ES Padome aicina saglabāt biodaudzveidību

ES Padome aizvadītā gada nogalē publiskoja secinājumus, kuros pauda kopēju ES dalībvalstu apņemšanos pastiprināt centienus apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un atjaunot ekosistēmas.

Secinājumi sniedz politiskas vadlīnijas darbam, lai izveidotu globālo bioloģiskās daudzveidības sistēmu laikposmam pēc 2020. gada. Padome arī aicina Komisiju nekavējoties izstrādāt vērienīgu, reālu un saskaņotu ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2030. gadam.

Dalībvalstis vienbalsīgi uzsvērušas nepieciešamību visos līmeņos steidzami rīkoties visā pasaulē, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Padome ar nopietnām bažām norāda uz satraucošo dabas stāvokli – apmēram miljonam sugu pastāv  izzušanas risks, kā arī brīdina par klimata pārmaiņu nopietnajām sekām. Padome uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm nepieciešams izstrādāt un pieņemt nacionālās bioloģiskās daudzveidības stratēģijas un rīcības plānus.

Padome apņēmusies rādīt piemēru un dot nozīmīgu ieguldījumu, lai pieņemtu globālās bioloģiskās daudzveidības plānu pēc 2020. gada. Tā arī apņēmusies iekļaut bioloģisko daudzveidību visās attiecīgajās ES politikas nostādnēs, piemēram, jaunajā ES Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP). Dalībvalstis vienbalsīgi uzsver nepieciešamību atcelt bioloģiskajai daudzveidībai kaitīgās subsīdijas un uzlabot dabas un bioloģiskās daudzveidības politikas darbību un saistību īstenošanu.

Turklāt Padome aicina pilnībā, efektīvi un saskaņoti integrēt bioloģisko daudzveidību ES daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–2027. gada plānošanā un īstenošanā. Dalībvalstis uzsver, ka svarīgi panākt, lai vietējās un starptautiskās finanšu plūsmas, tostarp publiskajā iepirkumā, atbilstu globālajai bioloģiskās daudzveidības shēmai pēc 2020. gada.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.