Viedie ciemi Eiropas izpratnē

Lai gan Viedo ciemu pieeja Latvijā un dažviet Eiropā ir salīdzinoši jauna, tomēr daudziem tā ir zināma. Taču reizi pa reizei dzirdam jautājumus: – Kas tad īsti ir Viedais ciems? Vai mēs esam Viedais ciems? Kā kļūt par Viedo ciemu?

Lai veicinātu viedo ciemu veidošanos visā Eiropas Savienībā (ES) saskaņā ar Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un citām ES iniciatīvām, Eiropas Komisija (EK) uzsākusi aktivitātes, kurās Valsts Lauku tīkls līdzdarbojas kā nacionālais Viedo ciemu kustības koordinators.

Veidojot vienotu izpratni par to, kas ir Viedais ciems, EK noteikusi kritērijus, kas ļauj vieglāk orientēties un saprast, kādi esam un uz ko mums, iespējams, ir jātiecas.

Saskaņā ar EK definīciju Viedie ciemi ir kopienas lauku apvidos, kas izmanto inovatīvus (radošus) risinājumus, lai uzlabotu dzīves apstākļus konkrētajā teritorijā un nodrošinātu ilgtspēju, balstoties uz savām stiprajām īpašībām un iespējām. Viedie ciemi piedāvā līdzdalības iespēju katram interesentam, lai izstrādātu un īstenotu savu stratēģiju un kopīgi uzlabotu ciema ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus, jo īpaši, izmantojot digitālo tehnoloģiju piedāvātos risinājumus. Viedie ciemi spēj attīstīties, sadarbojoties un arī apvienojoties ar citām kopienām un dalībniekiem lauku un pilsētu teritorijās. Iesaistīto ierosinājumi un Viedā ciema stratēģijas īstenošana var balstīties uz esošajām iniciatīvām un to var finansēt no dažādiem valsts un privātiem avotiem.

Tātad, pamatojoties uz definīciju, galvenie kritēriji Viedajiem ciemiem ir:

  • Izstrādāta stratēģija, kas aptver dažādas jomas – attīstības ilgtermiņa redzējums, kas balstās uz vietējās teritorijas stiprajām pusēm un priekšrocībām, kā arī risina problēmas, ar kurām vietējās teritorijas iedzīvotāji saskaras;
  • Ir radoši risinājumi attīstībai, īpaši uzsverot tehnoloģiskus, digitālus un sociālus jauninājumus;
  • Notiek aktīva kopienas iedzīvotāju iesaistīšanās jautājumu risināšanā.

Apliecinājums ilgtermiņa domāšanai

Iepriekš minētajā Viedā ciema definīcijā ir pieminēta stratēģija – ilgtermiņa plāns vai programma, kurā noteikti mērķi, to sasniegšanas posmi un mehānismi. Stratēģijas izstrāde sākas ar izpratni par to, ko vēlamies sasniegt, paredzot konkrētas darbības šo mērķu sasniegšanai. Tomēr jāatzīmē, ka tas nav Viedā ciema pašmērķis. Stratēģiska dokumenta lomu var labi pildīt arī vienkāršs plāns vai vīzijas dokuments. Eiropā tiek uzskatīts, ka, lai kā mēs to nosaucam, ir ļoti svarīgi, lai tas apliecina vietējās kopienas ilgtermiņa domāšanu, noteikti neaizmirstot savu iespēju, stipro pušu un priekšrocību vērtējumu.

Ne katra jauna lieta ir inovācija

Spēja izstrādāt un attīstīt jaunas pieejas, reaģējot uz vietējām problēmām un izaicinājumiem, vienlaikus izmantojot 21. gs. tendences un iespējas, ir tas, kas raksturo Viedo ciemu. Dažas no svarīgākajām globālajām tendencēm, kas noteikti attiecas arī uz Viedo ciemu pieeju ir, piemēram, klimata pārmaiņas un ar tām saistītās vides problēmas (efektīva resursu izmantošana), digitālo prasmju pielietojums Eiropai atbilstošā līmenī un vietējās attīstības veicināšana, izmantojot demokrātiskas metodes.

Inovācijas jeb jauninājumi ir viena no svarīgākajām Viedo ciemu darbības iezīmēm, kas tos atšķir arī citu no cita.

