Mežsaimniecības darba grupas 2012. gada 2.–4. jūlija sanāksme Briselē

2012. gada 2.–4. jūlijā Briselē norisinājās COPA/COGECA un Eiropas Komisijas Mežsaimniecības darba grupas sanāksme. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Arnis Muižnieks.

No Latvijas interešu viedokļa efektīvas mežsaimniecības attīstībā visaktuālākais gan termiņu, gan satura ziņā, no izskatītajiem jautājumiem bija par Eiropas Komisijas priekšlikumu lēmumam par siltumnīcas efekta gāzu ietekmes, ko izraisa zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (LULUCF) uzskaites noteikumiem. Pašreizējā noteikumu projekta redakcija izraisa bažas divu apsvērumu dēļ:

  1. dokumenta ievaddaļā ir norādīti mežsaimniekiem nepieņemami apgalvojumi, kas ir pretrunā uzstādījumiem par CO2 piesaistes uzlabošanu. Piemēram, tiek runāts par rotācijas perioda pagarināšanu, neskartu mežu platību palielināšanu, tai pašā laikā ir zināms, ka tieši jaunaudzes un vidēja vecuma audzes visintensīvāk aug un līdz ar to arī piesaista vairāk CO2;
  2. dokuments paredz arī nosacījumus par nacionālo rīcības plānu izstrādi. ES nav vienotas meža politikas, līdz ar to, prasības par rīcības plānu izstrādi un EK tiesībām veikt plānu koriģēšanu ir vērtējamas ļoti piesardzīgi, jo tas ir mēģinājums iejaukties dalībvalstu kompetencē esošajos jautājumos.

Lai Latvija efektīvi varētu aizstāvēt meža nozares intereses šā dokumenta kontekstā, piedaloties meža īpašnieku, kokrūpniecības un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, jāpārrunā visu institūciju kopīga viedokļa iespējamība un labākie kanāli viedokļa paušanai turpmākā dokumenta izstrādes gaitā.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Arņa Muižnieka atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.