Interaktīvu inovāciju veicināšana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Programmā Apvārsnis 2020 tiek īstenots I2connect projekts. Projekta komanda strādā, lai papildinātu konsultantu un viņu organizāciju kompetences, lai iesaistītu un atbalstītu lauksaimniekus un mežsaimniekus interaktīvos inovāciju procesos.

Inovācijas ir galvenais faktors, lai nepārtraukti pielāgotos dažādiem un reizēm pretrunīgiem izaicinājumiem un izmantotu jaunas un vēl nebijušas iespējas.

Projekts apvieno 42 organizācijas, no kurām lielākā daļa ir tieši iesaistītas inovāciju veicināšanā lauku apvidos visā Eiropā. Lielākie Eiropas lauksaimniecības un mežsaimniecības konsultāciju centri ir projekta partneri. Viņi ir apņēmušies veicināt pastāvīgu mācīšanos un konsultatīvā atbalsta uzlabošanu, izmantojot iespējas, kuras EIP-AGRI programma ir radījusi, lai mazinātu plaisu starp pētniecību un praksi.

Projekta partneri pārstāv šādas valstis: Francija, Šveice, Īrija, Vācija, Nīderlande, Spānija, Ungārija, Portugāle, Polija, Lietuva, Latvija (LLKC), Itālija, Somija, Horvātija, Serbija, Slovēnija, Austrija, Luksemburga, Beļģija, Bulgārija un Grieķija.

Projekts paredz uzlabot:

1)    konsultantu tīkla izveidošanu un vienpusīgu mācīšanos, stimulēt konsultantu interaktīvo lomu inovācijas veicināšanā un nodrošināt labākās prakses konsultantiem, tādējādi veidojot līdzsvarotu un visaptverošu Eiropas Savienības mēroga konsultāciju tīklu;

2)    palielināt konsultantu ietekmi, stiprinot zināšanu plūsmu starp zinātnisko izpēti un praktisko ieviešanu produktīvākai un ilgtspējīgākai lauksaimniecības praksei un lauku attīstībai;

3)    pilnveidot izglītību, izstrādājot efektīvus materiālus un īpašas konsultantu apmācības sistēmas, kas ilgtermiņā palīdzētu saglabāt praktiskās zināšanas.

Lai spētu veicināt inovācijas, ir nepieciešams noskaidrot, kas ir interaktīvā inovācija. Tā uzsver dažādu dalībnieku sadarbību, zināšanu apmaiņu un efektīvu starpniecību starp dalībniekiem visā vērtību ķēdē un dažādos teritoriālos līmeņos. Interaktīvās inovācijas atslēga ir tā, ka tiek iekļautas esošās zināšanas, kurās gala lietotāji un praktiķi tiek iesaistīti ne tikai kā mācību objekti, bet viņu uzņēmējdarbības prasmes un praktiskās zināšanas tiek izmantotas risinājuma vai iespējas izstrādē.

Interaktīvās inovācijas priekšnoteikums ir vairāku dalībnieku pieeja, iesaistot visus attiecīgos dalībniekus visā projektā; no dalības darba un eksperimentu plānošanā, to veikšanā līdz pat rezultātu izplatīšanai un iespējamai demonstrācijas fāzei. Attiecīgie dalībnieki ir tie, kuriem ir sarežģīta problēma, kurai ir vajadzīgas jaunas zināšanas un prakse, un tajā ir iesaistīti dalībnieki no dažādām sabiedrības jomām, piemēram, pētnieki, uzņēmēji, pedagogi, NVO pārstāvji, kā arī lauksaimnieki / lauksaimnieku grupas, konsultanti utt.

Projekts ir uzsākts 2019. gada novembrī un turpināsies līdz 2024.gada oktobrim.

Papildu informāciju par projekta aktivitātēm var uzzināt šeit: https://i2connect-h2020.eu/

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Cinglere

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru