Ceļā uz viedumu piekrastēs

Foto no projekta atklāšanas pasākuma 2021. gada 25. martā, pieslēdzoties visai piekrastei

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” sadarbībā ar piecām zivsaimniecības vietējām rīcības grupām Latvijā un vienu Somijā 2021. gada februārī uzsāka īstenot jaunu starptautisku sadarbības projektu “Ceļā uz viedumu piekrastēs”. Projekts veicina viedo ciemu koncepta ieviešanu un attīstību sešās pilotvietās Latvijas piekrastē.

Sadarbības projekta mērķis ir iepazīstināt tieši piekrastes iedzīvotājus ar viedo ciemu attīstības konceptu un uzsākt tā pakāpenisku ieviešanu katrā no sešu sadarbības partneru izvēlētajām piekrastes teritorijām jeb apkaimēm. Tādējādi aktivizējot arī vietējās piekrastes kopienas, izglītojot kopienu līderus, stiprinot ciemu–apkaimju identitāti un veicinot uz mūsdienu zināšanām un inovācijām balstītu ilgtspējīgu attīstību. Mērķis ir arī veicināt jaunu sociālu un ekonomisku sadarbību  starp vietējiem iedzīvotājiem, lai uzlabotu piekrastes ciemu un apkaimju dzīves kvalitāti.

Projekta mērķa grupas ir visi piekrastei piederošie cilvēki konkrētajās pilotvietās. Viedo ciemu, kas var būt gan ciems, gan apkaime, gan neliela pilsēta (rural town) veido kopiena, kas  sastāv no vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, zvejniekiem, jauniešiem, veciem cilvēkiem un jaunienācējiem. Kopienas uzdevums ir kopīgi apzināt savas vajadzības un kopīgi tās risināt, izmantojot esošos ekonomiskos, sociālos, zināšanu, laika un citus resursus, kā arī piesaistot jaunas zināšanas un jaunus veidus, kā reaģēt uz apkārtējam pārmaiņām, lai rastu risinājumu saviem izaicinājumiem. Tādējādi projektā tiek iesaistīta plaša mērķauditorija – no kultūras, politikas veidotāju un uzņēmēju pārstāvjiem līdz esošiem un arī nepastāvīgiem iedzīvotājiem piekrastes teritorijās.

Ņemot vērā piekrastes sezonalitātes apdzīvotību, īpaša uzmanība projektā tiek pievērsta arī ilglaicīgiem “vasarniekiem”. Kā potenciāla mērķa grupa tā sāka veidoties jau Covid-19 pandēmijas sākumā, kad daudzi izvēlējās “pārziemot” šo laiku savos piekrastes īpašumos, tādējādi arī dodot savu pienesumu kopienas sadzīvē.

Projektā iesaistītās pilotvietas (ZVRG) ir sekojošas:

1) “Partnerība laukiem un jūrai”: Lapmežciema apkaime (Lapmežciema pagasts), Engures novads;

2) “Jūrkante”: Ainaži, Salacgrīvas novads;

3) “Jūras zeme”: Carnikava, Carnikavas novads;

4) “Talsu rajona partnerība”: Kaltene, Rojas novads;

5) “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”: Dižjūras lībiešu ciemi no Vaides līdz Ovīšiem, Dundagas un Ventspils novadi;

6) “Liepājas rajona partnerība”: Bernāti, Nīcas novads.

Projektā piedalās arī starptautiskais partneris no Somijas –

ZVRG “Sepra”, kas atrodas netālu no Helsinkiem.

Projekta aktivitātēs aicināti piedalīties visu pilotteritoriju  iedzīvotāji un interesenti. 2021. gada jūnijā notika tā saucamā ciemu un apkaimju DNS noteikšana jeb resursu un vajadzību apzināšana, kad katrs teritorijas iedzīvotājs vai tai piederīgais varēja aktīvi paust savu viedokli. Tas ir svarīgi, lai vietējie apzinātos sevi kā kopienu un definētu savas vietas spēku, kā arī to, ko mēs kopā varam darīt, lai uzlabotu savu dzīvesvietu. Aktivitātes rezultātu apkopojums kalpos par pamatu rudens  “Ideatonam” jeb ideju maratonam, kur, atkal iesaistoties iedzīvotājiem kopā ar mentoriem un lektoriem, tiks meklēti viedie risinājumi kādām konkrētām ciema vai apkaimes vajadzībām. Katrā pilotvietā tiks atbalstīta vismaz viena risinājuma ieviešiena. Projektā paredzēta pieredzes gūšanas iespēja gan vietējā braucienā, apmeklējot Latvijas viedos ciemus kā Engures apkaimi, gan arī gūstot pieredzi no Somijas partneriem, izmantojot gan virtuālo iespēju sazināties, gan  dodoties paredzētajā pieredzes apmaiņas braucienā, kad tas būs iespējams un droši no epidemioloģiskās situācijas viedokļa. Šā gada martā aktīvākie apkaimju un ciemu iedzīvotāji apguva mācību ciklu Zoom platformā par kopienu veidošanu, līderismu un iedzīvotāju grupu dažādību, lai stirpinātu kopienu līderus, kuri spētu attīstīt kopienas savos ciemos un apkaimēs arī turpmāk.

Informāciju par projekta aktivitātēm, pilotvietām, kā arī par pasākumu  norises laikiem var uzzināt, sekojot projekta lapai: @viedieciemipiekrastē un feisbukā, kā arī minētajās zivsaimniecības VRG mājaslapās.

Svarīgi, ka Latvijas piekrastes apkaimes pārzina jaunos attīstības konceptus kā viedais ciems, un ir gatavas darboties gan lokālā, gan nacionālā, gan arī globālā līmenī, reaģējot uz jaunajām tendencēm, ko ietver jaunā Kopīgā lauksaimniecības politika. LEADER/SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) pieejai, ko īsteno VRG, ir daudzas paralēles ar viedo ciemu koncepciju,  piemēram, “no apakšas uz augšu” pieeja, vietējo vajadzību potenciāla apzināšanās, kā arī sadarbības un inovāciju elementi. Izmanotjot iespēju piedalīties šādos projektos, piekrastes iedzīvotāji spēs skaidrāk definēt savas vajadzības, lai tās risinātu ar jauno stratēģiju projektu apgūšanu.

Projektu “Ceļā uz viedumu piekrastēs” (Nr. 20-00-F043.0443-000001)  finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Ieva Vītola-Deusa,
projekta vadītāja

Pievienot komentāru