildības apdrošināšanas polise;
 
3.7.8. norīkotā būvuzrauga profesionālās atbildības apdrošināšanas polise, ja paredzēta būvuzraudzība;
 
3.7.9. autoruzrauga civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises būvniecībā vai profesionālās atbildības apdrošināšanas polise, ja paredzēta autoruzraudzība;
 
3.7.10. būvdarbu žurnāls. 
 
3.8. Piecu darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti dati, kas apliecina visu būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvvalde veic atzīmi par norādīto nosacījumu izpildi.
 
3.9. Būvuzņēmējs būvdarbus drīkst uzsākt tikai tad, kad veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi!
 
3.10. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi 5 gadu laikā no dienas, kad tajā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
 
3.11. Būvdarbu veikšanas termiņš no atzīmes veikšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ir 8 gadi.
 
3.12. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Būvvaldē iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijā, kuram pievieno šādus dokumentus:
 
3.12.1. dokumentāciju par būvprojekta izmainītajām daļām, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;
 
3.12.2. būves novietnes izpildmērījuma plānu ar reljefa un būvju augstumu atzīmēm, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta;
 
3.12.3. to institūciju, kuras izdevušas atļaujas vai tehniskos noteikumus, atzinumus;
 
3.12.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;
 
3.12.5.būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība;
 
3.12.6. ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas atzinumu par ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu (mērlatu) piesaisti EVRS realizācijai Latvijas teritorijā, ja būvē ar ūdens līmeņa regulēšanu saistītu hidrotehnisko būvi.
 
3.13. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai un visas nepieciešamās izpilddokumentācijas saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju būves vai būvlaukuma uzrādīšanas termiņu, pieņem veiktos būvdarbus, izdodot aktu.
 
4. Saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu  21. punktu ar 2020. gada 1. janvāri visa būvniecības dokumentācija iesniedzama elektroniski, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
 
Informatīvais materiāls tapis sadarbībā ar Skrundas novada būvvaldi.
 
Materiālu publicēšanai  sagatavoja 
Raivis Apsītis,  
LLKC  zivsaimniecības eksperts 

Pievienot komentāru