Te gan uzreiz ir jāatzīmē, ka inovācija lauku attīstības kontekstā nenozīmē tikai digitālus risinājumus. Tas var būt radošs risinājums kādam izaicinājumam, ar kuru saskaras iedzīvotāji savā teritorijā. Turklāt nav nepieciešams vietējā teritorijā censties mākslīgi ieviest kādu digitālu tehnoloģiju. Digitalizācija ir instruments, bet noteikti – ne pašmērķis.

Jāuzsver, ka līdzās digitālajām iespējām pastāv arī cita veida jauninājumu izmantošana, kas ir ļoti svarīgas Viedo ciemu kontekstā (piemēram, jaunas ilgtspējīgas ražošanas metodes lauksaimniecībā vai jauni tehniski risinājumi – eko ēku un eko ciematu celtniecībai). Protams, tehnoloģiskie jauninājumi Viedo ciemu kontekstā ir aktuāli, ja vien tiem ir sociāla ietekme uz plašāku sabiedrību, t. i., tehnoloģijām būtu jāveicina arī sociālā labklājība un iekļaušanās. Lai arī nav precīzas “sociālo inovāciju” definīcijas, tā bieži vien tiek definēta kā “jaunas idejas, pakalpojumi un modeļi, lai labāk risinātu sociālās problēmas un/vai apmierinātu sociālās vajadzības labāk, nekā to dara pašreizējie risinājumi”. Tāpat kā Viedo ciemu pieeja – “sociālās inovācijas” ir kā jauna domāšanas forma, kas, pirmkārt, liek domāt par sabiedrības kopējām interesēm un attīstību, un tikai tad par savu personīgo labumu. Sociālo inovāciju rezultātā rodas jaunas sadarbības formas starp cilvēkiem, institūcijām, organizācijām u. c., kas vietējai kopienai var sniegt jaunus attīstības virzienus.

Kopumā ir svarīgi, lai nākotnes Viedie ciemi īstenotu darbības, kuru pamatā ir jaunas tehnoloģijas un digitalizācija, un kas var būtiski mainīt sociālo situāciju vietējā kopienā.

Spēcīga līdzdalības pieeja un sadarbība

Līdzdalība ir nozīmīgs faktors Viedo ciemu veidošanā. Tā nozīmē, ka Viedā ciema stratēģija un darbības ir jāplāno un jāīsteno, iesaistot vietējās kopienas locekļus.

Savstarpēja sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citiem ciemiem var dot būtisku ieguldījumu Viedo ciemu stratēģijas un ideju īstenošanā. Mācīšanās no citu kopienu pieredzes ir tas, ko jānovērtē.

Aicinām pieteikties

Lai veicinātu Viedo ciemu veidošanos visā ES, saskaņā ar KLP un citām ES iniciatīvām, EK aktivitāšu ietvaros uzsākts darbs pie ģeokartēšanas rīka izstrādes, kurā laika gaitā, ņemot vērā dažādus kritērijus, tiks apkopotas aktīvākās lauku kopienas un to izstrādātie “gudrie” risinājumi, iedvesmojot rīkoties arī citus.

Patlaban meklējam un aicinām pieteikties:

  1. Viedos ciemus (Smart Village) – vietējās lauku kopienas, kam ir izstrādāta stratēģija (vai līdzīgs dokuments/plāns, kas apliecina ilgtermiņa domāšanu) un īstenots vismaz 1 vieds/gudrs risinājums, kas ir inovatīvs vietējā līmenī un tam ir reāla un jēgpilna ietekme uz vietējo kopienu.
  2. Ciemus pārejas posmā, lai kļūtu par Viedo ciemu – lauku kopienas (kas ieinteresētas Viedā ciema pieejā) ar vismaz vienu īstenotu viedu/gudru risinājumu, bet bez izstrādātas stratēģijas.

Padalāmies ar mūsu Latvijas labākajiem piemēriem!

Saziņai: laukutikls@llkc.lv, vai zvanot pa tālr. 26135858.

Plašākai informācijai:

LLKC 2020. gadā veidotais video ar Alsungu kā piemēru pastāsta, kas ir Viedais ciems: https://www.youtube.com/watch?v=Y6uU5afrVxc

Savukārt 2021. gada video iezīmē Viedā ciema svarīgākās iezīmes: https://www.youtube.com/watch?v=Rb5fjw-O4sE 

 

Sagatavoja:
Zanda Dimanta-Svilpe,
Valsts Lauku tīkls

Pievienot komentāru