Atbalsts arī transportlīdzekļu iegādei

Lai mērķtiecīgāk novirzītu finansējumu zivsaimniecības projektiem un zvejas kuģa īpašniekiem, valdība 14.maijā pieņēmusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) pasākumā “Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (SVVA).

Izmaiņas galvenokārt skar transportlīdzekļu iegādes iespējas piekrastes zvejas un zivsaimniecības komersantiem, biedrībām un zvejas produktu ražotāju organizācijām un atbalsta intensitātes piemērošanu SVVA projektiem. 

Lai atbalsta saņemšanas nosacījumi būtu skaidri saprotami un nepārprotami, ar grozījumiem noteikumos pilnveidots nosacījums izdevumiem par transportlīdzekļu attiecināšanu. Turpmāk izdevumi par transportlīdzekļiem attiecināmi, ja transportlīdzeklis vienlaikus atbilst trim nosacījumiem:

•           tas ir pielāgots specifiskiem darbiem,

•           tam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas,

•           tas ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta vai tas paredzēts zvejas un akvakultūras produkcijas tirdzniecībai vai pārvadāšanai.

Noteikumos precizēts nosacījums komersantiem, kuri nodarbināto pārvadāšanai paredz iegādāties mehānisko transportlīdzekli, kurš konstruēts un paredzēts ne vairāk kā 16 pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, un kuru garums nepārsniedz astoņus metrus. Turpmāk šāda transportlīdzekļa iegādes izdevumi attiecināmi tad, ja komersants nodarbina attiecīgu skaitu, bet ne mazāk par trim, strādājošo. Tāpat šāda transportlīdzekļa iegāde attiecināma arī biedrībām un zvejas produktu ražotāju organizācijām, ja tām ir vismaz astoņi biedri,

•           kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā piekrastes ūdeņos un zvejas atļauja (licence) piekrastes zvejai,  

•           kuri veic mazapjoma piekrastes zveju (zvejas darbības atbilst regulas 2021/1139 2. panta 2. punkta 14. apakšpunkta “a” apakšpunkta prasībām).

Ņemot vērā, ka SVVA pasākumā var piemērot atšķirīgu atbalsta intensitāti dažādām projekta izmaksu pozīcijām, ar grozījumiem ir noteikts, ka šādos gadījumos

•           iesnieguma sagatavošanas attiecināmajām izmaksām un

•           ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītām attiecināmajām izmaksām piemēros atbalsta intensitāti, kas attiecināta uz vairāk nekā 50 procentiem no projekta kopējām investīcijām. Tātad projektiem ar dalīto likmi vērtēs īpatsvaru starp pamata un paaugstinātās intensitātes ieguldījumiem, vispārējām izmaksām piemērojot paaugstināto intensitāti, ja paaugstinātas intensitātes ieguldījumu ir vairāk nekā 50 procenti.

Ar grozījumiem mainīta arī norma par 100 procentu atbalsta intensitātes piemērošanu projektam vai tā daļai, kas saistīta ar piekrastes zveju, zvejas produktu apstrādi un tirdzniecību. Turpmāk 100 procentu atbalsta intensitāti šiem projektiem piemēros tikai tad, ja atbalsta pretendenta piekrastes zvejniecībā iegūto produktu īpatsvars pārsniedz 50 procentus.

Noteikumos ir veikti arī atsevišķi redakcionāli uzlabojumi un tiesību normu precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 579 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam “Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste


Piemēri atbalsta dalītajai likmei

Piemēri dalītajai atbalsta intensitātei, proti – MKN 579 19.1 punkta piemērošanai.

Tiek iesniegts projekta iesniegums par inovatīvu projektu ar atbalsta intensitāti 65%. Izvērtējot projekta iesniegumu, tiek konstatēts, ka:

1. piemērs

Inovatīvas ir iegādes tikai 10 000 eiro  apmērā, kas ir tikai 25% no projekta.

Saskaņā ar MKN 579 12.1. apakšpunktu projekta daļai, kas ir inovācija – tātad 25% no projekta, tiek piemērota 65% (10 000 eiro) atbalsta intensitāte, savukārt pārējām investīcijām 75%, kas nav inovācija, tiek piemērota 50% atbalsta intensitāte (MKN 579 12. punkts).

Saskaņā ar MKN 579 19.1 punktu par projekta iesnieguma sagatavošanas attiecināmajām izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām attiecināmajām izmaksām tiek piemērota viena atbalsta intensitāte – 50% atbalsta intensitāte, jo projekta lielākajai daļai (75% no visa projekta) tiek piemērota 50% atbalsta intensitāte, savukārt inovācijas iegādes ir mazākā projekta daļa.

2. piemērs

Inovatīvas iegādes ir 55% no projekta.

Inovatīvajai daļai, kas ir 55% no visa projekta, tiek piemērota 65% atbalsta intensitāte, savukārt atlikušajiem 45%, kas nav inovācija, tiek piemērota 50% atbalsta intensitāte.

Šajā gadījumā par projekta iesnieguma sagatavošanas attiecināmajām izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām attiecināmajām izmaksām tiek piemērota 65% atbalsta intensitāte, jo projekta lielākajai daļai (55% no visa projekta) tiek piemērota 65% atbalsta intensitāte.

Pievienot komentāru